slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Жанар Әбділдина және Кристина Римини Қазан 201 4 ж . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Жанар Әбділдина және Кристина Римини Қазан 201 4 ж .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Жанар Әбділдина және Кристина Римини Қазан 201 4 ж . - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Кіріктірілген білім беру бағдарламасының халықаралық деңгейдегі танымал бағдарламалармен сәйкестігі. Жанар Әбділдина және Кристина Римини Қазан 201 4 ж. Үздіксіз өзгерістегі әлем контексі.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Жанар Әбділдина және Кристина Римини Қазан 201 4 ж .' - palmer-santana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Кіріктірілгенбілім беру бағдарламасының

 • халықаралықдеңгейдегітанымалбағдарламаларменсәйкестігі

ЖанарӘбділдинажәнеКристина Римини

Қазан2014 ж.

slide2
ҮздіксізөзгерістегіәлемконтексіҮздіксізөзгерістегіәлемконтексі

«Адам мен қоғамөміріндеорасанзорпроблемалартуындататынжаһандану мен модернизацияәлемдіжоғарықарқынменөзгертуде.Мектептероқушылардыадамдарданөзгемәдениеттердіңадамдарыменынтымақтасуды, түрліидеялар мен пікірлерді, құндылықтардықұрметтейбілудіталапететін; осы өзгешеліктердіесепке ала отырып, өзарасенім, ынтымақтасумәселелеріншешуіқажетболатын, оныңөзіндекөбінесекеңістік пен уақыттытехнологияларкөмегіменбағындыратын; өмірлеріұлттықшекарашегіненәлдеқайдаасыпкететінсұрақтарғатәуелдіболатынәлемдеөмірсүругежәнежұмысістеугедайындауықажет.»

Андреас Шлейхер ЭЫДҰ (2014)

slide3
Халықаралық өлшеулер
 • PISA, PIRLS, TIMSS
 • Халықаралықөлшеулердіңнәтижелерібілім беру жүйесініңқандайсипаттамаларыүздікнәтижелергеәкелетінітуралыидеялардытаратуғакөмектесеалады
 • Білім беру стандарттарын жақсарту үшін пайдаланылуы мүмкін
slide4
Білім беру парадигмасынөзгерту

[Дэвид Харгривстенбейімделген(2006)]

slide5
Білім беру мазмұнынжаңартудыңөзектілігі
slide6

Білім беру практикасының жаңаруы

Қазақтыңкөрнектіағартушысы Ж. Аймауытов, білім беру мазмұнынталдап, ХХ ғасырдыңбасында-ақескібағдарламаныңкемшіліктерінатапкөрсеткенеді:

А) Ескі программаның кемшілігі: қай адамның өміріне түрліше керексіз, пайдасыз, қысыр біліммен баланың басын қатыратын.

Б) Мектеп бүгінгі қолма-қол өмірді, тұрмысты, саясатты оқытпай, баланың күндегі көріп-біліп жүрген, қызық көретін нәрсесін үйретпей, алда қашанғы өткенді, тарихты, алыстағы елдерді, жерлерді жаттатып, кітаптан оқытып, заманнан алыстататын.

В) Баланың өз бетімен өнер-білім табуына бөгет болатын жасықтыққа, қорқақтыққа үйрететін.

Г) Пәндердің бірімен-бірі байланыспайтын, жазылса үйлеспейтін, үйлеспек тұрсын біріне бірі қайшы кеп, бірінің шын дегенін бірі өтірік мансұқ қып отыратын.

slide7
Білім беру практикасыныңжаңаруы

«Мемлекеттіңміндеті – осығанбарлықжағдайдыжасау. Мен әлемніңозықелдеріарасындағыОтанымыздыңлайықтыБолашағығанақазақстандықтардымәңгіліккебіріктіретінінесенімдімін. Бүгінмен дамыған 30 елдіңқатарынакіружоспарымыздыұсынғымкеледі…

…барлықдамығанелдердіңсапалыбірегейбілім беру жүйесі бар. Ұлттықбілімберудіңбарлықбуыныныңсапасынжақсартудабіздіауқымдыжұмыскүтіптұр.   Мектептүлектеріқазақ, орысжәнеағылшынтілдерінбілугетиіс. Олардыоқытунәтижесіоқушылардыңсындарлыойлау, өзіндікізденіс пен ақпараттытереңталдаумашығынигеруболуға

тиіс.»

Н.Ә. Назарбаев

www.strategy2050.kz

slide8
Болашаққақадам
 • Көшіріпалусаясатыемес, ұлттықжәнехалықаралықүздіктәжірибенікіріктіру
 • Келешекжасұрпақтыңқажеттілігінесайнәтижегебағдарлану
 • Жаһандану мен модернизация мүмкіндігінесепке ала отырыпміндеттердішешуүшінхалықаралықстандарттарғасәйкестік
slide9
Білім беру жүйесініңбірізділігі
 • «Білім беру жүйесініңбірізділігі»:

«Ұлттықбілім беру бағдарламасының, оқулықтардыңмазмұны, оқытудыңмазмұны, педагогика, бағалау, ынталандыружәнекөтермелеуқұралдарыбірретпенжалғасып, бір-бірінтиімдітолықтырғанжағдайдажүйеүйлесімдіәрібіріздіболыпесептелеалады» Оэйтс (2014)

 • «Білім беру жүйесініңбірізділігі» білім беру саясатыныңнегізгімақсатыболуытиіс
 • Жүйеніңбарлықэлементтерібірретпенжалғасуықажет
 • Білім беру бағдарламасы, оқулықтар, т.б. үшінүлгілермазмұныдәлелдергенегізделген, жасерекшеліктерініңбаспалдақтарытүріндекөрсетілуікерек
slide10
НЗМ ДББҰ білім беру бағдарламасыныңтұжырымдамалықтәсілдемелері

Әлеуметтік-сындарлылықтәсілдемесі:

 • Алдыңғыбілімдерінпайдалануарқылыжаңабілім мен тұжырымдардыдамытуғабағытталған
 • Білімінпайдалануды, сын тұрғысынанойлаудыжәнерефлексиянықолдайтынтереңдетілгеноқуғабағытталған
 • Білімдіберудің «дәстүрлі» тәсілдемелеріменсалыстырғанда, оқытудағыүлкенілгерілеугеәкеледі(Хэтти 2011)
slide11
Спиральдібілім беру бағдарламасы

«Бізкезкелгенпәнкезкелген бала үшіндамудыңкезкелгенсатысындазияткерлікәділтүрдетиімдіоқытылааладыдегенболжамнанбастаймыз…» (Брунер, 1960:33)

«Білім беру бағдарламасыәзірленубарысында осы негізгіидеялардыбірнешеретпысықтауыжәнеоқушытолықтүсінікалғаныншаоларғасүйенуіқажет». (ibid:13)

slide12
Спиральдібілім беру бағдарламасы

Бастыерекшеліктері

 • Оқушымектептебілімалубарысындатапсырманы, тақырыптынемесепәндібірнешеретқарастырады
 • Тапсырманемесетақырыпәркезеңсайынкүрделенебереді
 • Жаңабілімалдыңғыбілімменбайланысты, сондай-ақбұрыннан бар ақпаратконтексіндеберіледі

Артықшылықтар

 • Ақпаратәркезеңсайынбекітілетүседі
 • «Қарапайымнанкүрделіге» дейінлогикалықілгерілеу бар
 • Оқушыларғаоқытудыңкүтілетінмақсаттарынақолжеткізуүшіналдыңғыбілімдерінпайдалануғамүмкіндікберіледі.
slide13
Жүйелік-әрекеттіктәсілдеме

Жүйелік-әрекеттіктәсілдеменіңфункциялары:

 • Оқушыларды білім алуға үйрету (білім алуды оқыту)
 • Оқушыларды өмір сүруге үйрету (өмір үшін оқыту)
 • Оқушыларды бірге өмір сүруге үйрету (бірлескен өмір үшін оқыту)

21-ғасырға арналған, Жак Делар төрағалық ететін халықаралық білім беру комиссиясының баяндамасынан «Білім беру: жасырын қазына»

slide14
Мазмұнныңтеңгерімділігі

«…Көрсеткіштеріжоғарыелдердегіоқуматериалдарындатақырыптар аз, сондай-ақ осы тақырыптарәлдеқайдатереңәріжүйелітүрдеоқытылады»

(Шмидт жәнеПрауат 2006)

Бағдарламалар тым егжей-тегжейлілікпен және абстрактілі теориялық материалдармен жүктелмеген

slide15
Білім мен дағдылардыңүйлесімі
 • «Бірнәрсенібілу…» ғанаемес, «… қалайекенінбілу» және «… істейалу»
 • Оқушыларстандарттыжәнежаңажағдайлардаміндеттер мен проблемалардышешуүшінбіліміне, дағдыларына, ресурстарғасүйенеалады
 • Оқудыжақсартуүшіндағдылардыдамытужәнепайдалану

БілімДағдылар

slide16
Халықаралықдеңгейдегібілім беру бағдарламаларындағыдағдылар

Дағдылароқытудыңпәндіксалаларыменқатаржүреді

slide17
НЗМ ДББҰ білім беру бағдарламасындағыдағдылар
 • Сын тұрғысынанойлау
 • Біліміншығармашылықпенпайдалану
 • Проблемалардышешужәнешешімқабылдаудағдылары
 • Зерттеушілікдағдылары
 • Коммуникативтікдағдылар
 • Топ ішіндежәнежекежұмысістейбілу
 • АКТ дағдылары
slide18

Білім беру бағдарламасыныңерекшеліктері

 • Оқубағдарламалары
  • нәтижеге – оқытумақсаттары
  • дағдылардыдамытуға
  • оқытудыңинновациялықтәсілдерінпайдалануғабағытталған.
 • Оқужоспарлары
  • мұғалімдердіңсенімділігінқамтамасызетуүшінұсынылатынпедагогикалықтәсілдер, іс-әрекеттүрлері, ресурстартуралыақпаратты
  • шығармашылықүшіникемділікті, дараланужәнесындарлылықтықамтиды
slide19

Білім беру бағдарламасыныңерекшеліктері

 • Критериалдықбағалаудыңкіріктірілгенүлгісі
  • Оқытумақсаттарынасәйкестабыскритерийлеріненегізделгенқалыптастырушыбағалау
  • Дағдыларға баса назараударатынішкіжиынтықбағалау
  • Білімді, оны қолдануды, дағдылардықамтитынсыртқыжиынтықбағалау
 • Оқулықтыәзірлеу
  • Оқулықтардыңоқубағдарламасына

сәйкестігінсараптау

slide20
Білім беру бағдарламасыныңерекшеліктері

«Дүниежүзілікзерттеуоқытуданкүтілетінжаңанәтижелердіқалыптастырудағыбілімберу бағдарламасыныңстандарттары мен бағалаудыңмаңыздырөлінанықтады»

Гриффин et al. (2012)

slide21
Сыртқыжиынтықбағалау

Білімніңбағасы

Қолданудыңбағасы

Талдаужәнесинтезделгенбағалау

slide22
Халықаралықсәйкестік
 • Білім беру бағдарламасынәзірлеуүдерісі
  • Тәсілдеметуралыақпарат
  • Мазмұнтуралыақпарат
 • Бағалаудыәзірлеуүдерісі
  • Стандарттаркепілдігі
  • Баламалылыққабағытталған
slide23
Стандарттаржәнебаламалылық

Нәтижелер

A*, A, B, C, D немесеEбағаларықолжеткізілгенстандарттыбілдіреді, A* бағасы– ең жоғары, ал E– еңтөменбаға. Е бағасыныңстандартынантөменжетістіксертификаттакөрсетілмейді.

Сертификаттабаламалылықтыбекіту

ЖоғарыдеңгейпәндеріүшінA*, A, B, C, DнемесеEбағаларықойылғаноқушылар Кембридж университетініңемтихан синдикаты берген, Ілгерідеңгейдегі орта білімтуралыкуәлікті(GCE A Level) алғаноқушылардыңқолжеткізгенстандартынабаламалыстандартқақолжеткізгенболыпесептеледі.

slide24
Салыстырмалы талдау әдіснамасы

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 • Ортақсалалар мен айырмашылықтардыанықтауүшіноқытумақсаттарынсалыстыру.
 • Ортақмақсаттар мен оқытубағдарламасыныңмазмұнына баса назараударатынсауалнама.

БАҒАЛАУ

 • Сұрақкітапшаларыныңкогнитивтікталабы Кембридж бағалаудызерттеубөліміәзірлегенқұралдарнегізіндеталданады.
slide25
СалыстырмалыталдауқорытындысыанализаСалыстырмалыталдауқорытындысыанализа

“Негізгі қорытынды: екібағдарламаныдайындаудаайырмашылықтыңкөпболғанынақарамастан, екібағдарламаныңғылымидеңгейісәйкес.

…осы курстыңбірінаяқтағаноқушылардағдылар мен түсініктердіңбаламалыдеңгейінеқолжеткізетініанық”

(ДББҰ 11 және 12-сыныптардың емтихандарыныңсәйкестігітуралыесеп, 2013 жыл)

slide26
Нәтиже

«Меніңше, тұрақсызәлемдебілімберудіңнегізгіқызметіжастарғаалдындағыбелгісіздіктібағындыруүшінқұзыреттіліктер мен өзінедегенсенімділіктіқамтамасызетуболыптабылады: басқашаайтсақ, оларжақсыоқушыболуыүшін... бастыміндет (мұғалімдердің) – өзоқушыларынаүздіксізөзгеретінәлемдеақылды бола білуқабілетіндарыту».

Гай Клэкстон (1991)

slide27
ЗияткерлікмектептероқушыларыныңпікірлеріЗияткерлікмектептероқушыларыныңпікірлері

«Енгізілген жаңа бағдарлама алынған білімді практика жүзінде шынықтыруға мүмкіндік береді»

***

«Мен үшінтіл – бұлқарым-қатынасүшін, жаңапайдалыақпараталып, дүниетанымымдыкеңейтуүшінқажетқұрал, сондықтанжаңатілдіүйренеәрітілдібілудағдыларымдыжетілдіреотырып, мен үштілдіңбіріндеалынғанжаңабілімніңарқасындатұлғаретіндесөзсіздамимын»

***

«Бағдарламаларөздігіненбілімалуғамүмкіндікбереді»

***

«Бұлоқубағдарламасыоқушылардыүнеміізденуүстіндеболуғаитермелейді, ал олболсаалғанбілімдітереңдетіп, әртақырыптытолықтаймеңгеругемүмкіндікбереді»

***

«Дәстүрлібағдарламабойыншабіз тек ережежаттасақ, Кіріктірілгенбілім беру бағдарламасыбойыншабізбәрінтәжірибедеүйренеміз»

***

«Жоғарымектептепәндердітаңдаумүмкіндігі бар»

***

«Түрліөзгерістерге, жаңашылдықтарға «имммунитет» қалыптасты»

slide28
ЗияткерлікмектепмұғалімдерініңпікірлеріЗияткерлікмектепмұғалімдерініңпікірлері

«Бұлбағдарламабалалардыңбойындаөздігіненбілімалудағдыларын, талдаужасау, өзкөзқарасынқорғап, командадажұмысістеу, алғанбілімінөмірдеқолданабілуқабілеттерін, тілдікжәнекоммуникативтікдағдыларындамытады»

***

«Дүниетанымдыкеңейтеді, оқушылар сын тұрғысынанойланудыүйренеді»

***

«Мұғалімніңсабақтыжоспарлаудашығармашылықпенжұмысістеуінемүмкіндікбереді»

slide29
Сілтемелер

Стратегия 2050, www.rnpc.kz/images/poslanie17_01_14.pdf

Жүсіпбек Аймауытұлы «Комплекспен оқыту жолдары» (Мұғалімдерге, қайталама курстарға, тәрбие техникумдарына көмек), «Қазақ» баспасы, 1929ж.

Отчет по сопоставимости программ старшей школы НИШ и Международной программы Кембриджа «A Level»б 2013г

Отчет по сопоставимости экзаменов 11 и 12 классов АОО за 2013г.

Доклад международной комиссии по образованию для 21 века под председательством Жака Делора «Образование: скрытое сокровище»

Bruner, J. (1960) The process of education. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Claxton, G. (1990) Teaching to learn: a direction for teaching. London: Cassell Education.

Gipps, C. (1994) Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. London: Falmer Press.

Griffin, P. Blinkley M. Erstad, O. Herman, J Raizen, S. et al. (2012). Assessment and teaching of twenty-first century skills. Springer science and business media.

Hattie, J. (2011) Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. London: Routledge.

James, M. (2007) in Improving Learning How to Learn. Classroom, schools and networks. Improving learning series. Abingdon: Routledge.

Milovanovitch, M. (2014) Reviews of National Policies for Education: Secondary Education in Kazakhstan. OECD

Oates, T. (2010) Could do better: Using international comparisons to refine the national curriculum in England. Cambridge: Cambridge Assessment

Schleicher, A. (Ed.) (2012) Retrieved from http://oecdeducationtoday.blogspot.fr/2014/04/educating-for-twenty-first-century.html

Schmidt W & Prawat R 2006 Curriculum coherence and national control of education: issue or non-issue? Journal of Curriculum Studies vol38 no6 pp641-658