slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baligród 14 czerwca 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baligród 14 czerwca 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Baligród 14 czerwca 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Baligród 14 czerwca 2013. Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z póź . zm.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baligród 14 czerwca 2013' - pabla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowiew finansowaniu inwestycji proekologicznych.

Baligród 14 czerwca 2013

podstawa dzia ania wfo igw w rzeszowie
Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. Nr 226, poz. 1479).

Środki Wojewódzkiego Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z póź. zm.).

Pomoc ze środków Wojewódzkiego Funduszu stanowi pomoc publiczną i udzielana są na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59,poz. 404 z póź. zm.)

podstawa dzia ania wfo igw w rzeszowie1
Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie

Strategia działalności

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie podkarpackim

podstawa dzia ania wfo igw w rzeszowie2
Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie

„Zasady udzielania i Umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie wraz ze szczegółowymi zasadami dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji (przyjęte uchwałą nr  68/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2012r. z póź. zm.)

kierunki finansowania
KIERUNKI FINANSOWANIA

Obecne priorytety w działalności WFOŚiGW w Rzeszowie to:

- finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

- współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i  działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i innych środków zagranicznych

kierunki finansowania1
KIERUNKI FINANSOWANIA

Preferowane obszary kierowanej pomocy ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie:

- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona atmosfery,

- ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

- inne działania ochrony środowiska.

formy udzielanej pomocy
Formy udzielanej pomocy
 • preferencyjnie oprocentowane pożyczki inwestycyjne
 • preferencyjnie oprocentowane pożyczki, przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowa- nych ze środków Unii Europejskiej,
 • dotacje,
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów
 • Pełnienie funkcji Instytucji Wdrażajacej POIiŚ– I i II Oś priorytetowa
zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Podstawowe warunki udzielania pożyczek:

*Benificjenci: wszystkie podmioty działające w obszarze inwestycyjnym z wyłączeniem bezpośrednim osób fizycznych.

* Pożyczka może być udzielona na okres 10 lat, z jednorocznym okresem karencji w tym czasie.

* Oprocentowanie preferncyjne:

- dla jednostek samorządowych wskaźnik 0,4 stopy redyskonta weksli, zwiększany o 0,04 za każdy rok okresu kredytowania, nie mniej jednak niż 3 %, dla działań na obszarach uzdrowisk i parków krajobrazowych 2 %

zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie1
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Podstawowe warunki udzielania pożyczek
 • dla pozostałych benificjentów wskaźnik 0,6 stopy redyskonta weksli, zwiększany o 0,04 za każdy rok okresu kredytowania, nie mniej jednak niż 4 %
 • możliwe częściowe umorzenie pożyczki do wysokości 10 % po okresie spłaty pożyczki nie krótszym niż 5 lat, z wyjątkiem zadań które otrzymały dofinansowanie bezzwrotne ze środków zagranicznych .
zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie2
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Dofinansowanie w formie dotacji:

Benificjenci:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorców,
zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie3
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Dofinansowanie w formie dotacji:

„Szczegółowe zasady dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”,

zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie4
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Dofinansowanie w formie dotacji:

Dziedziny dofinansowania:

 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

* Gospodarka ściekowa – jedynie forma dopłat do oprocentowania

* Gospodarka zasobami wodnymi – konserwacja i odtwarzanie

zbiorników małej retencji na terenach objętych ochroną konserwatorską

zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie5
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Dofinansowanie w formie dotacji:

Dziedziny dofinansowania cd.:

 • Ochrona atmosfery - kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne

budynków użyteczności publicznej , budowa odnawialnych źródeł energii

 • Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
 • Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • Inne zadania określone w planie działalności Funduszu
zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie6
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
 • Wyboru banków, które będą udzielały kredyty z dopłatami do oprocentowania dokonuje Zarząd Funduszu.
 • W przypadku, gdy kredytobiorca zobowiązany do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych dokona wyboru banku, z którym Fundusz nie ma zawartej umowy o dopłatach do odsetek od kredytów, Zarząd Funduszu może zawrzeć z tym bankiem umowę pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 411 ust. 10b i 10c ustawy – Prawo ochrony środowiska.
zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie7
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 • udzielane na okres nie dłuższy niż osiem lat spłaty kredytu.
 • Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki jest stała i wynosi 2,50 punktu procentowego.
zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie8
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Preferencyjne pożyczki, przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – pożyczka pomostowa

- pożyczka nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej pomocy ze środków UE, wynikającej z umowy

- łącznie z innymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu otrzymane na to samo zadanie, nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.

- oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%.

zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie9
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

„Istotne zasady dla starających się o środki w WFOŚiGW w Rzeszowie:”

 • Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zadania zakończone oraz nie finansuje elementów zadań, na które faktury zostały wystawione przed złożeniem wniosku.
 • Ze środków Funduszu nie można finansować:

1) wykupu gruntów i nieruchomości  pod inwestycje,

2) kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń decyzji administracyjnych,

,

zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie10
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Ze środków Funduszu nie można finansować cd.:

3) kosztów nadzoru, inżyniera kontraktu,

4) kosztów instrukcji, eksploatacji itp.,

5) kosztów oznakowania zadań,

6) kosztów promocji, z wyłączeniem zadań dotyczących

organizowania akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną,

7) kosztów funkcjonowania jednostki realizującej zadanie,

W/w wydatki można uwzględnić w koszcie całkowitym zadania.!!!

zasady dofinansowania zada ze rodk w wfo igw w rzeszowie11
Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

„Istotne zasady dla starających się o środki w WFOŚiGW w Rzeszowie cd.:”

 • Przyznana pomoc w formie pożyczki, nie może przekroczyć 80% kosztów zadania,
 • Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Wzory dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl
post powanie w celu otrzymania dofinansowania
Postępowanie w celu otrzymania dofinansowania

Złożenie wniosku o dotację na obowiązującym wzorze

wraz z niezbędnymi dokumentami

w dowolnym terminie

Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej: o wyborze zadania do dofinansowania

lub o odmowie

Wnioskodawcy informowani są pismem o podjętych decyzjach.

W przypadku pozytywnej decyzji pismo określa kwotę przyznanej dotacji,

wykaz dokumentów oraz termin ich przedłożenia w celu podpisania umowy

Po uzupełnieniu wskazanej dokumentacji przez wnioskodawcę

sporządzana jest umowa cywilno-prawna, będąca podstawą realizacji

przyznanej pomocy

nfo igw wybrane programy
NFOŚiGW - WYBRANE PROGRAMY
 • PODSTAWA DZIAŁANIA – Programy priorytetowe, zadania ponadregionalne
 • BENEFICJENCI, BUDŻETY, WARUNKI FINANSOWANIA
 • WYBRANE PROGRAMY - Ochrona wód * zagospodarowanie osadów ściekowych (1.2) * przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne (1.4) - Ochrona powierzchni ziemi* systemy zagospodarowania odpadami komunalnymi (3.1) - Ochrona klimatu i atmosfery* (GIS) system zielonych inwestycji (5.3) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – część 1) – programy SOWA część 6), GAZELA część 7) * efektywne wykorzystanie energii (5.4) – program LEMUR część 4)
 • PROGRAMY PROWADZONE WSPÓLNIE Z WFOŚiGW- usuwanie wyrobów zawierających azbest- odnawialne źródła energii i kogeneracja- system zielonych inwestycji (GIS)- likwidacja niskiej emisji (program KAWKA) (5.8)

http://www.nfosigw.gov.pl

slide23

Instytucja Wdrażająca

dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami o wartości poniżej 25 mln EURO realizowanych w ramach POIiŚ

aktualne nabory wniosk w
AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

Konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013

1. Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu IIGospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

2. Termin składania wniosków - od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r.

 • Rodzaje projektówW ramach działania 2.1 wpierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja mniej preferowana), kompostownie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). Zakłady zagospodarowania odpadów realizowane w ramach projektów muszą mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców.
 • Beneficjenci
 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
aktualne nabory wniosk w1
AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013

 • Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 • Termin składania wniosków - od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r.

3. Rodzaje projektów:

 • budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy, lub
 • budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej.

4. Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
aktualne nabory wniosk w2
AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

Konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013

 • Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
 • Termin składania wniosków – od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r.
 • Rodzaje projektów:1. Rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo 2. Projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk3. Modernizacja i budowa umocnień brzegowych4. Prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych.
 • Minimalna wartość projektów – 20 mln PLN
 • Beneficjenci
 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • urzędy morskie;
 • wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.
planowane nabory wniosk w
PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1

Komitet Monitorujący POIiŚ zatwierdził nowe kryteria wyboru projektów w działaniu 1.1, które umożliwią ubieganie się o dofinansowanie również wnioskodawcom projektów z aglomeracji 10 - 15 tys. RLM.

Nabór zostanie ogłoszony w piątek 14 czerwca 2013.

Informacje o naborze będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz WFOŚiGW w Rzeszowie ,

.