CDCE – o sursă de resurse pentru tine Repere de sustenabilitate - PowerPoint PPT Presentation

cdce o surs de resurse pentru tine repere de sustenabilitate n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CDCE – o sursă de resurse pentru tine Repere de sustenabilitate PowerPoint Presentation
Download Presentation
CDCE – o sursă de resurse pentru tine Repere de sustenabilitate

play fullscreen
1 / 11
CDCE – o sursă de resurse pentru tine Repere de sustenabilitate
97 Views
Download Presentation
palma
Download Presentation

CDCE – o sursă de resurse pentru tine Repere de sustenabilitate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CDCE – o sursă de resurse pentru tineRepere de sustenabilitate Atelier tematic Colegiul National Banatean,Timisoara, Pop VioricaLivia – expert educational

 2. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Tipuri de serviciieducaționale • servicii de formarecontinuă; • servicii de consilierepsihopedagogicășidezvoltareacarierei; • servicii de dezvoltare de proiecte & programe; • marketing educațional – promovare, organizare de evenimente, ofertăeducațională; • serviciicomunitare integrate/loculșirolulșcoliiîncomunitate; • servicii de educațienonformală/informalăadresateactoriloreducaționali: elevi, părinți, personal didactic șinedidactic, membriaicomunității; • servicii de consultanțăpentruinstituții de învățământ, furnizori de serviciieducaționale, dezvoltarepersonală.

 3. Elemente de sustenabilitate • Personalizareaserviciilor in functie de particularitățilebeneficiarilor • Identificarea de solutiipentruretribuireaformatorilor/expertilor • Construireaunui program flexibil • Creareaunuicadru de lucrusecurizat, prietenos • Deschidereacentrului cu serviciicătrecomunitate

 4. Factori de succes • Monitorizarea de proces • Identificareasiimplicarea de experțirecunoscuți, respectați • Elaborare de materialeclare, simple, accesibilesi orientate cătrenevoilebeneficiarilor • Seriozitatesipunctualitate • Deschideresiflexibilitate • Rigoaresiadecvare

 5. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic • Reglementare: LEN 1/2011 la Art. 242-245, Art. 273 (2), Art. 352 CDCE pot obține personalitate juridică pentru gestiononarea de fonduri destinate formării continue în parteneriat public-privat; • Spațiu & echipamente: o sală de clasă cu mobilier modular, 25 posturi de lucru, acces la bibliotecă de management, proiector, ecran, calculatoare, conexiune internet, acces la telefon, fax, copiator; • Resurse materiale specializate: • Ghidul de activități si servicii educaționale • Fise model de proiectare a activităților de formare pentru alte teme decat cele din programele de formare continuă acreditate • Instrumente de asigurare a calității serviciilor furnizate • Resurse umane: min 3 persoane (2 ore/zi), voluntariat, plata cu ora, responsabilități în comisia metodică.

 6. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Oferta de serviciieducaționale • Rezultat al munciiînechipă; • Adecvată, realistă, rațională; • Întemeiatăpenevoilecomunității; • Se bazeazăperesurseleexistentesipotențiale; • Este o măsură a acceptăriischimbăriicape o nevoiesistematică; • Este corelată cu Planul de dezvoltareinstituțională a scolii.

 7. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Elaborareaofertei de servicii Etape (I) • Diagnozamediuluieducațional intern si extern • elaborare de instrumente de colectare date de context • analizanevoilor de dezvoltareprofesională • corelareanevoiloridentificate local cu nevoile generate de reformaeducațională la nivelnațional • Corelareanevoilorasumate cu țintele de dezvoltareprofesională • Realizarearaportului de diagnoză

 8. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Elaborareaofertei de servicii Etape (II) 2. Stabiliereastrategiei de lucrusiraționalizarearesurselor • Formareaechipei CDCE • Stabiliereaviziuniisi a misiuniiCentrului de dezvoltare a carierei • Identificareasialocarearesurselorpentrufuncționarea CDCE (umane, materiale, informaționale, financiaresausimilare) • Consultareascolilorpartenere/ invecinate/interesate in vedereaofertei de activitățisiserviciieducaționale

 9. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Elaborareaofertei de servicii Etape (III) 3. Elaborareaofertei de activitățisiserviciieducaționale • Identificareagrupuluițintăcăruiaîiestedestinată • Identificarea de parteneripentruimplementareaofertei • Elaborareaofertei de servicii, personalizatpentrufiecare client/beneficiar • Consultarea cu partenerii in privintaadecvării/optimizăriiofertei

 10. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Promovareaofertei de activitățisiserviciieducaționale • Activitățiorganizate cu agenți din scoală • Link pe site-ulscolii • Editareaunuibuletininformativ • Conferinte de presă • Communicate de presă • Articole in presa online siscrisă • …..

 11. Inovațiesiperformanțăîndezvoltareaprofesională a cadrelordidactice din mediul urban“Centre de dezvoltare a cariereiîneducație”Atelier tematic Evaluareacalitățiioferteieducaționale • Creareaunuisistem de monitorizare a efectelor determinate de activitățilesiserviciileeducaționalepropuse/furnizate • Pilotareaserviciilorsiactivitățilorîncomunitatearestrânsă/unitateascolară • Investigareagradului de satisfacție a beneficiarilor de servicii • Evaluareagradului de adecvare a oferteisicompletareaei in funcție de cererea de pepiațaliberă a formării/dezvoltăriiprofesionale