slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אתגרים ונושאים גיאודטיים בישראל 2003 רון אדלר, יוסי מלצר המרכז למיפוי ישראל PowerPoint Presentation
Download Presentation
אתגרים ונושאים גיאודטיים בישראל 2003 רון אדלר, יוסי מלצר המרכז למיפוי ישראל

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
pascale-joseph

אתגרים ונושאים גיאודטיים בישראל 2003 רון אדלר, יוסי מלצר המרכז למיפוי ישראל - PowerPoint PPT Presentation

69 Views
Download Presentation
אתגרים ונושאים גיאודטיים בישראל 2003 רון אדלר, יוסי מלצר המרכז למיפוי ישראל
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. אתגרים ונושאים גיאודטיים בישראל 2003 רון אדלר, יוסי מלצר המרכז למיפוי ישראל

 2. המוטיבציה להעלות את הנושאים נובעת מ... התפתחות טכנולוגית מואצת המשך פיתוח מערך תחנות הקבע GPS הצורך ל-"יישור קו מקצועי" רלוונטיות יום יומית של מושגים מ"הגיאודזיה הגבוהה"

 3. מערך תחנות הקבע GPS של המרכז למיפוי ישראל שופר במידה רבה במהלך 2003 מניע תהליכי שיפור ופיתוח איך מודדים ? (שיטות) איך מחשבים? (פרמטרים) איך מתאימים? (למסורתי)

 4. תיזכורת לתהליך מדידה גיאודטית - תחנות קבע בשטח: מדידה גיאודטית אינטרנט: הורדת נתונים של תחנות קבע במחשב: עיבוד נתונים (דיפרנציאלי) התוצאה: קואורדינטות מדויקות

 5. מבנה ושיטת ההרצאה העלאת נושאים הנמצאים על סדר היום הגיאודטי (בהווה ובעתיד) חלק מנושאים אלה נמצאים על סדר היום במפ"י

 6. דרוג רשת הבקרה כיום: רשת אופקית - 7 דרגות רשת אנכית - 5 דרגות כמה דרגות צריך כיום ?

 7. מעמד ה-RTK מאפיין עיקרי: קביעת קואורדינטות מדויקות בזמן אמת שאלה מרכזית: האם השיטה מתאימה לקביעת נקודות בקרה?

 8. שימוש ב-VRS לצורך ציפוף הרשת מאפיין עיקרי: הכנת נתוני מדידה של תחנות קבע מדומות לצורך ציפוף מערך תחנות הקבע. מה איכות נתונים, האם הם שווי ערך לנתוני אמת ובאיזו מידה? מה תהיה שיטת המדידה ושיטת החישוב?

 9. מערכת הייחוס הישראלית האם לעבור לדאטום עולמי?מתי? האם לשנות את הגדרות רשת ישראל וכיצד?

 10. רשת בקרה מרחבית אליפסואידלית כיום: הפרדה בין רשת בקרה אופקית לאנכית כיום: רשת אנכית-דאטום אורתומטרי האם לאחד את הרשתות (אופקית ואנכית)? האם לעבור לדאטום אליפסואידלי (רשת אנכית)

 11. האם לשים את כל הביצים בסל הטכנולוגי אבני דרך מהעבר: פוטוגרמטריה, EDM, המחשב, GPS. האם GPS הוא הפתרון האולטימטיבי ? כמה להשקיע בשימור ידע ? (אסטרונומיה למשל...)

 12. מעמד התקנות בעתיד מה המשקל היחסי בין הגורמים המשפיעים? (השוק, המומחה, "הרשויות", האקדמיה...) מה הקשר בין איכות-אתיקה-תקנות? האם תקנות משפטיות או הנחיות בגדר של המלצה?

 13. מעמד המודד בעידן הטכנולוגי לכאורה מעמד המודד עלה (טכנולוגיה) אך הטכנולוגיה מאפשרת גם לאחרים לבצע את המלאכה! כיצד לשמור על מעמדו של המודד ואף לקדמו? בידי מי האחריות ? (מפ"י, האקדמיה, הסקטור הפרטי)

 14. מוקדי הידע האם יש צורך בשיפור התיאום בין מוקדי הידע? (אקדמיה, ממשלה, סקטור פרטי) אם כן, כיצד לבצע זאת?

 15. סיכום נושאים/אתגרים אלה התעוררו בעיקר בשל התפתחות טכנולוגית מואצת חלק מנושאים אלה נמצא בטיפול (מפ"י, אקדמיה, סקטור פרטי) ותיאום הדדי יש לבצע שינויים והתאמות בגיאודזיה, רצוי כתהליך קבוע של שיפור