1 / 1

( عنوان مقاله حداکثر در 12 کلمه با قلم ب.تیتر pt. 60 پررنگ )

مجتمع آموزشی و پرورشی پیامبر اعظم کوپیچ سفلی با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه اولین همایش شهرستانی کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی برگزار می کند. الله جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش کردستان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه

parry
Download Presentation

( عنوان مقاله حداکثر در 12 کلمه با قلم ب.تیتر pt. 60 پررنگ )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. مجتمع آموزشی و پرورشی پیامبر اعظم کوپیچ سفلی با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه اولین همایش شهرستانی کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی برگزار می کند. الله جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش کردستان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه دبیرخانه اولین همایش شهرستانی کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی (عنوان مقاله حداکثر در 12 کلمه با قلم ب.تیتر pt. 60پررنگ) کد مقاله: (ب.نازنين pt. 32 پررنگ) ----- يک سطر فاصله (ب.نازنين pt. 32 پررنگ) ----- نام و نام خانوادگي نويسنده اول *، نويسنده دوم، ... در يك يا دو سطر. از ذكر عناويني نظير مهندس و يا دكتر و ... در ابتداي اسامي خودداري شود نام و نام خانوادگي نويسندگان به صورت کامل ذکر شود. (همراه با پسوند) (ب.نازنين pt. 32 پررنگ) . *- نويسنده مسئول: درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) نويسنده اول (ب.نازنين pt. 28، راست چين) 2- درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) نويسنده دوم (ب.نازنين pt. 28، راست چين) آدرس كوتاه نويسنده اول (ب.نازنين pt. 28 ايتاليك) ، آدرس پست الكترونيك(Times New Roman 27 pt. Italic) آدرس كوتاه نويسنده دوم (ب.نازنين pt. 28 ايتاليك) ، آدرس پست الكترونيك (Times New Roman 27 pt. Italic) چکیده نتيجه گيري به منظور يكسان سازي مجموعه پوسترمقالات اين همایش لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. (البته رنگ بندی پوستر به سلیقه نگارنده مقاله بستگی پیدا می‏کند). اين راهنما به نويسندگان مقالات كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول كنفرانس برای ارائه به صورت پوستر تهيه نمايند. توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول همايش است. اندازه پوستر باید 80 در 100 سانتیمتر باشد. ضروری است عنوان همایش و لوگوهای بالای پوستر حفظ شود و تغییر نکند. سایر زیباسازی ها در متن به شرط رعایت ساختار پیشنهادی زیر آزاد است. براي ساخت پوستر، فقط از نرم افزار مايكروسافت پاورپوینت نسخة 2003 به بعد استفاده كنيد. عنوان همة بخش‌ها با قلم ب.تیتر و اندازه pt. 54 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم ب.نازنين و اندازه 28 پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm1باشد. برای کلیه متون از حالت پاراگراف از راست (متن از راست به چپ)- حالت Justify- و براي تدوين بخشهای لاتين نيز بايستي کليه موارد مندرج در اين دستورالعمل رعايت شود و برای نگارش بخش های لاتین بايد از قلم Times New Roman با اندازه فونت يکي کمتر از حالت فارسي معادل آن استفاده شود. (خواهشمند است ابتدا فونت های ارائه داده شده را نصب نمایید.) مقدمه پيشنهادات مواد و روشها منابع اصلی يافته ها

More Related