SOČ
Download
1 / 13

SOC - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SOČ. Stredoškolská odborná činnosť (SOČ). je záujmová činnosť žiakov žiaci sa jej venujú v škole i mimo školy vo voľnom čase žiaci riešia problém samostatne alebo za pomoci konzultanta vyvrcholením je súťažná prehliadka. Ciele SOČ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOC' - pahana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stredo kolsk odborn innos so
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

 • je záujmová činnosť žiakov

 • žiaci sa jej venujú v škole i mimo školy vo voľnom čase

 • žiaci riešia problém samostatne alebo za pomoci konzultanta

 • vyvrcholením je súťažná prehliadka


Ciele so
Ciele SOČ

 • podporovať samostatnú cieľavedomú prácu, tvorivé myslenie a aktívne riešenie úloh

 • podporovať prácu s odbornou literatúrou a informačnými technológiami

 • prezentovať prácu verejnou obhajobou


Trukt ra pr ce
Štruktúra práce:

 • obal

 • titulný list

 • čestné vyhlásenie, poďakovanie (oba sú dobrovoľné)

 • obsah

 • úvod

 • metodika práce

 • teoretická časť problematiky

 • praktická časť (výsledky práce)

 • diskusia

 • záver (prípadne zhrnutie či resumé v cudzom jazyku)

 • zoznam bibliografických odkazov

 • prílohy


Z sady form lnej pravy
Zásady formálnej úpravy

 • typ písma Times New Roman veľkosť 12, riadkovanie 1,5

 • 1 strana = 30riadkov x 60 znakov

  titulný list a úvod sa počítajú do stránkovania ale čísla strán sa na nich nepíšu

 • zoznam bibliografických odkazov sa do stránkovania počíta aj sa na nej uvádza číslo

 • prílohy sa v tejto práci nepočítajú do celkového počtu strán a nečíslujú sa jej strany

 • Označujú sa ako Príloha A

  Príloha A.1

  Pred prílohami sa uvedie Zoznam príloh

 • práca sa píše v 1. osobe množného čísla

 • číslovanie kapitol a podkapitol: 1

  1.1

  1.1.1

  (každá kapitola musí začínať na novej strane, nie však podkapitoly)

 • rozsah práce bez príloh je 15 – 25 strán


OBCHODNÁ AKADÉMIAAkademika Hronca 8, 048 01 RožňavaSTREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤč. odboru 15 – Ekonomika a riadeniePríčiny nezamestnanosti v okrese Rožňava2010 riešiteľ Rožňava Peter Oravec Ročník štúdia: tretí______________________________________________ konzultant Ing. Martin Sládek


Obsah
OBSAH

 • Úvod 3

 • Metodika práce 4

 • Teoretická časť

 • 1 Pracovná sila 5

 • 1.1 Členenie pracovnej sily 5

 • 1.1.1 Odmeňovanie jednotlivých kategórií pracovníkov 5

 • 2 Kvalifikačné požiadavky na pracovníkov 6

  (teoretická časť sa odporúča v rozsahu 1/3 práce)

 • Praktická (prieskumná, výskumná časť) 11

 • Diskusia 23

 • Záver 24

 • Zoznam bibliografických odkazov 25

 • Prílohy 26


Úvod

 • Autor zdôvodní výber témy

 • Stanoví cieľ práce a presne vymedzí problém.

 • Odporúča sa v rozsahu 1 – 2 strán.


Metodika pr ce
Metodika práce

 • Autor opíše postup pri vypracovaní práce

 • Uvedie použité metódy pri spracovaní a vyhodnocovaní výsledkov

 • Uvedie prieskumnú vzorku, miesto a spôsob odberu.


V teoretickej časti je nevyhnutné uvádzať citácie autorov, resp. ich parafrázovanie.- Tento pojem uviedol Novák (1)V zozname bibliografických odkazov v závere práce uvedieme:1. NOVÁK, P.: Inovácia školstva. 3. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1999, s.350 ISBN 80-8026-030-4- Neurolingvistické programovanie (J. Seymour, 1990, s. 48) je spôsob, ktorým je možné zlepšiť ...V zozname bibliografických odkazov uvedieme autorov podľa abecedy:SEYMOUR, J.: Introducing neuro-linguistic programming. London: Mandala, 1990, s. 543. ISBN 80-305-484-15- Neurolinguistické programovanie1 je spôsob, ktorým je možné zlepšiť...Pod čiarou na konci kapitoly alebo stranySEYMOUR, J.: Introducing neuro-linguistic programming. London: Mandala, 1990.


V prieskumnej asti uvedieme
V prieskumnej časti uvedieme: autorov, resp. ich parafrázovanie.

 • cieľ prieskumu

 • hypotézy

 • premenné

 • metodiku prieskumu

 • charakter prieskumnej vzorky (ak sme tieto neuviedli v metodike práce za úvodom)

 • Výsledky vyhodnocujeme v podobe tabuliek, grafov a slovného popisu, pričom každá tabuľka i graf majú svoje číslo a názov

  Tab1 Vývoj nezamestnanosti v okrese Rožňava

  Graf1 Vývoj nezamestnanosti v okrese Rožňava


Z ver
Záver autorov, resp. ich parafrázovanie.

Autor stručne zhodnotí:

 • dosiahnuté výsledky

 • splnenie vytýčených cieľov

 • naplnenie hypotéz (ak tak neurobil v samostatnej kapitole prieskumnej časti alebo v diskusii)

 • vyzdvihne prínos a využitie práce


Zoznam bibliografick ch odkazov
Zoznam bibliografických odkazov autorov, resp. ich parafrázovanie.

Odporúča sa uvádzať autorov v abecednom poradí.

Zdroje sa uvádzajú v poradí:

 • monografie, encyklopédie

 • časopisy

 • zákony

 • odkazy na elektronické dokumenty

  príklad na monografiu:

  LISÝ, J.: Filogenéza človeka. 2. vyd. Blava: Príroda, 2001. s. 612. ISBN 80- 855323-92-1

  príklad na článok v elektronickom časopise:

  PAVLICOVÁ, L.: Príčiny nezamestnanosti. In: Profit, ročník 5, 2001, č. 9 [15. 02. 2005] Dostupné z <http// profit.ff.cuni.sk> ISSN 1080-2711


ad