Evropská unie
Download
1 / 25

Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti. Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020. Aktuální situace ROP JV Období 2007 - 2013. 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020' - palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Evropská unieEvropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020


Aktuální situace ROP JV

Období 2007 - 2013


3 3 rozvoj a stabilizace venkovsk ch s del
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel


3 3 rozvoj a stabilizace venkovsk ch s del1
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Alokace výzvy:

 • 130 mil. Kč (plus zbytky z výzvy na NGA, a převody z jiných os)

 • „Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 90 mil. Kč

 • Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Minimálnívýšecelkových způsobilých výdajů na projekt 2 mil. Kč.

 • Maximální výše dotace25 mil. Kč.

  Data výzvy:

 • Příjem žádostí

  • od 17. prosince 2012, od 8.30do 29. března 2013, do 13.30.

   Zaměření výzvy:

 • Dle plnění indikátorů a cílů

 • K dispozici na www.jihovychod.cz sekce dotační možnosti – výzvy „v kostce“


3 3 rozvoj a stabilizace venkovsk ch s del2
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Zaměření výzvy:

 • Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol,včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny.

 • Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem.

 • U školských zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou projekci, tedy předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění dostatečného množství žáků daného školského zařízení.

 • Důraz bude kladen rovněž na společné projekty MŠ a ZŠ s poukazem na úsporu provozních nákladů.

 • Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, projekt musí mít zajištěnu dlouhodobou udržitelnost.

 • V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity řešící prostory pro stravování (typicky školní jídelny);


3 3 rozvoj a stabilizace venkovsk ch s del3
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Zaměření výzvy:

 • Komplexní úpravy významnýchveřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu.

 • Revitalizace významných území měst, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) musí být realizovány ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit.

 • Cílem je zvýšit atraktivnost měst a kvalitu života prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch prostřednictvím komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských.


3 3 rozvoj a stabilizace venkovsk ch s del4
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Specifika výzvy:

 • Uplatnění systému závěrečných projektů.

  Způsobilí žadatelé:

 • obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2);

 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí);

 • svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 obyvateli);

 • nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí);


2 2 rozvoj slu eb v cestovn m ruchu
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu


2 2 rozvoj slu eb v cestovn m ruchu1
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Alokace výzvy:

 • Až 80 mil. Kč

 • „Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 60 mil. Kč

 • Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Minimálnívýšecelkových způsobilých výdajů na projekt 0,3 mil. Kč.

 • Maximální výše dotace10 mil. Kč.

  Data výzvy:

 • Příjem žádostí

  • od 2. dubna 2013, od 8.30do 28. června 2013, do 13.30.

   Zaměření výzvy:

 • Tvorba a propagace specifických turistických produktů významně přesahující region, vycházející z místních podmínek, podpora projektů rozvíjejících projekty podpořené v rámci výzev v oblasti podpory 2.1 vyhlášených 31. 8. 2009, resp. v únoru 2012 se sběrem námětů od dubna.


2 2 rozvoj slu eb v cestovn m ruchu2
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Specifika výzvy:

 • Uplatnění systému závěrečných projektů.

 • Riziko veřejné podpory, modifikace de minimis

  Způsobilí žadatelé:

 • obce;

 • svazky obcí;

 • kraje;

 • nestátní neziskové organizace;

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi;

 • právnické osoby s účastí samosprávy;

 • malí a střední podnikatelé.


Relokace
RELOKACE!!!

Z OP TP do oblastí podpory 3.2 a 3.3 na sociální služby

Až 100 mil. Kč< 75 % of EU average

Méně rozvinuté

75-90 %

Přechodné

> 90 %

Více rozvinuté

GDP/capita*

*index EU27=100

3 kategorie

Canarias

Guyane

Réunion

Guadeloupe/Martinique

Madeira

Açores

Malta

│15


11 investi n ch priorit pro nov obdob
11 investičních prioritpro nové období

 • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

 • Zlepšení přístupu k ICT, jejich využití a kvality.

 • Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, zemědělství a rybářství.

 • Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích;

 • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik.

 • Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.

 • Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (TEN-T).

 • Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil.

 • Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

 • Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

 • Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.
Jednoduch implementa n struktura transparentnost a efektivita1
Jednoduchá implementační struktura = transparentnost a efektivita

IOP

ROP

Regionální rada jako řídící orgán

67 zaměstnanců

VaVpI – 67 lidí na 263 projektů

IOP – 175 lidí na 1930 projektů (bez CP)

ROP JV – 67 lidí na 1450 projektů

175 zaměstnanců


Dojednán víceletý finanční rámec – 20,5 mld. EUR efektivita

Způsobilost DPH

85% kofinancování

Pravidlo N+3 po celé období

7% výkonnostní rezerva na úrovni státu

Aktuální stav vyjednávání ČR


Zemn p stup
Územní přístup efektivita


Vazba program na typy zem
Vazba programů efektivita na typy území


Integrovan p stup
Integrovaný přístup efektivita

Integrované územní investice (ITI)

ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradecko-pardubické a ústecko-chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění povinné minimální alokace na udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR).

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových území (SRR ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) bude řešen kromě standardních individuálních projektů také v rámci implementace IPRÚ.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v územích periferních a stabilizovaných a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km/².

ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do území stabilizovaných).

ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů.


Harmonogram pro efektivitafázi přípravy


Ad region ln rady regionu soudr nosti jihov chod kounicova 13 602 00 brno www jihovychod cz
Úřad Regionální rady efektivitaregionu soudržnosti JihovýchodKounicova 13, 602 00 Brnowww.jihovychod.cz

Mgr. Richard Hubl

Odbor řízení programu

tel. 532 193 543

[email protected]

www.jihovychod.cz

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

Konference 6. 6. Brno


ad