slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО PowerPoint Presentation
Download Presentation
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - PowerPoint PPT Presentation

paloma-fields
96 Views
Download Presentation

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ” Преразпределение на средства по Оперативна програма “Регионално развитие” и индикативна годишна работна програма за 2010г., приети от Комитета за наблюдение, 3-4.12.2009г. 14 декември 2009г., Пловдив

 2. Необходимост от ревизиране на ОПРР • (a) Вследствие на значими социално-икономически промени; • Глобалната финансова и икономическа криза • (b) за да се отчетат в по-голяма или различна степен големите промени в приоритетите на Общността или в националните и регионалните приоритети; • Национална политика, насочена към осигуряване на енергийна сигурност на страната • Акцентира се върху развитието на полюсите на растежа – София и 6-те големи града в унисон с Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове • Развитието на широколентова инфраструктура в селските и периферните райони е ключов приоритет на Общността

 3. Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност Ревизиране на операция 2.3 “Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” Пренасочване на финансовия ресурс на Приоритетна ос 2, Операция 2.3 “Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” в размер на 60 047 804 евро за: • 1. изграждане на газова междусистемна връзка България-Сърбия • 2. реверсиране на съществуващ газопровод България-Турция. Конкретен бенефициент ще бъдеМинистерство на икономиката, енергетиката и туризма. Ще бъде осигурена диверсификация на доставчиците на природен газ за националния и регионалния пазар и осигуряване на сигурността на транзита.

 4. Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност Ревизиране на операция 2.2 “„Информационна и комуникационна мрежа”- 20 015 934евро Пренасочване на предвидения финансов ресурс на операцията (20 015 934евро)за изпълнението само на една дейностна национално ниво на територията на страната – „изграждане на широколентови връзки към и в градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони”. Kонкретен бенефициент при реализиране на тази високотехнологична дейност се предлага да бъде Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) като правоприемник на ДАИТС.

 5. Предложение за преразпределение • Преразпределение на средства в рамките на две приоритетни оси: 1.Устойчиво и интегрирано градско развитие- 839 млн. евро 2. Регионална и местна достъпност - 400 млн.евро 3. Устойчиво развитие на туризма- 218 млн. евро 4. Местно развитие и сътрудничество- 89 млн. евро 5. Техническа помощ - 54млн. евро

 6. Предложение за преразпределение – Приоритетна ос 1 (в рамките на приоритета и от приоритетна ос 3 към приоритетна ос 1)

 7. Предложение за преразпределение – Приоритетна ос 1 (в рамките на приоритета и от приоритетна ос 3 към приоритетна ос 1) • Пренасочване на 50 милиона евро от Операция 1.4 (Схема за интегрирани планове за градско развитие) към Операция 1.5 по оригиналната ОПРР за целите на схема за развитие на устойчиви системи за градски транспорт на Столична община. • Пренасочване на 20 милиона евро от Операция 3.2 “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” към Операция 1.1 Схема BG161PO001/1.1-01/2007 – за одобрени, но нефинансирани поради изчерпване на ресурса проекти по компонент 1: Образователна инфраструктура, следвайки поредността на тяхното класиране съгласно Решението на УО на ОПРР.

 8. Приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР след преразпределението 1.Устойчиво и интегрирано градско развитие -859 067 973 евро (+ 20 млн.евро) 2. Регионална и местна достъпност - 400 318 690евро 3. Устойчиво развитие на туризма- 198 093 623евро (-20 млн.евро) 4. Местно развитие и сътрудничество- 89 671 387евро 5. Техническа помощ - 54 123 087евро

 9. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие • Операция 1.1: Социална инфраструктура (1)

 10. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие • Операция 1.1: Социална инфраструктура (2)

 11. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие • Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска

 12. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност • Операция 2.2: Информационни и комуникационни мрежи

 13. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма • Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

 14. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма • Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

 15. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. • Приоритетна ос 4 : Местно развитие и сътрудничество • Операция 4.1 : Дребномащабни местни инвестиции

 16. ДИАГРАМА НА ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОПРР ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008-10.12.2009 - ОБЩО ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА - 60 089 603,25 лв.

 17. Благодаря за вниманието! Снежина Славчева Заместник главен директор ГД “Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ Управляващ орган на ОПРР www.bgregio.eu; oprd@mrrb.government.bg