tenhults pressgjuteri ab n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tenhults Pressgjuteri AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tenhults Pressgjuteri AB

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
owen-brewer

Tenhults Pressgjuteri AB - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Tenhults Pressgjuteri AB
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tenhults Pressgjuteri AB Karin Sjöstedt Matena

 2. Det första Ronald Bäckeper frågade mig ni vi träffades på Upptech var- Hur tror du det ser ut i ett gjuteri?Det första jag tänkte på var min farfar Nils Andersson som var gjutare på Lundgrens gjuteri i Halmstad. När jag berättade för Ronald om bilderna som jag såg framför mig skrattade han lite och sa- Så är det inte längre. År 1953 År 2011 Matena

 3. Vad måste läraren ta hänsyn till då vi planerar ett nytt arbetsområde? Matena

 4. Inför ett nytt arbetsområde ska läraren ta hänsyn till läroplanen. Den nya läroplanen består av tre delar: • Skolans värdegrund och uppdrag • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen • Kursplanerna som innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. Matena

 5. Teknik(Skolverket)Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Syfte (Skolverket) Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Matena

 6. Centralt innehåll (Skolverket) Tekniska lösningar • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete. Teknik, människa, samhälle och miljö • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter. • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning Matena

 7. Hur kan vi få in gjutning i vår undervisning? Matena

 8. Teknikhistoria I teknikhistoria kan NO/Tk-läraren samarbeta med bild- och SO-lärarna. För att starta upp området kan läraren ha plockat fram många olika föremål som eleverna ingående får granska. De får sedan parvis diskutera vilket/vilka material föremålen består av och hur de kan ha tillverkats. Därefter kan man börja diskutera följande frågor: • Vilka material/ämnen består föremålen av? • Hur tror ni man har tillverkat föremålen? • Är några av föremålen gjutna? • Vad är gjutning? • Kan ni ge andra exempel på några föremål som är gjutna? • När tror ni att människan började gjuta? • Vad måste man tänka på när man gjuter ett föremål? Visa ett metallföremål som gjutits med kärna. Fråga varför den inte väger så mycket och om vikten spelar någon roll? • Hur tror ni det ser ut i ett gjuteri? Läraren visar bilder på hur det såg ut förr och hur det ser ut nu. Diskutera varför det inte ser likadant ut längre. • Vilka arbetsuppgifter finns det på ett gjuteri? • Hur många olika yrken finns det på ett gjuteri? • Hur går det till när man gjuter? • Vad händer med alla rester som bildas då man gjuter? Matena

 9. Olika gjuteritekniker Det finns många olika tekniker när man gjuter och nedan är några exempel som man kan göra med eleverna. Här är det bra om man kan samarbeta med bildläraren och att man bokar in studiebesök på gjuteriskolan. Gjuta med lera och gips Man modellerar sin produkt i lera t.ex. en citron med en brytkant runt. Därefter smörjer man in den i såpa och skvätter på några lager gips. När detta har torkat delar man formen vid brytkanten och sätter sedan ihop gipsformen. Nu smörjer man insidan av gipsformen med såpa och fyller den med gips. Det är sedan dags att försiktigt ta bort gipsformen och kvar har man sin gipscitron. Gjuta med frigolit i sandform Klassen börjar med ett besök på gjuteriskolan där eleverna får lära sig hur det går till att gjuta med sandform. På nästa tekniklektion får eleverna göra en modell av sin produkt i frigolit som de sedan tar med till gjuteriskolan där de får gjuta med sandformar. Gjuta i betong kruka Olja in insidan av den större hinken, samt utsidan på den mindre. Häll betong i botten på den större hinken. Sätt i den mindre hinken, tyng ner den lagom med t.ex. stenar . Fyll på med betong runt kanterna. Dunka till det lite försiktigt mot marken för att få ur ev. luftbubblor. På med en påse. Låt brinna i några dagar. Ta isär krukan från hinkarna. fågelbad Hitta ett fint blad t.ex. rabarber. Själva formen på fatet gör du av en kulle av sand eller jord. Lägg på rabarberbladet med ådrorna uppåt och olja in bladet för att det sedan ska släppa lättare från betongen. Bre på betongen, tänk på att inte göra det för tunt och bre inte över kanterna på bladet. Då blir det en ful kant. Lägg på plast och låt brinna i ett par dygn, spraya med lite vatten några ggr för att det inte ska brinna för fort. Matena

 10. Studiebesök på Tenhults Pressgjuteri AB Matena

 11. Då det är dags att avsluta området är det perfekt att göra ett studiebesök på Tenhults Pressgjuteri.Eleverna kommer bl.a. att få se: • digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser(centralt innehåll) Matena

 12. process från råvara till färdig produkt (centralt innehåll) Råvara Färdig produkt Matena

 13. Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser (centralt innehåll) - Överflödigt material tas bort och återanvänds - Värmen från ugnarna tas tillvara • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter. (centralt innehåll) - Robotar och automatisering drar till sig mer detaljtillverkning - Kvalitetssäkring Matena

 14. Jag vill avsluta med att tacka Ronald Bäckeper. Tack, för att du tog dig tid att guida mig runt på ditt företag samt svara på alla mina frågor.Förutom all intressant information, blev jag eld och lågor då jag fick med mig en offeranod till skolan. Då jag berättade för min klass i år 9 om mitt besök på Tenhults Pressgjuteri samt visade offeranoden blev det en bra anknytning till vad vi precis hade pratat om i kemin.Karin Sjöstedt Matena