Android Services - PowerPoint PPT Presentation

android services n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Android Services PowerPoint Presentation
Download Presentation
Android Services

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Android Services
128 Views
pascha
Download Presentation

Android Services

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 22 Android Services Notes are based on: Android Developers http://developer.android.com/index.html

 2. 22. Android Services Services • Android Services • Một Service là một component ứng dụng chạy tại background, không tương tác với người dùng, chạy trong khoảng thời gian không xác định. • Service, cũng như các đối tượng ứng dụng khác (activitties, broadcast listeners…), chạy tại thread chính của tiến trình chủ. • Nghĩa là, nếu một service định làm gì đó chiếm CPU (chẳng hạn MP3 playback) hoặc đợi lâu (networking), nó nên tạo một thread riêng để làm việc đó. • Mỗi service phải có một khai báo <service> tại AndroidManifest.xml của package. • Service được gọi bằng Context.startService() và Context.bindService(). 2 2 2

 3. 22. Android Services Services • Android Services • Đối với mỗi service, nhiều lời gọi Context.startService() chỉ dẫn đến việc phương thức onStartCommand() của Service class được gọi nhiều lần). Tuy nhiên, chỉ cần một lần Context.stopService() hay stopSelf() được gọi là đủ để kết thúc service đó. • Một service có thể được khởi động và chạy cho đến khi nào ai đó dừng nó hoặc nó tự dừng. 3 3 3

 4. 22. Android Services Services • Service Life Cycle • CŨng như activity, một service có các phương thức lifecycle mà ta cài để giám sát các thay đổi trạng thái của nó. Nhưng service có ít phương thức life cycle hơn, và chúng ở dạng public chứ không phải protected: • void onCreate ()  • void onStartCommand (Intent intent,…) • void onDestroy () 4 4 4

 5. 22. Android Services Services Service Life Cycle The entire lifetime of a service happens between the time onCreate() is called and the time onDestroy() returns. Toàn bộ cuộc đời của một service bắt đầu khi onCreate() được gọi và kết thúc khi onDestroy() trả về. Like an activity, a service does its initial setup in onCreate(), and releases all remaining resources in onDestroy(). Cũng như một activity, một service thực hiện các công việc khởi tạo tại onCreate() và trả tất cả các tài nguyên còn lại tại OnDestroy() For example, a music playback service could create the thread where the music will be played in onCreate(), and then stop the thread in onDestroy(). Ví dụ, một service chơi nhạc có thể tạo thread phụ chơi nhạc tại phương thức onCreate(), và dừng thread đó tại onDestroy() 5 5 5

 6. 22. Android Services Services • Broadcast Receiver Lifecycle • A Broadcast Receiver là lớp ứng dụng nghe các global Intent được gửi cho tất cả những ai muốn nghe (thay vì chỉ gửi cho một ứng dụng/activity được chỉ định trước). • Hệ thống gửi một broadcast Intent cho tất cả các broadcast receiver quan tâm, và chúng lần lượt xử lý Intent đó. 6 6 6

 7. 22. Android Services Services • Registering a Broadcast Receiver • Ta có thể đăng ký động (tại mã chương trình) một thực thể BroadcastReceiver bằng lời gọi Context.registerReceiver() • hoặc đăng kí tĩnh bằng cách khai báo thẻ <receiver> tại AndroidManifest.xml. 7 7 7

 8. 22. Android Services Services Broadcast Receiver Lifecycle Mỗi broadcast receiver có đúng một callback method: void onReceive (Context  context, Intent broadcastMsg) Khi một broadcast message được gửi đến receiver, Android gọi phương thức onReceive() của receiver đó và truyền cho nó đối tượng Intent chứa message. Một broadcast receiver chỉ được coi là active (đang chạy) trong khi nó đang thực thi phương onReceive() của mình. Khi onReceive() kết thúc, receiver quay lại trạng thái inactive. * callback method là các phương thức dành riêng để hệ thống gọi khi có sự kiện nào đó xảy ra, nó không được gọi trực tiếp trong mã chương trình. onReceive 8 8 8

 9. 22. Android Services Services Services, BroadcastReceivers and the AndroidManifest Manifest của các ứng dụng dùng Android Services phải có chứa: Một <service> entry (mục) cho mỗi service dùng trong ứng dụng. Nếu ứng dụng định nghĩa một BroadcastReceiver dưới hình thức một lớp độc lập, manifest phải có một <receiver> clause (mệnh đề) xác định component đó. Ngoài ra, còn cần một <intent-filter> entry để khai báo filter mà service và receiver sử dụng. See example 9 9 9

 10. 22. Android Services Services Services, BroadcastReceivers and the AdroidManifest <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="cis493.demos" android:versionCode="1" android:versionName="1.0.0"> <uses-sdkandroid:minSdkVersion="4"></uses-sdk> <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> <activity android:name=".MyServiceDriver2"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> <service android:name="MyService2" /> <receiver android:name="MyBroadcastReceiver"> <intent-filter> <action android:name= "matos.action.GOSERVICE2" /> </intent-filter> </receiver> </application> </manifest> 10 10 10

 11. 22. Android Services Services Types of Broadcasts Có hai lớp broadcast chính: Normal broadcast (được gửi bằng Context.sendBroadcast) hoàn toàn không đồng bộ (asynchronous). Tất cả các receiver của broadcast được chạy theo thứ tự không xác định, thường là chạy cùng lúc. Ordered broadcast (được gửi bằng Context.sendOrderedBroadcast) được gửi lần lượt đến cho từng receiver một. Khi đến lượt một receiver thực thi, nó có thể chuyển tiếp kết quả cho receiver tiếp theo, hoặc nó có thể hủy toàn bộ broadcast (abortBroadcast()) để broadcast đó sẽ không được gửi đến cho các receiver khác. Thứ tự thực thi của các receiver được kiểm soát bởi thuộc tính android:priority của intent-filter tương ứng; các receiver có cùng priority (độ ưu tiên) sẽ được chạy theo thứ tự bất kì. 11 11 11

 12. 22. Android Services Services Useful Methods – The Driver Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác với một service có tên MyService3. Activity chính có trách nhiệm thực hiện các việc sau: 1. Start the service called MyService3. Bật service Intent intentMyService = new Intent(this, MyService3.class); Service myService = startService(intentMyService); 2. Define corresponding receiver’s filter and register local receiver. Định nghĩa filter của receiver tương ứng và đăng ký receiver nội bộ. IntentFilter mainFilter = new IntentFilter("matos.action.GOSERVICE3"); BroadcastReceiver receiver = new MyMainLocalReceiver(); registerReceiver(receiver, mainFilter); 3. Implement local receiver and override its main method publicvoid onReceive(Context localContext, Intent callerIntent) 12 12 12

 13. 22. Android Services Services Useful Methods – The Service Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác với một service có tên MyService3. Activity đó dùng phương thức onStart của nó để làm việc sau: 1. Tạo một Intent với broadcast filter phù hợp (bao nhiêu receiver khớp với nó cũng được). Intent myFilteredResponse = new Intent("matos.action.GOSERVICE3"); 2. Chuẩn bị dữ liệu extra (‘myServiceData’) để gửi theo intent tới (các) receiver Object msg = some user data goes here; myFilteredResponse.putExtra("myServiceData", msg); 3. Gửi intent tới tất cả các receiver khớp với filter đã tạo sendBroadcast(myFilteredResponse); 13 13 13

 14. 22. Android Services Services Useful Methods – The Driver (again) Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác với một service có tên MyService3. Activity chính có trách nhiệm kết thúc service một cách sạch sẽ. Thực hiện như sau 1. Giả sử intentMyServicelà Intent đã được dùng để gọi service. Việc kết thúc service được làm bằng cách gọi phương thức stopService(new Intent(intentMyService) ); 2. Tại phương thức onDestroy của activity, đảm bảo rằng tất cả các thread đang chạy của nó được chấm dứt và receiver được hủy đăng ký. unregisterReceiver(receiver); 14 14 14

 15. 22. Android Services Example 1. A very Simple Service Main activity bật một service. Service đó in vài dòng tại DDMS LogCat cho đến khi main activity dừng service. Không có liên lạc giữa các tiến trình khác nhau (IPC). // a simple service is started & stopped package es.demo; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.content.ComponentName; import android.content.Intent; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.*; publicclass ServiceDriver1 extends Activity { TextView txtMsg; Button btnStopService; Intent intentMyService; ComponentName service; 15 15 15

 16. 22. Android Services Services Example 1. cont. @Override publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg); intentMyService = new Intent(this, MyService1.class); service = startService(intentMyService); btnStopService = (Button) findViewById(R.id.btnStopService); btnStopService.setOnClickListener(new OnClickListener() { publicvoid onClick(View v) { try { stopService((intentMyService) ); txtMsg.setText("After stoping Service: \n" + service.getClassName()); } catch (Exception e) { Toast.makeText(getApplicationContext(), e.getMessage(), 1).show(); } }//onClick }); } } 16 16 16

 17. 22. Android Services Example 1. cont. //non CPU intensive service running the main task in its main thread package es.demo; import ... publicclass MyService1 extends Service { @Override public IBinder onBind(Intent arg0) { returnnull; } @Override publicvoid onCreate() { super.onCreate(); Log.i ("<<MyService1-onStart>>", "I am alive-1!"); } @Override publicint onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { super.onStartCommand(intent, flags, startId); Log.i ("<<MyService1-onStart>>", "I did something very quickly"); returnSTART_STICKY; } @Override publicvoid onDestroy() { super.onDestroy(); Log.i ("<<MyService1-onDestroy>>", "I am dead-1"); } } 17 17 17

 18. 22. Android Services Services Example 1. cont. • According to the Log • Main Activity is started (no displayed yet) • Service is started (onCreate, onStart) • Main Activity UI is displayed • User stops Service 18 18 18

 19. 22. Android Services Services Example 1. cont. Manifest <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <manifestxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="es.demo" android:versionCode="1" android:versionName="1.0"> <uses-sdkandroid:minSdkVersion="8"/> <application android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name"> <activity android:name=".ServiceDriver1" android:label="@string/app_name"> <intent-filter> <actionandroid:name="android.intent.action.MAIN"/> <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> </intent-filter> </activity> <serviceandroid:name=".MyService1"></service> </application> </manifest> 19 19 19

 20. 22. Android Services Services Example 1. cont. Layout <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <LinearLayout android:id="@+id/myLinearLayout" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <EditText android:id="@+id/txtMsg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:textSize="18sp"/> <Button android:id="@+id/btnStopService" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text=" Stop Service“ /> </LinearLayout> 20 20 20

 21. 22. Android Services Example 2 • Example 2. A More Realistic Activity-Service Interaction • The main activity starts the service and registers a receiver. Activity chính bật service và đăng kí một receiver. • The service is slow, therefore it runs in a parallel thread its time consuming task. Service chạy chậm, nên nó chạy công việc của nó trong một thread song song. • When done with a computing cycle, the service adds a message to an intent. Sau mỗi chu kì tính toán, service gắn một message vào một intent • The intent is broadcasted using the filter: matos.action.GOSERVICE3. Intent được broadcast bằng filter matos.action.GOSERVICE3 • A BroadcastReceiver (defined inside the main Activity) uses the previous filter and catches the message (displays the contents on the main UI ). Receiver (đã được đăng kí từ trong activity chính) dùng filter để bắt message mà service gửi rồi hiển thị tại UI. • At some point the main activity stops the service and finishes executing. Tại một thời điểm nào đó, activity chính dừng service và kết thúc. 21 21 21

 22. 22. Android Services Services Example 2. Layout <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/myLinearLayout" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical"> <EditText android:id="@+id/txtMsg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="144dp" android:textSize="12sp"/> <Button android:id="@+id/btnStopService" android:layout_width="151dp" android:layout_height="wrap_content" android:text="Stop Service"/> </LinearLayout> 22 22 22

 23. 22. Android Services Services Example 2. Manifest <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <manifestxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="es.demo" android:versionCode="1" android:versionName="1.0"> <uses-sdkandroid:minSdkVersion="8"/> <application android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name"> <activity android:name=".MyServiceDriver3" android:label="@string/app_name"> <intent-filter> <actionandroid:name="android.intent.action.MAIN"/> <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> </intent-filter> </activity> <serviceandroid:name="MyService3"/> </application> </manifest> 23 23 23

 24. 22. Android Services Services Example 2. Main Activity // Application logic and its BroadcastReceiver in the same class package es.demos; import java.util.Date; import android.app.Activity; import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.ComponentName; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.content.IntentFilter; import android.os.Bundle; import android.os.SystemClock; import android.util.Log; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.*; publicclass MyServiceDriver3 extends Activity { TextView txtMsg; Button btnStopService; ComponentName service; Intent intentMyService; BroadcastReceiver receiver; 24 24 24

 25. 22. Android Services Services Example 2. Main Activity • @Override • publicvoidonCreate(Bundle savedInstanceState) { • super.onCreate(savedInstanceState); • setContentView(R.layout.main); • txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg); • intentMyService = new Intent(this, MyService3.class); • service = startService(intentMyService); • txtMsg.setText("MyService3 started - (see DDMS Log)"); • btnStopService = (Button) findViewById(R.id.btnStopService); • btnStopService.setOnClickListener(newOnClickListener() { • publicvoidonClick(View v) { • try { • stopService(new Intent(intentMyService) ); • txtMsg.setText("After stoping Service: \n" + • service.getClassName()); • } catch (Exception e) { • e.printStackTrace(); • } • } • }); start stop 25 25 25

 26. 22. Android Services Services Example 2. Main Activity • // register & define filter for local listener • IntentFilter mainFilter = new IntentFilter("es.action.GOSERVICE3"); • receiver = new MyMainLocalReceiver(); • registerReceiver(receiver, mainFilter); • }//onCreate • //////////////////////////////////////////////////////////////////////// • @Override • protectedvoid onDestroy() { • super.onDestroy(); • try { • stopService(intentMyService); • unregisterReceiver(receiver); • } catch (Exception e) { • Log.e ("MAIN3-DESTROY>>>", e.getMessage() ); • } • Log.e ("MAIN3-DESTROY>>>" , "Adios" ); • } //onDestroy register unregister 26 26 26

 27. 22. Android Services Services Example 2. Main Activity • ////////////////////////////////////////////////////////////////////// • // local (embedded) RECEIVER • publicclass MyMainLocalReceiver extends BroadcastReceiver { • @Override • publicvoid onReceive(Context localContext, Intent callerIntent) { • String serviceData = callerIntent.getStringExtra("serviceData"); • Log.e ("MAIN>>>", serviceData + " -receiving data " • + SystemClock.elapsedRealtime() ); • String now = "\n" + serviceData + " --- " • + new Date().toLocaleString(); • txtMsg.append(now); • } • }//MyMainLocalReceiver • }//MyServiceDriver3 Get data 27 27 27

 28. 22. Android Services Example 2. The Service • // Service3 uses a thread to run slow operation • package es.demos; • import android.app.Service; • import android.content.Intent; • import android.os.IBinder; • import android.util.Log; • publicclass MyService3 extends Service { • booleanisRunning = true; • @Override • public IBinder onBind(Intent arg0) { • returnnull; • } • @Override • publicvoid onCreate() { • super.onCreate(); • } 28 28 28

 29. 22. Android Services Example 2. The Service • @Override • publicint onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { • super.onStartCommand(intent, flags, startId); • Log.e ("<<MyService3-onStart>>", "I am alive-3!"); • // we place the slow work of the service in its own thread • // so the caller is not hung up waiting for us • Thread triggerService = new Thread ( new Runnable(){ • longstartingTime = System.currentTimeMillis(); • longtics = 0; • publicvoid run() { • for(int i=0; (i< 120) & isRunning; i++) { //at most 10 minutes • try { • //fake that you are very busy here • tics = System.currentTimeMillis() - startingTime; • Intent myFilteredResponse = • new Intent("es.action.GOSERVICE3"); • String msg = i + " value: " + tics; • myFilteredResponse.putExtra("serviceData", msg); • sendBroadcast(myFilteredResponse); • Thread.sleep(1000); //five seconds • } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } • }//for • }//run • }); • triggerService.start(); • returnSTART_STICKY; • }//onStartCommand Set filter broadcasting 29 29 29

 30. 22. Android Services Services Example 2. The Service • @Override • publicvoidonDestroy() { • super.onDestroy(); • Log.e ("<<MyService3-onDestroy>>", "I am dead-3"); • isRunning = false; • }//onDestroy • }//MyService3 Thread is now stopped 30 30 30

 31. 22. Android Services Services Questions 31 31