Download
dialekt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dialekt PowerPoint Presentation

Dialekt

256 Views Download Presentation
Download Presentation

Dialekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dialekt (Språkmøte. Innføring i sosiolingvistik)

  2. :Lingvistisk definisjon: • Ein dialekt er ein geogragisk, sosial eller etnisk varietet som i seg sjølv utgjer eit komplett språksystem.

  3. Sosiologisk definisjon • Ein dialekt er ein varietet som kunne ha fungert som eit språk, men som ikkje er formelt standardisert.

  4. Psykologisk definisjon • Ein dialekt er den talemålsvarieteten ein person lærer først, uavhenging av kva for samfunnsmessig status eller funksjon denne varieteten ellers måtte ha.

  5. s.26 • Viss vi byggjer på den psykologiske definisjonen ovanfor, kan vi seie at ein dialekt er ein varietet vi lærer ved sosialisering og ureflektert naturleg språklæring, • medan eit standardtalemål er ein varietet vi lærer ved instruksjon eller reflektert læring.

  6. Sosiolekt • Forskjellane i sosiale grupperingar • Ofte knyttet til brukssituasjonar • Ein sosiolekt kan med andre ord vere både ein sosialt og ein stilistisk avgrensa varietet • I siste tid er det mer vanleg å bruke DIALEKT som eit samleomgrep for geolektar, sosiolektar og etnolektar.