mittetulundus hingute hinemine
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mittetulundusühingute ühinemine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Mittetulundusühingute ühinemine - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Mittetulundusühingute ühinemine. Mirjam Vili [email protected] tel 52 73 703 Advokaadibüroo bnt Attorneys-at-law. Sissejuhatus. Mittetulundusühingute ühinemisest üldiselt Ühinemislepingu sõlmimine Ühinemisotsus Avalduse esitamine äriregistrile Teavitamine Ametlikes Teadaannetes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mittetulundusühingute ühinemine' - paniz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mittetulundus hingute hinemine

Mittetulundusühingute ühinemine

Mirjam Vili

[email protected]

tel 52 73 703

Advokaadibüroo bntAttorneys-at-law

sissejuhatus
Sissejuhatus
 • Mittetulundusühingute ühinemisest üldiselt
 • Ühinemislepingu sõlmimine
 • Ühinemisotsus
 • Avalduse esitamine äriregistrile
 • Teavitamine Ametlikes Teadaannetes
m isted
Mõisted
 • Ühinev ühing – mõlemad ühingud ühinemisprotsessis.
 • Ühendatav ühing – ühing, kes ühineb teise ühinguga selliselt, et tema tegevus lõpetatakse.
 • Ühendav ühing – ühing, kelle juurde ühinetakse.
 • Uue MTÜ asutamisel kohaldatakse ühinevatele MTÜ-dele ühendatava MTÜ kohta sätestatut ja asutatavale MTÜ-le ühendava MTÜ kohta sätestatut.
mittetulundus hingute hinemisest ldiselt
Mittetulundusühingute ühinemisest üldiselt
 • Esimesed sammud ühinemise teel - miks ja kellega ühinetakse, mis on ühinemise eesmärk, ühinemise õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline analüüs.
 • MTÜ-de ühinemise õiguslik raamistik – mittetulundusühingute seadus, töölepingu seadus, võlaõigusseadus.
 • Ühinemise liigid – ühinemine ühendamise teel ja ühinemine uue MTÜ asutamisega.
hinemislepingu s lmimine
Ühinemislepingu sõlmimine
 • Ühinemisleping sõlmitakse juhatuste poolt kirjalikult ning see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  • MTÜ-de nimed ja asukohad;
  • kokkulepe ühendatava MTÜ vara tervikuna üleandmise kohta ühendavale MTÜ-le ühendava MTÜ liikmesuse üleandmise vastu;
  • õigused, mida ühendav MTÜ annab ühendatava MTÜ liikmetele;
  • ühinemise tagajärjed ühendatava MTÜ töötajatele.
hinemislepingu s lmimine1
Ühinemislepingu sõlmimine
 • Ühinemisel uue MTÜ loomisega märgitakse ühinemislepingus lisaks:
  • uue MTÜ nimi;
  • asukoht;
  • juhatuse liikmed.
 • Lepingule on vaja lisada ka uue MTÜ põhikiri.
hinemislepingu s lmimine2
Ühinemislepingu sõlmimine
 • Ühinemislepingust tulenevad õigused ja kohustused tekivad alles pärast lepingu heakskiitmist kõikide ühinevate MTÜ-de üldkoosolekul.
hinemisotsus
Ühinemisotsus
 • Ühinemisleping kiidetakse heaks MTÜ-de üldkoosolekute kirjalike ühinemisotsustega.
 • Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest (kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet).
 • MTÜ liikmel ja MTÜ juhatuse liikmel õigus kohtus vaidlustada ühinemisotsust, kui see on vastuolus seadusega, MTÜ asutamislepingu või põhikirjaga. Nõue peab olema esitatud ühe kuu jooksul arvates ühinemisotsuse tegemisest.
avalduse esitamine registrile
Avalduse esitamine registrile
 • MTÜ juhatused esitavad ühe kuu möödudes ühinemislepingu heakskiitmisest avalduse ühinemise kandmiseks oma asukoha registrisse.
 • Avaldusele lisatakse:
  • ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri;
  • ühinemisotsus;
  • ühinemisluba, kui see on nõutav.
 • Avalduses kinnitavad juhatuse liikmed, et ühinemisotsust ei ole vaidlustatud või vaidlustamise avaldus on jäetud rahuldamata.
avalduse esitamine registrile1
Avalduse esitamine registrile
 • Võimalik esitada ühine avaldus - ühendava MTÜ juhatus võib esitada avalduse ühendatava MTÜ ühinemise registrisse kandmiseks.
 • Uue ühingu asutamisel – ühine avaldus uue MTÜ kandmiseks selle asukoha registrisse.
avalduse esitamine registrile2
Avalduse esitamine registrile
 • Ühinemine kantakse ühendava MTÜ asukoha registrisse, kui kanne on tehtud kõigi ühendatavate MTÜ-de asukoha registritesse.
 • Ühinemise kandmisega ühendava MTÜ asukoha registrisse läheb ühendatava MTÜ vara ja liikmed üle ühendavale MTÜ-le.
 • Uue ühingu asutamisel – MTÜ-d loetakse ühinenuks uue MTÜ registrisse kandmisega.
avalduse esitamine registrile3
Avalduse esitamine registrile
 • Vara ülemineku kanded kinnistusraamatus ja vallasvara registrites - pärast ühinemise kandmist ühendava MTÜ asukoha registrisse ühendava MTÜ avalduse põhjal.
 • Uue MTÜ asutamisel - pärast uue MTÜ registrisse kandmist, uue MTÜ avalduse põhjal.
teavitamine ametlikes teadaannetes
Teavitamine Ametlikes Teadaannetes
 • Ühendav MTÜ avaldab viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendava MTÜ asukoha registrisse AT-s ühinemise kohta teate.
 • Eesmärk - võlausaldajate kaitse.
 • Teate sisu: võimalus esitada ühendavale MTÜ-le oma nõuded tagatise saamiseks 6 kuu jooksul teate avaldamisest arvates.
teavitamine ametlikes teadaannetes1
Teavitamine Ametlikes Teadaannetes
 • Ühendav MTÜ peab tagama ühinevate MTÜ-de võlausaldajate esitatud nõuded - kui võlausaldajad ei saa nõuda nõude rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib ohustada nende nõuete täitmist.
vastutus
Vastutus
 • Ühineva MTÜ juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt ühinemisega MTÜ-le, selle liikmetele või MTÜ võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest.
 • Nõude aegumistähtaeg on 5 aastat ühinemise kandmisest ühendava MTÜ asukoha registrisse.