slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี. เรื่อง พอเพียงด้วยผักสวนครัว. พอเพียงด้วยผักสวนครัว. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. นางสาว จิรศุภา อินท สะอาด ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๕. กลุ่มคณะผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๕ บ้าน ๓.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี' - patience-kelly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดีโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี

เรื่อง พอเพียงด้วยผักสวนครัว

slide2

พอเพียงด้วยผักสวนครัวพอเพียงด้วยผักสวนครัว

ดร.บัญชร จันทร์ดา

ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวจิรศุภาอินทสะอาด

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕

กลุ่มคณะผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ บ้าน ๓

slide4
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ชื่อสกุล ตำแหน่ง ชั้น

(๑)ด.ช. เกริก กิราวัลย์ หัวหน้า ม.๑/๕

(๒)ด.ช. ณัฐภัทร โฉมวิไล สมาชิก ม.๑/๕

(๓)ด.ช. ปฐวี กิตินันทวัฒน์ รองหัวหน้า ม.๑/๕

(๔)ด.ช. พีรัช พรพรรษชนม์ สมาชิก ม.๑/๕

(๕)ด.ช. กฤษฎิ์นภนต์ จึงไพศาล สมาชิก ม.๑/๕

(๖)ด.ช. จักรกฤษณ์ ชื่นอารมณ์ สมาชิก ม.๑/๕

(๗)ด.ช. ณัฐธัญ ละอองแก้ว สมาชิก ม.๑/๕

(๘)ด.ช. อธิวัฒน์ จันทรประสาท สมาชิก ม.๑/๕

(๙)ด.ช. รชต อภิรักษ์นันทชัย สมาชิก ม.๑/๕

(๑๐)ด.ช. รวิพล ว่องวันดี สมาชิก ม.๑/๕

(๑๑)ด.ช. ภูวรินทร์ สุวรรณประทีป สมาชิก ม.๑/๕

(๑๒)ด.ช. ธีรภัทร ศรีบุญเรือง สมาชิก ม.๑/๕

(๑๓)ด.ช. ญาณภัทร เพชรโมฬี สมาชิก ม.๑/๕

slide5

ภาพนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองทีมงานโครงงานคุณธรรมความดี

slide6
วัตถุประสงค์

- เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เพื่อช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง

- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อช่วยลดปริมาณสารพิษโดยปลูกผักปลอดสารพิษ

- เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการ “เสียสละ” และ “แบ่งปัน”

slide7

๔.อัญชัน

 • ๑.ตะไคร้
 • ๕.สลัดน้ำ วอเตอร์เครส
 • ๕.ดิน
 • ๖.มะนาว
 • ๔.พันธุ์พืช
 • ๑.ขวดพลาสติก
 • ๖.กระบอกรดน้ำ
 • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักต่อสิ่งแวดล้อม
 • ๓.ผักบุ้ง
 • ๓.คัตเตอร์

เพื่อช่วยลดปริมาณสารพิษโดยปลูกผักปลอดสารพิษ

 • ๒.โหระพา
 • ๒.กรรไกร
 • ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ – ๒๘ธ.ค.๒๕๕๕
ผังมโนทัศน์สรุปภาพรวมของโครงงานผังมโนทัศน์สรุปภาพรวมของโครงงาน

เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 • ระยะเวลา
 • วัตถุประ-สงค์
 • วัสดุอุปกรณ์
 • โครงงานพอเพียงด้วยผักสวนครัว
 • พันธุ์พืชที่ปลูก
 • สถานที่

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

slide8

สถานที่และระยะเวลาการทำงานสถานที่และระยะเวลาการทำงาน

สถานที่: โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระยะเวลา: ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

slide9

เตรียมภาชนะใส่ต้นกล้าครับเตรียมภาชนะใส่ต้นกล้าครับ

ใส่ดินในภาชนะที่เตรียมไว้ครับ

ใส่ต้นกล้าในภาชนะครับ

ช่วยกันด้วยความตั้งใจครับ

slide10
สาระสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย จากการรับประทานอาหารมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะพวกสารเคมีจากยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการปลูกผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารที่ผู้คนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดผลผลิตที่เกิดจากสารเคมีให้น้อยลง คือการปลูกผักด้วยตนเอง ซึ่งจะได้ผักที่ปลอดภัยทำให้นักเรียนลดความเสี่ยงต่อการบริโภค ประหยัดค่าใช้จ่าย และหากมีปริมาณผักมากพอ ก็สามารถแบ่งปันให้ผู้ปกครองนักเรียนนำกลับไปใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

slide11

ผู้ปกครองช่วยกันเตรียมอาหารเที่ยงให้พวกผมครับผู้ปกครองช่วยกันเตรียมอาหารเที่ยงให้พวกผมครับ

กินข้าวเที่ยงกันอย่างมีความสุขครับ

หลังกินข้าวเที่ยงมาเรียนรู้การบำรุงรักษาต้นไม้ต่อครับ

ทีมงานที่ช่วยกันเพาะต้นกล้าครับ

slide12

การศึกษาวิเคราะห์

-สาเหตุ การปลูกผักรับประทานเองนอกจากจะลดสารเคมีแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกทาง เนื่องจากต้นไม้จะเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกของเรา

-เป้าหมาย ผักที่ได้จากการเพาะปลูกจะนำมาแจกให้ผู้ที่สนใจในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อนำไปปลูกในครัวเรือนต่อไปและช่วยลดโลกร้อนพร้อมทั้งปฏิบัติตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

slide13

ถึงผมไม่ได้ไป...ก็ช่วยเพาะต้นกล้าที่บ้านครับถึงผมไม่ได้ไป...ก็ช่วยเพาะต้นกล้าที่บ้านครับ

ผมก็ตั้งใจช่วยทำภาชนะเพื่อเพาะต้นกล้าที่บ้านครับ

เตรียมต้นกล้าหลังเพาะช่วงปิดเทอมครับ

เจาะรูที่กระบะเพื่อระบายน้ำครับ

slide14
ผักสวนครัวที่ปลูก

(๑) ตะไคร้ สรรพคุณ แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะ

(๒) โหระพา สรรพคุณ แก้หวัด จุกเสียดแน่นท้อง

(๓) ผักบุ้ง สรรพคุณ เป็นยาบำรุงสายตา

(๔) อัญชัน สรรพคุณ ทำเป็นน้ำอัญชันช่วยต้านอนุมูลอิสระ

(๕) สลัดน้ำ สรรพคุณ บำรุงฟัน บำรุงกระดูก

(๖) มะนาว สรรพคุณ ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ

slide15

คุณพ่อช่วยสอนการใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูกระบะครับคุณพ่อช่วยสอนการใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูกระบะครับ

เรียนรู้ได้ไว…ทำเองได้เลยครับ!!

เจาะรูระบายน้ำแล้ว...ก็นำมาใส่ดินในกระบะครับ

นำต้นกล้าที่เตรียมมาจากบ้านลงใส่ในกระบะครับ

slide16
วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานในระยะที่ ๑ (บุกเบิก-ทดลอง) มีการนัดสมาชิกกลุ่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ เริ่มดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ โดยการเพาะต้นกล้าผักชนิดต่าง ๆ และมอบหมายให้สมาชิกทุกคน นำไปปลูกต่อที่บ้านของแต่ละคน

การดำเนินงานในระยะที่ ๒ (ตอกย้ำ-ขยายผล) เป็นการดำเนินงานหลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๒ โดยจะแบ่งหน้าที่การดูแลรักษาพืชผักที่ร่วมกันปลูก และเก็บผลผลิตที่ได้มอบให้กับผู้ที่สนใจช่วยกันนำไปปลูกต่อที่บ้านเพื่อบริโภค

slide17

เราเตรียมดินพร้อมกระบะมาเยอะครับเราเตรียมดินพร้อมกระบะมาเยอะครับ

คุณครูช่วยทำและแนะนำอย่างเต็มที่ครับ

ลงดินแล้วก็ต้องให้น้ำครับ

ลำเลียงกระบะที่ได้น้ำแล้วเข้าไปไว้ในบ้านคุณครูครับ

slide18
การประเมินผล

-ประเมินโครงงานโดยให้ผู้ที่สนใจที่รับแจกต้นกล้าตอบแบบสอบถาม

slide19

เสบียงจากผู้ปกครองใจดีครับเสบียงจากผู้ปกครองใจดีครับ

เหนื่อยกันนักพักดื่มน้ำก่อน

ชื่นชมผลงานของตัวเองครับ

รอยยิ้มแห่งความสุขหลังเสร็จงานครับ

slide20
ความคืบหน้าของโครงงานในปัจจุบันความคืบหน้าของโครงงานในปัจจุบัน

-ดูแลต้นกล้าผักสวนครัว รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช

-เตรียมขวดน้ำเจาะรูไว้สำหรับแจกต้นกล้าผักสวนครัว

-รอต้นกล้าผักสวนครัวโตเพื่อนำไปแจกให้ทุกๆคนที่สนใจ

ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

slide21

น้ำยาชีวภาพกำจัดศัตรูพืชครับ

ผสมน้ำยาให้ได้ตามสัดส่วนก่อนครับ

พ่นน้ำยาสมุนไพรกันแมลงให้ต้นไม้ครับ

slide22
หลักการและหลักธรรม

หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้

๑.คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ มีดังนี้

-ขยันความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

-ประหยัด การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ

-มีความซื่อสัตย์ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ

-มีวินัย การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ

-สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ

-สะอาดปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม

-สามัคคี ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน

-มีน้ำใจ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง

slide23
หลักการและหลักธรรม

๒.สังควัตถุ ๔ มีดังนี้

-ทาน ให้ปันสิ่งของแก่คนที่ควรให้

-ปิยวาจา เจรจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน

-อัตถจริยา ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์

-สมานนัตตตา วางตนให้เหมาะสมกับฐานะของตน

slide24
หลักการและหลักธรรม

๓.อิทธิบาท ๔ มีดังนี้

-ฉันทะ ความพึงพอใจในงาน

-วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร

-จิตตะ ความมีใจฝักใฝ่เอาใจใส่ในงาน

-วิมังสา ไตร่ตรองหาเหตุผล

slide25

เตรียมภาชนะเพาะต้นกล้าแจกครับ

นำดินใส่ภาชนะครับ

ต้นกล้าบางส่วนที่พร้อมแล้ว...เพื่อแบ่งปันครับ

slide26
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานคุณธรรมความดีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานคุณธรรมความดี

(๑)สร้างคุณธรรมและวินัยในตัวของนักเรียน

(๒)รู้จักการเสียสละและการแบ่งปัน

(๓)มีความสามัคคีในหมู่คณะ

(๔)ลดปริมาณสารพิษโดยปลูกผักปลอดสารพิษ

(๕)ทำให้มีจิตสำนึกรักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

slide27

ลำดับต่อไปหากท่านใดมีคำแนะนำเพื่อช่วยเติมเต็มหรือข้อซักถามประการใดลำดับต่อไปหากท่านใดมีคำแนะนำเพื่อช่วยเติมเต็มหรือข้อซักถามประการใด

เรียนเชิญครับ

slide28
ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ