Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne
Download
1 / 35

Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne. GO Ł DAP-O L SZTYN 18-19 w rze śnia Peter Torkler WWF Niemcy. Wprowadzenie: Fundusze Unijne LIFE+ Fundusze Strukturalne POIiŚ Oś V ROP Warmia i Mazury Współraca transgraniczna. Na co wydaje Unia Europejska pieni ą dze?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne' - parry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Projekty na rzecz ochrony przyrodyLIFE+ i Fundusze Strukturalne

GOŁDAP-OLSZTYN

18-19 września

Peter Torkler

WWF Niemcy


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalneProjekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Jakie potencjalne źrodła dla środowiska w Polsce?


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Jakie źrodła informacji w Polsce?

Krajowy Punkt Kontaktowy dla programu LIFE+ na terenie Polski

Instytucja Pośrednicząca


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306


Fundusz life

Fundusz Life+http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

Szanse i bariery


Life w skr cie
LIFE w skróciehttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • 3 komponenty:

  • PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (aktywne zachowanie różnorodności biologicznej w tym Natura 2000)

  • POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA (szeroko zrozumiana ochrona środowiska tak jak ochrona przed zmianami klimatu, woda, gleby, hałas)

  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ogólne podnoszenie świadomości w tym szczególnie działania związane z zapobieganiem pożarom lasów)

 • 10 mln Euro dla Polski na rok 2008

 • 1,1 mln wykorzystano na rok 2007!


Life bariery
LIFE + barieryhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • Bardzo szczegółowe dokumenty wniosku

 • Długa procedura oceny wniosków

 • Od składania wniosku do pierwszych przelewów: 15 miesięcy

 • Dużo odrzuconych wniosków ze względu na jakość techniczną i finansową (w Polsce tylko 1 z 8 projektów!)

 • Z reguły tylko 50% dofinansowania


Life szanse
LIFE+ szansehttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • Nikt nie chce aby fundusze dla Polski przepadły!

 • Szansa realizacji ważnych przedsięwzięć przyrodniczych dla polepszenia promocji walorów turystycznych Warmia i Mazury

 • NFOSiGW umożliwia dalsze dofinansowanie aż do 90 lub 95%!

 • Jest sporo czasu na przygotowanie jeżeli dziś się zacznie planować na 2009


Life detal
LIFE+ detalhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • wykonalne, spójne pod względem technicznym i finansowym oraz opłacalne.

 • wspierają w szczególności wdrażanie szóstego wspólnotowego Programu działań w zakresie środowiska naturalnego (6 EAP), a także wdrażanie i rozwój wspólnotowej polityki i prawodawstwa.

3 Kryteria kwalifikowalności działań, projekty musza być:


Life detal1
LIFE+ detalhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • Ponadto w celu zapewnienia europejskiej wartości dodanej oraz uniknięcia finansowania powtarzających się działań, projekty spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • są to projekty dotyczące najlepszych praktyk lub projekty demonstracyjne służące wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) lub Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG),

  • są to projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii,

  • są to kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,

  • są to projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska

 • Ze względu na ograniczony budżet, program LIFE+ nie przewiduje współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ramach komponentu 2 możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie dla instalacji demonstracyjnych, prezentujących nowe lub nie wykorzystywane wcześniej technologie.


Life detal2
LIFE+ detalhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

Budżet LIFE+

 • Pierwszy okres rozliczeniowy na lata 2007-2010, przewiduje około 41 mln euro dla Polski

  Zasady współfinansowania

 • 50% kosztów kwalifikowanych - podstawowy maksymalny poziom dofinansowania

 • 75% kosztów kwalifikowanych - dla projektów z komponentu 1 (Przyroda i Różnorodność biologiczna), których głównym celem jest ochrona gatunków i siedlisk priorytetowych obrębie obszarów Natura 2000.

  Minimalna wartość projektu

 • Nie ograniczona ale komisja preferuje duże projekty >1mln Euro


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Dofinansowanie projektów LIFE+ ze środków NFOŚiGWhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • NFOSiGW przewiduje wsparcie w wysokości 86 mln złotych na lata 2008-2018

 • Wspiera tyko działania z listy programów priorytetowych NFOŚiGW, na rok 2008.

 • Na 2008 rok przewidziano między innymi programy priorytetowe służące współfinansowaniu Komponentu I oraz Komponentu III Instrumentu Finansowego LIFE+:

  • Program priorytetowy 5.1 „Ochrona przyrody i krajobrazu” umożliwia finansowanie przedsięwzięć objętych Komponentem I LIFE+,

  • Program 5.3 „Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej” dotyczy Komponentu III LIFE+.

 • wydatki/koszty wnioskowane do finansowania przez NFOŚiGW musza być zgodne z dokumentem „Koszty kwalifikowane w ramach priorytetowych programów NFOŚiGW”.

 • Wnioskodawcy będą mieli możliwość ubiegania się o promesę dofinansowania przedsięwzięć na etapie składania wniosków do Komisji Europejskiej


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

LIFE+ detalhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

Procedura składania wniosków na rok 2008

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie?http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska unii europejskiej,

 • tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,

 • analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,

 • monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,

 • pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,

 • szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,

 • platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,

 • działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów lasów,

 • demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków polityki


Jakiego typu dzia ania mog uzyska dofinansowanie
Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie? http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”:

 • zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000;

 • monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania stanu ochrony;

 • rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych;

 • zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich;

 • nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:

  • nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów objętych siecią Natura 2000,

  • nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,

  • nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, oraz

  • dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.


Jakie projekty zosta y wybrane
Jakie projekty zostahttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306ły wybrane?


Fundusze strukturalne
Fundusze Strukturalnehttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • V Oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • ROP Warmia i Mazury

 • Współpraca Transgraniczna


Czy fs uzupe niaj life
Czy FS uzupełniają LIFE+?http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów finansowych Wspólnoty.

 • Natomiast FS mogą znacznie uzupełnić zakres działań LIFE+ np.:

  • LIFE wspiera akcje innowacyjne Oś V tez plany

  • LIFE działa na obszarach cennych, Oś V umożliwia tworzenie korytarzy


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Finansowanie przyrody przez FShttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

 • Budżet V osi priorytetowej:

  89 mln EUR na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu

  Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 • Maksymalne dofinansowanie dla projektów:

  85% kosztów kwalifikowanych

  Uzupełnienie wkładu krajowego z NFOŚ, WFOŚ, Ekofundusz, inne

  Minimalny wkład własny beneficjenta

 • Minimalna wartość projektu:

  400 tys. PLN, wyjątek: w przypadku przejść dla dużych ssaków i kampanii medialnych – 2 mln PLN


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Działania w ramach V osi priorytetowejhttp://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

Informacje

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psmlhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml


Rpo warmia i mazury
RPO Warmia i Mazuryhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

 • Możliwości ROP dla ochrony przyrody nie wykorzystano!


93 mln dla rodowiska w rpo
93 mln dla środowiska w RPOhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

 • Wysoki poziom inwestycji w źródła energii odnawialnej

 • Priorytet położony na oczyszczalnie ścieków

 • Ważne inwestycje w dziedzinie odpadów i wody pitnej

  = mały priorytet w RPO na ochronę przyrody

  ! LIFE+ powinien stać się ważnym instrumentem uzupełniającym inwestycje na rzecz ochrony przyrody na terenie Warmii i Mazur!


Priorytety wydatk w
Priorytety wydatkówhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

Brak:

51 promocja różnorodności biologicznej i ochrony przyrody

55 promocja zasobów naturalnych

56 Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego


Cross border cooperation programme lithuania poland
Cross Border Cooperation Programme Lithuania-Poland http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml


Og lne zasady wsp pracy transgranicznej
Ogólne zasady współpracy transgranicznejhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml


Uwarunkowania wsp lnych projekt w
Uwarunkowania wspólnych projektówhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

 • Wspólne przygotowanie projektu

 • Wspólny personel projektu

 • Wspólne wdrażanie projektu

 • Wspólne finansowanie projektu

 • Co najmniej 2 z 4 kryteriów są wymagane

  Formy projektów:

 • Otwarte ogłoszenia o naborach wniosków

 • Strategiczne projekty

 • Fundusze małych projektów


Cel programu li twa polska
Cel programu Lihttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psmltwa-Polska


Osie priorytetowe
Osie Priorytetowehttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

Poprawa środowiska życia


Wspieran i e dzia ania rodowiskowe
Wspieranhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psmlie działania środowiskowe


Potencjalny bud et
Potencjalny budhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psmlżet


Podsumowanie
Podsumowaniehttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

 • Fundusze dają ogromną szansę na finansowanie ochrony przyrody i środowiska

 • Trzeba zainwestować sporo czasu aby uruchomić projekty

 • Ważne jest dobre rozpoznanie wszystkich różnych opcji finansowania, wymaga to odpowiedniego doradztwa

 • Maksymalne wykorzystanie funduszy na środowisko nie ominie konfliktów jakie są związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, to jest kwestia dobrej implementacji prawa unijnego i może być częścią naszej dyskusji…..


Projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Thank you for attention!http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

torkler@wwf.de