บทที่
Download
1 / 15

2.1 ??????? ??????????????????????? 2.2 ????????????? ??????? ??? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร ( ต่อ). 2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด 2.2 การตอบสนองของ เกษตรกร และ ผู้บริโภค 2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 2.4 การบริโภคและการผลิตอาหารโลก. การค้าข้าวโลก 46/47.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2.1 ??????? ??????????????????????? 2.2 ????????????? ??????? ??? ?????????' - pascale-prince


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 1 2 2

บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร (ต่อ)

2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด

2.2 การตอบสนองของเกษตรกรและผู้บริโภค

2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ

2.4 การบริโภคและการผลิตอาหารโลก


46 47
การค้าข้าวโลก 46/47

 • ผลผลิตข้าวโลก 46/47 (กพ) 581.9 ล้านตันข้าวเปลือก 390.43 ตันข้าวสาร

 • ใช้ในประเทศ (ทั่วโลก) 414.11 ล้านตันข้าวสาร

 • การค้าโลก ประมาณ 24.71 ล้านตันข้าวสาร

 • สต๊อกปลายปี 82.60 ล้านตันข้าวสาร

 • ปริมาณ-มูลค่าส่งออก ข้าวของไทย

  • ม.ค.-เมย. ปริมาณ 2,492,300 ตัน มูลค่า26,569.21ล้านบาท

  • 2546 ปริมาณ 7,343,437 ตัน มูลค่า76,677.33ล้านบาท

สนง. ศก.การเกษตร (มีค. 47)


2 1 2 2

การบริโภคในประเทศและการส่งออกการบริโภคในประเทศและการส่งออก


2535 2546
โครงสร้างสินค้าออกของไทยปีโครงสร้างสินค้าออกของไทยปี2535-2546

100

80

อื่นๆ

แร่

+

เชื้อเพลิง

60

อุตสาหกรรม

40

อุตฯเกษตร

20

เกษตรกรรม

0

2531

2534

2537

2540

2543

2546

%

สนง เศรษฐกิจการเกษตร


2 1 2 2

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของไทย ปี พ.ศ. 2540 – 2544 (ม.ค. – ก.ค.)

(ล้านบาท)


2 1 2 2
การเกษตรของประเทศไทย

 • เกษตรกรมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย (90% ของเกษตรกรทั้งประเทศ)

 • ขนาดไร่นาของเกษตรกรโดยเฉลี่ย 23.17 ไร่/ครัวเรือน

ลักษณะการประกอบการเกษตรในประเทศไทย


2 1 2 2
ขนาดพื้นที่ทำกินของเกษตรกรขนาดพื้นที่ทำกินของเกษตรกร

ไร่/ครัวเรือน

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2532/33 และ 2544/45


2 1 2 2

สนง เศรษฐกิจการเกษตรขนาดพื้นที่ทำกินของเกษตรกร


2 1 2 2

เปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรบางชนิดในประเทศต่าง ๆ ปี 2544

หน่วย : กก. /ไร่

สนง เศรษฐกิจการเกษตร


2 1 2 2

ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจบางชนิด ปีเพาะปลูก 2535/36-2544/45

สนง เศรษฐกิจการเกษตร
ad