izgl t bas un zin tnes ministrijas zi ojums par aktualit t m izgl t bas nozar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. K.Vāgnere Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos 24.03.2010. Ziņojuma saturs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē' - parson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izgl t bas un zin tnes ministrijas zi ojums par aktualit t m izgl t bas nozar

Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē

K.Vāgnere

Izglītības un zinātnes ministrijas

valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

24.03.2010.

zi ojuma saturs
Ziņojuma saturs
 • Uz efektīvu izglītības kvalitātes paaugstināšanu vērstas izmaiņas vispārējā izglītībā
 • Par finansēšanas principu “nauda seko skolēnam”
 • Izglītojamo teorētisko zināšanu praktiskā lietošana
 • Izglītības efektivitāte un paaugstināšana augstākajā izglītībā
 • Profesionālo izglītības iestāžu reorganizācija
 • Augstākās izglītības pieejamība sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem
uz efekt vu izgl t bas kvalit tes paaugstin anu v rstas izmai as visp r j izgl t b
Uz efektīvu izglītības kvalitātes paaugstināšanu vērstas izmaiņas vispārējā izglītībā
finans anas princips nauda seko skol nam i
Finansēšanas princips “nauda seko skolēnam” (I)
 • Princips ieviests no 2009.gada 1.septembra;
 • Principa pamatmērķis: veicināt efektīvu izglītībai piešķirtā finansējuma izlietojumu, izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, tādējādi veidojot optimālu skolu tīklu un paaugstinot izglītības kvalitāti un izmaksu efektivitāti;
 • Finansēšanas principa ieguvumi: motivācija nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu; iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību konkurētspējīgās vidusskolās, iespēja pašvaldībai apsaimniekot izglītībai pieejamo finansējumu, plānot skolu tīklu, iespēja nodrošināt caurskatāmu finansējuma sadali;
 • Finansējuma ieviešana tiek izvērtēta, skolēnu skaits uz vienu pedagoga darba likmi: novados - 8 skolēni, republikas pilsētās – 10,2 skolēni;
finans anas princips nauda seko skol nam ii
Finansēšanas princips “nauda seko skolēnam” (II)
 • Saskaņā ar 2009.gada 28.jūlijā MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuros ir iekļautas pedagogu tarifikācijas veidlapas, kas veicina caurskatāmību, skaidrību un atskaitīšanos finanšu sadalē, pirmsskolas izglītības pedagogam darba slodze nedēļā ir samazināta no 36 līdz 30 stundām;
 • Mērķdotācijas sadale pedagogu darba samaksai atbilstoši finansēšanas principam ir attiecināta arī uz privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmas bērniem no 5 gadu vecuma;
 • Problēmas! Problemātisks nav finansēšanas princips un tā ieviešana, bet vispārējai izglītībai būtiski samazinātais finansējums, kas radīja: 1) problēmas apmaksāt pedagogu veikto ārpusstundu darbu; 2) grūtības apmaksāt klašu dalīšanu grupās svešvalodu stundās; 3) finansējuma novirzīšana tikai pedagogu kontaktstundu apmaksai. ! Mērķdotācija no 2010.gada 1.janvāra – Ls 650 uz 1 skolēnu!
finans anas princips nauda seko skol nam iii
Finansēšanas princips “nauda seko skolēnam” (III)

Plānotais

 • darbs pie skolu tīkla sakārtošanas, lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti un nodrošinātu skolēniem izglītības apguves iespējas (2009.gadā IZM ir saskaņojusi 58 pašvaldību lēmumus par izglītības iestāžu slēgšanu un 85 lēmumus par izglītības iestāžu reorganizāciju);
 • izvērtēt iespējas nākotnē ieviest pilnveidotu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli „nauda seko skolēnam”;
 • Pasaules Bankas eksperti sadarbībā ar IZM un pašvaldībām pašlaik veic aptauju „Skolotāju darba samaksas diferenciācija skolas ietvaros” par praktiskā modeļa „nauda seko skolēnam” izmantošanu pašvaldībās un iespējām uzlabot tās efektivitāti.
izgl t bas efektivit te un paaugstin ana augst kaj izgl t b
Izglītības efektivitāte un paaugstināšana augstākajā izglītībā
 • Lai optimizētu studiju vietas izmaksas, izdarīti grozījumi MK 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”;
 • Tika optimizēts koledžu tīkls, reorganizējot 3 medicīnas koledžas, kā arī tiek gatavoti nepieciešamie normatīvie akti vēl vienas medicīnas koledžas reorganizācijai, pārveidojot to par Rīgas Stradiņa universitātes filiāli no 2010./2011.akadēmiskā gada;
 • Šobrīd tiek izstrādāts „Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē”, kas ir jāiesniedz izskatīšanai MK līdz 2010.gada 30.aprīlim; Viens no pasākumu plāna galvenajiem uzdevumiem ir 1) studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošana un 2) atbildības, resursu izmantošanas efektivitātes un atdeves paaugstināšana;
augst k s izgl t bas pieejam ba soci li maznodro in tiem iedz vot jiem
Augstākās izglītības pieejamība sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem
 • Izdarīti grozījumi MK 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, kas paredz, ka prioritāte stipendijas saņemšanā ir studējošajam, ja studējošais ir invalīds, bārenis vai palicis bez vecāku gādības, studējošajam no trūcīgas ģimenes, ja studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu vai arī studējošā ģimenē ir bērni;
 • 2009./2010.ak.m. gada 1.semestrī augstskolās un koledžās veiktās aptaujas rezultāti rādīja, ka no 3549 stipendiju saņēmējiem 39% stipendijas saņem pēc sociālajiem kritērijiem. Ļoti nozīmīgas šīs stipendijas ir Latgales reģionā;
 • Vairumā augstāko izglītības iestāžu saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem jau pašreiz valsts budžeta vietas vienādu sekmības rādītāju gadījumā piešķir mazāk nodrošinātiem studējošajiem;
ad