Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

play fullscreen
1 / 18
Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)
133 Views
Download Presentation
palani
Download Presentation

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 19.3.2009 Matti Lahdenranta

 2. Mäntsälä Hyvinkää Järvenpää Nurmijärvi Pornainen Tuusula Vihti Kerava Sipoo Vantaa Espoo Helsinki Kauniainen Kirkko- nummi Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun • Seutu nähdään tänään huo- • mattavasti laajempana kuin • vielä 10 vuotta sitten: • PLJ (PKS:n Liikenne-järjestelmäsuunnitelma) on nyt HLJ (Helsingin Seudun Liikennejärjes-telmäsuunnitelma) • Myös joukkoliikenne tullaan organisoimaan seudullisena

 3. Miksi seudullinen joukkoliikenneorganisaatio? • Toimiva liikennejärjestelmä on Helsingin seudun keskeinen kilpailuvaltti kansainvälisessä kilpailussa • Helsingin seudun liikenneongelmat eivät ole vain pääkaupunkiseudun sisäisiä vaan ne on ratkottava yhdessä • Toimiva liikennejärjestelmä edellyttää korkeaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta koko seudulla – ei vain pääkaupunkiseudulla • Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostaminen edellyttää integroitua joukkoliikennejärjestelmää – siksi tarvitaan koko seudun kattava joukkoliikenneorganisaatio

 4. Seudullisen joukkoliikenneorganisaation kehittäminen – ratkaiseva päätös v. 2006: Kaupunginjohtajien kokous (13.6.2006) ja PKS-neuvottelu-kunnan koordinaatioryhmä (19.6.2006) asettivat työryhmän, jolle annettiin seuraava toimeksianto: • Järjestelyn tavoitteena on, että joukkoliikenne järjestetään seudullisesti toimivaksi ja taloudellisesti tehokkaaksi kokonaisuudeksi. • Työryhmän tulee tehdä nykyisen järjestelmän kokonaisarviointi. • Joukkoliikenneorganisaation kokonaisarvioinnissa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa kokonaisvastuu joukkoliikenteen järjes-tämisestä olisi kuntien yhdessä omistamalla yhtiöllä. • Arviointi toteutetaan siten, että sen pohjalta käynnistetään joukkoliikennejärjestelmän uudelleen järjestelyt vuoden 2007 loppuun mennessä.

 5. Seudullisen joukkoliikenneorganisaation valmistelun eteneminen 2006 - 2007: • Apulaiskaupunginjohtajatason ryhmä työskentelee tiiviisti apul.kj. Saurin johdolla elokuuhun 2007 asti ja päätyy erimieliseen näkemykseen: • Helsinki ajoi seudullista yhtiötä, joka olisi paitsi hoitanut tilaaja- ja suunnittelutoiminnot myös hoitanut raitiovaunu- ja metroliikenteen operoinnin • Muut kunnat halusivat rakentaa seudullisen organisaation nykyisen YTV:n pohjalle • Kaupunginjohtajat päätyvät joulukuussa 2007 yhteiseen näkemykseen siitä, miten joukkoliikenne tulee järjestää.

 6. Kaupunginjohtajien ratkaisumalli YTV:n ja HKL:n nykyiset joukkoliikenteen suunnittelu – ja tilaajatoiminnot yhdistetään -> Uusi organisaatio YTV:n jätehuolto sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot yhdistetään -> Organisaatio rakennetaan YTV:n pohjalle Uudelleenjärjestelyt tehdään viiveettä, tavoiteaikataulu 1.1.2010. Valmistelutyötä varten asetettiin työryhmä, jonka toiminta käynnistyi vuoden alussa 2008. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri Helsingistä

 7. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäminen ratkaisumallin mukaan • Uusi Helsingin seudun joukkoliikenteen tilaajaorganisaatio • Jäseninä kaupungit/ kunnat (-> avoin seudun muille kunnille) ja valtio. • Organisaatio hoitaa PLJ:n. • Päätösvalta joukkoliikennepalvelujen todellisen käytön mukaisessa suhteessa, Helsinki enintään 50 %. Kaupunkien omistamat bussivarikot yhdistetään yhteiseen organisaatioon. Selvitetään yhteistyössä valtion kanssa raideliikenneinfrastruktuurin rahoitusmalli siten, että se käsittää myös olemassa olevan infra-struktuurin ja kaikki raideliikennemuodot. Selvitetään liityntäpysäköinnin järjestäminen Helsingin seudulla

 8. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) toimialue ja tehtävät: • Kuntayhtymä toimii joukkoliikennelain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. • Kuntayhtymä vastaa toimialueensa joukkoliiken-teen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. • Toimialue kattaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen, junaliikenteen osalta VR:n pääkaupunkiseudun lähiliikenteen.

 9. HSL:n tehtävänä on mm: • Suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikenne-kokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä • Vastata jäsenkuntiensa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta • Vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta • Hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmät sekä liikenteen taksat • Vastata matkalippujen tarkastuksesta • Hankkia toimialueensa bussi -, raitiovaunu -, metro-, lautta - ja lähijunapalvelut • Osallistua joukkoliikenteen infran kehittämis- ja ylläpitoinvestointien suunnitteluun yhdessä kuntien ja asianomaisten muiden tahojen kanssa

 10. HSL:n valmistelun organisointi Ohjausryhmä (pj. Pekka Sauri) • Koostuu apulaiskaupunginjohtajatason edustajista • Ohjaa kaupunkien osalta valmistelua, tekee kaikki merkittävät päätökset Hankeryhmä (pj. Matti Lahdenranta) • Valmistelee ohjausryhmälle esiteltävät asiat Valmisteluryhmä (pj. Matti Lahdenranta) • Vastaa hankkeen konkreettisesta valmistelusta • Valmistelee hankeryhmälle siteltävät asiat Projektiryhmät (11 kpl) • Valmistelevat eri toiminta-alueiden osalta käytännön tason suunnitelmat

 11. Taustaa: PKS:n joukkoliikenteen tunnuslukuja v. 2007

 12. Valmistelun tilanne 19.3.2009 • Aikataulutavoite 1.1.2010 pitää • Perussopimus, jossa määritellään tilaajaorganisaation toiminnan puitteet on hyväksytty valtuustoissa joulukuussa 2008 • Valtio ilmoittanut, että se ei tule olemaan mukana HSL:ssa • Kerava ja Kirkkonummi tulevat olemaan mukana HSL:ssa heti alusta lähtien • Päätösvalta määräytyy asukaslukujen suhteessa • Konkreettinen valmistelu käynnissä, vetovastuu Helsingillä • Strategia valmisteilla; strategian pohjalta päätetään minkälai-nen organisaatio parhaiten toteuttaa asetettuja tavoitteita • Sidosryhmäkierros meneillään: Tavoitteena sidosryhmien näkemysten saanti strategian valmistelulle

 13. Kevään työohjelma - tilanne 19.3. • Strategia viimeistellään maaliskuussa -> Ohjausryhmän 1. käsittely 23.3., hyväksyminen 27.4. • Projektiryhmät jatkavat työtään • Strategian valmistuttua valmisteluryhmä alkaa työstämään organisaation rakennetta -> Luonnos esitellään ohjausryhmälle 27.4. • Työpajat koko henkilöstölle (n. 300 henkilöä / 8 työpajaa) huhti-toukokuussa • Projektiryhmien pohjalta luodaan perustamisryhmät toukokuun alussa, ryhmien työnjakoon/nimiin sekä koostumuksiin tullee muutoksia • Asiat, jotka ratkaistava ennen kesälomia viedään ohjausryhmän ratkaistaviksi 4.6. • Kuntayhtymä perustetaan ennen Juhannusta

 14. Lakivalmistelu - tilanne 19.3. Valmistelu etenee niin, että hallituksen esitys eduskunnalle annettaneen 5/2009 ja laki tulee voimaan 1.1.2010 – Lakiin perustuva yhteistyövelvoite tulee koskemaan: – jätehuollon järjestämiseen liittyviä tehtäviä sekä – joukkoliikenteen osalta liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevien suunnitelmien laadintaa, joukkoliikenteen liikennepalveluiden suunnittelua ja hankintaa sekä joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmää sekä taksoja – Yhteistoimintavelvoite edellyttää kuntayhtymien perustamista jätehuollon ja joukkoliikenteen järjestämistä varten – Muut kunnat voivat tulla kuntayhtymän jäseniksi vapaaehtoisuuden pohjalta – YTV:n nykyinen omaisuus siirretään perustettaville HSL-kuntayhty- mälle ja ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle niin, että kuntayhtymissä YTV:ltä tuleva omaisuus jakaantuu kunkin YTV-kunnan pääoma- sijoituksiksi YTV-omaisuuden jakoperiaatteiden mukaisesti

 15. Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi Nykyinen YTV HKL HKL Suunn. yks. HKL-Infra YTV Liikenne HKL-Rv HKL-Metro Bussiliikenne VR-Lähiliikenne SLOy Helsingin Seudun Liikenne HSL HKL 1.1.2010 alkaen HKL-Infra Bussiliikenne VR-Lähiliikenne HKL-Rv HKL-Metro SLOy

 16. Helsingin Seudun Liikenne HSL on uusi organisaatio, jonka tulee olla • toimintatavoiltaan, • toimintakulttuuriltaan ja • tuloksiltaan nykyisiä organisaatioita parempi! Avainsana: Kumppanuuksien kehittäminen

 17. Hyvää järjestelmää on hyvä kehittää

 18. HSL:n perustehtävä HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet ja luo edellytykset viihtyisälle ja elinvoimaiselle Helsingin seudulle