slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Młodzi aktywni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Młodzi aktywni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
otto-wilder

Młodzi aktywni - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Młodzi aktywni
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Młodzi aktywni

  2. Demokracja Jest to system rządów (ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej. Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji. Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa). Istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe rozróżnienie dotyczy formy, w jakiej obywatele wykonują swoją wolę. W demokracji bezpośredniej obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych, natomiast w demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) władza polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez wybieranych przedstawicieli.

  3. Aktywność społeczna Jest to dobrowolne działanie na rzecz określonej grupy lub środowiska: swojego lub zewnętrznego. Działanie to jest realizowane przez grupę osób (wolontariuszy, społeczników), które nie otrzymują wynagrodzenia. Koszty aktywności mogą być pokrywane ze źródeł własnych lub zewnętrznych. Aktywność może towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej powstania lub z niej wynikać. Działanie to cechuje powtarzalność lub akcyjność.

  4. Aktywność społeczna młodzieży

  5. Młodzieżowa Rada Miasta Wśród wielu organizacji funkcjonujących na terenie Rawy Mazowieckiej ważne miejsce zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta. Jest to organizacja, powołana w myśl art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, działająca przy Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.Do MRM należy 12 radnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka, wybieranych na okres dwuletniej kadencji. Młodzieżowa Rada Miasta występuje z wnioskami i propozycjami dotyczącymi środowiska i interesów lokalnych młodzieży przed Radą Miasta Rawa Mazowiecka i Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. Współpracuje z samorządami szkolnymi. Ponadto młodzieżowi Radni oprócz realizacji celów statutowych takich jak upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu miasta, pomagają w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta oraz rawskie organizacje i instytucje. Młodzieżowa rada sama również jest organizatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno- sportowym i charytatywnym.

  6. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Młodzież z Rawy Mazowieckiej chętnie uczestniczy również w corocznej, ogólnopolskiej imprezie rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, czyli Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbywają się koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.

  7. Pokaz talentów Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka już kilkakrotnie organizowała konkurs "POKAŻ SIĘ!". Jego celem jest zaprezentowanie i promocja rawskich talentów na scenie Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych, samodzielnie lub zespołowo i pokazać się niemalże w każdej formie prezentacji scenicznej jak: taniec, śpiew, gra na dowolnym instrumencie, mała forma sceniczna, recytacja, kabaret, występy sportowe, występy akrobatyczne itp. 

  8. Dziękujemy za uwagę