slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
???????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???????? ?.?. ????????????????????????????? ??????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
???????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???????? ?.?. ????????????????????????????? ???????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

???????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???????? ?.?. ????????????????????????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : มาตรฐานทางจริยธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อราชการใสสะอาด. โดย. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กรรมการบริหารมูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด. ข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. . Corruption Perceptions Index 200 7. CPI 2007 Score.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???????? ?.?. ????????????????????????????? ???????' - ovid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท :

มาตรฐานทางจริยธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อราชการใสสะอาด

โดย

 • นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
 • กรรมการบริหารมูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด

ข้อมูลของสำนักงาน ก.พ.

slide2

Corruption Perceptions Index 2007

CPI 2007 Score

CPI 2007 Score

Rank

Country

Rank

Country

1

Denmark

9.4

84

Thailand

3.3

1

Finland

9.4

131

Philippines

2.5

1

New Zealand

9.4

143

Indonesia

2.3

4

Singapore

9.3

162

Cambodia

2.0

4

Sweden

9.3

168

Lao

1.9

12

United Kingdom

8.4

10 = Highly clean

0 = Highly corrupt

14

Hong Kong

8.3

17

Japan

7.5

43

5.1

Malaysia

Transparency

International

43

5.1

South Korea

slide3

The Corruption Perception Index (CPI) by TI

THAILAND’s Rank

Year

Rank

CPI

Coverage

(countries)

1997

3.33

37

52

1996

3.06

39

54

1998

3.00

61

85

1999

3.20

68

99

2000

3.20

68

98

2001

3.20

61

91

10 Points

= Most Transparent

0 Point

= Most Corruption

2002

3.20

64

102

2003

3.30

70

133

2004

3.60

64

145

2005

3.80

59

158

2006

3.60

63

163

2007

3.30

84

179

slide4

ทศพิธราชธรรม

๑. ทาน ให้ทาน

๒. ศีล รักษาศีล

๓. ปริจจาคะ สละประโยชน์ส่วนตน

๔. อาชชวะ ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น

๕. มัททวะ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ

๖. ตปะ พากเพียรไม่เกียจคร้าน

๗. อักโกธะ ระงับความโกรธ

๘. อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน

๙. ขันติ อดทน

๑๐. อวิโรธนะ แน่วแน่ในความถูกต้อง

slide5

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

www.tamroy.or.th

 • เพื่อให้ข้าราชการมีจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมในการ

ทำงานเพื่อประชาชน เป็นข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติ

ตามรอยพระยุคลบาท

 • เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการมีความมุ่งมั่นรักษาและเพิ่ม

การทำความดียิ่งขึ้นตลอดไป ถวายเป็นราชสักการะแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

slide6

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

slide7

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.

ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ-

มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง

ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

(๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

slide8

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล

นำไปสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน)

slide9

ประโยชน์ของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

 • ชีวิตและกิจการมีความสมดุลทั้งยามปกติ และยามวิกฤติ
 • มีภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็ง พร้อมรับ ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
 • ชีวิตและกิจการเจริญรุดหน้าไปอย่างมั่นคง
slide10

ผลการปฏิบัติตามแนวทาง”เศรษฐกิจพอเพียง”ผลการปฏิบัติตามแนวทาง”เศรษฐกิจพอเพียง”

 • ชีวิต – หน้าที่การงานเกิด “สมดุล”
 • บุคคล – ครอบครัว –องค์การ – ชุมชน
 • และประเทศชาติมีความเข้มแข็งพร้อมรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
 • และภายในได้เป็นอย่างดี
slide11

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ

๒. การปรับเปลี่ยนระบบ

งบประมาณ การเงิน

และการพัสดุ

๑. การปรับเปลี่ยน บทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารงาน ของภาครัฐ

๓. การปรับเปลี่ยน

ระบบบริหารบุคคล

๔. การปรับเปลี่ยน

กฎหมาย

๕. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

slide12

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

๑. จัดทำค่านิยมสร้างสรรค์ / จรรยาบรรณ

๒. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่

๓. รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม / จรรยาบรรณ

๔. ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัล / ลงโทษ

๕. สร้างฐานข้อมูลเรื่องคอรัปชั่น

๖. รณรงค์ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๗. สร้างระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

slide13

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและค่านิยมฯ

๑. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

๒. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

slide14

๑. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Moral Courage

 • ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
 • เสียสละ
 • อดทน
 • ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
 • ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ
slide15

๒. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

Integrity & Responsibility

 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
 • แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อประชาชน

ต่อผลการปฏิบัติงาน

และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

slide16

๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้

Transparency & Accountability

 • ปรับปรุงกลไกการทำงานของ

องค์การให้มีความโปร่งใส

 • มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย

slide17

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ

Nondiscrimination

 • บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค

เน้นความสะดวก รวดเร็ว

ประหยัดและถูกต้อง

 • ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมี

น้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

slide18

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Result Orientation

 • ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม

 • ใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่า

เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง

 • เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก

มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย

slide19

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

นโยบายการบริหารจัดการที่ดี : ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

ข้อ ๘.๑.๕ การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน

slide20

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบในภารกิจ สำคัญ ๒ ประการ คือ

๑) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๒) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาจรรยาข้าราชการ

slide21

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

หมวด ๑๓

จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๒๗๙มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

slide22

แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม

 • มีคำปรารภกล่าวถึงที่มาของการจัดทำ
 • มีสาระครอบคลุมถึงมาตรฐานความประพฤติ ปรัชญาการทำงานและหลักนิยมขององค์การและหลักการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
 • การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม /จรรยาข้าราชการควรมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
 • - จัดทำโดยชุมชนวิชาชีพ กระทรวง ทบวง กรม เมื่อจัดทำแล้ว ควรทำประชาพิจารณ์กับชุมชนหรือหน่วยงานนั้น
 • - ควรสั้น และกระชับ
 • - ต้องเขียนเป็นเชิงพฤติกรรม
 • - ไม่ควรซ้ำซ้อนกับวินัยข้าราชการ
slide23
โครงสร้างพื้นฐานระบบจริยธรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบจริยธรรม

กรอบกฎหมาย

ควบคุม

ความรับผิดชอบ

และการปฏิบัติ

มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

ชี้นำ

การยึดถือเป็นจริยธรรม ของวิชาชีพ

เจ้าภาพ / ผู้ประสานงาน

บริหารจัดการ

สร้างเป็นเงื่อนไขของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การตรวจสอบ จากสังคมและองค์กรภายนอก

Commitment

ต้นแบบ / ภาวะผู้นำ

slide24

มิติด้านประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองมิติด้านประโยชน์สุขของชาติบ้านเมือง

มิติด้านจริยธรรม

 • การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
 • พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
 • เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
 • กฎหมาย
 • การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และยืน
 • หยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
 • การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
 • เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
 • การละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่/ไม่กระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

มิติด้านประโยชน์สุขของประชาชน

มิติด้านจริยธรรมวิชาชีพและวัฒนธรรมองค์กร

 • การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
 • เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
 • การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
 • ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน
 • และมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • การรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
 • องค์กร

ร่างค่านิยมหลักสำหรับประมวลจริยธรรมฯ

คณะกรรมการฯ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

slide25

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

หมวด ๑๓

จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๒๘๐เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๐๔ ให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

slide26

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

หลักความโปร่งใส

หลักการมีส่วนร่วม

หลักความรับผิดชอบ

หลักความคุ้มค่า

การบริหารจัดการที่ดี

slide27

พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวด 2

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

หมวด 8

มีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างสม่ำเสมอ

หมวด 3

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของภาครัฐ

หมวด 1

การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

หมวด 7

ประชาชนได้รับการอำนวยความ

สะดวกและได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ

หมวด 4

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

ในเชิงภารกิจของรัฐ

หมวด 6

มีการปรับปรุงภารกิจของ

ส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์

หมวด 5

ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เกินความจำเป็น

slide28

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคแรก

“ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ”

slide29

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคสาม

“ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ”

slide30

การสร้างราชการใสสะอาดการสร้างราชการใสสะอาด

มติ ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ เห็นชอบให้กระทรวงเป็นศูนย์กลางกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ ๕ ประการ และให้ส่วนราชการรณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ในการประชุมวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ การรณรงค์ เพื่อลดการทุจริต จำเป็นต้องสร้างความใสสะอาด โดยการจัดทำแผนสร้างราชการใสสะอาด

slide31

สรุปมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓

๑. เห็นชอบหลักการของแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด

และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด”

และประกาศให้สาธารณะชนทราบตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔

๓. ให้ สงป. สนับสนุนงบประมาณ และ สกพ. ให้การสนับสนุน

และคำปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

๔. ให้ดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี

slide32

แผนการสร้างราชการในสะอาดแผนการสร้างราชการในสะอาด

(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓)

๑. แผนส่งเสริมจิตสำนึก “ราชการไทยใสสะอาด”

๒. แผนป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ

ที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด”

๓. แผนการจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้ว

หรือที่กำลังเกิดขึ้น

slide33

กรอบแนวคิดมาตรการสร้างราชการใสสะอาดกรอบแนวคิดมาตรการสร้างราชการใสสะอาด

จัดการกรณีทุจริต

จิตสำนึกราชการใสสะอาด

 • จัดทำและบังคับใช้มาตรฐานทางคุณธรรม
 • และจริยธรรม
 • เผยแพร่ รณรงค์ และส่งเสริมการปฏิบัติ
 • ตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ
 • เร่งรัดดำเนินการทางวินัย
 • ส่งเสริมบุคคลภายนอกมี ส่วนร่วมตรวจสอบ
 • มีช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต
 • แจ้งรายชื่อเอกชนที่ได้
 • รับคำพิพากษาว่า
 • ทุจริต
 • ยกย่องเชิดชูคนดีโดยเชื่อมโยง
 • ความประพฤติ ผลงาน กับ
 • การให้รางวัล

กรอบการสร้าง

ความโปร่งใสและใสสะอาด

ของหน่วยงานภาครัฐ

 • ลดการใช้ดุลยพินิจของ
 • บุคคล

ป้องกันการทุจริต (บริหารใสสะอาด)

 • ใช้การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม
 • เสริมสร้างจิตสำนึกความพร้อมรับผิด
 • ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี
slide34

๗ กลยุทธ์

๑. ประกาศแผนสร้างราชการใสสะอาดเป็นแผนระดับชาติ

๒. ให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

๓. สร้างจิตสำนึกในการเห็นภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน

๔. จัดตั้งศูนย์ประสาน “ราชการใสสะอาด”

๕. รณรงค์และเข้มงวดการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ

๖. เปิดเผยผลการดำเนินการต่อสาธารณะ

๗. สร้างความใสสะอาดในภาคเอกชนและประชาสังคม

ให้คู่ขนานกันไป

slide35

สรุปหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงาน ป.ป.ช.

๑. การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก:

๑.๑ ญาติ รับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

๑.๒ บุคคลอื่น รับได้ต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒. หากรับทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๓. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับเก็บไว้เป็นสิทธิ

หรือ ส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือ ส่งคืนผู้ให้

slide36

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต

มุ่งสู่จังหวัดเข้มแข็ง ใน ๕ จังหวัดนำร่อง

ชัยนาท เชียงใหม่ ภูเก็ต นราธิวาส ขอนแก่น

* สร้างเสริมคุณธรรม

* สรรเสริญคนดี

* สอดส่องทุจริต

slide37

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจริยธรรม: รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต

* เพื่อพัฒนาแนวทางความสามารถในการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ ถูกต้องดีงาม มีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้

* เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจริยธรรม

ป้องกันการทุจริตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ

สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง

slide38

การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่

การจัดองค์กร

 • บทบาท หน้าที่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน
 • รูปแบบองค์กร เน้นให้เกิดความรับผิดชอบสูง
 • กระจายอำนาจการบริหาร (ไม่รวมศูนย์)
 • จัดกลุ่ม/ปรับย้ายภารกิจได้อย่างคล่องตัวและ

มีประสิทธิภาพ

 • แยกหน่วยนโยบายจากหน่วยปฏิบัติ
 • แยกหน่วยจัดสรรทรัพยากรและผู้ซื้อบริการ

จากหน่วยที่ให้บริการ

slide39

การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่

กลยุทธ์ / ระบบงาน

 • เน้นลูกค้า ผู้รับบริการ
 • การกระจายความรับผิดชอบ
 • มุ่งต่อผลสำเร็จมากกว่าเน้น กฎระเบียบ
 • และกระบวนการ
 • เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ
slide40

การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ (ต่อ)

กลยุทธ์ / ระบบงาน (ต่อ)

 • ระบบการตรวจสอบจากภายนอก
 • ข้อมูลกว้างขวาง เพียบพร้อม
 • แปรรูป / จ้างเหมาให้ภาคอื่นรับงานไป
 • นำเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนมาปรับใช้
 • ใช้กลไกตลาด
slide41

การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ใช้คนน้อย แต่มีคุณภาพ
 • มืออาชีพ
 • มีมาตรฐานทาง คุณธรรม

จริยธรรม

 • โปร่งใส / พร้อมรับผิด
 • มีการทำข้อตกลงหรือสัญญา

(Performance Agreement)

slide42

โครงสร้างองค์กรแบบพีระมิดกลับหัวโครงสร้างองค์กรแบบพีระมิดกลับหัว

ประชาชน

Knowledge Workers

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสนับสนุน

R & D

ผู้บริหาร

slide43

เป็นศูนย์กลาง

วางนโยบาย/

แนวทาง/ ตรวจสอบ

ปฏิบัติตาม

นโยบายแต่มีอิสระ

ในการบริหารจัดการ

Virtual Organization

โครงสร้างองค์กรแบบเครือข่าย

slide44
ยกระดับขีดความสามารถโดยรวมของหน่วยงาน ยกระดับขีดความสามารถโดยรวมของหน่วยงาน

ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ

รับผิดชอบต่อความต้องการหลากหลายของประชาชน

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์

ส่วนรวม

สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้เติบโต และเป็นกลไกใน

การพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

การปรับเปลี่ยนระบบราชการ

slide45

ราชการยุคใหม่ภายหลังการปรับเปลี่ยนราชการยุคใหม่ภายหลังการปรับเปลี่ยน

 • ทำเฉพาะภารกิจหลัก
 • รวดเร็ว มีคุณภาพประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • รูปแบบองค์กรขนาดกะทัดรัด คล่องตัว มีเอกภาพ
 • ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม
 • เน้นการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย
 • ทำงานแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
slide46
ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนระบบราชการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนระบบราชการ

รักษาของเดิมที่ดีอยู่แล้ว

รื้อทิ้งสิ่งเก่าที่ชำรุดหรือล้าสมัย

สร้างเสริมสิ่งใหม่ ให้ทันโลก ทันการณ์

พัฒนาคนเพื่อคุณภาพและคุณธรรม

เปลี่ยนแปลงจากภายในเพื่อความยั่งยืน

แสวงหาแนวร่วมจากสังคม

slide47

เงื่อนไขของความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบราชการเงื่อนไขของความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบราชการ

ปัจจัย

สนับสนุน

ปัจจัยหลักที่สำคัญ

ผู้นำ/

ผู้บริหาร

และ

ข้าราชการ

ประชาชน

สื่อมวลชน

เอกชน/ธุรกิจ

slide48

การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์

(Strategic Human Resource Management)

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ทิศทาง/

กลยุทธ์

(Direction/

Strategy)

สมรรถนะ

(Capabilities)

สร้างแรงจูงใจ

(Motivation)

HR Direction / Strategy: ทิศทาง/กลยุทธ์ สอดคล้องกับ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร

HR Motivation: ระบบกลไก/วิธีการจูงใจ

HR Capabilities: กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง/พัฒนา

ขีดความสามารถของคนในองค์กร

slide49

ข้าราชการมืออาชีพ

โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

* ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ

* จงรักภักดี อุทิศตน อุทิศเวลา อุทิศเรื่องส่วนตัวให้แก่

หน่วยงานอย่างเต็มที่ โดยไม่มีข้อแม้

* เห็นความสำคัญและเกียรติแห่งความเป็นข้าราชการ

* ฉลาดแต่ไม่โกง

* เคารพผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ

* ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

slide50

อาชีพข้าราชการ

โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

* รับราชการเพียงเพื่อเงินเดือนเลี้ยงชีพอย่างเดียว

* ไม่มีความสำนึกของข้าราชการ

* ไม่อุทิศตนให้กับหน่วยงาน

* ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม

* ใช้เวลาว่างหรือเวลาราชการไปหากินส่วนตัว

* หากินส่วนตัวด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมาย

slide51

นิสัย ๗ ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

๑ผู้กำหนด ผู้กระทำ

๒เริ่มด้วยเป้าหมายในใจ

๓ทำในสิ่งที่สำคัญและจำเป็น

๔คิดแบบชนะ-ชนะ

๕เริ่มเข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจ

๖การร่วมสร้างพลัง

๗พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Steven Covey U.S.A.

slide52

หลัก 6 Ps

* Positive Thinking มองโลกในแง่ดี

* Peaceful Mind มีจิตใจสงบ

* Patient อดทน อดกลั้น

* Punctual ตรงต่อเวลา มีวินัย

* Polite สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน

* Professional เป็นมืออาชีพ

slide53

ผู้บริหาร ๓ รูปแบบ

ทำหน้าที่ Planning Organizing Staffing Directing Controlling และ Evaluation

โดยจะต้องมี จักขุมา(ปัญญามองการณ์ไกล)

วิธูโร(ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) และนิสสยสัมปันโน(มีมนุษยสัมพันธ์ดี)

แบบอัตตาธิปไตย

แบบโลกาธิปไตย

แบบธรรมาธิปไตย

slide54

บทบาทของผู้บังคับบัญชา ในการส่งเสริมจริยธรรม

สร้างความรู้

ความเข้าใจ

แก่เจ้าหน้าที่

สร้างมาตรฐาน

ทางจริยธรรม/ จรรยาบรรณ

ตระหนักและ

ตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง

สร้างแรงจูงใจ

พร้อมรับสถานการณ์

เมื่อมีความผิดพลาด

slide55

ค่านิยมในสังคม

๑. ค่านิยมแบบอุปถัมภ์

๒. ค่านิยมแบบธนาธิปไตย

๓. ค่านิยมแบบ

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

๔. ค่านิยมแบบอำนาจธิปไตย

slide56

ค่านิยมสังคมแบบอุปถัมภ์ค่านิยมสังคมแบบอุปถัมภ์

 • เล่นพรรคเล่นพวก
 • น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
 • กตัญญูรู้คุณแบบผิดกฎเกณฑ์

/ ช่วยผู้กระทำผิด

slide57

ค่านิยมสังคมแบบธนาธิปไตยค่านิยมสังคมแบบธนาธิปไตย

 • ยกย่องเงินมากกว่า

ความดีและความถูกต้อง

 • ยกย่องวัตถุชื่อเสียงเกียรติยศ
 • เอาประโยชน์มากกว่าหลักการ
slide58

ค่านิยมแบบรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีค่านิยมแบบรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

 • เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
 • แกว่งเท้าหาเสี้ยน /

เป็นความขึ้นศาลกินขี้หมาดีกว่า

 • ประนีประนอม
slide59

ค่านิยมแบบอำนาจอธิปไตยค่านิยมแบบอำนาจอธิปไตย

 • อำนาจเรียกน้ำร้อนน้ำชา
 • ยกย่องผู้มีอำนาจ
slide60

5 Cs

แห่งการบริหารจัดการที่ไม่ดี

๑. ให้ลูกสมุนทำแทนCronyism

๒. ฮั้ว Collusion

๓. คอร์รัปชัน Corruption

๔. โง่แกมหยิ่ง Complacency

๕.ผลประโยชน์ขัดกัน

Conflict of Interest

Bad

Governance

slide61

Bad Governance

เกิดจาก

- กระบวนการแต่งตั้งไม่โปร่งใส

- สังคมไม่ให้ความสำคัญกับ

การลงโทษผู้กระทำผิด

- การละเลยเรื่องค่าตอบแทน

- การคัดเลือกผู้นำ

- คุณภาพโดยรวมของข้าราชการ

Bad

Governance

slide62

เงื่อนไขของ

Good Governance

- ความตั้งใจจริงของรัฐบาล

- กฎหมายที่เข้มแข็ง

- เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพเข้มแข็ง

- สังคมต้องสนับสนุน

- กลไกถ่วงดุลย์อำนาจมีประสิทธิภาพ

- ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ

Good

Governance

slide63
จริยธรรม มีความสำคัญเพราะ

จริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของรัฐบาล ในการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเชื่อถือในระบบราชการถดถอยลง

มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

slide64

กรอบจรรยาบรรณ

 • มาตรฐานเกี่ยวกับความประพฤติ
 • ค่านิยมหลัก ค่านิยมร่วม
 • ภาพลักษณ์ขององค์กร
 • แนวทางปฏิบัติ (Compliance &

Sanction)

slide65

กรอบจรรยาบรรณ

 • จรรยาบรรณต่อตนเอง
 • จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
 • จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
 • จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

จุดเน้นในมาตรฐานทางคุณธรรม / จริยธรรม

 • การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ (Conflict of Interest)
 • มโนสุจริต (Integrity)
 • ความพร้อมรับผิด (Accountability)
 • ความเปิดเผยและโปร่งใส (Openness/Transparency)
slide66

จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

จรรยาบรรณต่อตนเอง

- มีศีลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม

- ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์

ไม่แสวงหาประโยชน์

- มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

slide67

จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

- สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ

- ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ รวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล

- ตรงต่อเวลา ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ

- ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของราชการ

อย่างประหยัดคุ้มค่า

slide68

จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

และผู้ร่วมงาน

- ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำ

- เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง

- สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่

- สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์

- ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

slide69

จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

- ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ

สุภาพอ่อนโยน

- ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ

slide70

จรรยาบรรณของต่างประเทศคำสาบานของชาวเอเธนส์(The Athenian Oath)

- ประกอบความดีให้ตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง

มากกว่าที่ตนได้รับจากบรรพบุรุษ

- ไม่ทำอะไรที่เสื่อมเสีย รักษาความซื่อสัตย์สุจริต

- มีความกล้าหาญ

- ไม่ทอดทิ้งเพื่อนร่วมชาติในภาวะวิกฤติ

- พยายามแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นอุดมคติ

- เคารพกฎหมายบ้านเมือง

- ปฏิบัติราชการด้วยความรวดเร็ว

slide71

การนำจรรยาบรรณไปใช้ในการบริหารการนำจรรยาบรรณไปใช้ในการบริหาร

 • การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในองค์การ
 • การปฐมนิเทศ
 • สอดแทรกค่านิยมในหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและระดับตำแหน่งสูงขึ้น
 • เชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติตามค่านิยม
 • ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
 • เป็นหลักปฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชาในฐานะต้นแบบ
 • (Role Model)
slide72

จรรยาบรรณจะบรรลุผลเมื่อ…จรรยาบรรณจะบรรลุผลเมื่อ…

ยึดถือปฎิบัติเป็นวิถีชีวิต

(Commitment as way of life)

เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายที่แท้จริง (Internalize)

มีความรู้ ความเข้าใจ

(Understanding)

slide73

หลักราชการ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑. มีความสามารถ ๒. มีความเพียร

๓. มีไหวพริบ ๔. มีความรู้เท่าถึงการ

๕. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ๖. มีความซื่อตรงต่อคนทั่วไป

๗. รู้จักนิสัยคน ๘. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

๙. มีหลักฐาน ๑๐. มีความจงรักภักดี

slide74

หลักประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีหลักประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี

ที่ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

 • สุจริต เที่ยงตรง
 • เสียสละ อดทน
 • ฝึกตนมีระเบียบ
 • เพียบพร้อมความรู้
 • คู่กุศโลบาย
 • ขยายสัมพันธ์ประสาน
 • รับผิดชอบ
 • ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
 • ให้สำเร็จทันการ
 • ปฏิบัติงานยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม
slide75

ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย. ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมทำลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด. ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำงานทุกอย่าง ด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ.วังไกลกังวล

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

slide76

การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม.

วังไกลกังวล

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

slide77

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน. ข้าราชการจึงต้อง

สำเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน. ”

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

slide78

พระราชดำรัส

ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

“...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

slide79

คุณธรรม ๔ ประการ

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะ ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติ ล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

slide80

ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จัก เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้งอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์