slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
ownah

Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin - PowerPoint PPT Presentation

120 Views
Download Presentation
Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Banka Boterore dhjetor 2006

 2. Objektivi: konsultime intensive dhe te detajuara me nje game te gjere aktoresh interesi per te percaktuar hapat e metejshme te Bankes ne lidhje me qeverisjen dhe antikorrupsionin Produktet: raportim perpara Bordit Ekzekutiv, shenime udhezuese per stafin dhe produkte te tjera te lidhura me sa me siper Pjesemarresit: perfaqesues te qeverise, deputete, shoqeria civile, sektori privat, donatore; takime me pjesemarrjen e nje game aktoresh si tipi IACC Mekanizma te tjera: sondazhe me ane te internetit [www.worldbank.org/governancefeedback] Afati: Raportimi ne Bordin Ekzekutiv ne muajin shkurt, ndersa tek Banka Boterore/FMN ne Mbledhjet e Pranveres (Spring Meetings) ne muajin prill. Proces i vazhdueshem, interaktiv per te mesuar, degjuar dhe dhene komente Procesi i Konsultimeve

 3. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Temat 1. Qeverisja, Korrupsioni dhe Zhvillimi 2. Strategjia 3. Pyetjet per Konsultimet

 4. Nje qeverisje e dobet dhe korrupsioni jane elemente qe minojne misionin kryesor te Bankes, uljen e varferise Te varferit nuk mund te sigurojne sherbimet baze sepse deshton ofrimi i sherbimeve publike ose sepse nuk paguajne nen dore ose nuk kane mundesi ta bejne nje gje te tille. Pune kerkimore– ne perspektiven afatgjate ekziston nje divident i rendesishem zhvillimi qe buron nga qeverisja e mire dhe mbajtja nen kontroll e korrupsionit. Misioni i Bankes Boterore & Qeverisja • Aktoret e interesit ne vendet perfituese dhe ato donatore kerkojne nje qeverisje me te mire dhe mbajtjen e korrupsionit nen kontroll. • Perspektiva e rritjes se ndjeshme te ndihmave kerkon fuqizimin e sistemeve te qeverisjes

 5. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Temat 1. Qeverisja, Korrupsioni dhe Zhvillimi 2. Strategjia 3. Pyetjet per Konsultimet

 6. Qeverisja & Antikorrupsioni Elementet Kryesore te Strategjise se Bankes Boterore Ne nivel vendi Rritja e mbeshtetjes qe u jepet vendeve me synim forcimin e qeverisjes Ne nivel global Bashkepunim me partneret e zhvillimit, shkembim pervoje & trajtimi i ceshtjeve transnacionale Ne nivel projekti Lufte kunder korrupsionit ne veprimtarite e Grupit te BB

 7. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Temat 1. Qeverisja, korrupsioni dhe Zhvillimi 2. Strategjia: Ne nivel vendi 3. Pyetjet per Konsultimet

 8. Qasjet sipas Rrethanave Nje qasje sistematike dhe e disiplinuar ndaj ceshtjeve te qeverisjes dhe korrupsionit ne te gjitha Strategjite e Asistences per Vendet, ne perputhje me rrethanat perkatese te vendit Vende me rrethana te ndryshme Qasje te ndryshme Keshtu p.sh. ne vendet ku qeverisja eshte e dobet dhe korrupsioni i perhapur bllokojne zhvillimin: Ku lidershipi qeverises ka treguar angazhim te qarte per trajtimin e ketyre problemeve … … Banka do te rrise asistencen tekniko-financiare ne vend dhe do te njohe publikisht progresin e bere Ku disa pjesetare te lidershipit te qeverise kane treguar angazhim te qarte per trajtimin e ketyre problemeve … … Banka do te kerkoje pika hyrese per reformen e qeverisjes sipas rrethanave te vendit Ku lidershipi qeverises nuk ka treguar angazhim per trajtimin e ketyre problemeve … … Banka do te synoje te sigurohet qe te varferit perfitojne sherbimet baze, por … …nese nuk arrihet marreveshje, huadhenia per pushtetin qendror mund te kufizohet ose ndalohet

 9. Grupi i BB do te ndihmoje vendet per permiresimin e qeverisjes permes ‘pikave te ndryshme hyrese’ Zhvillimi i sektorit privat Klime konkurruese private Sektor privat i pergjegjshem Shoqeria civile, Media & Institucionet Mbikqyrese Institucionet shteterore te mbikqyrjes (parlamenti,gjyqesori, KLSH) Transparence & pjesemarrje (FOI, deklarimi i pasurive, pjesemarrja e perdoruresve & mbikqyrja) Shoqeria civile & Media Administrimi Publik Administrimi Financiar Publik & prokurimet do te monitorohen nga PEFA Reforma administrative & e sherbimit civil Qeverisja vendore Zhvillimi i drejtuar nga komuniteti Transparenca e pushtetit vendor Pergjegjshmeria nga poshte Qeverisja sipas sektoreve Transparence & pjesemarrje Konkurrence ne ofrimin e sherbimeve Ceshtjet e korrupsionit sipas sektoreve (EITI, pyjet) Krijimi i koalicionit midis aktoreve te interesit

 10. Perdorimi i tregueseve agregate te qeverisjes per te pare shkallen dhe llojet e problemeve te qeverisjes Perdorimi i treguesve te zbatueshem & rezultative per te monitoruar ecurine e zbatimit te reformave paresore te qeverisjes dhe antikorrupsionit Sfida: permiresimi i tablose se treguesve te zbatueshem dhe rezultative. Monitorimi i Ecurise

 11. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Temat 1. Qeverisja, korrupsioni dhe Zhvillimi 2. Strategjia: Ne nivel projekti 3. Pyetjet per Konsultimet

 12. Parandalimi Identifikimi i veprimtarive me risk te larte, zbutja e riskut Ngritja e ekipeve antikorrupsion te perbera nga stafi ne terren per te shqyrtuar hartimin e projektit & klasifikuar riskun Hartimi i planeve antikorrupsion te veprimit ne lidhje me projektin Rritja e informimit& transparences Monitorim nga organizatat e shoqerise civile Perqendrimi tek korrupsioni gjate shqyrtimit te portofolit Vijimi i mbeshtetjes buxhetore (DPO) duke kryer vleresime gjitheperfshirese te riskut fiduciar IFC-MIGA do te forcojne praktikat e brendshme etike per veprimtarite perkatese Zbatimi Forcimi i investigimeve te Departmentit te Integritetit Institucional (INT) ne lidhje me korrupsionin ne projekte Vazhdimi i sanksioneve publike per kompanite e koruptuara Zbatimi i Programit te Informimit Vullnetar (VDP) Fuqizimi i Masave per te luftuar korrupsionin ne Veprimtarite e Bankes

 13. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Temat 1. Qeverisja, Korrupsioni dhe Zhvillimi 2. Strategjia: Ne nivel global 3. Pyetjet per Konsultimet

 14. korrupsioni nuk eshte problem vetem i vendeve ne zhvillim Mesatarja, fimat vendase Mesatarja, fimat me FDI Britania e Madhe Gjermania Japonia Franca Te tjera Rusia SHBA Austria Belgjika Greqia Perqindja e firmave qe paguajne bakshishe sipas vendit te origjines se investimit te huaj direkt (FDI) (2000) Burimi: “A jane investitoret e huaj dhe multinaconalet te perfshire ne prkatika korruptive ne ekonomite ne tranzicion?” nga Kaufmann, Hellman, Jones, in Transition, maj-qershor 2000. Shenim: Pyetja e sondazhit ishte: “ Sa shpesh u duhet firmave si juaja te bejne pagesa nen dore per nepunes publik ne perftimi te favoreve te kontratave?” Kompanite qe u pergjigjen “ndonjehere” ose “me shpesh” u klasifikuan si komani qe paguanin bakshishe. Keto shifra jane subjekt i marzheve te larta te gabimeve prandaj duhet te konsiderohen vetem si te peraferta.

 15. Veprim Global Kolektiv Kunder korrupsionit Konventa Globale & Rajonale (UNCAC, OECD, AU, OAS, Asia-Pacific Action Plan) Duhet te zbatohen per uljen e korrupsionit transnacional & mundesimin e rikuperimit te aseteve. Bashkepunim me donatoret Harmonizimi i MDB-se ne rrethana me risk te larte per te shmangur ‘sinjale mikse’; Koordinimi i veprimeve te donatoreve per te mbeshtetur iniciativat sipas kerkeses Koalicionet me shoqerine civile, sektorin privat, deputetet, etj. per te luftuar rrjetet e korrupsionit.

 16. Fuqizimi i Angazhimit te Grupit te Bankes Boterore ne lidhje me Qeverisjen & Antikorrupsionin Temat 1. Qeverisja, Korrupsioni dhe Zhvillimi 2. Strategjia: Ne nivel global 3. Pyetjet per Konsultimet

 17. Cilat jane sfidat me te ngutshme te qeverisjes ne vendin tuaj? Cilat jane pikat kryesore hyrese dhe pengesat per reformat e qeverisjes ne vendin tuaj? Si mundet Banka t’i vije me mire ne ndihme vendit tuaj ne lidhje me reformat e qeverisjes? Cilat jane veprimet e metejshme qe do te donit qe Banka te ndermerrte dhe qe te perfshihen ne strategjine GAC? Pyetjet sipas vendeve

 18. Strategjia e Angazhimit: Cfare duhet te beje Banka ne vendet ku qeverisja eshte e dobet dhe niveli i korrupsionit eshte i larte dhe ku lidershipi i qeverise nuk eshte konsistent ne trajtimin e ketyre problemeve? Ne keto rrethana, si duhet te jete angazhimi i Bankes per te ulur varferine? A ka rrethana sipas te cilave Banka duhet te kufizoje apo ndaloje huadhenien? Si mundet Banka te siguroje nje trajtim konsistent ne te gjitha vendet? Qasje me Perfshirjen e Shume Aktoreve te Interesit: Ndersa qeverite mbeten partneri kryesor i Bankes, si mundet Grupi i Bankes Boterore te perfshije dhe angazhoje me mire aktoret joqeveritare te interesit, duke perfshire shoqerine civile, median dhe sektorin privat? Zbutja e Riskut Fiduciar: Si mundet Banka te sigurohet qe grantet dhe huate e saj perdoren per qellimet e percaktuara, duke ndihmuar ne te njejten kohe qeverite te ndertojne sistemet dhe kapacitetet e tyre perkatese? Veprim Global Kolektiv: A duhet qe donatoret te kene nje qasje te perbashket te vetme? Si mund te shmangen sinjalet mikse nga donatoret? Si mund te trajtohet roli i shumekombsheve nga vendet e industrializuara ne korrupsion? Monitorimi i Ndryshimit: Si duhet te monitorohet ecuria? Pyetjet me Teme Globale

 19. Diskutime & Komente The World Bank1818 H Street, NWWashington, D.C.20433 USA “Working for a World Free of Poverty”Per me shume informacion, vizitoni:http://www.worldbank.org