Informat vais semin rs par ezf projektu konkursiem
Download
1 / 28

Informat?vais semin?rs par EZF projektu konkursiem - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Informatīvais seminārs par EZF projektu konkursiem. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Sernikon» administratīvais vadītājs Edgars Pudzis edgars.pudzis@carnikava.lv. Darba kārtība. Par projektu konkursu Par vietējās stratēģijas rīcībām Par projektu pieteikšanas kārtību

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informat?vais semin?rs par EZF projektu konkursiem' - palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informat vais semin rs par ezf projektu konkursiem

Informatīvais seminārs par EZF projektu konkursiem

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Sernikon»

administratīvais vadītājs

Edgars Pudzis

edgars.pudzis@carnikava.lv


Darba k rt ba
Darba kārtība

Par projektu konkursu

Par vietējās stratēģijas rīcībām

Par projektu pieteikšanas kārtību

Projektu vērtēšana

Jautājumi


Par ppp biedr bu sernikon
Par PPP biedrību «Sernikon»

 • PPP biedrības «Sernikon» darbības startēģija:

  • Apstiprināta 2009.gadā, bet 2 grozījumi veikti 2012.gadā un 1 grozījumi 2013.gadā;

  • Atrodama – http://biedribasernikon.lv/strategija

  • Biedrības mērķu sasniegšanai piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiāls atbalsts


Par ezf projektiem
Par EZF projektiem

Apstiprinātie projekti:

Atrodami: http://biedribasernikon.lv/ezf


Par projektu konkursu
Par projektu konkursu

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2013. gada 2.maijam;

EZF projektu konkursa 5.kārtā pieejamais publiskais finansējums56 921,64 LVL;

Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir viss Carnikavas novads.


Ezf 1 r c ba
EZF 1.rīcība

1.rīcība: “Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”

Pieejamais finansējums –  30 566,90 LVL

Mērķis: ilgtspējīgi atjaunot un attīstīt teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības

Piedāvātie risinājumi:  aktivitātes dabas objektu sakārtošanā, dabas taku un ainavu taku izveidei,kultūras pieminekļu atjaunošana, pievadceļu izbūvei un rekonstrukcijai, vides informatīvo obkjektu izvietošanai, pludmales zonas uzlabošanai, kā piem. ģērbtuves, teritoriju labiekārtošana (atkritumu punktu izveide, rotaļu laukumu izveide, u.c.), ielu un ceļu zivsaimniecības uzņēmumu attīstībai un to pievilcības un pieejamības paaugstināšanai rekonstrukcija/būvniecība, kā arī ar to saistītās pamatinfrastruktūras izveidošana/atjaunošana un citas aktivitātes.


Par projektu konkursu1
Par projektu konkursu

 • Projektu iesniegšanas kārtība:

  • Papīra formātā iesniedzami Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163 līdz 02.05.2013. plkst.13.00;

  • Elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.Ezf 2 r c ba
EZF 2.rīcība

2.rīcība:“Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai biedrības „Sernikon” teritorijā”

Pieejamais finansējums – 26 354,74 LVL

Mērķis: atbalstīt ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras  attīstību biedrības “Sernikon”  teritorijā

Piedāvātie risinājumi: Rīcībā tiks atbalstīti veloceliņu izbūves aktivitātes, dabas taku izveide, atpūtas vietu ierīkošanas un labiekārtošanas aktivitātes, ūdenstūrisma veicinošas aktivitātes, pakalpojumu dažādošanas aktivitātes, un citas aktivitātes, kas ir saistītas ar zivsaimniecību un tūrismu.Uzman bu
UZMANĪBU!!

juridiskām un fiziskām personām, ja projektā plānotās aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskā darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu, – līdz 60 procentiem (EZF)

attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumuProjekta pieteikuma sagatavo ana ezf
Projekta pieteikuma sagatavošana EZF

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai (http://www.likumi.lv/doc.php?id=187141)


Projekta pieteikuma sagatavo ana ezf1
Projekta pieteikuma sagatavošana EZF

Veidlapas un metodiskie nosacījumi:

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropas-zivsaimniecibas-fonda-pasakumi/


Papildu apm c bu materi li
Papildu apmācību materiāli

Rokasgrāmata projektu sagatavošnā:

http://www.laukutikls.lv/leader_rokasgramata


Re istr cija lad
Reģistrācija LAD

Visiem pretendentiem pirms projekta iesniegšanas ir jāreģistrējas Lauku atbalsta dienestā:

http://www.lad.gov.lv/lv/lad-klientu-registracija/


Projektu pieteikumu veidlapa ezf
Projektu pieteikumu veidlapa EZF

Vienota veidlapa atbilstoši MK noteikumiem


Pa a uzman ba pievienojamie dokumenti
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie dokumenti

 • D sadaļa projekta pieteikumā:

  • Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai

  • Nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina. Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, izņemot gadījumu, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu


Uzman bu1
UZMANĪBU!!

 • ELFLA:

  • 3.punkts:

  • projekta iesniegumā atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs

  • 6.punkts:

  • ja atbalsta pretendents ir juridiska persona (izņemot biedrības, nodibinājumus un pašvaldības) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību, naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums projekta iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas katra gada beigās ir pozitīvs. Naudas plūsma pierāda spēju īstenot projektu un sasniegt mērķi


Uzman bu2
UZMANĪBU!!

 • EZF:

  • Ja atbalsta pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, projekta iesniegumā ietver projekta naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs, kā arī naudas plūsmas pārskats liecina par iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi


Pa a uzman ba pievienojamie dokumenti1
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie dokumenti

Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

MINIMUMS - Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta)

Teritorijas labiekārtošanai, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos aktos, – izmaksu tāme

Vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā – apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus


Pa a uzman ba pievienojamie dokumenti2
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie dokumenti

Iepirkuma procedūra:

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropas-zivsaimniecibas-fonda-pasakumi/2274/

Dokumentu noformēšana:

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491

Elektronisko dokumentu likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521


Dokumentu noform ana
Dokumentu noformēšana

Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanu­murētām lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē die­gu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un caur­aukloto lapu skaitu, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums/amats

«Kopija» uz pirmās lapas, «Kopija pareiza» teksta beigās un sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums/amats


Dokumentu noform ana1
Dokumentu noformēšana

Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanu­murētām lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē die­gu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un caur­aukloto lapu skaitu, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums/amats

«Kopija» uz pirmās lapas, «Kopija pareiza» teksta beigās un sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums/amats


Projektu pieteikumu v rt ana
Projektu pieteikumu vērtēšana

 • Projektu pieteikumiem jāatbilst:

  • Biedrības stratēģijas mērķiem un rīcībām

  • MK noteikumos noteiktajam dokumentu apjomam

  • Biedrības noteiktajiem kritērijiem


Projektu pieteikumu v rt ana1
Projektu pieteikumu vērtēšana

 • Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība:

  • Biedrība 1 mēneša laikā veiks pieteikumu saturisko vērtēšanu:

   • Katru pieteikumu izvērtēs vismaz 3 vērtētāji;

   • Lēmumu par atbilstību pieņems padome;

  • 3 mēnešu laikā LAD vērtēs atbilstību MK noteikumiem.


Noder gas saites
Noderīgas saites

www.lad.gov.lv

www.biedribasernikon.lv

www.laukutikls.lv

www.zivjutikls.lv


Paldies par uzman bu veiksm gu projektu pieteikumu sagatavo anu
Paldies par uzmanību!Veiksmīgu projektu pieteikumu sagatavošanu!