Rp3 predavanje02
Download
1 / 67

RP3/predavanje02 - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

RP3/predavanje02. Programski jezik C#: Tipovi. Primjer C# programa. using System; class Test { static void Main( ) { int x=26; Console.WriteLine(x); } }. Uključivanje imeničkog prostora. Using se koristi samo za prostore, ne i za tipove.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RP3/predavanje02' - ova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rp3 predavanje02
RP3/predavanje02

Programski jezik C#:

  • Tipovi

---------- Računarskipraktikum 3 ----------

Maja Starčević


Primjer c programa
Primjer C# programa

using System;

class Test

{

static void Main( )

{

int x=26;

Console.WriteLine(x);

}

}

Uključivanje imeničkog prostora. Using se koristi samo za prostore, ne i za tipove.

Dakle, greška je pisati:

using System.Console;

Definicija klase

Definicija metode

Console=System.Console

-------Računarski praktikum 3-------


Primjer c programa1
Primjer C# programa

Konzolna aplikacija u Visual Studiu:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[ ] args)

{

……..

}

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Klju ne rije i
Ključne riječi

-------Računarski praktikum 3-------


Klju ne rije i1
Ključne riječi

-------Računarski praktikum 3-------


Klju ne rije i2
Ključne riječi

-------Računarski praktikum 3-------


Klju ne rije i3
Ključne riječi

Napomena: ključna riječ se može koristiti kao identifikator s

@ prefiksom, npr: class @class { … } .

Neke ključne riječi su kontekstualne (u zelenim poljima).

Kontekstualne riječi imaju posebno značenje u određenim

dijelovima programa dok se u ostalim dijelovima mogu koristiti

kao identifikatori.

Ostale riječi se ne mogu koristiti kao identifikatori ni u jednom

dijelu programa.

-------Računarski praktikum 3-------


Identifikatori
Identifikatori

Kod identifikatora (imena varijabli, funkcija, klasa…)

razlikujemo velika i mala slova.

Uobičajeno je argumente, lokalne varijable i privatne varijable

članice klasa pisati camel notacijom (npr. prvaKlasa,

brojUcitanihPodataka …).

Ostale identifikatore pišemo koristeći Pascal notaciju (npr.

MojaPrvaMetoda).

-------Računarski praktikum 3-------


Kontrola toka
Kontrola toka

Kontrola toka se vrši jednako kao i u C++-u pomoću ključnih

riječi for, while, do, if, switch, case. Nove ključne riječi u tom

kontekstu u C#-u su foreach i in koje se koriste za iteriranje

kroz kolekcije (spremnike).

Kod switch bloka postoje male razlike u odnosu na C++ kao što

se vidi iz sljedećeg primjera.

-------Računarski praktikum 3-------


Switch
Switch

string[] dani = { "Pon", "Uto", "Sri", "Cet", "Pet", "Sub" };

foreach (string dan in dani)

{

switch (dan)

{

case "Pon":

Console.WriteLine("Radno vrijeme : 8-17");

break;

case "Uto":

case "Sri":

Console.WriteLine("Radno vrijeme : 8-20");

break;

case "Cet":

goto case "Pon";

case "Pet":

Console.WriteLine("Radno vrijeme : 8-15");

break;

default:

Console.WriteLine("Niste odabrali radni dan");

break;

}

}

Ako izbacimo break, kompilator javlja grešku.

-------Računarski praktikum 3-------


Tipovi
Tipovi

-------Računarski praktikum 3-------


Tipovi1
Tipovi

Napomena: svi vrijednosni tipovi (osim enumeracija) su u biti

strukture.

Vrijednosni tipovi su izvedeni iz System.ValueType klase koja

direktno nasljeđuje klasu System.Object.

Bazna klasa za enumeracije je System.Enum koja isto

nasljeđuje System.ValueType.

Klase ValueType i Enum su apstraktne klase.

-------Računarski praktikum 3-------


Net tipovi
.NET tipovi

-------Računarski praktikum 3-------


Net tipovi1
.NET tipovi

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi
Vrijednosni tipovi

Varijable ili konstante vrijednosnog tipa su naprosto vrijednosti.

Definicija strukture SPoint: Instanca strukture

SPoint u memoriji:

public struct SPoint

{

public int X;

public int Y;

}

X

Y

Članovi strukture su implicitno private !

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi1
Vrijednosni tipovi

Operator new nije nužan. Možemo zamijeniti s:

Point p1;

Međutim, u tom slučaju varijable strukture nisu inicijalizirane. Moramo ih inicijalizirati prije pristupa.

SPoint p1=new SPoint ();

p1.X=2;

SPoint p2=p1;

Console.WriteLine(p1.X); // 2

Console.WriteLine(p2.X); // 2

p1.X=5;

Console.WriteLine(p1.X); // 5

Console.WriteLine(p2.X); // 2

Pridruživanjem instance vrijednosnog tipa zapravo se vrši kopiranje vrijednosti instance.

Ne utječe na p2.

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi2
Vrijednosni tipovi

U memoriji imamo na kraju sljedeće:

p1

p2

5

0

2

0

-------Računarski praktikum 3-------


Ugra eni tipovi
Ugrađeni tipovi

U C#-u tip int je isto što i System.Int32 koji je primjer strukture.

Na varijablama ugrađenih tipova možemo zvati i metode.

U sljedećem primjeru dohvatit ćemo dvije konstante iz strukture System.Int32 (pritom moramo koristiti ime tipa, System.Int 32 ili int) te ćemo pozvati jednu metodu.

int i = int.MaxValue;

int j = int.MinValue;

Console.WriteLine(i.CompareTo(j));

-------Računarski praktikum 3-------


Referentni tipovi
Referentni tipovi

Referentni tip je nešto složeniji od vrijednosnog tipa jer se uz objekt kreira i referenca na taj objekt. Varijabla ili konstanta referentnog tipa je zapravo referenca na objekt koji sadrži vrijednosti.

public class CPoint

{

public int X;

public int Y;

}

Metapodaci objekta

X

Y

referenca

-------Računarski praktikum 3-------


Referentni tipovi1
Referentni tipovi

CPoint p1=new CPoint ();

p1.X=2;

CPoint p2=p1;

Console.WriteLine(p1.X); // 2

Console.WriteLine(p2.X); // 2

p1.X=5;

Console.WriteLine(p1.X); // 5

Console.WriteLine(p2.X); //5

Kopiranje reference (p1 i p2 su reference na isti objekt)

-------Računarski praktikum 3-------


Referentni tipovi2
Referentni tipovi

Prikaz u memoriji:

Referenca p1

Metapodaci objekta

5

0

Referenca p2

-------Računarski praktikum 3-------


Rp3 predavanje02
Null

Referenci se može dodijeliti literalnull. U tom slučaju referenca ne pokazuje ni na jedan objekt.

Point p=null;

Console.WriteLine (p.X) //error

Vrijednosnim tipovima se ne može dodijeliti vrijednost null.

Napomena: vidi “nullable” tipove.

-------Računarski praktikum 3-------


Pokaziva i
Pokazivači

C# pruža podršku i za direktno upravljanje memorijom pomoću pokazivača međutim blokovi koda u kojima se koriste pokazivači moraju biti označeni ključnom riječi unsafe (i kompilirani s /unsafe opcijom).

Pokazivački tipovi se u pravilu koriste za inteoperabilnost s C-ovskim APIjima i hvatanje memorije izvan upravljane hrpe.

unsafe

{

// kod s pokazivačima

}

-------Računarski praktikum 3-------


Memorijski blokovi
Memorijski blokovi

Stog (stack) je memorijski blok za pohranu varijabli (objekata kod vrijednosnih tipova, referenci za referentne objekte). Radi standardno na principu last-in first-out.

“Hrpa” (heap) je memorijski blok u koji se smještaju referentni objekti. Referenca na objekt smješta se na stog.

“Sakupljač otpada” (Garbage Collector - GC) periodički uklanja objekte s heap-a. Da bi se to dogodilo, objekt ne smije imati referencu na sebe.

-------Računarski praktikum 3-------


Memorijski blokovi1
Memorijski blokovi

Na heap se također smještaju i statičke varijable članice, kao i konstante (za njih nije zadužen GC).

Primjer: Ako unutar neke funkcije kreiramo lokalni objekt referentnog tipa, objekt se smješta na heap, a referenca na njega na stog. Pri izlasku iz funkcije referenca se briše sa stoga, objekt više nema referencu na sebe i GC ga može pokupiti.

Važno: ne možemo eksplicitno izbrisati objekte (kao u

C++-u).

-------Računarski praktikum 3-------


Lokalne varijable
Lokalne varijable

Nije dozvoljeno deklarirati varijablu istog imena u istom ili ugniježdenom bloku:

static void Main(string[] args)

{

int a;

{

int b;

}

{

int a; // greška

int b; // u redu

}

for (int i = 0; i < 5; ++i) Console.Write(i);

int i = 15; // greška

}

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija
Inicijalizacija

Izvan unsafe konteksta nemoguće je pristupiti neinicijaliziranoj memoriji.

Konkretno:

  • Lokalnim varijablama se mora dodijeliti vrijednost prije čitanja.

  • Argumentima funkcije se mora dodijeliti vrijednost prije poziva funkcije.

  • Automatski se inicijaliziraju elementi polja (polje je zapravo samo specijalan primjer klase).

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija1
Inicijalizacija

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

string s;

int i;

int[] matrica = new int[4];

Klasa k = new Klasa();

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", i, s, k.i, k.s);

foreach (int j in matrica)

Console.WriteLine(j);

}

}

Zadatak:

Što će ispisati

sljedeći kod?

class Klasa

{

public int i;

public string s;

}

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija2
Inicijalizacija

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

string s=“neki tekst”;

int i=13;

int[] matrica = new int[4];

Klasa k = new Klasa();

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", i, s, k.i, k.s);

foreach (int j in matrica)

Console.WriteLine(j);

}

}

Odgovor:

Kompilator

javlja grešku

(lokalnim

varijablama

nije dodijeljena

vrijednost

prije čitanja).

Popravimo

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija3
Inicijalizacija

Nakon ispravljanja koda, izlaz je sljedeći:

13, neki tekst, 0,

0

0

0

0

k.s=null

Primijetimo da su elementi polja matrica automatski inicijalizirani

na 0. Automatski su inicijalizirani i članovi objekta k.

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija4
Inicijalizacija

Vrijednosti za p.X i p.Y

su dodijeljene

preko (implicitno

definiranog)

konstruktora strukture.

Lokalnoj varijabli t nisu

dodijeljene vrijednosti

prije čitanja.

class Program

{

staticvoidMain(string[] args)

{

SPoint p=new SPoint();

SPoint t;

Console.WriteLine("{0}, {1}", p.X, p.Y);

Console.WriteLine("{0}, {1}", t.X, t.Y);

}

}

error

struct SPoint

{

public int X;

public int Y;

}

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija5
Inicijalizacija

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

SPoint p=new SPoint();

SPoint t;

t.X=1;

t.Y=2;

Console.WriteLine("{0}, {1}", p.X, p.Y);

Console.WriteLine("{0}, {1}", t.X, t.Y);

}

}

Kompilator javlja grešku

za prethodni kod.

Moramo dodijeliti

vrijednosti za

t.X i t.Y.

struct SPoint

{

public int X;

public int Y;

}

Output: 0, 0

1, 2

-------Računarski praktikum 3-------


Tip object
Tip object

System.Object je najviše rangirana temeljna klasa za sve tipove. Sadrži sljedeće članove:

public class Object

{

public Object( );

public extern Type GetType ( );

public virtual bool Equals (object obj);

public static bool Equals (object objA, object objB);

public static bool ReferenceEquals (object objA, object objB);

public virtual int GetHashCode( );

public virtual string ToString( );

protected override void Finalize( );

protected extern object MemberwiseClone( );

}

-------Računarski praktikum 3-------


Pakiranje
Pakiranje

Pakiranje (engl. boxing) nam omogućava da vrijednosni tip pretvorimo u referentni. Konkretno, vrijednost pakiramo u instancu klase object (koja je naravno referentni tip).

int i = 10;

object o = (object)i; //pakiramo int u object eksplicitno

// object o=i; // možemo to napraviti i implicitno

int k = (int)o; //raspakiramo object i dobivamo int

Možemo raspakirati (engl. unboxing) samo referencu na objekt koji

je nastao pakiranjem i pritom tip u koji ćemo raspakirati mora

odgovarati tipu koji je bio pakiran (inače se baca

InvalidCastException). Pakiranje se smatra skupom operacijom.

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi3
Vrijednosni tipovi

Zadatak: pronađite greške u kodu.

staticvoidMain(string[] args)

{

SPoint p = new SPoint();

p = null;

object o = p;

o = null;

SPoint r;

object oo = r;

}

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi4
Vrijednosni tipovi

staticvoidMain(string[] args)

{

SPoint p = new SPoint(); //objekt se kreira pomoću default konstruktora (inicijaliziran je)

p = null; // varijabli vrijednosnog tipa se ne može pridružiti null

object o = p; // pakiranje tipa u referentni (boxing)

o = null; // sad je u redu

SPoint r; // ova varijabla je samo deklarirana, a ne i inicijalizirana

object oo = r; // pridruživanje neinicijalizirane varijable je greška

}

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi5
Vrijednosni tipovi

Zadatak: koje će se metode pozvati u sljedećem primjeru?

struct S

{

int x, y;

public override string ToString()

{

return "U strukturi su " + x + " i " + y;

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi6
Vrijednosni tipovi

class Program

{

static void f(object o)

{

Console.WriteLine("f(object) " + o);

}

static void f(string s)

{

Console.WriteLine("f(string) " + s);

}

static void Main(string[] args)

{

S str = new S();

f(str); // pakiranje

f(str.ToString());

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Vrijednosni tipovi7
Vrijednosni tipovi

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija6
Inicijalizacija

Konstruktor ne sadrži inicijalizacijsku listu (kao u C++-u), već se inicijalizacija događa ili implicitno ili direktno pri deklaraciji.

class PrvaKlasa

{

public int i; //implicitna inicijalizacija

}

class DrugaKlasa

{

public int p=2;

public PrvaKlasa pk=new PrvaKlasa();

/* eksplicitna inicijalizacija

pri deklaraciji */

}

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

DrugaKlasa dk=new DrugaKlasa();

Console.WriteLine("{0},{1}", dk.p, dk.pk.i);

}

}

Output: 2, 0

-------Računarski praktikum 3-------


Literali
Literali

Integralni literali koriste decimalnu ili heksadecimalnu notaciju, dok realni koriste decimalnu ili eksponencijalnu notaciju.

int x=100, y=0x2B;

double a=2.45, b=2E05;

Ukoliko literal sadrži decimalnu točku ili E, tretira se kao double.

Inače mu se dodjeljuje prvi odgovarajući tip iz liste int, uint,

long, ulong.

-------Računarski praktikum 3-------


Literali1
Literali

Pomoću numeričkih sufiksa eksplicitno definiramo tip literala.

Najčešće se koriste sufiksi za specificiranje float i decimal

literala jer se bez sufiksa literal tretira kao double.

To predstavlja problem jer ne postoji implicitna konverzija iz

tipa double u tipove decimal i float.

float f=3.45; // greška

float f=3.45F; //ispravno

-------Računarski praktikum 3-------


Konverzije
Konverzije

Float tip se implicitno konvertira u double. Obrnuta konverzija

mora biti eksplicitna.

Svi integralni tipovi se implicitno konvertiraju u realne. Obrat

zahtjeva eksplicitnu konverziju.

Napomena: byte, sbyte, short i ushort ne definiraju aritmetičke

operatore. Kod tih operacija stoga dolazi do implicitne

konverzije u širi tip (int).

-------Računarski praktikum 3-------


Konverzije1
Konverzije

Zadatak: što ispisuje sljedeći kod?

int a = 0;

if (a = 1) { }

Console.Write(a);

-------Računarski praktikum 3-------


Konverzije2
Konverzije

Rješenje: kod se ne može kompilirati jer nije definirana implicitna

konverzija iz int u bool.

Napomena: C++ ispisuje 1.

U C#-u if radi samo s bool varijablom:

int a = 0;

if (a == 1) { }

Console.Write(a); // 0

-------Računarski praktikum 3-------


Rp3 predavanje02
var

Ukoliko se varijabla deklarira i inicijalizira u jednom retku,

kompilator je ponekad u stanju sam odrediti njezin tip.

U tom slučaju nije potrebno navoditi tip varijable, već se on

može zamijeniti s ključnom riječi var.

var p=4;

// ekvivalentno s

// int p=4;

-------Računarski praktikum 3-------


Specijalne float i double vrijednosti
Specijalne float i double vrijednosti

Console.WriteLine (1.0/0.0); // Infinity

Console.WriteLine (1/0); // error

Console.WriteLine (0.0/0.0); // NaN

Console.WriteLine(0.0/0.0 ==double. NaN); // False

Console.WriteLine(double.isNan(0.0/0.0)); // True

-------Računarski praktikum 3-------


Checked operator
checked operator

Ovaj operator provjerava izraze s +, -, *, /, ++, --, unarnim –.

int a=1000000, b=1000000; int c;

ili

checked

{

c=a*b;

}

int c=checked (a*b);

// Unhandled Exception: System.OverflowException: Arithmetic Operation resulted in an overflow

-------Računarski praktikum 3-------


Checked operator1
checked operator

Primjer 1:

static void Main(string[] args)

{

int x = 1000000, y = 1000000;

int z = x * y;

Console.Write(z); // -727379968

unchecked

{

int xx = 1000000, yy = 1000000;

int zz = xx * yy;

Console.Write(zz); // -727379968

}

-------Računarski praktikum 3-------


Checked operator2
checked operator

try

{

checked

{

int a = 1000000, b = 1000000;

int c = a * b;

Console.Write(c);

}

}

catch (OverflowException e) { Console.WriteLine("Uhvatio overflow"); }

catch (Exception e) {Console.WriteLine(e.ToString()); }

}

-------Računarski praktikum 3-------


Checked operator3
checked operator

Primjer 2:

staticvoidMain(string[] args)

{

checked

{

try

{

int a = 1000000, b = 1000000;

int c = unchecked(a * b); // poništava checked

Console.Write(c);

}

catch (OverflowException e)

{

Console.WriteLine("Uhvatio overflow");

}

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Enumeracije
Enumeracije

Enumeracija je vrijednosni tip koji grupira imenovane numeričke konstante.

class Program

{

enum RadniDani { Pon, Uto, Sri, Cet, Pet };

static void Main(string[] args)

{

RadniDan zadnjiDan = RadniDan.Pet;

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Enumeracije1
Enumeracije

Svakom članu enumeracije je implicitno pridružena integralna vrijednost tipa int (konkretno radi se o vrijednostima 0,1,2,… u skladu s poretkom pri deklaraciji).

Pridruženi integralni tip i pripadne vrijednosti se mogu i promijeniti. Ukoliko eksplicitno promijenimo pridruženu vrijednost nekoj od konstanti, vrijednost sljedećih se uvećava za po jedan (ako nisu eksplicitno zadane).

enum RadniDani : byte { Pon=1, Uto, Sri, Cet, Pet };

//Promijenili smo pridruženi integralni tip u byte.

// Pridružene vrijednosti su redom1, 2, 3, 4, 5.

-------Računarski praktikum 3-------


Enumeracije2
Enumeracije

class Program

{

enum RadniDani : byte { Pon, Uto, Sri, Cet, Pet };

static void Main(string[] args)

{

RadniDani zadnjiDan = RadniDani.Pet;

byte b = (byte)zadnjiDan;

RadniDani r = (RadniDani)b;

Console.WriteLine(zadnjiDan);

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Polja
Polja

Polja predstavljaju fiksan broj elemenata određenog tipa smještenih uzastopno u memoriji.

char[ ] samoglasnici = new char[5];

samoglasnici[0]=‘a’;

samoglasnici[1]=‘e’;

samoglasnici[2]=‘i’;

samoglasnici[3]=‘o’;

samoglasnici[4]=‘u’;

char[ ] samoglasnici = new char[ ] {‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’};

ili

char[ ] samoglasnici = {‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’};

ili

-------Računarski praktikum 3-------


Array
Array

Sva polja izvedena su iz System.Array (klasa System.Array je apstraktna, tj. ne može se instancirati).

Možemo deklarirati polje samoglasnici s

char[] samoglasnici;

Da bismo zauzeli mjesto na heap-u, moramo koristiti operator new

samoglasnici = new char[5];

-------Računarski praktikum 3-------


Array1
Array

Klasa System.Array definira uobičajene metode i svojstva za sva polja.

Sadrži svojstva Length i Rank i statičke metode CreateInstance, GetValue, SetValue, Sort, Copy, IndexOf, LastIndexOf, Find, FindIndex, FindLastIndex, ...

Matrice također implementiraju sučelje IEnumerable<T>, stoga je moguće koristiti foreach za iteriranje po elementima

foreach (c in samoglasnici) Console.Write(c);

//aeiou

-------Računarski praktikum 3-------


Vi edimenzionalna polja
Višedimenzionalna polja

Višedimenzionalna polja mogu biti:

  • Pravokutna

int [ , ] matrica = new int [2,3];

2. Neravnomjerna

int[ ][ ] matrica= new int [3][ ];

-------Računarski praktikum 3-------


Vi edimenzionalna polja1
Višedimenzionalna polja

Pravokutno polje može biti inicijalizirano na sljedeći način:

int[,] matrix = new int[,]

{

{0, 2, 4},

{3, 6, 9},

{3, 7, 8}

};

int[,] matrix =

{

{0, 2, 4},

{3, 6, 9},

{3, 7, 8}

};

ili kraće:

-------Računarski praktikum 3-------


Vi edimenzionalna polja2
Višedimenzionalna polja

Kod neravnomjernih polja inicijalizacija se vrši ovako:

int[][] matrix = new int[][]

{

new int[] {0, 2, 4, 5, 7},

new int[] {3, 6, 9},

new int[] {3, 7, 8, 3}

};

int[][] matrix =

{

new int[] {0, 2, 4, 5, 7},

new int[] {3, 6, 9},

new int[] {3, 7, 8, 3}

};

ili

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija polja
Inicijalizacija polja

struct SPoint

{

public int X;

public int Y;

}

class Program

{

static void Main()

{

SPoint[ ] p=new SPoint[50];

int a=p[20].X; // 0

}

}

Struktura je vrijednosni

tip, dakle vrijednosti svih

elemenata se smatraju

dijelom polja p, tj. moraju

biti alocirane kao dio polja.

Automatski im se dodjeljuje

vrijednost 0.

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija polja1
Inicijalizacija polja

class CPoint

{

public int X;

public int Y;

}

class Program

{

static void Main()

{

CPoint[ ] p=new CPoint[50];

int a=p[20].X;

//NullReferenceException

}

}

Klasa je referentni tip pa

kreiranjem polja p alociramo

50 referenci koje se postavljaju

na null. Trebalo bi stoga

instancirati svaki od objekata

posebno:

for (int i=0; i<p.Length,++i)

p[i]= new Point();

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija polja2
Inicijalizacija polja

Zadatak: što ispisuje sljedeći kod (popravite greške)?

class C { public int broj;}

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

C obj1;

Console.WriteLine("{0}, {1}", obj1.broj, obj1 == null);

C obj2 = new C();

Console.WriteLine("{0}, {1}", obj2.broj, obj2 == null);

C[] polje=new C[3];

Console.WriteLine("{0}, {1}", polje[0].broj, polje[0] == null);

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Inicijalizacija polja3
Inicijalizacija polja

class C { public int broj;}

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

C obj1;

// Console.WriteLine("{0}, {1}", obj1.broj, obj1 == null);

C obj2 = new C();

Console.WriteLine("{0}, {1}", obj2.broj, obj2 == null);

C[] polje=new C[3];

//Console.WriteLine("{0}, {1}", polje[0].broj, polje[0] == null);

Console.WriteLine(polje[0] == null);

}

}

Varijabla obj1

nije inicijalizirana.

Članovi polja su

automatski

inicijalizirani

na null.

-------Računarski praktikum 3-------


Array2
Array

Napomena:

Pri izvršavanju se provjeravaju sve granice polja. Ukoliko se pokuša dohvatiti indeks izvan granica, baca se IndexOutOfRangeException iznimka.

Provjeravanje se može izbjeći samo u unsafe kodu:

unsafe

{

int* a = stackalloc int[100];

Console.Write("{0}, {1}", a[0], a[100]);

}

-------Računarski praktikum 3-------


Array3
Array

static void Main(string[] args)

{

int[] p = new int[3];

try

{

Console.WriteLine(p[2]);

Console.WriteLine(p[4]); // baca se iznimka

}

catch(IndexOutOfRangeException e)

{

Console.WriteLine("Indeks izvan dopustenog");

}

}

-------Računarski praktikum 3-------


Array list
Array, List

Tip Array ima fiksnu veličinu.

Ukoliko je potrebno dinamički povećavati broj objekata, koristi se klasa List (List<T>) za koju nije potrebno prethodno definirati broj objekata koje će sadržavati.

Dodavanje objekata vrši se metodom Add.

-------Računarski praktikum 3-------


ad