spory energie energetick efekt vnos v znam pre ivot a pr cu v obci a v regi ne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úspory energie, energetická efektívnosť Význam pre život a prácu v obci a v regióne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úspory energie, energetická efektívnosť Význam pre život a prácu v obci a v regióne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Úspory energie, energetická efektívnosť Význam pre život a prácu v obci a v regióne - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Úspory energie, energetická efektívnosť Význam pre život a prácu v obci a v regióne. Mgr. Laura Martonová, MSc. Energetická efektívnosť. Efektívnosť v širšom slova zmysle vyjadruje pomer medzi vynaloženými nákladmi (vstupmi) a dosiahnutými výsledkami (výstupmi). 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Úspory energie, energetická efektívnosť Význam pre život a prácu v obci a v regióne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spory energie energetick efekt vnos v znam pre ivot a pr cu v obci a v regi ne

Úspory energie, energetická efektívnosťVýznam pre život a prácu v obci a v regióne

Mgr. Laura Martonová, MSc.

energetick efekt vnos
Energetická efektívnosť

Efektívnosť v širšom slova zmysle vyjadruje pomer medzi vynaloženými nákladmi (vstupmi) a dosiahnutými výsledkami (výstupmi). 

Energetická efektívnosť/náročnosť vyjadruje pomer medzi energiou vynaloženou na nejakú činnosť, prácu a energiou, ktorú táto činnosť, práca vytvorí.

Zvyšovanie energetickej účinnosti má za cieľ znížiť spotrebu energie na jednotku výstupu (produktov alebo služieb), bez zníženia úrovne kvality poskytovaných alebo spotrebovávaných produktov/služieb.

(Evstup – straty = Evýstup)

 • energetické straty = platenie za nič
 • Jednotky: energia (Joule, Cal, toe, MWh) / jednotka výrobku, hmotnosť, finančná jednotka
 • alebo %
hodnotenie ivotn ho cyklu
Hodnotenie životného cyklu

Ako určiť, čo je a čo je/nie je (energeticky) efektívne?

Analýza životného cyklu je metóda na ohodnotenie nejakej veci sledovaním jej vybranej vlastnosti od „kolísky po hrob“.

„Spravodlivé“ vzájomné porovnanie vecí alebo procesov.

Dôležité pre strategické rozhodovanie.

používa sa napr.

 • - na vyčíslenie nákladov nejakého výrobku – LCCA; zhodnotenie ekonomickej uskutočniteľnosti alebo návratnosti investícií, porovnanie alternatívnych riešení nejakej investície
 • - Na stanovenie spotreby materiálu, surovín (vody, energie - LCEA) nejakej veci
 • - Na stanovenie dopadu nejakého výrobku na životné prostredie (napr. množstvo odpadu, množstvo emisií – CarbonFootprint..)

Problém: veci, ktoré sa nedajú ohodnotiť číselne (bezpečnosť, stabilita, spokojnosť, sociálne dopady, budúce dopady) = „externality“

pr klad ko ko energie je potrebnej na jednu f a u balenej vody
Príklad- koľko energie je potrebnej na jednu fľašu balenej vody
 • Výroba plastovej fľaše - 1 l, cca 38 g PET fľaša + 2 g vrchnák 4 MJ/fľaša
 • Výroba vody - z prameňa alebo čistená z vodovodu 0,005 - 0,2 MJ/liter
 • Plnenie a zatváranie
 • Transport – závisí od druhu vody, spôsobu prepravy a vzdialenosti

1,4 -5,0 MJ/liter

 • Chladenie 0,2 – 1,0 MJ/liter

spolu 5,6 – 10,2 MJ/liter

+ ¼ litra ropy

+ 3 litre vody

Je to 1000 až 2000-krát viac, ako je potrebné na obyčajnú vodu z vodovodu – na to je potreba 0,005 MJ/liter.

slide7

Vo všeobecnosti:

 • čím viac vstupov surovín,
 • čím viac vstupov energií,
 • čím komplikovanejší životný cyklus,
 • čím dlhší „produkčný čas“ životného cyklu,
 • čím väčšia vzdialenosť od zdroja/zdrojov,

= tým väčšia energetická (= ekonomická) náročnosť.

Navyše, nie je dôležité len, ZA ČO platíme, ale aj KOMU/KAM platíme!

Peniaze za produkty/služby vyrobené mimo obce/regiónu/krajiny opúšťajú lokálnu ekonomiku a tak treba hľadať stále nové a nové zdroje peňazí na beh a rozvoj doma!

energetick efekt vnos v znam pre t t e plan tu
Energetická efektívnosť – význam Pre štát, EÚ, planétu

Prečo?

 • Efektívne využívanie energie je:
 • racionálne, ekonomické a zodpovedné hospodárenie s neobnoviteľnými zdrojmi
 • spôsob zlepšenia energetickej bezpečnosti, sebestačnosti/ nezávislosti a stability
 • udržateľný spôsob udržania životnej úrovne nie na úkor nasledujúcich generácií
 • spôsob zlepšenia konkurencieschopnosti
 • únosné (únosnejšie) pre životné prostredie, ovzdušie, klíma
 • nový spôsob myslenia, ktorý odráža jednotlivé súvislosti; komplexné, systémové myslenie
energetick efekt vnos v znam pre jednotlivca obec mesto regi n
Energetická efektívnosť – význam Pre jednotlivca, obec, mesto, región

Prečo?

 • lokálna ekonomika a zamestnanosť = peniaze „sa točia“ doma
 • lokálna energia = peniaze ostávajú doma
 • sebestačnosť/nižšia závislosť
 • vyššia životnosť objektov a zariadení
 • nižšie prevádzkové náklady
 • informovanosť, know-how
energetick efekt vnos v znam pre samospr vy
Energetická efektívnosť – význam pre samosprávy

Prečo?

 • Náklady na energie rastú a tvoria čoraz významnejšiu časť výdavkov na prevádzku samospráv, inštitúcií, firiem aj domácností.
 • Na úrovni samospráv je možné zvyšovať energetickú efektívnosť najmä v týchto oblastiach:
 • vykurovanie objektov
 • príprava teplej vody
 • prevádzka budov v správe alebo užívaní obce a organizácia práce v nich
 • verejné osvetlenie
 • doprava (najmä verejná hromadná doprava, ale tiež prevádzka vozidiel zabezpečujúcich iné činnosti pre obec, napr. mestská polícia, zber odpadov, údržba obecných komunikácií, upratovanie verejných priestranstiev, školské autobusy a podobne)
 • vodné hospodárstvo (prevádzka vodovodu, kanalizácie a čistenie odpadových vôd)
ekonomick d vody
Ekonomické dôvody

Prečo?

 • efekt zvyšovania energetickej efektívnosti = úspory obecných financií
 • Takéto finančné úspory môžu byť buď
 •  priame: ak obec platí za elektrickú energiu, teplo alebo palivá na prevádzku svojich zariadení alebo na chod činností, ktoré musí zabezpečovať
 • nepriame: ak platí externému dodávateľovi, ktorý si náklady na dodávku energie započítava do svojich nákladov a podľa toho sa odvíja aj cena za služby, ktoré obci poskytuje (ale obyčajne to nie náklady za celý životný cyklus, zvyšné náklady – externality - sú „skryté“ inde a platí za ne celá spoločnosť a príroda).
ekonomick d vody1
Ekonomické dôvody

Prečo?

 • Prijaté opatrenia EE:
 • šetria náklady okamžite a dlhodobo
 • úspory na prevádzkových nákladoch sa budú kumulovať po celý čas životnosti zariadenia alebo budovy
 • menej nakupovanej energie= menej zaťaží obecný rozpočet rastúcimi cenami
 • peniaze „ostanú doma“ a vytvoria sa možnosti použiť zdroje na rozvoj obce.
ekologick d vody
Ekologické dôvody

Prečo?

Znížením spotreby energie sa zníži potreba výroby a distribúcie energie, čo často znamená veľké ekologické prínosy, úsporu  prírodných zdrojov a ozdravenie ovzdušia – najmä, ak obec prejde z vykurovania uhlím na iné palivo.

Strategické dôvody

 • podpora miestnej ekonomiky; mali by sa využívať miestne tovary a služby (materiály, firmy a ľudia)
 •  potenciál pre nové pracovné miesta
 • znižuje sa závislosť obce od vonkajších dodávateľov (napr. prerušenie dodávok ruského plynu) = zlepšuje sa tzv. energetická bezpečnosť.
rie enia
Riešenia:
 • odstrániť straty (neplytvať)
 • eliminovať vstupné suroviny a energiu (znížiť spotrebu),
 • zjednodušiť získavanie,
 • predĺžiť „úžitkový čas“ životného cyklu,
 • nájsť bližší zdroj (podľa možnosti vlastný),
 • nájsť alternatívy.

= princípy trvalo udržateľnej energetiky

 • Obec môže princíp hodnotenia životného cyklu a tieto pravidlá aplikovať do každodenného rozhodovania už ako spôsob obstarávania produktov/služieb (dajú sa naformulovať aj do VZN o verejnom obstarávaní).
rie enia z kladn princ py trvalo udr ate nej energetiky
Riešenia– Základné princípy trvalo udržateľnej energetiky

Tri základné princípy energetickej efektívnosti, v tomto poradí:

 • Znižovanie energetických strát, únikov
 • Efektívne využívanie vyrobenej energie (zníženie vlastnej spotreby)
 • Efektívna výroba/získavanie energie

Kombináciou sa pozitívny prínos zvyšuje.

Poradie je dôležité! Nemá význam nákladná technológia, keď sa veľká časť tepla stratí (v rozvodoch, oknami).

z kladn princ py i zni ovanie energetick ch str t nikov
Základné princípyI. Znižovanie energetických strát, únikov
 • zlepšenie tepelno-technických a prevádzkových vlastností budov a zariadení (napr. zateplením, výmenou okien a dverí, vyregulovaním vykurovacích systémov, atď.)
 • odstránenie strát na rozvodoch tepla, vody (napr. rekonštrukciou a izoláciou potrubí, vyregulovaním vykurovacích systémov, atď.)
 • zmenou v správaní sa ich užívateľov (napr. zefektívnením organizácie práce, vhodnejším rozmiestnením pracovísk, atď.)

Samozrejmosťou je uplatnenie uvedeného pri nových budovách, zariadeniach, systémoch!!!

z kladn princ py ii efekt vne vyu vanie vyrobenej energie
Základné princípyII. Efektívne využívanie vyrobenej energie

Zníženie spotreby

 • zmenou v správaní sa užívateľov (napr. zefektívnením organizácie práce, vhodnejším rozmiestnením pracovísk, atď.)
 • využitím lepších a výkonnejších technológií (napr. kotlov, automatizácia osvetlenia, výmena svetelných zdrojov, , inštalácia rekuperačných jednotiek, ktoré využívajú odpadové teplo, atď.)

Samozrejmosťou je uplatnenie uvedeného pri nových budovách, zariadeniach, systémoch!!!

z kladn princ py iii efekt vna v roba energie
Základné princípyIII. Efektívna výroba energie
 • kvalitné, účinné zariadenia na výrobu,
 • znásobiť výstupy (teplo, elektrina, hnojivo)
 • zjednodušiť získavanie (z pohľadu celého životného cyklu!)
 • predĺžiť „úžitkový čas“ životného cyklu (znovupoužívanie, recyklácia)
 • nájsť bližší zdroj (podľa možnosti vlastný)
 • nájsť alternatívy.

Samozrejmosťou je uplatnenie uvedeného pri nových budovách, zariadeniach, systémoch!!!

rie enia potreby
Riešenia– potreby
 • Financie
 • Financie
 • Financie

rie enia potreby1
Riešenia– potreby
 • Ľudia
 • Informácie, know-how (plán)
 • Financie
 • Spolupráca
udsk zdroje inform cie
Ľudské zdroje & Informácie
 • Živica kurz 
 • SIEA
 • NGO, Klimatická aliancia
 • miestne firmy
 • ZMOS, UMOS (?)
 • Dohovor primátorov (CovenantofMayors)
 • Európsky Energetický Manažér www.eurem.net
 • ISO
finan n zdroje
Finančné zdroje
 • GRANTOVÉ (+/- spolufinancovanie)
 • Štrukturálne Fondy
 • ŽP
 • PaRV
 • KaHR
 • Envirofond
 • Ekofond SPP
 • GIS
 • EÚ (FP7, IntelligentEnergyEurope, EFFF, ELENA)
 • (CovenantofMayors!)
finan n zdroje1
Finančné zdroje
 • ÚVEROVO-GRANTOVÉ
 • ŠFRB
 • MUNSEFF
 • SLOVSEFF
 • GreenInitiative
 • ÚVEROVÉ
 • komerčné
energia v budov ch na strane v stupov cie zn enie s potreby
ENERGIA V BUDOVÁCHNa strane výstupov – cieľ zníženie (s)potreby

Náklady v €

1. racionálnou prevádzkou

2. lepšou logistikou (v čase a priestore)

3. odstránením strát a únikov

4. lepšími technológiami a postupmi

zn enie s potreby v budov ch
Zníženie (s)potreby v budovách

1. racionálna prevádzka

- vypínať systémy a zariadenia v čase mimo prevádzky,

- optimalizácia prípravy tepla a teplej vody – iba potrebného množstva,

2. lepšia logistika (v čase a priestore)

- optimalizácia prípravy tepla a teplej vody z pohľadu času a množstva (používať vhodne dimenzované technológie, využívať termostaty, temperovať objekty,

- vhodné rozmiestnenie miestností v budovách (vzhľadom na svetelné a teplotné podmienky)

- podľa možností skrátenie rozvodov (hlavne vonkajších)

zn enie s potreby v budov ch1
zníženie (s)potreby v budovách

3. odstránenie strát a únikov

- zatepľovanie budov,

- odstránenie tepelných mostov,

- odstránenie únikov na rozvodoch (opravy, rekonštrukcie, izolácia)

Zistenie strát a únikov

- citeľné straty (prievan cez okná, popod dvere)

- viditeľné straty (vlhkosť na stenách a oknách)

- zistené prístrojmi (tlakové testy, termovízia)

- vypočítané podľa projektovej dokumentácie

Energetické hodnotenie budovy

zn enie s potreby v budov ch2
zníženie (s)potreby v budovách

4. lepšie technológie a postupy

- kvalitné vykurovacie zariadenia a systémy (systémy s vysokou účinnosťou premeny energie, obehové čerpadlá, rekuperácia tepla, plošné vykurovanie, teplovzdušné vykurovanie...),

- vykurovacie telesá vhodnej veľkosti a vhodne umiestnené

- kvalitné stavebné materiály a prvky (izolácia, okná a dvere, vnútorná akumulácia)

- architektonické postupy (orientácia, kompaktný tvar, presklenie, tienenie)

- úsporné svetelné zdroje (CFL, LED)

- úsporné spotrebiče

zn enie s potreby v budov ch3
zníženie (s)potreby v budovách

Potenciál úspor tepla – až do 60%

Potenciál úspor elektriny – 10-20%

Existujúce budovy (rekonštrukcia), ale hlavne plánovanie budúcich!

energia v budov ch na strane vstupov cie zn enie s potreby paliva n kladov a emisi
ENERGIA V BUDOVÁCHNa strane vstupov – cieľ zníženie (s)potreby paliva, nákladov a emisií

Náklady v €

 • 1. Dizajn budovy/zariadenia

2. Výmena technológie

3. Zmena paliva

4. Iný zdroj (lokálny, obnoviteľný, bezemisný)

pr klady sk munseff
Príklady SK (MUNSEFF)

ZŠ Školskáulica 267, VeľkáLomnica

Reguláciavykurovaciehosystému bola zastaraná a poruchová. Rekonštrukciatakviedla k podstatnémuzníženiucieľovýchukazovateľov: spotrebaenergiesaznížila o 63%, emisieskleníkovýchplynov o 62% a nákladynaenergiu o 57%.

pr klady sk munseff1
Príklady SK (MUNSEFF)

SBD Zvolen, Kukučína 6-8, Zvolen

Bytovýdom je samostatnestojacou 4-poschodovou budovu s 34 obyvateľmi v 14 bytoch. Bolpostavený v r. 1946 a budovaakotakáužnespĺňalasúčasnépožiadavkynatepelno-izolačnévlastnosti. Vďakavšetkýmopatreniam, ktorébolivykonané, kleslaročnáspotrebaenergienakúrenie o 64% - z pôvodných 93 kWh/m2 na 34 kWh/m2, čo je ďaleko pod hranicou pre nízkoenergetickébudovy.

pr klady sk munseff2
Príklady SK (MUNSEFF)

ENERGOBYT spol. s r.o., RimavskáSobota

Spoločnosť ENERGOBYT zabezpečujedodávkutepla pre obyvateľovRimavskejSoboty a zabezpečujeteplo pre 17 400 obyvateľovna 172 odbernýchmiestach. Projekt modernizáciudistribučnéhosystémutepelnejenergie.

spory energie energetick efekt vnos

Ďakujem za pozornosť a prajem veľa úspechov !

Úspory Energie, Energetická Efektívnosť

Mgr. Laura Martonová, MSc.

Kontakt:

e-mail: lauramarton@yahoo.com

mobil: +421 0911 299 822