slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
تاثیر تغذیه کلسیم بر کیفیت تولید گیاهان زینتی ارائه: علی نیکبخت PowerPoint Presentation
Download Presentation
تاثیر تغذیه کلسیم بر کیفیت تولید گیاهان زینتی ارائه: علی نیکبخت

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

تاثیر تغذیه کلسیم بر کیفیت تولید گیاهان زینتی ارائه: علی نیکبخت - PowerPoint PPT Presentation

palma
124 Views
Download Presentation

تاثیر تغذیه کلسیم بر کیفیت تولید گیاهان زینتی ارائه: علی نیکبخت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. تاثیر تغذیه کلسیم بر کیفیت تولید گیاهان زینتی ارائه: علی نیکبخت

 2. مقدمه • از واژه Calx به معنای سنگ آهک. کشف در سال 1807 توسط Davy. Knop در سال 1860 ثابت کرد که برای گیاهان عنصری ضروری است. • کلسیم در خاک به کمک جریان توده ای حرکت می کند و جذب آن به صورت غیر فعال فقط از نوک ریشه های جوان انجام می شود. • هر عاملی که به نوک ریشه صدمه وارد کند جذب کلسیم را کاهش می دهد: • نماتودها • تغییرات شیمیایی توسط یون ها • تنش ها 3

 3. مقدمه • جابه جایی: • عمدتا در آوند چوبی از طریق سیستم تعرق انجام می شود. • حرکت رو به پایین کلسیم بسیار محدود است. 4

 4. مقدمه • در جابه جایی کلسیم تعرق و عوامل موثر بر آن تعیین کننده هستند. 3

 5. مقدمه نقش ها و وظایف اصلی در گیاه • کلسیم اغلب در آپوپلاست و واکوئل و به میزان خیلی کمتر در سیتوپلاسم وجود دارد. • نقش اصلی آن در تیغه میانی دیواره سلولی است. • سم زدایی برخی از آنیون ها در واکوئل مانند اکسالات، سولفات و غیره. • کمپلکس کلسیم-کالمودلین فعال کننده برخی آنزیم ها مانند ATPase و NAD-Kinase است و فعال کننده سیستم پیغامبر ثانویه در سلول • فعال کننده مستقیم برخی از آنزیم های داخل میتوکندری • حفظ نفوذ پذیری غشای سلولی، میتوکندریایی و واکوئلی • تنظیم غیر مستقیم تنفس سلولی 6

 6. کلسیم و محصولات باغبانی نا بسامانیهای متعددی به دلیل کمبود کلسیم ایجاد می شود: • Blossom End Rot • Cracking fruits • Tipburn in lettuce • Bitter pit in apples • کیفیت پس از برداشت و سرعت از بین رفتن گل ها، گیاهان برگ زینتی، میوه ها و سبزیجات به غلظت کلسیم در آن ها وابسته است. 7

 7. کلسیم و کیفیت گیاهان زینتی کیفیت و عمر پس از برداشت گل های گلدانی: • Poinsettia • Tulip کیفیت و عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده: • Roses • Gerbera 8

 8. Blossom End Rot 5

 9. Tip burn 10

 10. Bitter Pit 11

 11. Cracking fruits 12

 12. Poinsettia Bract necrosis 13

 13. Poinsettia Bract necrosis Herbaugh and Woltz, 1989 Herbaugh and Woltz, 1986 14

 14. Poinsettia Lateral Stem Breakage 15

 15. Tulip خمش و فروافتادگی گردن گل لاله 16

 16. Tulip Nelson and Niedziela, 1998 a Nelson and Niedziela, 1998 b Nelson et al., 2003 17

 17. Cut roses 18

 18. Cut roses Ganmore-Neumann and Davidov, 1993 19

 19. Petal necrosis Leaf problems Bent neck Cut roses Torre et al., 2001 20

 20. Cut roses - Ca + Ca b a Torre et al., 1999 21

 21. Gerbera در ژربرا خمش و شکستگی گردن عارضه ای است که در مرحله اول وابسته به غلظت کلسیم در بافت ساقه گل است. 22

 22. Gerbera Gerasopoulos and Chebli, 1999 23

 23. نتیجه گیری کلسیم کیفیت گیاهان زینتی را از طرق زیر می تواند تحت تاثیر قرار دهد: • استحکام بخشیدن به ارتباط بین سلولی از طریق استحکام تیغه میانی • حفظ ثبات غشای سلولی • کاهش یا بلوکه کردن بیوسنتز اتیلن • کنترل بیماری/بیماری زاهای باکتریایی و قارچی • درگیاهان مبتلا به کمبود کلسیم تنفس به میزان زیادی افزایش می یابد که با کاهش ذخیره کربوهیدرات محصول، عمر آن را کاهش می دهد. 32

 24. منابع • Atiyeh, R. M.; S. Lee & C. A. Edwards. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresearch Tech. 84:7-14 • Bidegain, R. A.; M. Kaemmerer; M. Guiresse & M. Hafidi. 2001. Effect of humic substances from composted or chemically decomposed polar sawdust on mineral nutrition of ryegrass. J. of Agri. Sci. Cambridge. 134: 259-267 • Chunhua, L.; R. S. Cooper & D. C. Bowman. 1998. Humic acid application affects photosynthesis, root development and nutrition content of Creeping Bentgrass. Hortscience, 33(6): 1023-1025 • Cooper, R. J.; L. Chunhua & D. S. Fisher. 1998. Influence of humic substances on rooting and nutrient content of creeping bentgrass. Crop Science. 38: 1639-1644 • Delfine, S; R. Tognetti; E. Desiberio & A. alvino. 2005. Effect of foliar application of N and humic acids on growth and yield of durum Wheat. Agron. Sustain. Dev. 25: 183-191 • Gerasopoulos, D. & B. Chebli. 1999. Effects of pre- and post harvest calcium application on the vase life of Gerbera. J. of Hort. Sci. and Biotech. 74(1): 78-81 • Gislerod, H. R. 1999. The role of calcium on several aspects of plant and flower quality from a floricultural perspective. Acta Hort. 481: 345-352 33

 25. منابع • Hartwigsen, J. A. & M. R. Evans. 2000. Humic acid seed and substrate treatments promote seedling root development. HortScience: 35 (7): 1231-1233 • Hepler, P. K. 2005. Calcium: a central regulator of plant growth and development. The Plant Cell. 17: 2142- 2155 • Mencarelli, R.; R. Agostini & R. Botandi. 1995. Ethylene production, ACC content, PAL and POD activities in excised sections of straight and bent gerbera scapes. J. of Hort. Sci. 70 (3): 409-416 • Nardi, S. 2002. Physiological effect of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochem. 34: 1527-1536 • Nardi, S.; D. Pizzeghello; C. Gessa. 2000. A low molecular weight humic fraction on nitrate uptake and protein synthesis in maize seedlings. Soil Biology and Biotechnology. 32: 415-419 • Panuccio, M. R.; A. Muscolo & S. Nardi. 2001. Effect of humic substances on nitrogen uptake and assimilation in two species of Pinus. J. of Plant Nutrition. 24(4&5): 693-704 • Pilanali, N. & M. Kaplan. 2003. Investigation on the effect on nutrient uptake of humic acid applications of different forms to Strawberry plant. J. of Plant Nutrition. 26 (4) :835-843 34

 26. منابع • Pizzeghello, D; G. Nicolini & S. Nardi. 2002. Hormone- like activity of humic substances in different forest ecosystems. New Phytologist. 155:393-402 • Quaggiotti, S. 2004. Effect of low molecular size humic substances on nitrate uptake and expression genes involved in nitrate transport in Maize. J. of Experimental Bot. 55 (398): 1-11 • Rudnicki, R. M. 1976. Vase life of Gerbera jamesonii Bolus cut flowers depending upon media, mineral nutrition , their morphological attributes and treatment with flower preservatives. Acta Agrobotanica. 29: 289-296 • Savvas, D & Gizas, G. 2002. Response of hydroponically grown gerbera to nutrient solution recyclingg and different nutrient cation ratios. Scentia Hort. 96: 267-280 • Sano, T.; T. Higaki & K. Handa. 2006. Calcium ions are involved in the delay of plant cell cycle progression by abiotic stresses. FEBS Letters: 580: 597-602 • Starkey, R. K. & A. R. Pederson. 1997. Increased level of calcium in nutrient solution improves the post harvest life pot Roses. J. Amer. Soci. Hort. Sci. 122: 863-868 • Syros, T.; T. Yupsanis & M. Omirou. 2004. Photosynthetic response and peroxidases in relation to water and nutrient deficiency in gerbera. Environmental and Experimental Botany. 52: 23-31 35

 27. با سپاس از حسن توجه شما