tv rfaglig praksis n dvendighed og udfordring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring

play fullscreen
1 / 24

Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tværfaglig praksisnødvendighed og udfordring . Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 2. Hvorfor så meget fokus på tværfaglighed ? • Globalisering – evidensbaseret praksis – Det globale og lokale er mere sammenflettet – vi påvirker hinanden og må lære at håndtere forskelligheder • Kompleksitet - effektive , accelererede patientforløb skaber større kompleksitet og kræver et tættere og mere forpligtende samarbejde • Aktive brugere – patienter, klienter, borgere er mere aktive aktører og det betyder at der er behov for at kunne agere med en fælles faglig indsats og inddrage brugerne • Store hospitalsenheder og store kommuner skaber afstand og derfor er der behov for at den lokale organisering er mere tværfaglig teambaseret – og overgangs personer som koordinerer… • ’Jeg fandt ud af, at jeg kunne tage magten over min sundhed’ • Information 26/4 2014 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 3. Forskning i tværfaglighed Jody Gittel: Positive og negative spiraler • Fælles mål – eller funktionsrettede mål • Fælles viden – eller specialiseret viden • Gensidig respekt – eller manglende respekt • Kommunikation – hyppig, rettidig, præcis, problemløsende eller sjælden, forsinket, finger-pegende kommunikation Oandasan & Reeves: Key elements for interprofessionaleducation • Kendskab til roller, respekt for hinandens kompetencer, • Tolerere forskelle, misforståelser, • God kommunikation, villig til at arbejde sammen • Facilitering af tværfaglige case konferencer, teammøder mv Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 4. Mange begreber Flerfaglig/multiprofessional Tværfaglig/interprofessional Når forskellige faggrupper organiserer sig i et fællesskab med fælles mål og fælles hverdagsrutiner fx i et team Bevarer delvis fagspecifik opgaveløsning og faglighed • Når forskellige fag eller faggrupper koordinerer den samlede indsats overfor en patient/borger • Hver faggruppe er tilknyttet eget monofaglige praksisfællesskab med egne mål, faglighed og rutiner Tværdisciplinær Når forskellige fag sættes i spil, fx specialer, fag på moduler, Forskelle: Hvor fælles og forpligtende er videns grundlaget, mål og samarbejde ? Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 5. Tværfaglig intelligens . Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 6. Kulturforståelse • Forståelse for forskelle i viden og praksis, værdier og begrundelser for handlinger • Skabe fælles viden og praksis Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 7. At blive ”én af vores slags” -og samtidig ”tværfaglig” • At kunne fastholde egen identitet og samtidig være fleksibel overfor andre • Talesprog, begreber, regler er diskursive redskaber – sproget er ikke neutralt • Vi skaber domæner – envelopment (indpakning) for at bevare kontrollen – fx dem og os Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 8. Tværfaglige kulturmøder • Mødet mellem forskellige faggrupper kan ses som et kulturmøde mellem forskellige faglige logikker og praksisfællesskaber • Kræver respekt og anerkendelse af forskellige måder at se verden på • Udvikle en smidighed i forhold til omgivelserne og samtidig bevarer egne anlæg • Fagidentiteten udvikles ved at følges med nogen af ” vores slags” Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 9. At forandre et gammelt tæppe Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 10. Engagement og viden • Følelsesmæssig interesse og motivation . At lade sig påvirke af mennesker der tænker og handler anderledes Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 11. Forforståelser ….enhver social praksis bygge på forforståelser. Dvs. forestillinger omkring, hvordan tingene er, hvordan man bør gøre, hvad der er rigtigt og forkert, og om hvem, der kan hvad osv. (Axelsen og Ravn Olesen, 2002). Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 12. Følelser og tværfaglighed Viser sig, når vi føler os udfordrede i vores arbejdsliv og på vores identitet…. Tværfaglighed er forbundet med…. • Uklare roller/funktioner • Professionel stolthed • Individuelle ambitioner og sårbarhed ”Emotion work” (Hochshild 1983) Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 13. Organisering og ledelse • Strukturer og processer som understøtter tværfaglighed fx møder, ledelse, geografi, arbejdsdeling, redskaber, fx EPJ mm Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 14. Organisering og rum • Organisering i teams – og udvikling af teams • Fælles rum /geografi understøtter relationer • Tværfaglige møder udvikles - faciliteres Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 15. Ledelse af tværfaglighed • Ledelse af egen - og andre faggrupper – tværfaglig ledelse • At lede selvledende medarbejdere • At håndtere konflikter i – og mellem faggrupper eller personer Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 16. At udvikle tværfaglighed - - enInnovativ proces Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 17. Kommunikation og facilitering • Problemløsning og fælles mål • Forskellige sprogkoder og baggrundsbegreber skal sættes i spil • Facilitering af møder Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 18. Fælles mål og problemløsning • Fælles mål eller vision ? • Praktisk problemløsning med afsæt i sædvaner • Sædvane – udfordrende refleksion- at undersøge baggrunden for begrundelser, begreber mv. Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 19. Facilitering af tværfaglige processer • Facilitators positioner • Intern/ekstern • Faglig ekspert/proces ekspert • Styrende/ikke styrende Er det muligt at pendle mellem disse positioner? Hvordan og med hvilken effekt? Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 20. Facilitator som social arkitekt • Hold kompleksiteten og nysgerrigheden i live • Koordinering • Tryghed og respekt De 5 R’ er • Rammer • Runder, • Reformuleringer, • Refleksive pauser • Ritualer Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 21. Beslutninger – 3 modeller 1. Implementeringsmodellen • Ledelsen har beslutningskompetencen • Ledelsen informerer og lytter til evt. kommentarer 2. Modellen for den fælles overvejelse • Ledelsen udarbejder 3 mulige scenarier • Gruppen overvejer og diskuterer scenarierne • Ledelsen beslutter på baggrund af kommentarerne 3. Dialogisk procesmodel • Dialoger om hvad der skal besluttes, hvordan, vidensgrundlag • Mulige løsninger skitseres og forhandles som aftalt Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 22. Tværfaglig praksis • Tværfaglighed som ny nødvendighed og forskningsfelt • Flerfaglig – tværfaglig – hvor forpligtende er samarbejdet? • Tværfaglig intelligens – en model for afklaring • Kulturforståelse indebærer både at forstå/kende eget fag og være fleksibel overfor andre fag • Tværfaglighed udfordrer vore følelser – fælles fagligt engagement er nødvendigt • Hver faggruppe har sin særlige forforståelse og sprog • Tværfaglighed skal organiseres og ledes - kræver rammer for arbejdet – teams/rum/møder • Kan udvikles som en innovativ proces. • Tværfaglighed kræver bevidst kommunikation og facilitering. Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 23. Litteratur • Axelsen, Inga og Olesen, Birgitte Ravn (2002): At gøre op med det, som tages for givet. Social Kritik 78, 14. årg., s. 43-53. • Darsøe, Lotte (2008): Identitet, arbejdsmarked og rekruttering. Undervisningsministeriet • Gittel, Jody Hoffer (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde , fleksibilitet og kvalitet. København: Munksgård • Hochschild, A. R. (1983): The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. University of California Press. • Just, Eva & Nordentoft, Helle Merete (2012): Tværfaglig praksis. København: Hans ReitzelsForlag. • Järvinen, Margaretha og Mik-Meyer, Nanna (red) (2012): At skabe en professionel – Ansvar og autonomi i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag. • Mitchell, Pamela H. & R: Crittenden 2000. Interdisciplinary Collaboration: Old ideas with new Urgency. Washington public Health. Fall • Oandasan, Ivy & Reeves, Scott (2005): Key elements for interprofessional education. Part 1: The learner, the educator and the learning context. Journal of Interprofessional Care. Supplement 1. Pp: 21 – 38. DOI: 10.1080/13561820500083550 • Pedersen, Lene (2011): Patientinddragelse – refleksion, læring, innovation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. • Plum Elisabeth (2007): Kulturel intelligens. København: Børsens Forlag • Wackerhausen Steen (2008): Erfaringsrum, handlingsbåren kundskab og refleksion. Skriftserie nr 1/. Institut for Filosofi og Idéhistorie, Århus Universitet Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

 24. Tak for nu Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg