mendelismus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mendelismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mendelismus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Mendelismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Mendelismus. VY-32-INOVACE-BIO-306. AUTOR: Ing. Helena zapletalová. ANOTACE : Tento DŮM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie. KLÍČOVÁ SLOVA : J.G.Mendel , alela, lokus , genotyp, fenotyp, dominance, recesivita, homozygot, heterozygot.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mendelismus' - palma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mendelismus

Mendelismus

VY-32-INOVACE-BIO-306

AUTOR: Ing. Helena zapletalová

ANOTACE: Tento DŮM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie

KLÍČOVÁ SLOVA: J.G.Mendel, alela, lokus, genotyp, fenotyp, dominance, recesivita, homozygot, heterozygot

kdo byl johan gregor mendel
Kdo byl Johan Gregor Mendel
 • Žil v letech 1822-1884.
 • Mnich, zakladatel genetiky a opat augustiniánského kláštera v Brně.

1865 – práce o křížení hrachu přednesena v Brně

slide3

Základní zákony dědičnosti formuloval v roce 1866 na základě analýz genetického křížení mezi vyšlechtěnými kmeny hrachu setého (Pisumsativum).

 • Zkoumal projev v určitém dobře definovaném znaku jako je např. tvar semen (kulatá nebo hranatá), barva semen (žlutá nebo zelená) nebo barva květů (fialová nebo bílá).
 • Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti začátkem 20. století
z kladn pojmy
Základní pojmy
 • gen - - gen je úsek nukleové kyseliny, který kóduje nějaký protein- proteiny mají v buňce a tím i v organismu úlohy strukturní, metabolické (enzymatické) aregulační → jsou molekulárním základem každého znaku- gen se nachází na chromozomu v určité oblasti – lokusu
slide5

Alela– forma projevu genu.

každý gen zygoty je zastoupen 2

alelami (alelickým párem), kdy jedna alela je od otce a druhá od matky = podvojné založení dědičnosti

 • Hybridizace(křížení) - páření jedinců s různým genotypem
 • Parenterální generace (P) – generace rodičů
 • Filialní generace (F) – generace potomků
slide6

Dominance – jeden gen (resp.alela) převládá nad druhýma jemu odpovídající znak je viditelný ve fenotypu

 • Recesivita – recesivní gen (resp. alela) je překryt dominantním genem a jemu odpovídající znak se ve fenotypu neprojeví
 • Neúplná dominance - dominantní gen (resp. Alela) není zcela schopen překrýt gen recesivní, dochází tak k projevu obou genů
 • Kodominance - u heterozygota se projeví obě alely (alely pro krevní skupiny A a B)
slide7

Monohybrid– kříženec v jednom znaku (Aa)

 • Dihybrid– kříženec ve dvou znacích (AaBb)
 • Homozygot– jedinec, který má alely jednoho genu stejné kvality AA, aa
 • Heterozygot– jedinec, který má alely jednoho genu nestejné kvality Aa
 • Čistá linie – soubor homozygotních jedinců vzniklých pohlavním rozmnožováním
 • Genotypové štěpený poměr – pomněrgenotypů v rámci jedné filiální generace
 • Fenotypový štěpný poměr - pomněrfenotypů v rámci jedné F generace
mendelovy z kony
Mendelovy zákony

Nutným předpokladem pro platnost těchto pravidel je:

 • Monogenní dědičnost (jeden znak je řízen jedním genem)
 • Lokalizace genu na autozomálních chromozomech
 • Nepřítomnost vazby mezi geny
1 mendel v z kon z kon o uniformit f1 generace
1. Mendelův zákonZákon o uniformitě F1 generace.

Při vzájemném křížení 2 homozygotů vznikají potomci genotypově i fenotypově jednotní. Pokud jde o 2 různé homozygoty jsou potomci vždy heterozygotními hybridy.

identita reciprokých křížení:- je jedno, jestli byla matka dominantní homozygot (AA) a otec recesivní (aa) nebo naopak → pro konečný výsledek to nemá význam

slide10

Monohybridní křížení s úplnou dominancí

 • Monohyridní křížení s neúplnou dominancí
2 mendel v z kon z kon o istot vloh a jejich t pen
2. Mendelův zákonZákon o čistotě vloh a jejich štěpení

Při křížení 2 heterozygotů může být potomkovi předána každá ze dvou alel (dominantní i recesivní) se stejnou pravděpodobností.

Dochází tedy ke genotypovému a tím pádem i fenotypovému štěpení = segregaci.

slide12

Pravděpodobnost pro potomka je tedy 25% (homozygotně dominantní jedinec) : 50% (heterozygot) : 25% (homozygotně recesivní jedinec).

 • Tudíž genotypový štěpný poměr 1:2:1.
 • Fenotypový štěpný poměr je 3:1,
 • Pokud je mezi alelami vztah kodominance, odpovídá fenotypový štěpný poměr štěpnému poměru genotypovému (tj. 1:2:1).
monohybridn k en s ne plnou dominanc
Monohybridní křížení s neúplnou dominancí

Rodičovská generace - P

F1 – první generace potomků

F2 – druhá generace potomků

Genotypový poměr: 1:2:1

Fenotypový poměr: 1:2:1

3 mendel v z kon pravidlo o voln kombinovatelnosti vloh
3. Mendelův zákonpravidlo o volné kombinovatelnosti vloh
 • Při zkoumání 2 alel současně dochází k téže pravidelné segregaci.
 • Máme li 2 dihybridy AaBb může každý tvořit 4 různé gamety (AB, Ab, aB, ab).
 • Při vzájemném křížení tedy z těchto 2 gamet vzniká 16 různých zygotických kombinací.
 • Některé kombinace se ovšem opakují, takže nakonec vzniká pouze 9 různých genotypů (poměr 1:2:1:2:4:2:1:2:1).
 • Nabízí se nám pouze 4 možné fenotypové projevy (dominantní v obou znacích, v 1. dominantní a v 2. recesivní, v 1. recesivní a v 2. dominantní, v obou recesivní). Fenotypový štěpný poměr je 9:3:3:1.
 • Tento zákon platí pouze v případě, že sledované geny se nachází na různých chromozomech, nebo je jejich genová vazba natolik slabá, že nebrání jejich volné kombinovatelnosti.
slide17

Obrázek představuje kombinační čtverec, znázorňující poměr genotypů při dvojnásobném křížení. Stejné zabarvení značí stejný genotyp.

slide18

Obrázek představuje kombinační čtverec, znázorňující poměr fenotypů při dvojnásobném křížení. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp.

pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

VEJL, Pavel a Sylva SKUPINOVÁ. Cvičení z obecné genetiky. ISBN 80 - 213 - 0353 - 0.

 • [ online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z: http://genetika.wz.cz/dedicnost.html

[ online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z http://www.cs.wikipedia.org/wiki/GregorMendel

[ online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z http://anthro.palomar.edu/mendel/

HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce 1: Obecná biologie. Mikrobiologie. Botanika. Mykologie. Ekologie. Genetika. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, 112 s. ISBN 80-720-0340-2.

RNDR. JAN JELÍNEK, RNDr. Vladimír Zicháček. Biologie pro gymnázia. 2011. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7182-213-4.

www.glassschool.cz