1 / 14

Perheyrittäjyys (Kuinka puhutaan muutoksesta)

Perheyrittäjyys (Kuinka puhutaan muutoksesta). Marja Naaranoja EU-hanke Vaasan yliopisto Kreikka&Suomi 4.2.2013. Systeeminen näkökulma. Perheyrityksessä perheellä ja liiketoiminnalla on suora yhteys (osittain perhe on normaali perhe ja osittain se on osa liiketoimintaa).

palmer
Download Presentation

Perheyrittäjyys (Kuinka puhutaan muutoksesta)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Perheyrittäjyys(Kuinka puhutaan muutoksesta) Marja Naaranoja EU-hanke Vaasan yliopisto Kreikka&Suomi 4.2.2013

 2. Systeeminen näkökulma • Perheyrityksessä perheellä ja liiketoiminnalla on suora yhteys (osittain perhe on normaali perhe ja osittain se on osa liiketoimintaa)

 3. Omistajanvaihtotilanteessa • Liiketoiminnan muutkin näkökulmat on pakko ottaa huomioon ja se tekee puhumisen liiketoiminnan luovuttamisesta vaikeamman Linkit perheen ulkopuolella ovat tärkeitä • Asiakkaat • Kilpailijat • Alihankkijat • Virkavalta • Sosiaaliset verkostot

 4. Yrityksen kulttuuri Dyer tunnisti seuraavat liiketoimintakulttuurit • Holhoava • Salliva • Osallistava • Yksilökeskeinen (Dyer, 2003)

 5. Mikä määrää mihin luokkaan liiketoimintakulttuuri menee • Mukautumiskyky • Tehtävä • Pysyvyys • Sitoutumisaste • Nämä näkökulmat vaikuttavat omistajanvaihdokseen (Denison et al., 1990) (Denison and Mishra, 1995) (Denison and Neal, 1996) (Denison, Lief, Ward, 2004)

 6. Ristiriita PERHELIIKETOIMINTA sisäänpäinlämpiäväUlospäin suuntautuva TunteetovattärkeitäJärkeilevä / tunteita ei huomioida Pyyteetön hyväksyntä Tuloksiin keskittyvä Elinikäinen tuki/hoitaminenTuloksiin perustuva Samanarvoisuus Tulos tai ulos SpontaaniusKasvu/muutos Ei muodollisia sääntöjä Strateginen Hallittu johtaminen Ristiriita

 7. Omistajanvaihdos on riski Omistajanvaihdos on riski Beckhard & Dyer mukaan 70% perheyrityksistä myydään tai lopetetaan kun perustaja menee eläkkeelle tai kuolee. (Beckhard & Dyer, 1983)

 8. Uuden sukupolven sitoutuminen Toive saada jatkaa Velvollisuudentunne Laskelmoiva haetaan hyötyjä Pakko, henkilö ajattelee ettei hän kykene sopeutumaan työntekoon oman yrityksen ulkopuolella

 9. Miten varmistetaan seuraajan onnistuminen Kannustetaan riskinottoon – paikalla pysyminen on liiketoimintariski Selkeä strateginen suunta on hyvä kertoa – vältä kuitenkin liian suuria yhtäkkisiä muutoksia, mutta kertomatta jätetty muutoksen suunta hämmentää Omistajanvaihdos on pitkä prosessi

 10. Onnistunut perheen sisäinen omistajan vaihdos Ensimmäinen askel Nuoret tutustetaan perheyritykseen jo nuorena • Liiketoiminnan arvot • Tieto • Toiminnan piirteet • Perheyrityksen henki KASVATUKSELLINEN NÄKÖKULMA

 11. Onnistunut perheen sisäinen omistajan vaihdos Toinen askel Seuraajan kouluttaminen KOULUTUSNÄKÖKULMA

 12. Onnistunut perheen sisäinen omistajan vaihdos Viimeinen/Kolmas askel Muodollinen seuraajan vallan vähittäinen lisääminen yrityksessä • Liiketoiminnan tarpeiden tunteminen • Ymmärryksen kerryttäminen • Yrityskulttuurin ja näkemyksen oppiminen (Lambrecht & Donckels, 2006) OMAISUUDEN SIIRTO VÄHITELLEN VASTUUTA LISÄÄMÄLLÄ

 13. VertailuaKreikanjaSuomenvälillä Sekä Kreikassa että Suomessa perheyritykset ovat enimmäkseen pieniä tai erittäin pieniä Kreikassa perhearvot ovat enemmän mukana liiketoiminnassa (samapalkkaisuus, holhoavaa johtamista) Kreikassa tällä hetkellä Pakko ajaa nuoria jatkamaan perheyritystä Suomessa perheyritystenkin johtaminen on usein osallistavaa Suomessa lasten itsemääräämisoikeus on suuri mutta kuitenkin joskus velvollisuudentunteesta halutaan jatkaa perheyritystä.

 14. Kiitos • Saanko haastatella teitä ja lähettää kyselyjä? Marja Naaranoja GSM: 044 0244530 Sähköposti: marja.naaranoja@uva.fi tai marja.naaranoja@vamk.fi

More Related