Analyseprojekt vedrørende kortlægning af:
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´. Mit oplæg: Lidt om analyseprojektets målgrupper, formål, metode mv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - patia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mit opl g
Analyseprojekt vedrørende kortlægning af:´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´

Mit oplæg:

 • Lidt om analyseprojektets målgrupper, formål, metode mv.

 • Væsentlige resultater fra den tværgående analyse

 • Diskussion


Mit opl g
Analyseprojekt vedrørende kortlægning af:´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´

 • Socialministeriet har bevilget midler til gennemførelsen af analyseprojektet

 • Analyseprojektet er udført på baggrund af et opdrag fra KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark

 • Projektet er iværksat med virkning fra august 2009 og er forløbet indtil april 2011, hvor projektet afrapporteres og resultaterne offentliggøres.

 • Kortlægningen har fokuseret på, at tegne et billede af omfanget af afrusninger og afgiftninger gennemført i Region Syddanmark i 2009.

 • Der fandtes ingen tilsvarende undersøgelser at sammeligne med!


Analyseprojektets form l
Analyseprojektets formål

 • Omfanget af afgiftninger i Region Syddanmark på de undersøgte institutionsområder i 2009 – antal henvendelser / ikke antal personer

 • De enkelte systemers oplevelse af opgavens belastning på systemet.

 • De enkelte systemers vurdering af eksisterende afgiftningstilbuds tilstrækkelighed.

 • De enkelte systemers vurderinger af hvordan opgaven bør løses i fremtiden.


Kortl gningens m lgrupper
Kortlægningens målgrupper

De undersøgte institutionsområder er:

 • Privatpraktiserende læger og vagtlæger, dog undtaget privatpraktiserende speciallæger

 • Kommunale misbrugscentres alkoholenheder

 • Kommunale misbrugscentres narkoenheder

 • Psykiatriske sygehusafdelinger

 • Medicinske sygehusafdelinger

 • Døgnbehandlingssteder for misbrugere, som f.eks. Ringgården, Hjulsøgård med flere

 • Forsorgshjem og andre § 110 boformer

 • Psykiatriske boformer

 • Politiets detentioner.


Unders gelsens faser
Undersøgelsens faser

 • Researchfase: Indsamling af relevant skriftligt materiale. Samtaler og interviews med en bred vifte af interessenter blandt:

  • De deltagende institutionsområder

  • Kommunal hjemmepleje

  • Væresteder

  • SKP for de mest udsatte misbrugere og hjemløse

  • Forskere og andre videnspersoner

  • Repræsentanter for centrale organisationer (KL, sygehusledelsen i Region Syddanmark, PLO, Rigspolitiet m.fl.).

 • Undersøgelsesfase:

  • Gennemførelse af 8 spørgeskemaundersøgelser

  • Data fra Landspatientregistret og Det Psykiatrisk Centrale Forskningsregister

  • Data fra politiledelsen i politikredsene Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn


Unders gelsens faser fortsat
Undersøgelsens faser, fortsat

 • Analysefase:

  • Søjleanalyse. Hvert institutionsområde for sig

  • Tværgående analyse. Gennemlysning af resultater på tværs af institutionsområderne

  • Rapportering:

   • Dokumentationsrapport

   • Analyserapport – gennemgås her i store trækV sentlige resultater af tv rg ende analyse
Væsentlige resultater af tværgående analyse

 • I 2009 er der i Region Syddanmark gennemført mellem 13.500 – 14.000 afrusninger og afgiftninger.

 • Langt hovedparten af tilfældene er afrusninger i forbindelse med et alkoholmisbrug.

 • Privatpraktiserende læger og sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger håndterer cirka 9.000 – 9.500 af samtlige gennemførte afrusninger og afgiftninger.

 • 50 % af afrusningerne og afgiftningerne foretages ambulant. Især privatpraktiserende læger og kommunale misbrugscentre løser denne opgave.

 • 50 % af afrusninger og afgiftninger gennemføres i døgnregi. Sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger gennemfører langt hovedparten af disse.


V sentlige resultater af tv rg ende analyse fortsat
Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat

 • Fra især praksislæger og kommunale misbrugscentre henvises klienter/patienter i 2.000 – 2.500 tilfælde til især sygehusene, men også til døgnbehandlingssteder og forsorgshjem.

 • I noget omfang afvises henvisninger til sygehussystemet. Det kan i situationer opleves, som et ´nåleøje´ at komme igennem til en afrusningsplads i sygehusregi.

 • Transport af berusede/påvirkede personer til afrusningsstedet synes i meget ringe grad at være en barriere.

 • Samtlige undersøgte institutionsområder tilbyder abstinensbehandling i tilknytning til afrusninger og afgiftninger.

 • Det gennemgående tilbud om opfølgende behandling er medicinsk behandling og samtalebehandling.

 • Især de kommunale misbrugscentre og døgnbehandlingsstederne synes at have en bred vifte af opfølgende behandlingstilbud.

 • Alle institutionsområder er blevet bedt vurdere, hvorvidt afrusnings-/afgiftningsopgaven hører til i deres regi. 54 % af de praktiserende læger mener ikke, at opgaven hører til i deres regi.


V sentlige resultater af tv rg ende analyse fortsat1
Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat

Der er bred enighed om at, det gode afrusningstilbud er lægestyret og består af:

 • Abstinensbehandling

 • En medicinsk udredning

 • En psykologisk screening og/eller en psykiatrisk udredning, ved mistanke om comorbiditet

 • En terapeutisk/samtalebaseret motivationsbehandling

 • Udmunder i en behandlingsplan for det videre behandlingsforløb.


V sentlige resultater af tv rg ende analyse fortsat2
Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat

Alle institutionsområder er blevet bedt beskrive, hvordan de mener fremtidens tilbud om afrusning bør se ud. Der ønskes:

 • Let tilgængelige tilbud

 • Enstrengethed og en samlet plan for opfølgende behandling

 • Tættere samarbejde og klare samarbejdsaftaler

 • Skelnen mellem simpel og kompliceret afrusning/afgiftning

 • Et ´alt – i – et – døgntilbud´

 • Udstrakt varighed af afrusnings- og afgiftningstilbuddet

 • Styrkelse af eksisterende afrusningstilbud.


Diskussion
Diskussion

 • Behovet for afrusning og afgiftning i Region Syddanmark i 2009 kan opgøres til cirka 13.500 – 14.000 situationer.

  • Svarer til ca. 1.000 situationer om måneden

  • Langt hovedparten vedrører alkohol

  • Langt hovedparten af opgaven løses af sundhedsvæsnet

  • Ca. halvdelen af opgaven løses ambulant og den anden halvdel i døgnregi

 • Hvad kan vi bruge disse oplysninger til?

 • Er det mange/få afrusninger?

 • Hvilken kvalitet har de afrusninger der finder sted?

 • Hvilken kvalitet ønsker vi i et afrusningstilbud?


Diskussion fortsat
Diskussion, fortsat

 • Behovet for en styrkelse af samarbejdet institutionsområderne imellem?

  • Der efterlyses en tættere sammenhæng mellem afrusning i psykiatrisk regi og misbrugscentrenes alkoholenheder.

  • Der efterlyses tættere samarbejde mellem praksislæger, sygehusafdelinger og misbrugscentre generelt.

  • Der efterlyses instrukser for henvisninger til for eksempel psykiatrisk afdeling.

  • Der efterlyses en klarere skelnen mellem simpel og kompliceret afrusning/afgiftning.

 • Er der for meget ´silotænkning´ i de enkelte systemer?

 • Er der klare samarbejdsaftaler, visitationskriterier og procedurebeskrivelser?

 • Er lovgivningen og Sundhedsaftalerne præcise på opgaven afrusning?


Diskussion fortsat1
Diskussion, fortsat

 • Behovet for specialinstitutioner til afrusning?

  • I undersøgelsen udtrykkes ønske om et ´alt-i-et-døgnbehandlingstilbud´, som kan klare afrusningsopgaven, abstinensbehandling, udredning, motivation og behandlingsplanlægning

  • 54 % af de undersøgte læger finder ikke at afrusningsopgaven er velplaceret i almen lægepraksis

  • I oplæg til politireformen i 2006 ønskes afrusningsopgaven overført fra politiet til sygehusvæsenet

 • Er der efter jeres mening behov for specialinstitutioner til løsning af afrusningsopgaven?

 • I hvilket regi ville det være hensigtsmæssigt at etablere tilbuddet?

 • Kunne der være interesse for etablering af et forsøgsprojekt?


ad