Program semin e
Download
1 / 15

Program semináře - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Program semináře. Vývoj návrhu nového standardu – Ing. Veselá, ČLFA Obsah revidovaného návrhu – Ing. Veselá, ČLFA Možné dopady na leasingové nájemce – Ing. Chrámecká, PwC Možné dopady na poskytovatele leasingu – Ing. Batal, Deloitte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program semináře' - paniz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program semin e
Program semináře

 • Vývoj návrhu nového standardu – Ing. Veselá, ČLFA

 • Obsah revidovaného návrhu – Ing. Veselá, ČLFA

 • Možné dopady na leasingové nájemce – Ing. Chrámecká, PwC

 • Možné dopady na poskytovatele leasingu – Ing. Batal, Deloitte

 • Stanovisko Leaseurope k revidovanému návrhu a návrh stanoviska EFRAG – Ing. Veselá, ČLFA

 • Diskuse

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


V voj n vrhu nov ho standardu
Vývoj návrhu nového standardu

 • připravován od r.2006

 • první návrh zveřejněn v srpnu 2010

 • do 15. prosince 2010 přes 800 reakcí

 • revidovaný návrh zveřejněn 16. května 2013

 • otevřen k připomínkám do 13. září 2013

 • předpokládané vydání 2014

 • pravděpodobná účinnost nového standardu – 1. leden 2017

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu
Obsah revidovaného standardu

 • Rozsah působnosti

 • Definice leasingu

 • Doba leasingu

 • Klasifikace leasingů

 • Leasingové platby

 • Nájemce

 • Pronajímatel

 • Zpětný leasing, subleasing

 • Přechodné období

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu rozsah p sobnosti
Obsah revidovaného standardu – rozsah působnosti

Návrh standardu vylučuje :

 • Účtování leasingů nehmotných aktiv na straně pronajímatele (postupuje dle standardu Účtování výnosů)

 • Leasingy zabývající se průzkumem a užitím přírodních zdrojů

 • Leasingy biologických aktiv

 • Smlouvy na poskytování služeb

  Ostatní pravidla :

 • Leasingy nehmotných aktiv na straně nájemce. Není požadováno postupovat dle standardu – právo volby

 • Leasingy, které jsou nákupem/prodejem – nejsou ani vyloučeny ani přímo specifikovány

 • Krátkodobé leasingy (doba leasingu max. 12 měsíců včetně opcí) – pronajímatelé i nájemci mohou účtovat dle současného OL.

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu definice leasingu
Obsah revidovaného standardu – definice leasingu

Leasing je smlouva, kdy jeden subjekt získá právo užívat aktivum jiného subjektu po jistou dobu za úplatu při splnění níže uvedených podmínek

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Definition of a lease flowchart

NO

SERVICE

NO

YES

YES

Asset is incidental

YES

YES

NO

NO


St mapy p ipraven j rosem fla
Část mapy připravená J.Rosem - FLA

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu odd len leasingov ch a neleasingov ch slo ek
Obsah revidovaného standardu – oddělení leasingových a neleasingových složek

 • Leasingové složky

  Leasingové složky se účtují odděleně, pokud se jedná o leasing více aktiv (např. budova včetně zařízení) a zároveň

  • nájemce získá užitek z pronajímaného aktiva

  • podkladové aktivum není závislé ani propojené s jinými aktivy ve smlouvě

 • Neleasingové složky – nájemce

  • Cenu lze cenu určit u všech složek - ocení se všechny složky příslušnou cenou

  • Cenu lze cenu určit u některých složek – cena se k nim přiřadí. Pokud zbytek složek obsahuje leasing, proúčtují se zbylé složky jako jedna leasingová složka

  • Pokud nelze cenu stanovit u žádné složky, pak budou účtovány jako leasing

 • Neleasingové složky – pronajímatel

  • Řídí se standardem o účtování výnosů

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu1
Obsah revidovaného standardu neleasingových složek

 • Doba trvání leasingu

  • Nevypověditelná doba nájmu + případné volitelné období (pokud existuje zřetelný ekonomický motiv pro nájemce k využití opce (opce na prodloužení smlouvy, opce na zkrácení smlouvy)

 • Klasifikace leasingů k datu účinnosti smlouvy (typ A, typ B)

 • Stroje, zařízení, dopravní prostředky – typ A - při nesplnění těchto podmínek

  • doba trvání nájmu je nepodstatnou částí ekonomického života podkladového aktiva

  • současná hodnota leasingových splátek je nepodstatná v porovnání s tržní hodnotou k datu účinnosti leasingu

  • Leasing nemovitostí – typ B - při nesplnění těchto podmínek

  • doba trvání nájmu je po větší část zbývajícího ekonomického života aktiva

  • současná hodnota leasingových splátek je ve výši převážné části tržní ceny k datu účinnosti leasingu

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu2
Obsah revidovaného standardu neleasingových složek

 • Leasingové platby

  • Platby placené nájemcem pronajímateli za právo užívat aktivum po dobu trvání leasingu zahrnují

   • Fixní leasingové platby

   • Variabilní platby – měnící se na základě úrokové sazby nebo indexu

   • V podstatě fixní platby strukturované jako variabilní

   • Cena za opci na nákup aktiva, pokud nájemce předpokládá její využití

   • Smluvní sankce při předčasném ukončení

   • Pronajímatel – fixní platby strukturované jako garance na zbytkovou hodnotu

   • Nájemce – předpokládaná částka placená pronajímateli – záruka na zbytkovou cenu

 • Diskontní sazba

  • Nájemce – sazba účtovaná pronajímatelem nebo přírůstková výpůjční úroková míra

  • Pronajímatel– implicitní úroková míra (současná hodnota plateb od nájemce za právo užívat aktivum + současná hodnota očekávané platby za prodej aktiva po skončení leasingu = tržní hodnotě aktiva), výnos z nemovitosti

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Obsah revidovan ho standardu model tov n vykazov n u n jemc
Obsah revidovaného standardu - Model účtování / vykazování u nájemců

Rozvaha

Výkaz zisků

a ztrát

Cash flow

Typ

A

Typ

B


Obsah revidov standardu model tov n vykazov n u pronaj matel
Obsah revidov. standardu - Model účtování / vykazování u pronajímatelů

Rozvaha

Výkaz zisků

a ztrát

Cash flow

Typ

A

Typ

B


Obsah revidovan ho standardu3
Obsah revidovaného standardu u pronajímatelů

 • Subleasing

  • Dvě samostatné transakce

  • Klasifikace subleasingu – použití principů daných standardem – nájemce v pozici pronajímatele

 • Zpětný leasing

  • Prodej a leasing x finanční transakce

  • Prodej nenastává

   • doba trvání leasingu je po většinu zbývající doby životnosti aktiva

   • současná hodnota minimálních leasingových plateb je téměř ve výši tržní hodnoty aktiva

 • Přechodné období

  Modifikovaný retrospektivní přístup x plný retrospektivní přístup pro pronajímatele i nájemce

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


Stanovisko leaseurope k n vrhu standardu
Stanovisko Leaseurope k návrhu standardu u pronajímatelů

Koncepční připomínky Leaseurope

 • Projekt není podložen pravdivými a přesvědčivými důvody

 • Neodůvodněno, proč mají být kapitalizovány leasingy a nikoliv jiné užívací smlouvy (executory/service contracts)

 • Zavedení leasingů „typu B“ odporuje koncepci „Right of Use“

 • Rozdílný režim leasingů movitých věcí a leasingu nemovitostí

 • Návrh nevyhovuje potřebám stran

 • Negativní dopad na ekonomiku

 • Negativní dopad na investice SMES

  Závěr

  IAS 17, jeho principy klasifikace, vysoká kvalita zveřejňovaných informací musí být cestou pro celosvětové účtování leasingu

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


N vrh stanoviska efrag
Návrh stanoviska EFRAG u pronajímatelů

 • EFRAG nadále podporuje projekt IASB – více leasingů by mělo být vykázáno v bilanci než dosud, ale ne všechny

 • Správná aplikace přinese potřebné informace uživatelům (především u některých leasingů nezachycených v bilanci)

 • Pro lepší pochopení navrhovaných změn a zmírnění složitosti navrhuje EFRAG tyto kroky :

  • Relevantní zveřejnění informací o leasingových transakcích pro uživatele

  • Dopracovat koncepční rámec projektu – zejména definici práva užívání, oddělit právo užívání od ostatních práv tvořících aktivum, zjistit význam ekonomických přínosů, propojení s obchodními modely pronajímatele apod.

  • Dořešit účtování leasingů, vysvětlit cíle, snížit složitost a náklady, které přináší zejména dva typy klasifikace

   EFRAG zároveň upozorňuje, že návrh standardu nadále umožňuje strukturovat obchody (např. prostřednictvím opcí nebo při klasifikaci)

Seminář ČLFA k Leases ED Praha, 10. září 2013


ad