1 / 5

Nationell talbokskampanj

Nationell talbokskampanj. Nationell kampanj. Inleds hösten 2012 under Bok & Bibliotek Syftet är att nå ut till talboksberättigade som ej känner till tjänsten Egen nedladdning Målgrupp: unga vuxna 16-25 år Personer med dyslexi/läs- & skrivsvårigheter. Nationell kampanj. Nationell kampanj.

padma
Download Presentation

Nationell talbokskampanj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nationelltalbokskampanj

  2. Nationell kampanj • Inleds hösten 2012 under Bok & Bibliotek • Syftet är att nå ut till talboksberättigade som ej känner till tjänsten Egen nedladdning • Målgrupp: unga vuxna 16-25 år • Personer med dyslexi/läs- & skrivsvårigheter

  3. Nationell kampanj

  4. Nationell kampanj • Paket med affischer och informationsmaterial • Broscher och pins • Kampanjwebbplats • Fokus på biblioteken, inte på TPB • Beställ i början av september – satsa på dyslexiveckan!

  5. TACK! Anna Gustafsson Chen, bibliotekskonsulent anna.gustafsson-chen@tpb.se

More Related