1 / 96

Matrikulær sagsudarbejdelse

Matrikulære forandringer. Matrikulær sagsudarbejdelse. Matrikelbetegnelsen (VMA afsn. 16.1.). består af. et matr.nr. der for hovedparten har rod i 1844-matrikuleringen, mens en mindre del er opstået senere (ved matrikulering)

ownah
Download Presentation

Matrikulær sagsudarbejdelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikelbetegnelsen (VMA afsn. 16.1.) består af • et matr.nr. • der for hovedparten har rod i 1844-matrikuleringen, mens • en mindre del er opstået senere (ved matrikulering) • som ved udstykning beholder stamnummeret, men tilføjes et litra (efter det sidst benyttede): a,b, … æ, ø, aa, ab, ac .. • en ejerlavsbetegnelse - eks. Sørup by, Søndersø (sammen-skrivning af tidligere ejerlavs- og sognebetegnelse) • med en ejerlavskode - eks. 038-09-52 (tidl. herreds-, sogne- og ejerlavsnummeret inden for sognet >50. Købstæder betegnes 200) • som fastholdes, uanset om sognegrænsen ændres Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 2. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tildeling af matrikelnumre (VMA afsn. 16.2.4.) Til fraskilte dele • fra en matrikuleret ejendom • oprindelige stamnummer + litra 5 cy • fra en umatrikuleret ejendom (udskilt off. vej) • nyt stamnummer 63 • flere delarealer fra flere ejendomme med henblik på oprettelse af en ny ejendom: nyt stamnummer 45 Til brugsretsarealer: oprindelige stamnummer + litra 11 k Til lodder (TML-projektet - forventes afsluttet 2004) • nyt stamnummer • uden at der fordeles servitutter (hvilket forringer tingbogens informationsværdi) 34 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 3. 1 1 3 2 2 1 2 4 e 11 a ”m” x x x 2 2 1 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tildeling af matr.nre - principper Hovedprincipper • entydighed - nye ejendomme - flere særskilte dele under én ejendom - ikke tilgrænsende areal, der tillægges anden ejendom • undtagelse - arealer der adskiller administrative områder - brugsretsarealer - tildeles alle selvstændig matr.nr. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 4. 1 6 g 9 f 2 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulær identifikation Tilgrænsende matr.nre under én ejendom • bør inddrages til ét matr.nr. Ændringer kan ske • systematisk • i forbindelse med matrikulære sager • efter ansøgning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 5. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse De matrikulære sagstyper • Udstykning -og matrikulering • eneste måde at skabe nye ejendomme • Sammenlægning • formindsker ejendomsantallet (sammenlægning af matr.nre sker ved inddragelse som en teknisk ændring) • Arealoverførsel • faktiske ændringer af ejendommes udstrækning • Ejendomsberigtigelse • registrering af gældende ejendomsgrænser • som følge af hævd • eller naturens kræfter Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 6. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulære forandringer kan give anledning til • at nye enheder (ejendomme eller matr.nre) opstår • udstykning • matrikulering • tildeling af matr.nr. • forening af enheder • sammenlægning • inddragelse • forandringer mellem enheder • arealoverførsel • ejendomsberigtigelse Rettelse af fejl/unøjag-tigheder i matriklens registreringer (regi-sterdata og kort) sker ved teknisk ændring Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 7. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Oversigt over matrikulære sagstyper (h) - hyppigt (a) - af og til (s) - sjældent (u) - unik Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 8. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Udstykning Begrebet • bred: alle dispositioner, der medfører ændringer vedr. faste ejendomme • smal: dispositioner, der medfører fraskillelse af areal som en selvstændig ejendom Hvilke dispositioner udløser udstykning? • afhændelse, pantsætning og bortleje (for mere end 30/10 år) • men forudsætter ikke, at aftale er indgået • udløses også af offentligretlige dispositioner Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 9. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matriklens arealer omfatter • matrikulerede arealer (samlede faste ejendomme) • umatrikulerede arealer (udskilte offentlige veje) Der findes herudover uregistrerede arealer (særligt opgrøde-arealer og f.eks. enkelte havnearealer), der ifølge sagens natur også er umatrikulerede • de kan matrikuleres under tilgrænsende ejendomme eller • som selvstændige ejendomme Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 10. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsrettigheder Fortolkning • tidsbegrænset. forpligtede bundet max. 30/10 år • gælder kun jorder, ikke husrum • også begrænsede rettigheder, hvis ejers råden udelukkes Undtagelser • tekniske indretninger < 5m2 (= 5.49 m2) • transformerstationer • antenner og vindmøller • master i strækningsanlæg Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 11. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsrettigheder - varighed og opsigelse Brugsperiodens varighed er ikke fastsat • eksplicit tidsubegrænset: udstykning nødvendig • ejer er bundet i mere end 10/ 30 år: udstykning nødvendig • ejer kan frigøre sig efter max. 10/30 år fra opsigelse: udstykning er ikke nødvendig (U 1998.1011 ØLK) Tidsbegrænset • max 10/30 år: udstykning ikke nødvendig • mere end 10/30 år, men ejer kan frigøre sig efter max. 30 år efter opsigelse: udstykning ikke nødvendig • Ikke afgørende, hvordan lejer er bundet • Genudlejning mulig Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 12. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Hvorfor registrering af langvarige brugsarealer? • hindre omgåelse af udstykningskravet for afhændelse • varetage registreringshensyn • sikre forholdet til anden lovgivning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 13. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsrettigheder - et alternativ til overdragelse? • kan overvejes hvor udstykning/arealoverførsel ikke er mu-lig/gennemførlig (f.eks. p.g.a. lovgivning eller økonomi) • f.eks. ejerlejligheder • f.eks. relaksationsomkostninger • giver ikke varig sikkerhed (som dog reelt kan blive 100 %, f.eks. hvis udlejer er en lejerforeningen) • giver ikke fuld dispositionsret (retligt og økonomisk) • forudsætter ikke relaksation, men • skal også overholde plan- og arealanvendelseslovgivningen • grænserne dårligere sikret • ikke fastlagt som skel • hegnslovens gælder ikke Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 14. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsforhold vedr. grunden i f.t. udstykningskravet u/b • selvstændige ejerboliger (parcelhuse, sommerhuse) • andelsboliger • almennyttige boligselskaber • ejerlejlighedsejendomme • kolonihaver • fællesarealer • transformeranlæg • master og møller • private veje • oversigtsarealer _ _ b u/b u - udstykning nødv. b - kan stiftes som brugsaftale s - servitut fed - det normale s u/b u/b s s Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 15. Lejeaftale? Ejendomsdannelsen Matrikulær sagsudarbejdelse Overdragelse eller leje? 9 m - fordele? proj. svømmepøl - heldig? - lovlig? 9 n Højtoft Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 16. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Kontrol af udstykningskravet (BUK § 1 og 3) Hovedreglen vedr. skøder og brugskontrakter: • påtegning fra vurderingsmyndigheden*)/matrikelmyndig-heden på dokumentet (om at det ikke berører en del af en samlet fast ejendom/umatrikuleret ejendom), eller • for førstegangsskøder registreringsmeddelsen fra KMS (om at arealet udgør en samlet fast ejendom) … og da skal udstykningskort forevises • særregler hvis ekspropriation NB! Ingen krav om påtegning af pantebreve *) unødvendig da et evt. samvurderet areal under en landbrugs-ejendom ikke (mere) er en del af en landbrugsejendommen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 17. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Landbrugsejendomme - LBL § 2, stk. 2 En landsdækkende noteringsudvidelse har medført, at land-brugsejendomme afhænger af matriklen nemlig består af de arealer, der iflg. matriklen • har pålagt landbrugspligt • hører sammen Der kan imidlertid være jorder under ejendommen, som ikke er pålagt landbrugspligt f.eks. • tilkøbte frijorder, som er vurderet under ejendommen • andre jorder, som drives under ejendommen, men hvor be-tingelserne for noteringsudvidelse ikke var til stede (f.eks. adkomstdivergenser) NB! Sådanne arealer er ikke en del af ejendommen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 18. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Forholdet mellem grund og bygning • en bygning, der ejes af grundens ejer kan • ikke afhændes særskilt (der skal følge et grundstykke med , mindst sokkelgrunden) - U 1983.449 VLK (afhændelse af en avlsbygning) • udlejes uden tidsbegrænsning • lejeaftale vedr. grunden kan indgås for op til 30 (10) år ad gangen • lejer af grunden kan • opføre bebyggelse • pantsætte bebyggelse • udleje bebyggelse • afhænde bebyggelse • ved ejersammenfald mellem grund og bygning på lejet grund kan der ikke etableres særskilt ejendomsret til bygningen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 19. x x • lejemålet vedrører en selvstændig ejendom • aftale kan indgås tidsubegrænset 5 a x x x • lejemålet vedrører en del af en samlet fast ejendom eller et umatrikuleret areal • aftalen kan indgås tidsbegrænset x 5 a x • lejemålet vedrører alene sokkel-grunden • aftalen kan indgås tidsbegrænset x 5 a x x Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Bygning på lejet grund - lejeaftalen Fællestræk: lejer ejer bygningen, men aftalen udformes forskel-ligt Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 20. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsretsarealer (BMA § 23, VMA afsn. 16.2.4.2.) Kan registreres med matr.nr. • ved tildeling • arealet udgør en del af ejendommen (samnoteres) • udvider ikke varighedsbegrænsningen • der skal svares gebyr, men ikke afgift • indmåling/afmærkning som andre skel • ingen formaliseret myndighedshøring • sikker identifikation af brugsretten (ved belåning m.v.) • særlig kode i matriklen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 21. Ændringskort 2 1 13 h 2 a Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Registreringsdokumenterne ved udstykning • delnumre • skal omfatte alle arealer, der beregnes som ”k” • er ikke nødvendig, når hele matr.nre fraskilles (medfører ingen ændringer) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 22. - 467 ”m” ”c” 1 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulering Definition: registrering af et (helt eller en del af) et umatrikule-ret areal som en samlet fast ejendom i matriklen (med egen ma-trikelbetegnelse - nyt stamnummer) Kan omfatte • en hel udskilt off. vej (efter nedlægning) • sjælden da nedlagte off. veje ty-pisk inddrages under tilgrænsen-de ejendom og sjældent registre-res om en selvstændig ejendom • en del af en udskilt off vej • fordi en den af vejarealet af-hændes særskilt (eller bortlejes for mere end 10 år) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 23. arealoverførsel (f.eks. aflagte vejarealer) 2 4 - 467 ”m” 3 1 2 • ejendomsberigtigelse (f.eks. tilvækstarealer) 5 a 9 h 7 f 1 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Registrering af et umatrikuleret areal under en tilgrænsende ejendom sker ved Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 24. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulære forandringer vedr. umatrikulerede arealer del af havneareal permanent stadeplads på udskilt off. vej aflagt vejareal aflagt ikke udskilt off vej/tilvækstareal inddæmmet areal hele en udskilt off. vej Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 25. 2 Limfjorden 5 o 7 p 1 11 c 15 f ”k” forenklet Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulering Ændringskort Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 26. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tinglyste rettigheder I byrderubrikken anføres • servitutter • brugsrettigheder • foreløbigt lyste rettigheder (f.eks. betingede skøder) • andre rettigheder (f.eks. vedr. ejerens dispositionsbeføjelse) • der hviler på hele ejendommen, men • som ikke nødvendigvis vedrører hele ejendommen (Pante)hæftelser omfatter • pantegæld • andre rettigheder, der er lyst pantstiftende Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 27. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Udstykning - dokumentation vedr. rettighederne i ejendommen Lovgrundlaget er TL § 22, som • kræver servitutfordeling (stk. 1) • der i praksis sker på grundlag af en landinspektørservituterklæring • formålet er at fordele servitutter på de arealer, de geografisk vedrører • mens forholdet til panthaverne ikke skal dokumenteres • skal foreligge, når skøde lyses (første gang) • kun relevant for det matr.nr., der udstykkes • skal omfatte alle parceller • ikke kun servitutter • fordeles på grundlag af (alene det geografiske) ? • entydig besvarelse • ajourført opremsning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 28. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servituterklæringen • Udgangspunkt: kun servitutter, der vedrører arealet, overføres Hvad ligger der i ”vedrører” ? • vejrettigheder er stedfæstet hvis vejen • faktisk ligger på det pågældende areal • ikke findes i marken, men iflg. deklaration eller rids ligger på arealet • nødvendig betingelse er, at servitutten angår det areal, der udstykkes. I så fald skal arealbundne servitutter altid overfø-res (f.eks. lednings- og vejrettigheder) • mens ejendomsbundne servitutter må formålsfortolkes så-ledes, at de kun overføres, hvis de har retlig relevans (jagt-rettigheder, fjernvarmeservitutter, forkøbsrettigheder, se også jf. U 1989.1029 VLD og U 1985.199 HD) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 29. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servituterklæringen • udarbejdes altid (jf. formuleringen på forespørgslen) • også selv om udstykningen ikke skyldes afhændelse • aktkopier fås uden retsafgift (U 1997.1293 ØLK) • servitutattest (ved dommer) afgives ikke • skal være entydig f.eks.. ”vedrører ikke/vedrører kun matr.nr. 4 f/delnummer 3 af matr.nr. 6 d ”*)) • kan også suppleres med oplysninger af betydning for ud-rensning (af dødt stof - sker på foranledning af dommeren i h.t. TL § 20) *) Hvis servituterklæringen afgives før approbationen (areal- overførsel), må arealerne identificeres ved delnummer Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 30. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servitutter Kan bringes til ophør ved • aftale (dokumentet kvitteres til aflysning af den påtaleberet-tigede) • lokalplaner - dog kun tilstandsservitutter *) • implicit: tvivlsom (jf. U 1997.756 HD) • eksplicit • ekspropriation (bortfalder endog implicit) *) • dom/kendelse *) • hævd som følge af modråden - passivitet er ikke nok (jf. U 1959.815 ØLD) - anerkendes ved aftale eller dom *) • tvangsauktion *) • omstændighederne (beslutning i h.t. TL § 20) *) Aflysnings- grundlaget er dokumentation for bortfald Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 31. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fælleslod (UL § 15) • der er registreret godt 500 fælleslodder, som udgør uudskif-tede, matrikulerede ejendomme i fælleseje • hvor det særlige er, at de ideelle andele er knyttet til et be-stemt matr.nr. (UL § 3) • ofte vanskeligt at fastslå andelenes størrelse og tilhørsforhold • ikke særskilt ejerskifte eller pantsætning • andele kan • fraskilles som en selvstændig ejendom, men • på tillades trods af 2. pktm. også fraskilt til forening med anden ejen-dom (da andelen herved knytte til ejendommen - ikke til et matr.nr.) Tidligere fælleslodder kan ikke retableres, nye kan ikke opret-tes, men fælleseje må etableres via en forening. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 32. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fælleslod Andelene i fælleslodder kan • opdeles samlet i reelle andele uden fraskillelse (sker som ved udstykning jf. VMA afsn. 15.3. - hed tidligere udskift-ning) - forekommer næppe i praksis • eller fraskilles enkeltvis som en selvstændig ejendom (den tidligere til matr.nr. 5 a tilhørende andel i matr.nr. 45, jf. VMA afsn. 15.2.) - overordentligt sjældne • enten som reelle andele eller • som ideelle • kan ikke deles Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 33. *) *) Hvis der i en matrikulær sag fraskilles et matr.nr., hvortil der er knyttet en andel i en fælleslod, skal der tages stilling til andelens fremtidige tilknytning Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fælleslodder Matrikulære dispositioner vedr. fælleslodder kan i øvrigt omfatte • udstykning af en del som en selvstændig ejendom • eller ændring af grænsen mod naboejendom ved • ejendomsberigtigelse eller • arealoverførsel som dog i praksis næppe er gennemførlig, da det forudsæt-ter alle anpartshaveres accept • ejendomsberigtigelse af fælleslodden i sin helhed under til-grænsende ejendom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 34. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder (BMA fællesarealer jf. § 17, stk. 5) udgør de uudskiftede jorder, som ved udskiftningen forblev i fælleseje • det omfatter gadejord, fælles vandinger, sand-, ler- og grus-grave • som nu er matrikulerede, idet den oprindelige fællesjordsbe-tegnelse er bevaret Hvem tilkommer dispositionsretten hvis ingen har lyst adkomst? • bylav el.lign., hvis det faktisk fungerer (vedtægter) • godsejer/off. myndighed, hvis ejendomsretten er forbeholdt • kommunen, hvis ingen anden berettiget • andre, hvis hævd Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 35. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - dispositionsretten (VMA afsn. 13.2.3.) Retlige dispositioner forudsætter fastslået adkomst, som kan ske således: • hele fællesjorden: • ejendomsdom i h.t. RPL § 476, eller • eller på grundlag af kendelse i h.t. TL § 52 a (jf. UL § 46) • f.eks. et eksisterende bylav • dele af fællesjorden: • under tilgrænsende ejendom: ejendomsberigtigelse jf. BMA § 18, stk. 2 • særskilt areal: ejendomsdom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 36. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - mulige matrikulære forandringer • Ingen tinglyst adkomsthaver og ingen matrikulært beføjet *) • ejendomsberigtigelse mod tilgrænsende ejendomme *) matrikulær beføjelse vil foreligge, hvis den formelle berettigelse do- kumenteres (f.eks. i form af udskrifter eller vedtægter) • Ejerlav eller andre uden tinglyst adkomst • udstykning og arealoverførsel m.v. kan gennemføres med fornøden dokumentation for matrikulær beføjelse, men der kan ikke ske tinglysninger før dispositionsretten er fastslået • Adkomst tinglyst • som alle andre ejendomme Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 37. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - adkomstproceduren i UL § 46/TL § 52 a Udstykningsloven indeholder kun en formodning for kommu-nal ejendomsret, som dog giver fornødent grundlag • for indkaldelse til retsmøde af alle, hvis interesser berøres • mulighed for at fremsætte indsigelse • kendelse kan kun afsiges hvis der ikke fremsættes indsigelse eller hvis der indgås forlig Dog også mulighed for adkomst for tilgrænsende ejendom på grundlag af ejendomsberigtigelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 38. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - adkomstproceduren Rids skal udarbejdes for at • identificere det areal, for hvilket der søges adkomst • af hensyn til rettighedshavere (naboer og evt. berettigede) • kopi af matrikelkortet eller • af (bearbejdede) tekniske kort fyldestgørende • skelkonstatering ikke påkrævet • opmåling af faktiske grænser ikke påkrævet • men kortet bør fremtræde på en måde, der gengiver de fak-tiske grænser i marken • men her er problemet, at uoverensstemmelser ikke nødven-digvis skyldes ændrede grænser Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 39. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Retsmødet kan resultere i: • Ingen indsigelse • adkomst anerkendes • Indsigelse vedrørende adkomst • forlig: kendelse vedr. adkomst i overensstemmelse hermed • ikke forlig: ingen kendelse, men adkomstspørgsmålet kan herefter forelægges de almindelige domstole (vidneførsel m.v.) • Indsigelse vedrørende grænserne • forlig: kendelse kan også omfatte grænserne (UL § 38, der forlanger skelforretning inden retssag, gælder næppe forlig, der indgås når domstolene - som her - af andre grunde ”er på banen”) • ikke forlig: kendelse kan afsiges vedr. adkomst, men ikke om grænsen • Når adkomsten er fastslået, kan skelforretning gennemføres Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 40. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Forskellen mellem fælleslod og fællesjord • en fælleslod (UL § 3) er matrikuleret, men udgør ikkeen samlet fast ejendom • ejendomsretten er knyttet til en afgrænset kreds af ejendomme i et ideelt samejeforhold • fællesjord er matrikuleret, men udgør en samlet fast ejendom • tilhører lodsejerne i ejerlavet medmindre andre har fået anerkendt adkomst NB! Det forhold, at en ejendom ejes i sameje medfører ikke, at arealet bliver hverken en fælleslod eller får status som fællesjord Drifter (jysk: ”drøwt”) • er oprindeligt kvægdrivningsveje, der tilhører ejerne af en række angivne ejendomme (andele ikke fastsat) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 41. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Sammenlægning (BMA § 16, VMA afsn. 12.) Sammenlægning indebærer, at én eller flere ejendomme regi-streres som én samlet fast ejendom • samme ejer • ensartet behæftet (ubelånt eller belånt med samme hæftelser) • kan ske på tværs af ejerlavs-, sogne- og kommunegrænser • men næppe over store afstande Betingelser Matrikulære ændringer: • de pågældende matr.nre under de respektive ejendomme noteres som én samlet fast ejendom • ingen ændringer på matrikelkortet Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 42. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Sammenlægning - dokumentation vedr. rettighederne i ejen-dommen • kræver dokumentation for, at ejendommene er ensartet belånt • hvilket kan nødvendiggøre et panthaveropgør - stillingtagen • til hvilke hæftelser i ejendommene, der skal hvile på den sammenlagte ejendom, og • til deres indbyrdes prioritetsstilling • eller dokumentation for, at kun én ejendom er behæftet • thi da breder pantehæftelserne sig (jf. TL § 24) • men ingen stillingtagen til de på ejendommene hvilende servitutter, hvis prioritetsstilling derfor er uafklaret (stk. 3) Lovgrundlaget er TL § 21, som: Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 43. PA PB - PC P1 - P2 - P3 Sammenlægning medfører, at pantet griber alle bestanddele af den sammenlagte ejendom E 1 E 2 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Panthaveropgør Formålet er at skabe entydig prioritetsstilling (UL og TL forby-der særskilt belåning) Uensartet behæftelse PA kan skyldes tilkøb af frijord Opgøret kan f.eks. ende således:P1 - PB - P2 - P3 (PA og PC er indfriet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 44. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tvangsauktion - alternativt opråb Fordelingsprincippet i TL § 21, stk. 3 Før sammenlægning: Ejendom 1 Ejendom 2hæftelse h1: 700.000 hæftelse h2: 1.400000servitut s1 servitut s2 og s3 Rettighederne er anført i prioritetsorden Efter sammenlægning: hæftelse h1: 700.000 h2: 1.500000servitutter: s1, s2 og s3 har uafklaret prioritetsstilling Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 45. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tvangsauktion - alternativt opråb Ved auktionen: hæftelser h1: 700.000 h2: 1.400000 h3: 300.000servitutter : s1, s2 og s3 - har prioritet forud for h3 Bud: • 1. opråb, hvor der bydes på vilkår, at byrder overtages: 1.800000, hvorfor h2, der ikke skal respektere s1-3, forlanger • alternativt opråb (dog med accept til et auktionsvilkår der indebærer, at s2 - en vejret - overtages med ejendommen). s1og s3 kapitaliseres til h.h.v. 50.000 og 400.000: • der bydes herefter 2.000000 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 46. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tvangsauktion - servitutbortfald Værdi af I/II før sammenlægning: 300.000/900.000 eller 1/3 • E 1: 500.000 • E 2: 1.500000 Budsummen dækker rettighederne som følger: som skal fordeles på det respektive rettigheder • h1 dækkes med 500.000 og bortfalder, s1 bortfalder uden vederlag • h2 dækkes fuldt ud med 1.400000 og overtages, mens s3 bortfalder mod 100.000 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 47. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servitutters prioritetsstilling A. Prioritet forud • offentlige retshandlinger (f.eks. byggelinjer og fredninger) • offentlige servitutter (pålagt på foranledning af off. myndig-heder, f.eks. vilkår) • servitutter, der er lyst forud (med panthaveraccept, på grund-lag af uskadelighedsattest eller som konsekvens af relaks.) • servitutter, der af fogeden med panthavernes accept, ved tvangsauktion placeres forud (typisk vejrettigheder) B. I prioritetsrækken • Servitutter stiftet i privatrettens former, som ikke er falder ind under A Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 48. Reglerne anvendes analogt, hvis flere arealer fraskilles fra flere ejendomme med henblik på at oprette en ny ejendom - her benævnt ”samlet udstykning” (BMA: ”udstykning i særlige tilfælde”) 4 1 2 3 7 f 7 g 7 e 7 h Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Arealoverførsel (BMA kap. 5, VMA afsn. 11.) Definition: Aktuel overførsel af areal fra en samlet fast ejendom/umatriku-leret areal til en samlet fast ejendom eller offentlig vej (UL § 7) eller kortere: overførsel af areal mellem ejendomme • Erhvervelsesmåden uden betydning (aftale eller eksprop.) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 49. 7 d 9 o 2 4 m 1 • også af en hel ejendom eller særskilte dele 9 p • også til ikke-udskilt off. vej (min. udskillelse af overført areal?) 11 a 1 Byvej 7.53 m 2 • også fra ikke-udskilt off. vej (de matrikulære for-andringer afviger fra de faktiske, men man kan også udskille og herefter nedlægge) 2 1 Byvej 7.53 m matrikulær forandring faktisk forandring Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Arealoverførsel kan foretages Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 50. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Arealoverførsel - indebærer overdragelse Sager om arealoverførsel indeholder ikke kun en fremstilling af de matrikulære forandringer og dokumentationen herfor, men • da der i en arealoverførsel indgår en overdragelse • som effektueres i sagen, er det nødvendigt, • at der også sker afklaring af adkomstforholdene • som derfor også skal indeholde adkomstdokumentation Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

More Related