ls 2011 2012 predn aj ci doc ing peter trebu a phd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy manažmentu Vedenie ľudí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy manažmentu Vedenie ľudí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Základy manažmentu Vedenie ľudí - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

LS 2011 – 2012 Prednášajúci: doc. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. Základy manažmentu Vedenie ľudí. Vodcovstvu sa pripisuje rôzny význam. proces takého ovplyvňovania ľudí, aby sa snažili ochotne a nadšene dosahovať skupinové ciele. Dominantou každého vedenia je ovplyvňovanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Základy manažmentu Vedenie ľudí


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ls 2011 2012 predn aj ci doc ing peter trebu a phd
LS 2011 – 2012

Prednášajúci: doc. Ing. Peter TREBUŇA, PhD.

Základy manažmentuVedenie ľudí

defin cia vodcovstva

Vodcovstvu sa pripisuje rôzny význam.

 • proces takého ovplyvňovania ľudí, aby sa snažili ochotne a nadšene dosahovať skupinové ciele.

Dominantou každého vedenia je ovplyvňovanie.

Vedenie, ktorým manažéri sa snažia ovplyvňovať iných môže byť zamerané:

 • na úlohy,
 • na osoby.
Definícia vodcovstva
defin cia vedenia

Vedenie potom môžeme charakterizovať ako efektívne využívanie schopností, zručností a umenia manažérov viesť, usmerňovať, stimulovať a motivovať svojich spolupracovníkov ku kvalitnému, aktívnemu, prípadne tvorivému plneniu cieľov ich práce.

Definícia vedenia
z kladn mi prvkami vodcovstva s

Moc (charakter moci a právomoci).

Pochopenie vedených ľudí.

Schopnosť inšpirácie.

Štýl vodcovstva a klíma, ktorá sa vytvára.

Základnými prvkami vodcovstva sú:
definovan ch je p oporn ch pilierov moci

Donucovacia moc založená na strachu. Ak podriadený nevyhovie nadriadenému, následkom je trest. Donucovacia moc je založená na tom, že jedinci si uvedomujú, že trest je dôsledkom nesúhlasu s činmi, názormi resp. pokynmi nadriadeného.

 • Odmeňovacia moc je opak donucovacej moci. Ak podriadený vyhovie prianiam nadriadeného, nasleduje odmena (peňažná resp. iná).
 • Zákonná alebo legitímna moc. Vyplýva z postavenia nadriadeného v hierarchií organizácie.
 • Odborná moc. Jedinec má odborné skúsenosti, zvláštne schopnosti alebo znalosti, ktoré rešpektujú, resp. sú ochotní akceptovať podriadení, resp. kolegovia.
 • Priradená moc. Existuje v prípade, ak vedené osoby sa stotožňujú s vodcom. Jednotlivci sa chcú stotožniť so silnou osobnosťou a poskytnúť jej moc. Myslia si, že má požadované schopnosti pre vedenie.
Definovaných je päť oporných pilierov moci:
vedenie ud v organiz cii pln niektor z kladn funkcie

podnecovanie, stimulovanie (stanovenie a spresňovanie cieľov, stanovovanie podmienok ich plnenia),

 • regulovanie a usmerňovanie (sledovanie cieľov, ovplyvňovanie smeru a efektívnosti činnosti ),
 • informovanie a inštruovanie (poskytovanie potrebných informácií z vnútorného i vonkajšieho prostredia),
 • podpora (vytváranie vhodnej klímy, udržovanie vzťahov v skupine, povzbudzovanie, ...),
 • hodnotenie (plnenia cieľov, postupov, a pod.).
Vedenie ľudí v organizácii plní niektoré základné funkcie:
te rie vedenia a t ly vedenia

Teória rysov (čŕt)

Behaviorálne teórie – teórie vodcovského správania

Štýl vedenia, štýl riadenia

Moderné prístupy k hľadaniu efektívneho štýlu vedenia

Transakčné a transformačné vedenie

Teórie vedenia a štýly vedenia
adairov kr tky kurz vedenia ud john adair 1993

6 najdôležitejších slov: „Pripúšťam, že som mohol urobiť chybu“.

5 najdôležitejších slov: „Som na vás veľmi hrdý“.

4 najdôležitejšie slová: „Aký je váš názor?“

3 najdôležitejšie slová: „Mohli by ste (prosím)?“

2 najdôležitejšie slová: „Ďakujem vám“.

1 najdôležitejšie slovo: „My“.

Najmenej dôležité slovo: „Ja“.

Je veľká škoda, že pre niektorých manažérov sú vyššie uvedené vety nepredstaviteľné.

Adairov krátky kurz vedenia ľudíJohn Adair 1993
met dy vedenia ud v kr zov ch situ ci ch

Riadenie adaptácie zamestnanca v organizácii.

Ukladanie úloh prikazovaním.

Ukladanie úloh formou riadenia podľa cieľov.

Metódy vedenia ľudí v krízových situáciách
kr zov situ cia je charakteristick t m e

ide o nebezpečnou situáciu, keď sú ohrozené životy a majetok,

vyžaduje si naliehavé riešenie, rýchle rozhodnutia,

ľudia pociťujú ohrozenie seba i organizácie,

postihuje nie iba danú organizáciu, ale aj širšie okolie,

je narušený informačný systém, pre efektívne a správne riešenia chýbajú podstatné informácie,

rozhodovanie manažérov prebieha v časovom strese,

sú zvýšené nároky na fyzickú a psychickú odolnosť,

existuje možnosť prejavov nedôvery, vzniku konfliktov,

postup riešenia je obyčajne sledovaný verejnosťou, najmä médiami.

Krízová situácia je charakteristická tým, že:
pecifika kr zov ho mana ra z h adiska vedenia ud je v tom e

riadi činnosť profesionálne pripravených odborníkov,

koordinuje dobrovoľné organizácie,

pôsobí na ľudí postihnutých krízovou situáciou, na obeti katastrofy,

musí usmerňovať niekedy až obmedzovať dobrovoľníkov ochotných osobne prispieť k riešeniu krízovej situácie,

spravidla je vystavený veľkému záujmu (až tlaku) verejnosti, rôznych organizácií, médií,

v jeho rozhodovaní sa rozporne presadzuje silný etický aspekt, riešenia nie sú ideálne, často je treba rozhodnúť medzi dvoma „zlami“.

Špecifika krízového manažéra z hľadiska vedenia ľudí je v tom, že: