slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZYKA TECHNICZNA Specjalności Fizyka w ochronie środowiska PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIZYKA TECHNICZNA Specjalności Fizyka w ochronie środowiska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

FIZYKA TECHNICZNA Specjalności Fizyka w ochronie środowiska - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

FIZYKA TECHNICZNA Specjalności Fizyka w ochronie środowiska Fizyka w naukach o Ziemi i archeologii www.carbon14.pl. Badania naukowe prowadzone w CentrumGADAM Metody fizyczne mające zastosowanie w chronologii bezwzględnej metoda radiowęglowa ( 14 C)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FIZYKA TECHNICZNA Specjalności Fizyka w ochronie środowiska' - overton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FIZYKA TECHNICZNA

Specjalności

Fizyka w ochronie środowiska

Fizyka w naukach o Ziemi i archeologii

www.carbon14.pl

slide3

Badania naukowe prowadzone w CentrumGADAM

 • Metody fizyczne mające zastosowanie w chronologii bezwzględnej
 • metoda radiowęglowa (14C)
 • luminescencja stymulowana optycznie (OSL)
 • termoluminescencja (TL)
 • metoda nierównowagi w szeregu uranowo – torowym (U/Th)
 • Metody izotopowe mające zastosowanie w naukach o Ziemi i środowisku
 • izotopy radioaktywne i stabilne (14C i 3T, 13C i 18O) w badaniach globalnych i lokalnych zmian klimatycznych
 • radiometria środowiska naturalnego
 • 210Pb jako narzędzie badań procesów sedymentacyjnych
 • 137Cs w badaniach zmian środowiska współczesnego
slide4

Zastosowanie metod 14C, TL i OSL w archeologii i naukach historycznych

 • Chronologie kluczowych stanowisk historycznych i archeologicznych oraz pomników kultury
 • Zastosowanie metod 14C, TL i OSL oraz metod radioizotopowych w geologii i innych naukach o Ziemi
 • metody radioizotopowe w badaniach środowiska geologicznego
 • chronologia czwartorzędu dla celów szczegółowej mapy geologicznej Polski oraz inne projekty naukowo-badawcze
 • Zastosowanie metod izotopowych w badaniach środowiska
 • Badania zmian środowiska wywołanych działalnością człowieka
 • Analizy statystyczne danych przyrodniczych
 • Analizy zespołów dat radiometrycznych
 • Analizy ciągów czasowych
slide5

Laboratoria jako zaplecze prac naukowo- badawczych i działalności edukacyjnej

 • Laboratorium Radiowęglowe (kierownik Pazdur A.)
 • Stanowisko chemicznej preparatyki wstępnej i zwęglania próbek
 • Linia próżniowa do spalania próbek i oczyszczania CO2
 • Linia próżniowa do wypełniania gazowych liczników proporcjonalnych
 • Linia próżniowa do przetwarzania próbek na benzen
 • Linia próżniowa do produkcji tarcz grafitowych do pomiarów radiowęgla metodą AMS
 • Spektrometr scyntylacyjny promieniowania alfa i beta QUANTULUS 1220, produkcji firmy Wallac (technika LSC)
 • Pięć zestawów liczników proporcjonalnych do pomiaru koncentracji radiowęgla (technika GPC)
 • Laboratorium spektrometrii masowej (kierownik A. Pazdur)
 • Laboratorium preparatyki chemicznej próbek organicznych
 • Spektrometr masowy IsoPrime, produkcji GV Instruments, do pomiarów lekkich izotopów stabilnych (2H, 13C, 15N, 34S)
 • Analizator elementarny
slide6

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego (kierownik Bluszcz A.)

 • Stanowisko chemiczne przygotowania minerałów do badań
 • Automatyczny czytnik TL (57 porcji) i OSL (20 porcji) z wbudowanym źródłem promieniowania beta, produkcji firmy Daybreak, typ 1150
 • Automatyczne źródło promieniowania beta, produkcji firmy Daybreak, typ 850
 • Automatyczne źródło promieniowania alfa, produkcji firmy Elsevec
 • Automatyczny czytnik TL/OSL (60 porcji) z wbudowanym źródłem promieniowania beta, produkcji firmy Daybreak, typ 2200
 • Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jądrowego (Bluszcz A.)
 • Stanowisko przygotowania próbek do badań
 • Spektrometr promieniowania gamma z dwoma detektorami HPGe, produkcji firmy CANBERRA
 • Półprzewodnikowy germanowy spektrometr wnękowy
 • Spektrometr promieniowania alfa z detektorem krzemowym z barierą powierzchniową PIPS, produkcji firmy CANBERRA
 • Spektrometr scyntylacyjny promieniowania gamma
slide7

Kształcenie na specjalności

Fizyka w ochronie środowiska

Wykłady specjalistyczne

Metody izotopowe w ochronie środowiska

Problemy środowiska lokalnego

Zagadnienia erozji i ochrony gleby

Radiowęgiel w środowisku współczesnym

Hydrologia, meteorologia, klimatologia

Globalne zmiany środowiska

Statystyka w naukach przyrodniczych

Sensory optoelektroniczne zanieczyszczeń

Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i monitoring

Przyszłościowe źródła energii

Akustyka środowisk gazowych

Ochrona przed hałasem

Wibroakustyka

http://fizyka.polsl.pl/dlaKand/ft/fs/index.html

slide8

Kształcenie na specjalności

Fizyka w naukach o Ziemi i archeologii

Wykłady specjalistyczne

Fizyka atmosfery

Geochemia izotopów

Radiowęgiel w środowisku współczesnym

Zagadnienia erozji i ochrony gleby

Problemy środowiska lokalnego

Globalne zmiany środowiska

Statystyka w naukach przyrodniczych

Datowanie luminescencyjne w geologii i archeologii

Datowanie radiowęglowe w naukach o Ziemi i archeologii

Datowanie młodych utworów geologicznych

Metody w archeologii

Historia kultur archeologicznych

http://fizyka.polsl.pl/dlaKand/ft/nozia/index.html

slide10

Kształcenie na specjalnościach

 • Pracownie specjalistyczne
 • Laboratorium Detekcji Promieniowania Jonizującego
 • Detektory gazowe
 • Badanie własności okienkowego licznik Geigera-Mullera
 • Badanie liczników scyntylacyjnych promieniowania beta, układy koincydencji
 • Badanie liczników scyntylacyjnych promieniowania alfa, własności promieniowania alfa
 • Spektrometr scyntylacyjny promieniowania gamma
 • Badanie skuteczności osłony materiałowej i antykoincydencyjnej zestawu liczników Geigera-Müllera
slide11

Pracownia specjalistyczna

 • Laboratorium Dozymetrii Promieniowania Jonizującego
 • Wykorzystanie fluorescencji rentgenowskiej do określania składu chemicznego materiałów
 • Badanie względnej czystości radioizotopowej materiałów budowlanych metodą zliczeń cząstek alfa
 • Badanie czystości radioizotopowej materiałów budowlanych metodą spektrometrii scyntylacyjnej promieniowania gamma
 • Badanie skażeń promieniotwórczych żywności
 • Pomiar aktywności radonu i jego produktów rozpadu w powietrzu
 • Wyznaczanie rozkładu pola mocy dawki od źródeł promieniowania jonizującego
slide12

Propozycje tematów prac magisterskich 2006/2007

 • Bluszcz A.
  • Wyznaczanie wybranych parametrów kwarcu przez analizę krzywych optycznie stymulowanej luminescencji.
  • Niepewności pomiarowe i ich analiza w datowaniu luminescencyjnym młodych osadów geologicznych.
  • Projekt i budowa stanowiska do pomiarów aktywności metodą scyntylacji cząstek α
  • Określenie szybkości sedymentacji osadów metodą spektrometrii alfa i gamma.
 • Pazdur A.
  • Opracowanie metodyki pomiarów stabilnych izotopów azotu w materii organicznej
  • Opracowanie metodyki pomiarów stabilnych izotopów wodoru w materii organicznej
  • Chronologia radiowęglowa osadów organicznych z doliny Odry.
  • Chronologia radiowęglowa kultur archeologicznych z Bliskiego Wschodu, Syria.
  • Chronologia radiowęglowa kultur andyjskich z obszaru Boliwii.
slide13

Propozycje tematów prac magisterskich 2006/2007

 • Zastawny A.
  • Chronologia radiowęglowa osadów organicznych z ujścia Odry i wybrzeża Bałtyku.
  • Model i symulacja bilansu radiacyjnego Ziemi w funkcji ilości gazów cieplarnianych
  • Komputerowe stanowisko do rejestracji pomiarów aktywności izotopu 14C z wykorzystaniem karty wejść/wyjść cyfrowych.
  • Optymalizacja procesu pomiaru radioaktywności 14C metodą ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania beta.
slide14

Tematy prac magisterskich 2003/2004

 • Pazdur A.
 • Korput Sylwia, Pomiar względnej koncentracji izotopu 13C w a-cellulozie z rocznych przyrostów dębu z lat 1631-1765 AD.
 • Barbara Sensuła, Carbon and oxygen isotope composition of organic matter and carbonates in contemporary sedimentation environment of Wigry Lake.
 • Zastawny A.
 • Fogtman Aleksandra, Pomiar widma energetycznego cząstek alfa 210Po z powierzchni ołowiu.
slide16

Współpraca z zagranicą

Realizacja międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisje Europejską w latach 2003 – 2010:

ISONET (2003 – 2006)

400 years of Annual Reconstructions of European Climate Variability using a High Resolution Isotopic Network.

Rekonstrukcja zmienności klimatu europejskiego na przestrzeni ostatnich 400 lat w oparciu o analizy izotopowe wysokiej rozdzielczości – ISONET.

CONTINENT (2001 – 2004)

High-resolution continental paleoclimate record in the Lake Baikal: A key-site for Eurasian teleconnections to the North Atlantic Ocean and monsoonal systems.

Zapis paleoklimatu kontynentalnego w osadach Jeziora Bajkał. Stanowisko reperowe dla euroazjatyckich związków z północnym Atlantykiem i systemem monsunowym

slide17

Współpraca z zagranicą

Realizacja międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisje Europejską w latach 2003 – 2010:

GADAM Centre of Excellence (2003 – 2006)

“Gliwice Absolute DAting Methods”Centrum Doskonałości „Gliwickie Centrum Metod Datowania Bezwzględnego”

ATIS (2006 – 2010)

Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge

Absolute time scales and isotope studies for investigating events in Earth and human history.

Bezwzględne skale czasu i badania izotopów dla rekonstrukcji zdarzeń w historii Ziemi i człowieka

slide18

Programy stypendialne dla studentów w latach 2003-2008

SOCRATES (4 studentów – Francja, 1-Finlandia)

LEONARDO DA VINCI (1 student – Niemcy)

MARIE CURIE dla młodych naukowców (2 osoby – Wielka Brytania)

GADAM Project – wyjazdy młodych naukowców:

Dania (2 osoby)

Szwajcaria (1 osoba)

Szwecja (1 osoba)

Wielka Brytania (1 osoba)

Stypendia rządowe – współpraca dwustronna:

Japonia (1 osoba)

Grecja

Belgia

Wielka Brytania (1 osoba)

slide19

Skład konsorcjum projektu ISONET:

 • FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Chemie und
  • Dynamik der Geosphäre,Jülich, D
  • Contact person: Prof. Dr. Gerhard Hans Schleser – coordinator
 • Anglia Polytechnic University, East Road, Cambridge, UK,
  • Contactperson: Dr. John Waterhouse
 • UWS – University of Wales, Swansea, Singleton Park, Swansea, U.K.,
  • Contact person: Dr. Neil J. Loader
 • UH – University of Helsinki, Dating Laboratory, Helsinki, FIN, Contact
  • person: Dr. Högne Jungner
 • CEA-Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement,LSCE
  • UMR CEA/CNRS, Gif sur Yvette cedex,
  • Contact person: Prof. J. Jouzel
 • UFZ – Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Department of
  • Hydrology, Leipzig, D
  • Contact person: Dr. Tatjana Boettger
slide20

Skład konsorcjum projektu ISONET (c. d):

 • SUT - Silesian Technical University, Institute of Physics, Department of
  • Radioisotopes, Gliwice, PL, Contact person: Prof. Anna Pazdur
 • ECO-UB – Universitat de Barcelona, Department d`Ecologia, Barcelona, E
  • Contact person: Prof. Dr. Emilia Gutierez
 • UNIBE – University of Bern, Climate and Environmental Physics, Physics Institute,
  • Bern, CH, Contact person: Dr. Markus Leuenberger
 • PSI – Paul Scherrer Institut, Laboratory of Atmospheric Chemistry, Stable Isotope
  • Research Group/Ecosystem Fluxes, Villigen-PSI, CH,
  • Contact person: Dr. Matthias Saurer
 • WSL - Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf, CH,
  • Contact person: Dr. Jan Esper
 • BOKU – Wood Biology and Tree-ring Research Group, Institute of Botany,
  • University of Agricultural Sciences, Vienna, A, Contact person: Prof. Dr. Rupert Wimmer / Michael Grabner
slide21

Skład konsorcjum projektu CONTINENT:

GeoForschungsZentrum, Potsdam, Germany

Institut für Gewässerökologie und Fischereibiologie, Berlin, Germany

Freie Universität, Berlin, Germany

University College London, Environmental Change Research Centre, UKUniversity Durham, UK

Liege University, Belgium

Gent University, Belgium

Royal Museum of Central Africa, Tervuren- Belgium

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk,Kraków

Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Zakład Radioizotopów, Gliwice, osoba do kontaktu: Prof. Andrzej Bluszcz

EAWAG, Duebendorf, Switzerland

University of Massachusetts, Amherst, USA

slide22

Rada Doradcza projektu GADAM:

Anna Pazdur – coordinator of project, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Members of Advisory Board:

Michel Fontugne, CEA Commisariat al'Energie Atomique, Gif-sur-Yvette, France

Mebus A. Geyh, Professor Emeritus of Physics, Winsen / Aller, Germany

Irka Hajdas, Paul Scherrer Institut, Zurich, Switzerland

Högne Jungner, Helsinki University, Helsinki, Finland

Andrew Murray, Aarhus University, Aarhus, Denmark

slide23

Uczestnicy „8. Międzynarodowej Konferencji Metody Chronologii Bezwzględnej” zorganizowanej w Ustroniu, w 2004 roku w ramach projektu GADAM. Uczestnicy z krajów Europy zachodniej (WE, 17), z krajów Europy wschodniej (EE, 22), z Polski (PL, 48), z krajów poza europejskich (OC, 5), razem 92.

slide24

Uczestnicy warsztatów naukowych WN1, WN2 i WN3, dla młodych naukowców, zorganizowanych w ramach projektu GADAM w latach 2003, 2004 i 2005 z podziałem na wykładowców i studentów oraz wyodrębnieniem uczestników z krajów Europy zachodniej (WE), wschodniej (EE), Polski (PL) oraz krajów pozaeuropejskich (OC).

slide25

Partnerzy projektu ATIS:

Anna Pazdur – coordinator of project, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Martin Suter, Eidgenossische Technische Hochschule, Zurich, Switzerland

Andrew Murray, Aarhus University, Aarhus, Denmark

Manfred Frechen, Leibniz Institute for Applied Geosciences, Hannover, Germany

Michel Fontugne, CEA Commisariat al'Energie Atomique, Gif-sur-Yvette, France

Antony Fallick, Scottish Universities Environmental Research Centre, Glasgow, United Kingdom

Geoffrey Duller, University of Wales, Aberystwyth, United Kingdom