slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW Lokalna Grupa Społeczna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW Lokalna Grupa Społeczna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW Lokalna Grupa Społeczna - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW Lokalna Grupa Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI. 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6 telefax 0672146659, tel. 0601970679 e-mail:opk@wp.pl; www.lgo.pl/opk. Cele badania Piła w oczach jej mieszkańców.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Raport z badania sondażowego PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW Lokalna Grupa Społeczna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Raport z badania sondażowego

PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW

Lokalna Grupa Społeczna

OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI

64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6

telefax 0672146659, tel. 0601970679

e-mail:opk@wp.pl; www.lgo.pl/opk

slide2

Cele badania Piła w oczach jej mieszkańców

 • Zaangażowanie ludzi do dyskusji o problemach lokalnych, stworzenie przestrzeni dla publicznej debaty z kandydatami do Samorządu oraz zachęcenie ludzi do udziału w wyborach samorządowych.
 • Poznanie opinie mieszkańców Piły dotyczących powodów zarówno zadowolenia jak i braku satysfakcji z miejsca zamieszkania oraz zdefiniowanie najważniejszych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy Piły.
 • Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki będą stanowiły wskazówkę dla władz samorządowych podczas podejmowania decyzji.
slide3

Metodologia badania Piła w oczach

jej mieszkańców

 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzony przez Lokalną Grupę Społeczną OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI w okresie od października 2006 – września 2007
 • Dla przeprowadzenia badania posłużono się ankietą.
 • W badaniu wzięło udział 144 mieszkańców Piły w wieku 18 – 80.
 • Wśród przebadanych 66% stanowiły kobiety, a 34% mężczyźni.
 • W kategorii wiekowej, najliczniej reprezentowana była grupa osób od 18 do 22 roku życia, stanowiąca ponad połowę respondentów biorących udział w badaniu (47%).
 • W badanej grupie dominowali respondenci o wykształceniu średnim, stanowili oni 48% badanych.
slide4

Główne wnioski

 • Wśród głównych problemów wpływających na funkcjonowanie miasta, badani wskazali smród, małą liczbę atrakcji kulturalnych, problemy na rynku pracy oraz słabą infrastrukturę drogową.
 • Mieszkańcy Piły są raczej zadowoleni ze swego miejsca zamieszkania
 • Jako największą zaletę mieszkania w Pile, osoby zadowolone ze swego miejsca zamieszkania, uznały kameralność miasta oraz dużą ilość zieleni. Wśród głównych przyczyn swego niezadowolenia z miejsca zamieszkania osoby uznały niewielka ilość atrakcji kulturalnych oraz miejsc, w których można spędzić wolny czas.
slide5

Główne wnioski

 • Wśród mieszkańców przeważa opinia, iż Piła nie jest miastem ani lepszym ani gorszym w porównaniu do innych znanych im miast.
 • Jako największą zaletę Piły, w porównaniu do innych miast, mieszkańcy uznali jej kameralność oraz dużą ilość zieleni. Jako największą wadę, w porównaniu do innych miast, uznali małą liczbę wydarzeń kulturalnych w mieście oraz smród.
 • Większość mieszkańców Piły wzięłaby udział działaniach mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu występującego w mieście.
slide6

Główne wnioski

 • Wśród głównych powodów niewłączania się w działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu występującego w mieście mieszkańcy uznali brak czasu oraz brak wiary w powodzenie działań.
 • Zdecydowana większość respondentów wyrażała chęć udziału w wyborach samorządowych.
slide7

Stosunek mieszkańców do Piły

Większość respondentów jest zadowolona z życia w Pile (55%).

slide11

Ocena różnych dziedzin życia

 • W dziedzinie oświaty ankietowani mieszkańcy Piły najlepiej ocenili dostęp do Internetu (63%) oraz kompetencje nauczycieli (54%). Najwięcej zastrzeżeń ankietowani mieszkańcy mieli w odniesieniu do wyposażenia szkol w pomoce dydaktyczne (38%) oraz niedopasowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy (34%).
 • Wśród kwestii związanych z ochroną środowiska najwięcej negatywnych opinii dotyczy edukacji ekologicznej społeczeństwa (54%), kontroli przestrzegania ochrony środowiska przez mieszkańców (49%) oraz możliwości uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów (45%). Najlepiej ankietowani mieszkańcy Piły ocenili wywóz odpadów komunalnych (38%).
slide12

Ocena różnych dziedzin życia

 • W dziedzinie kultury, sportu i rekreacji pozytywnie mieszkańcy ocenili dostęp do bibliotek (65%). Pozostałe aspekty ocenione zostały zdecydowanie negatywnie. Najsłabiej oceniona została promocja turystyki (57%), troska władz o organizacje i kluby sportowe (52%) oraz organizacja imprez przez instytucje gminne (51%).
 • Większość ankietowanych mieszkańców Piły pozytywnie ocenia funkcjonowanie na terenie miasta istniejącą sieć aptek (84%). Pozostałe aspekty związane z ochroną zdrowia nie są oceniane tak pozytywnie. Dotyczy to w szczególności działalności profilaktycznej w szkołach, którą negatywnie oceniało 40% mieszkańców oraz wyposażenia w sprzęt medyczny Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz dostęp do lekarza poza godzinami przyjęć w ZOZ (36%).
slide13

Ocena różnych dziedzin życia

 • W ocenie funkcjonowania pomocy społecznej mieszkańcy zwrócili uwagę na niedostateczne działania podejmowane w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (47%), dostęp do noclegowni oraz posiłków dla bezdomnych (42%) oraz istniejące cały czas bariery architektoniczne na terenie gminy (39%).
 • Mieszkańcy Piły raczej negatywnie oceniają działania podejmowane w zakresie wspierania przedsiębiorczości w mieście. Szczególnie negatywnie ocenione zostały działania (lub też ich brak) podejmowane w celu przeciwdziałania bezrobociu (59%). Ponad 40% ankietowanych mieszkańców Piły negatywnie ocenia informowanie na temat możliwości inwestowania na terenie gminy oraz wspieranie przedsiębiorczości (44%), jak i działalność organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenie gminy (43%).
slide14

Ocena różnych dziedzin życia

 • Oceny mieszkańców Piły dotyczące wyglądu miasta pokrywają się w dużej mierze z problemami miasta, jakie wcześniej zostały zidentyfikowane przez ankietowanych. Dotyczy to szczególnie utrzymania dróg oraz stanu dróg gminnych (odpowiednio 63% i 61% ocen negatywnych). Jednocześnie ponad połowa mieszkańców Piły dobrze ocenia prace związane z utrzymaniem terenów zielonych. Duża ilość zieleni była już wcześniej wskazywana przez mieszkańców Piły jako jedna z największych zalet miasta.
slide15

Ocena różnych dziedzin życia

 • Prawie we wszystkich aspektach działalności władz miasta wśród mieszkańców przeważają oceny „ani dobrze ani źle”. Podkreślić należy, iż spora część ankietowanych oceniła negatywnie politykę informacyjną miasta (35%), w tym informowanie na temat posiedzeń Rady Gminy (42%).
 • Ważną informacją dla władz lokalnych powinna być również opinia mieszkańców dotycząca strategii rozwoju miasta, gdyż aż 38 % ankietowanych mieszkańców miasta oceniło ją raczej źle lub bardzo źle.
slide16

Aktywność społeczna mieszkańców Piły

Połowa respondentów (50%) zadeklarowała chęć wzięcia udziału w działaniach mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu występującego w Pile.

slide20

PIŁA W OCZACH JEJ MIESZKAŃCÓW

Dziękujemy za uwagę

Lokalna Grupa Społeczna

OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI

64 – 920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6

Tel. 067 214 66 59

e-mail: opk@lgo.pl