program semin e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program semináře PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program semináře

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Program semináře - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Program semináře. Vývoj návrhu nového standardu – Ing. Veselá, ČLFA Obsah revidovaného návrhu – Ing. Veselá, ČLFA Možné dopady na leasingové nájemce – Ing. Chrámecká, PwC Možné dopady na poskytovatele leasingu – Ing. Batal, Deloitte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Program semináře


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program semin e
Program semináře
 • Vývoj návrhu nového standardu – Ing. Veselá, ČLFA
 • Obsah revidovaného návrhu – Ing. Veselá, ČLFA
 • Možné dopady na leasingové nájemce – Ing. Chrámecká, PwC
 • Možné dopady na poskytovatele leasingu – Ing. Batal, Deloitte
 • Stanovisko Leaseurope k revidovanému návrhu a návrh stanoviska EFRAG – Ing. Veselá, ČLFA
 • Diskuse

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

v voj n vrhu nov ho standardu
Vývoj návrhu nového standardu
 • připravován od r.2006
 • první návrh zveřejněn v srpnu 2010
 • do 15. prosince 2010 přes 800 reakcí
 • revidovaný návrh zveřejněn 16. května 2013
 • otevřen k připomínkám do 13. září 2013
 • předpokládané vydání 2014
 • pravděpodobná účinnost nového standardu – 1. leden 2017

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu
Obsah revidovaného standardu
 • Rozsah působnosti
 • Definice leasingu
 • Doba leasingu
 • Klasifikace leasingů
 • Leasingové platby
 • Nájemce
 • Pronajímatel
 • Zpětný leasing, subleasing
 • Přechodné období

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu rozsah p sobnosti
Obsah revidovaného standardu – rozsah působnosti

Návrh standardu vylučuje :

 • Účtování leasingů nehmotných aktiv na straně pronajímatele (postupuje dle standardu Účtování výnosů)
 • Leasingy zabývající se průzkumem a užitím přírodních zdrojů
 • Leasingy biologických aktiv
 • Smlouvy na poskytování služeb

Ostatní pravidla :

 • Leasingy nehmotných aktiv na straně nájemce. Není požadováno postupovat dle standardu – právo volby
 • Leasingy, které jsou nákupem/prodejem – nejsou ani vyloučeny ani přímo specifikovány
 • Krátkodobé leasingy (doba leasingu max. 12 měsíců včetně opcí) – pronajímatelé i nájemci mohou účtovat dle současného OL.

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu definice leasingu
Obsah revidovaného standardu – definice leasingu

Leasing je smlouva, kdy jeden subjekt získá právo užívat aktivum jiného subjektu po jistou dobu za úplatu při splnění níže uvedených podmínek

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

slide6

Definition of a lease flowchart

NO

SERVICE

NO

YES

YES

Asset is incidental

YES

YES

NO

NO

st mapy p ipraven j rosem fla
Část mapy připravená J.Rosem - FLA

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu odd len leasingov ch a neleasingov ch slo ek
Obsah revidovaného standardu – oddělení leasingových a neleasingových složek
 • Leasingové složky

Leasingové složky se účtují odděleně, pokud se jedná o leasing více aktiv (např. budova včetně zařízení) a zároveň

  • nájemce získá užitek z pronajímaného aktiva
  • podkladové aktivum není závislé ani propojené s jinými aktivy ve smlouvě
 • Neleasingové složky – nájemce
  • Cenu lze cenu určit u všech složek - ocení se všechny složky příslušnou cenou
  • Cenu lze cenu určit u některých složek – cena se k nim přiřadí. Pokud zbytek složek obsahuje leasing, proúčtují se zbylé složky jako jedna leasingová složka
  • Pokud nelze cenu stanovit u žádné složky, pak budou účtovány jako leasing
 • Neleasingové složky – pronajímatel
  • Řídí se standardem o účtování výnosů

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu1
Obsah revidovaného standardu
 • Doba trvání leasingu
  • Nevypověditelná doba nájmu + případné volitelné období (pokud existuje zřetelný ekonomický motiv pro nájemce k využití opce (opce na prodloužení smlouvy, opce na zkrácení smlouvy)
 • Klasifikace leasingů k datu účinnosti smlouvy (typ A, typ B)
 • Stroje, zařízení, dopravní prostředky – typ A - při nesplnění těchto podmínek
  • doba trvání nájmu je nepodstatnou částí ekonomického života podkladového aktiva
  • současná hodnota leasingových splátek je nepodstatná v porovnání s tržní hodnotou k datu účinnosti leasingu
  • Leasing nemovitostí – typ B - při nesplnění těchto podmínek
  • doba trvání nájmu je po větší část zbývajícího ekonomického života aktiva
  • současná hodnota leasingových splátek je ve výši převážné části tržní ceny k datu účinnosti leasingu

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu2
Obsah revidovaného standardu
 • Leasingové platby
  • Platby placené nájemcem pronajímateli za právo užívat aktivum po dobu trvání leasingu zahrnují
   • Fixní leasingové platby
   • Variabilní platby – měnící se na základě úrokové sazby nebo indexu
   • V podstatě fixní platby strukturované jako variabilní
   • Cena za opci na nákup aktiva, pokud nájemce předpokládá její využití
   • Smluvní sankce při předčasném ukončení
   • Pronajímatel – fixní platby strukturované jako garance na zbytkovou hodnotu
   • Nájemce – předpokládaná částka placená pronajímateli – záruka na zbytkovou cenu
 • Diskontní sazba
  • Nájemce – sazba účtovaná pronajímatelem nebo přírůstková výpůjční úroková míra
  • Pronajímatel– implicitní úroková míra (současná hodnota plateb od nájemce za právo užívat aktivum + současná hodnota očekávané platby za prodej aktiva po skončení leasingu = tržní hodnotě aktiva), výnos z nemovitosti

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

obsah revidovan ho standardu model tov n vykazov n u n jemc
Obsah revidovaného standardu - Model účtování / vykazování u nájemců

Rozvaha

Výkaz zisků

a ztrát

Cash flow

Typ

A

Typ

B

obsah revidov standardu model tov n vykazov n u pronaj matel
Obsah revidov. standardu - Model účtování / vykazování u pronajímatelů

Rozvaha

Výkaz zisků

a ztrát

Cash flow

Typ

A

Typ

B

obsah revidovan ho standardu3
Obsah revidovaného standardu
 • Subleasing
  • Dvě samostatné transakce
  • Klasifikace subleasingu – použití principů daných standardem – nájemce v pozici pronajímatele
 • Zpětný leasing
  • Prodej a leasing x finanční transakce
  • Prodej nenastává
   • doba trvání leasingu je po většinu zbývající doby životnosti aktiva
   • současná hodnota minimálních leasingových plateb je téměř ve výši tržní hodnoty aktiva
 • Přechodné období

Modifikovaný retrospektivní přístup x plný retrospektivní přístup pro pronajímatele i nájemce

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

stanovisko leaseurope k n vrhu standardu
Stanovisko Leaseurope k návrhu standardu

Koncepční připomínky Leaseurope

 • Projekt není podložen pravdivými a přesvědčivými důvody
 • Neodůvodněno, proč mají být kapitalizovány leasingy a nikoliv jiné užívací smlouvy (executory/service contracts)
 • Zavedení leasingů „typu B“ odporuje koncepci „Right of Use“
 • Rozdílný režim leasingů movitých věcí a leasingu nemovitostí
 • Návrh nevyhovuje potřebám stran
 • Negativní dopad na ekonomiku
 • Negativní dopad na investice SMES

Závěr

IAS 17, jeho principy klasifikace, vysoká kvalita zveřejňovaných informací musí být cestou pro celosvětové účtování leasingu

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013

n vrh stanoviska efrag
Návrh stanoviska EFRAG
 • EFRAG nadále podporuje projekt IASB – více leasingů by mělo být vykázáno v bilanci než dosud, ale ne všechny
 • Správná aplikace přinese potřebné informace uživatelům (především u některých leasingů nezachycených v bilanci)
 • Pro lepší pochopení navrhovaných změn a zmírnění složitosti navrhuje EFRAG tyto kroky :
  • Relevantní zveřejnění informací o leasingových transakcích pro uživatele
  • Dopracovat koncepční rámec projektu – zejména definici práva užívání, oddělit právo užívání od ostatních práv tvořících aktivum, zjistit význam ekonomických přínosů, propojení s obchodními modely pronajímatele apod.
  • Dořešit účtování leasingů, vysvětlit cíle, snížit složitost a náklady, které přináší zejména dva typy klasifikace

EFRAG zároveň upozorňuje, že návrh standardu nadále umožňuje strukturovat obchody (např. prostřednictvím opcí nebo při klasifikaci)

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013