Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trời ơi trái bưởi ngon mà Thi Nhân hớn hở gởi qua diễn đàn Không quần chẳng áo khoả thân PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trời ơi trái bưởi ngon mà Thi Nhân hớn hở gởi qua diễn đàn Không quần chẳng áo khoả thân

Trời ơi trái bưởi ngon mà Thi Nhân hớn hở gởi qua diễn đàn Không quần chẳng áo khoả thân

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Trời ơi trái bưởi ngon mà Thi Nhân hớn hở gởi qua diễn đàn Không quần chẳng áo khoả thân

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trời ơi trái bưởi ngon mà Thi Nhân hớn hở gởi qua diễn đàn Không quần chẳng áo khoả thân Ngó qua ngó lại bần thân ruột gan Nguyễn Thiếu Oanh