slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
pandora-hood

JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BOŚ S.A.jakoFundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskimKamień Pomorski 16 luty 2012r.

 2. JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich JESSICA jest wspólną europejską inicjatywą na rzecz trwałych inwestycji w zrównoważony rozwój obszarów miejskich Zwrotny instrument inżynierii finansowej wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na okres programowania 2007-2013 2

 3. JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich 3

 4. Przykłady projektów miejskich w JESSICA Rewitalizacja starych, nieużytkowanych budynków poprzemysłowych; Rewitalizacja powojskowych i poprzemysłowych obszarów; Projekty z zakresu rewitalizacji/odnowy miast: rewitalizacja starych i zdegradowanych obszarów charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni przeznaczonej dla MŚP, infrastruktury rekreacyjno- sportowej. Projekty ukierunkowane na: rewitalizację zdegradowanych centrów małych miast, odnowę zdewastowanych dzielnic większych miast, rewitalizację zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (w szczególności budynki o wartości zabytkowej i architektonicznej), polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę społeczną i techniczną (z potencjałem w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego). 4

 5. Projekty miejskie - cechy • Projekty ujęte w lokalnych programach rewitalizacji • Projekty, które nie mają szansy na pozyskanie środków w warunkach rynkowych, z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych: • niedużą rentowność inwestycji • ryzyko związane z realizacją • element społeczny (traktowany drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne)

 6. JESSICA w województwie zachodniopomorskim Projekty Jessica w województwie zachodniopomorskim: a) zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, w tym: budowa lub renowacja przestarzałej infrastruktury miejskiej, w tym sieci i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług komunalnych; renowacja zabytków; infrastruktura miejska służąca zwiększeniu bezpieczeństwa. b) infrastruktura mieszkalnictwa, w tym: renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej budynków; projekty zwiększające efektywność energetyczną, udostępnianie nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. 6

 7. Pożyczka JESSICA Pożyczka JESSICA – preferencyjna pożyczka, w przypadku Beneficjentów pomocy publicznej forma pomocy publicznej, udzielana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na realizację Projektów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 7

 8. Beneficjenci JESSICA • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST; • Organizacje pozarządowe; • Szkoły wyższe; • Jednostki naukowe; • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; • Instytucje kultury; • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; • Przedsiębiorcy; • Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; 8

 9. BOŚ S.A. vs. Wnioskodawcy • Wsparcie w identyfikacji możliwości zaciągnięcia Pożyczki JESSICA (współpraca z KARR S.A.) • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (KARR S.A.) • Konferencje tematyczne i indywidualne konsultacje • Warsztaty nt. zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej • Indywidualne podejście do każdego Wnioskodawcy środków JESSICA • Udział w projekcie 4x4 Biznes 9

 10. Dostępne środki • Środki JESSICA – 64 mln PLN (obszar poza SOM) • Dźwignia finansowa BOŚ S.A. – 100 mln PLN • Wydatkowanie środków JESSICA – czerwiec 2015r. bądź do wyczerpania alokacji. 10

 11. Pożyczka JESSICA – warunki oferowania • Okres kredytowania • Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat (180 miesięcy) • Oprocentowanie • Pożyczka JESSICA – WIBOR3M minus 2 p.p. p.a. (przy czym oprocentowanie nie może być niższe niż 1 % p.a.) • Montaż finansowy • Pożyczka JESSICA – maksymalnie 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych w Projekcie miejskim, z zastrzeżeniem, że 25% Wydatków kwalifikowanych Projektu miejskiego stanowić będą środki własne Wnioskodawcy lub inne, zewnętrzne źródła finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych • Prowizje i opłaty – brak • Karencja – kapitału (max 24 miesiące); odsetek - nie

 12. Pożyczka JESSICA – preferencyjność oferty • FROM zarządzany przez BOŚ S.A. na finansowanie Projektów Miejskich proponuje preferencyjną Pożyczkę JESSICA: • niższa cena finansowania • dłuższy okres finansowania • dłuższy okres karencji w spłacie kapitału • brak dodatkowych kosztów (opłat i prowizji) za obsługę i udzielenie Pożyczki JESSICA 12

 13. Pożyczka JESSICA – preferencyjność oferty Źródło: Firma Najda Consulting/Hossa Finance 13

 14. Nabór wniosków • Strona internetowa • www.bosbank.pl zakładka Unia Europejska • Ogłoszenie o naborze • Pliki do pobrania ze stron internetowych • Regulamin finansowania Projektów miejskich przez BOŚ S.A. • Wniosek – Pożyczka JESSICA • Wykaz dokumentów dla Pożyczki JESSICA • Akty prawne 14

 15. Główne etapy procesu ubiegania się o Pożyczkę JESSICA w BOŚ S.A. • złożenie wniosku w Centrum Korporacyjnym (CK) w Szczecinie: Szczecin Koszalin • ocena formalna i merytoryczna • ocena ekonomiczno-finansowa • uzgodnienie warunków i struktury finansowania oraz odpowiedniej formy zabezpieczenia • zawarcie Umowy Inwestycyjnej • Podczas ubiegania się o Pożyczkę JESSICA, BOŚ S.A., jako FROM udziela wsparcia przy przygotowywaniu wniosku oraz innych dokumentów. 15

 16. BOŚ S.A. jako FROM Dziękujemy za uwagę! Małgorzata Dusza, Dyrektor Małgorzata Kowalczuk Marcin Pergoł Arkadiusz Ferenz Departament Instytucji Finansowych Bank Ochrony Srodowiska S.A. Kontakt: Piotr Podębski, Dyrektor CK Szczecin Agnieszka Turowska, Dyrektor Sprzedaży (Koszalin) mail: agnieszka.turowska@bosbank.pl Jacek Iglewski, Dyrektor Sprzedaży (Szczecin) mail: jacek.iglewski@bosbank.pl