Lipidmetabolismen - PowerPoint PPT Presentation

paley
lipidmetabolismen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lipidmetabolismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lipidmetabolismen

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
160 Views
Download Presentation

Lipidmetabolismen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lipidmetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö

 2. Lipidmetabolismen • Cellväggar • steroidhormoner • gallsyror • A-D vitaminomättningen • PG/Tx • energilagring/omsättning (TG/FFA/kolesterol) • ketonkroppsomsättningen • mfl (s.327-356)

 3. Lipidmetabolismen • struktur och sammansättning • funktion • Analyser • Kliniska applikationer

 4. Lipidmetabolismen-struktur/sammanstättning • Fetter ej vattenlösliga-som bekant! • Fetter transporteras som lipoproteiner • kärnan hydrofob -TG, förestrat kolesterol • ytan ’hydrofil’-fosfolipider, kolesterol, apolipoproteiner

 5. Lipidmetabolismen-struktur lipoproteiner


 6. Lipidmetabolismen-struktur apolipoproteiner • Apolipoprotein-livsviktiga! • Strukturupprätthållande samt lipidomsättningen • bildning, sekretion, transport, enzymaktiv i perifiera vävnader • Apolipoproteiner • Apo-A, Apo-B, Apo-C, Apo-D, Apo-E • Lipoproteiner-består av olika apolipoprotiener • Indelning efter densitet och storlek (inverst förhållande storlek-densitet)

 7. Lipidmetabolismen-struktur lipoproteiner • Kylomikroner- • (ApoB), tarmen, TG-transp, kort T1/2, gräddskikt • VLDL-Very Low Density Lipoprotein) • (ApoB), levern, TG&kol transp, kort T1/2, opalescent • IDL- Intermediate Density Lipoprotein • (ApoB), mellanprodukt, mkt kort T1/2 • LDL-Low Density Lipoprotein • (ApoB), lång T1/2, 70% av total kolesterol i cirk, koltransp. • HDL-High Density Lipoprotein • (ApoA), levern, proteinrika, återtransp kol., ca 25% av totalkol

 8. Lipidmetabolismen-struktur apolipoproteiner • ApoA -(ApoA-I och ApoA-II, tarm och lever) • aktiv LCAT • ApoB - (ApoB-48 fr tarm, ApoB-100 fr lever) • VLDL sekretion • upptag av LDL i celler • sekretion/upptag kylomikron • ApoC - • aktiverar lipoproteinlipas (LPL) • ApoE - • ypptag av lipoproteiner i celler/lever

 9. Lipidmetabolismen-funktion lipoproteinmetbolismen • ApoC aktiv LPL (=lipoproteinlipas) i cellväggen, spjälkar TG->FFA+monoglycerider

 10. Lipidmetabolismen-funktion lipoproteinmetbolismen • LDL rec=apoB,E receptorn • scavenger receptorn i MΦ

 11. Lipidmetabolismen-funktion lipoproteinmetbolismen (HDL) • Bildas i lever (tarm) • omogen sfärisk HDL • huvudfunktion 1: metabolisera via LCAT • lecitin+kolesterol-(LCAT)-lysolecitin+kolesterolester • estern ansamlas centralt-sfärisk partikel (mogen) • lika delar protein (ApoA, E och C)/ kolesterol/fosfolip. • huvudfunktion 2: ’reverse cholesteroltransp’ • huvudfunktion 3: leverans av apolipoprotein

 12. Lipidmetabolismen-funktion ketogenes • Ketonkroppar=acetättiksyra, 3-hydroxismörsyra och aceton • Ketonkroppar prod i levern (mitokondrier) • FFA->ketonkroppar (halverar energivärdet) • regleras av konc FFA i plasma • stim vid svält, ökad glucagon/insulinkvot • stiger vid fasta/svält, prioriterat för muskel då glukos kan sparas för ex hjärna.

 13. Lipidmetabolismen-Analyser • S-TG • S-kolesterol • LDL-kolesterol • HDL-kolesterol • kvot LDL/HDL • Apolipoprotein A-I/Apolipoprotein B • (ketonkroppar)

 14. Lipidmetabolismen-AnalyserS-TG • Alimentär lipemi <6 tim (kylomikroner) • fS-TG motsv konc i VLDL • etyl ger TG stegring per se • massiv hypertriglyceridemi ->’gräddskikt’ om stå över natten

 15. Lipidmetabolismen-AnalyserS-kolesterol • tot-kolesterol (70% förestrat) • 70% i LDL, 25% i HDL • Friedewalds formel-endast när TG>4 mmol/l • S-LDL-kol=S-kol - S-HDL-kol - 0,45xFS.TG • kraftigt ökad S-kol ofta sek till LDL ökning • ibland normal tot-kol men högt LDL och lågt HDL! • Observera: alltid tänka på relationen LDL/HDL->>kvoten!

 16. Lipidmetabolismen-AnalyserApolipoproteiner • S-ApoAI • bildas i lever/tarm i HDL/kylomikroner • överförs till HDL vid degradation kylomikroner • nödvändig aktivator av LCAT • S-ApoB • bildas i tarm/lever (ApoB-48 samt ApoB-100) • finns i VLDL, (IDL) samt LDL (ApoB-100) • finns i kylomikron (ApoB-48) • i klinik mäts båda två, motsvarar praktiskt LDL

 17. Lipidmetabolismen-Analyserketonkroppar • Hyperketonemi • lindrig-måttlig vid svält, anorexi, feber, tyrotox • uttalad vid okontrollerad DM • syror!! • Ketoacidos, protonöverskott/Na deficit • Analyseras som ketoner i urin

 18. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer • Livsstilsrelaterad hyperlipemi • sekundär hyperlipemi • primär hyperlipemi

 19. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer • Livsstilsrelaterad hyperlipemi • 25% >6,5 mmol/l i s-kol • motionsvanor (LPL aktiv sjunker) • etyl (LPL aktiv sjunker, omv. TG) • övervikt/rökning (låg LPL aktiv) • matvanor (rubish food-kulturen)

 20. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer • Sekundär hyperlipemi • DM (stigande VLDL(TG) pga sänkt LPL) • metabola syndromet • tyroidea sjukdomar (nedreglerar LDL receptoraktiv->höga LDL nivåer) • leversjukdomar (låg apoA-I prod->sänkt HDL, ökade LDL pga sänkt LDL receptor prod) • njursjukdomar-ex höga VLDL och LDL vid nefrotiskt syndrom (ökad protein prod ApoB) • inflamation/infektion-akutfas reaktionen, ex vid stress, sänkt HDL och LDL, ex postinfarkt

 21. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer Primär hylipidemi • Familjär hyperkolesterolemi (1/300-1/500) • ökad LDL/defekt LDL rec el ApoB/ s-kol 8-15 • (homozygot (1/1 000 000, S-kol 30! AMI 2åå, död 20 åå) • xantelasma, tidigt acrus corneae • 1/20 AMI>60 åå, släktutredning! • Statinbeh! Minskar kol prod i hepatocyt-> uppreglerar LDL receptorn (heterozygot form) • Familjär kombinerad hyperlipemi (1/300) • olika bild, stegring VLDL, IDL samt LDL • S-TG 2,5-10, S-kol 5-8 • oklar genetik, svarar bra på statinbeh

 22. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer • Undvik etyl/kraftig ansträngning 1 dygn före provtagning • minsta möjliga stas (ökar kolesterolhalten) • ta prov efter 15 min sittande (liggande provtagning ca 10 % lägre värden!) • provtagning lipidstatus inom 1 d postinfarkt (falskt låga värden annars pga akutfasreakt)

 23. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer • Målvärden vid behandling • S-kolesterol < 5 • S-LDL < 3 • S-HDL >2 • S-TG <1 • OBS: AMORIS studien i Lancet, mars -03 • ApoA-I/ApoB bäst som prediktor för hjärt-kärl sjukdoms risk!

 24. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer • Obs:endast en ApoB eller en ApoA per lipoprotein!!

 25. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer

 26. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer

 27. Lipidmetabolismen-kliniska applikationer