slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา PowerPoint Presentation
Download Presentation
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา - PowerPoint PPT Presentation


  • 854 Views
  • Uploaded on

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา. มยุร ฉัตร ผิวอ่อน ดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา. วัฒนธรรมและภูมิปัญญา. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย. ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย. ความสำคัญของวัฒนธรรมสากล. การเลือกรับวัฒนธรรมสากล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วัฒนธรรมและภูมิปัญญา' - pamela-campbell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร.ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

slide2

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ความสำคัญของวัฒนธรรมสากล

การเลือกรับวัฒนธรรมสากล

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide3

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชนสังคมไทย มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบของตนเอง

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide4

ประเภทของวัฒนธรรม

คติธรรม

เนติธรรม

สหธรรม

วัตถุธรรม

เป็นวัฒนธรรมทางด้านศีลธรรม เป็นจารีตประเพณีซึ่งถือเป็นหลักของการดำเนินชีวิต

เป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญเสมอด้วยกฎหมาย

เป็นวัฒนธรรมทางสังคม เช่น การมารยาทในการพูด การใช้ภาษา มารยาทการรับประทานอาหาร

เป็นวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น เสื้อผ้าบ้านเรือน ข้าวของ เครื่องใช้ ถนน รถยนต์

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide5

ความสำคัญของวัฒนธรรม

1. ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม

2. เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ เจตคติ และความเชื่อ

3. ทำให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม

4. ช่วยสร้างความเจริญให้สังคม

5. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม

6. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide6

ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นำมาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พื้นความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide7

ประเภทของภูมิปัญญา

1.ด้านเกษตรกรรม เช่น เกษตรผสมผสาน

2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น แปรรูปผลผลิต

3.ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ยาสมุนไพร

4.ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น บวชป่า

5.ด้านกองทุนและธุรกิจในชุมชน เช่น สหกรณ์

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide8

ประเภทของภูมิปัญญา

6.ด้านศิลปกรรม เช่น การละเล่นพื้นบ้าน

7.ด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น ภาษาถิ่น

8.ด้านปรัชญา ศาสนา เช่น สืบชะตาแม่น้ำ

9.ด้านโภชนาการ เช่น อาหารไทย

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide9

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

1.รักษา สืบทอด เช่น กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.สร้างค่านิยม เช่น ตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม

3.เพิ่มคุณค่าทางสังคม เช่น พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

4.สร้างองค์ความรู้ เช่น ทำสื่อเผยแพร่

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide10

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

1.อนุรักษ์ เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี

2.ฟื้นฟู เช่น นำควายกลับมาใช้แทนรถไถ

3.พัฒนา เช่น ปรับปรุงให้ทันยุคสมัย

4.การสืบทอดภูมิปัญญา เช่น เรียนทำขนมไทย

5.เผยแพร่แลกเปลี่ยน เช่น ประกาศเกียรติคุณ

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide11

วัฒนธรรมสากล

วัฒนธรรมสากล หมายถึง แนวคิด แบบแผน รูปแบบของการประพฤติปฏิบัติที่นานาประเทศให้การยอมรับโดยทั่วไป เช่น การแต่งกายชุดสากล ดนตรีสากล วิทยาศาสตร์ และภาษาสากล

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide12

วัฒนธรรมสากลในปัจจุบันวัฒนธรรมสากลในปัจจุบัน

1.ด้านการแต่งกาย เช่น การสวมสูท กระโปรง

2.ด้านอาหาร เช่น ขนมปัง สลัดผัก

3.ด้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านที่ปูน ใช้อิฐ

4.ด้านการรักษาโรค เช่น ยาแบบตะวันตก

5.ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide13

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม

1.การเชื่อและปฏิบัติตามหลักของเหตุผล

เช่น ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide14

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม

2.ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เช่น คนไทยไหว้ คนตะวันตกจับมือ

การไหว้แบบไทย

จับมือแบบตะวันตก

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide15

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม

3.การทำให้เกิดความสมดุล เช่น นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

รถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

slide16

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม

การเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทย ควร คำนึงถึงคุณประโยชน์ และคุณค่า และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี