1 / 15

Projekt Kega/ riešitelia

Prezentácia projektu Kega „Využitie telemedicíny pri výučbe v ošetrovateľstve“ Oblasť 2. Nové technológie vo výučbe. Projekt Kega/ riešitelia. vedúca projektu: doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH. zástupca projektu: MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. spoluriešitelia:

patsy
Download Presentation

Projekt Kega/ riešitelia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prezentácia projektu Kega „Využitie telemedicíny pri výučbe v ošetrovateľstve“Oblasť 2. Nové technológie vo výučbe

 2. Projekt Kega/ riešitelia • vedúca projektu: doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH. • zástupca projektu: • MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. • spoluriešitelia: • doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. • PhDr. Bc. Cinová Jana, PhD. • PhDr. Silvia Cibríková, PhD. • PhDr. Magdaléna Svatová • Mgr. Andrea Obročníková

 3. Projekt Kega/ výučba Pedagóg • tvorba vlastných vzdelávacích multimediálnych modulov a virtuálneho administratívneho prostredia pre poskytovanie televzdelávacích služieb Študent • lepší výber vzdelávacích produktov • virtuálna a fyzická mobilita

 4. Projekt Kega/ výhody výučby • akustický, verbálny a vizuálny kontakt medzi operatérom a študentmi, ktorí nie sú prítomní priamo na operačnej sále • realizovať výučbu u vyššieho počtu poslucháčov • pozorovať všeobecné a špeciálne pracovné postupy operačného tímu • získavanie najnovších medicínskych a ošetrovateľských poznatkov (invazívne – neinvazívne terapeutické a diagnostické postupy, ako aj aktuality v oblasti ošetrovateľských techník)

 5. prezentácia prípravy operačnej sály, inštrumentária a operačného poľa, umiestnenie operačnej skupiny a anestéziologického tímu • pozorovať špeciálne inštrumentačné postupy v oblasti chirurgie, urológie a traumatológie s využitím konzultácie s operačným tímom

 6. Projekt Kega/ ciele projektu Cieľ 1: Implementovať televzdelávanie u študentov v nelekárskych študijných programoch. • cieľ splnený (Príloha č.4 - Informačné listy) Povinné predmety: Chirurgia a chirurgické ošetrovateľstvo Ošetrovateľské techniky Klinické cvičenia v chirurgii Vybrané kapitoly s klinických odborov. Výberový predmet: Ošetrovateľstvo vo vybraných chirurgických odboroch

 7. Cieľ 2: Využiť možnosti informačných technológií a sietí k zmene metodiky klinického vzdelávania. • cieľ splnený

 8. zmena pasívneho pozorovateľa - študenta na aktívneho účastníka • IT technológie - zamedzujú šírenie infekcií, znižujú riziko spojené s pohybom viacerých osôb v sterilnom prostredí operačných sál • využívanie IT technológií otvárajú možnosti poukázať na ich využitie aj v ADOS v prípade, že majú pacienti doma počítač s možnosťou pripojenia na internet

 9. Cieľ 3: Využiť on-line aplikácie – interaktívna spolupráca vyučujúceho a študenta. • cieľ splnený (Príloha C, Príloha D) - dokumentácia interaktívnej spolupráce a využitie aplikácii prezentuje videonahrávka komunikácie pedagóga so študentmi - prezentácia možností využívania on - line aplikácií – riešitelia projektu prezentovali možnosti využívania on - line aplikácie ako jednej z možností modernizácie vzdelávania v ošetrovateľstve na viacerých odborných podujatiach a konferenciách

 10. Cieľ 4: Prezentovať prípravu chirurgického tímu na operačný zákrok • cieľ splnený - príprava operačnej sály príprava inštrumentária, príprava na anestéziu, špeciálne inštrumentačné postupy v oblasti chirurgie, urológie a traumatológie /Príloha C pozri ukážka videonahrávky/ - možnosť konzultovať problematiku vykonávanej operácie, upozorniť na špecifické situácie počas chirurgického výkonu- /Príloha D pozri videonahrávka/

 11. Cieľ 5:Realizovať videokonferencie, videokonzultácie medzi vyučujúcim a študentmi • cieľ splnený 1. Kurz ručne šitých anastomóz GITu - videokonferencia (CD dokumentujúce videokonferenciu, Príloha 1 Pozvánka na kurz ). 2. Diagnosticko – operačný workshop s medzinárodnou účasťou. 3. Workshop modernej chirurgickej liečby včasného karcinómu prsníka. - videokonzultácie medzi vyučujúcim a študentmi /Príloha D - videonahrávky konzultácií pedagóg - operatér - študenti s využitím IT technológií/

 12. Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov Plán finančných prostriedkov na riešenie projektu : 33 900,00 € Pridelené finančné prostriedky: 20 549,00 € –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Rozdiel 13 351,00 € Rok 2010 • Kapitálové výdavky 8 288,00 € – presunuté do roku 2011 • Bežné výdavky 3 760,00 € Rok 2011 • Kapitálové výdavky 14 659,00 € / presun z r. 2010 -8 288,00 € + 6 371,00 €/ • Bežné výdavky 2 130,00 €

 13. Rok 2010 Špeciálne stroje a zariadenia • náhlavná kamera pre monitorovanie operácii 357,00 € • komunikačné zariadenie 2ks 352,20 € • snímacia karta 345,10 € • PC server pre správu videa z náhlavnej kamery 654,50 € • FTP UTP kábel 148,75 € • datavideo projektor DPL 595,00 € • notebook, klient 535,50 € • komunikačný softvér, príjem videa, audio 535,50 € • montážne práce + inštalačný materiál 500,00 EUR -úhrada nemocnica FNsP J.A. Reimana v Prešove • Spolu 3 718,75 €

 14. Rok 2011 Výpočtová technika • notebook 3 ks s príslušenstvom 856,46 € • kamera Sony 1 ks + statív 379,00 € Špeciálne stroje a prístroje • operačná lampa s príslušenstvom 14 659,00 € Školenia, kurzy, semináre, konferencie • konferenčné poplatky spojené s prezentáciou projektu 143,00 € • tuzemské cestovné náhrady 56,50 € • zahraničné cestovné náhrady 72,83 € Kancelársky spotrebný materiál 549,83 € / CD-R, DVD- R vrátane archívnych boxov, kancelársky papier, nákup za celé obdobie riešeniaprojektu/ Finančné krytie drobného nákupu vrátane cestovných náhrad • oponenta projektu – záverečná oponentúra projektu 113,62 € Spolu 16 830,25 €

 15. Riešitelia projektu veria, že uvedený projekt je prínosom pre ošetrovateľskú a medicínsku prax.

More Related