slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conference Sexuality and Quality of life Tatranska Lesna, Slovakia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conference Sexuality and Quality of life Tatranska Lesna, Slovakia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Conference Sexuality and Quality of life Tatranska Lesna, Slovakia - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Conference Sexuality and Quality of life Tatranska Lesna, Slovakia ‘Young and Sexual’ – „Mladí a sexuálni“ Th e Dutch Approach – Holandský prístup Teun Visser 10 October 2005. Prehľad. Cieľ Objasnenie pojmov Medzinárodný kontext Prístup postavený na právach Dôsledky programu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Conference Sexuality and Quality of life Tatranska Lesna, Slovakia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Conference Sexuality and Quality of life

Tatranska Lesna, Slovakia

‘Young and Sexual’ – „Mladí a sexuálni“

The Dutch Approach – Holandský prístup

Teun Visser

10 October 2005

preh ad
Prehľad
 • Cieľ
 • Objasnenie pojmov
 • Medzinárodný kontext
 • Prístup postavený na právach
 • Dôsledky programu
 • Holandský prístup – zásada RAP/PAP
 • Komplexná výchova v sexualite versus … ..
 • Závery
slide3
Cieľ mojej prezentácie je:

rozprávať (sa) o tom, ako robiť komplexné programy v oblasti sexuality

kto je na a cie ov skupina
Kto je naša cieľová skupina?

WHO:

Adolescenti: 10-19 roční

OSN - United Nations:

Mládež: 15-24 roční

WHO:

Mladí ľudia: 10-24 roční

sexuality
Sexuality:
 • Sexualita je centrálnym aspektom ľudského bytia počas celého života jednotlivca a zahŕňa pohlavie, rodovú identitu a rodové roly, sexuálnu orientáciu, erotiku, pôžitok, intímnosť a reprodukciu. Sexualita je prežívaná a vyjadruje sa v myšlienkach, predstavách, túžbach, názoroch, postojoch, hodnotách, správaní, sexuálnych praktikách, rolách a vzťahoch. Aj keď sexualita môže zahŕňať všetky tieto dimenzie, nie každý jednotlivec ich prežíva a vyjadruje v úplnosti. Sexualitu ovplyvňuje interakcia biologických, psychologických, sociálnych, ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických a náboženských či spirituálnych faktorov. (WHO)
medzin rodn kontext
Medzinárodný kontext
 • 1989 Medzinár. dohovor o právach dieťaťa
 • 1994 Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji (ICPD) – Káhira 1994
 • 1999 (ICPD +5)
 • Svetové konferencie o ženách 1995 Peking a 2000 Mexico City
slide7

Dokumenty OSN: dôsledky pre mladých ľudí

 • Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa
 • Mladí ľudia sú ľudské bytosti, sú subjektom svojich vlastných práv
 • Mladí ľudia majú právo vyjadrovať svoje názory a právo na to, aby boli tieto názory brané vážne
slide8

Dokumenty OSN: dôsledky pre mladých ľudí

 • 1994, Medzinár. konferencia o populácii a rozvoji
 • Ťažisko sa presunulo z plánovania rodiny na plodnosť a reprodukčné zdravie
 • Sexuálne a reprodukčné práva mladých ľudí sú uznané
 • Programy reprodukčného zdraviasa musia týkať aj potrieb mladých ľudí
 • Mladí ľudia majú právo robiť informované rozhodnutie
slide9

Dokumenty OSN: dôsledky pre mladých ľudí

 • 1999 (ICPD +5) a 1995, 2000 and Peking +5
 • Prvé fórum mládeže (Youth Forum) počas ICPD +5
 • Zabezpečenie výkonu sexuálnych a reprodukčných práv pre mladých ľudí
 • Integrovaný, holistický prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu mladých ľudí
 • Úplná participácia mladých ľudí na všetkých úrovniach programov
 • (zdroj:www.unfpa.org/icpd/round&meetings/ny_adolescent/report.htm)
pr stup postaven na pr vach je strat giou ktor
Prístup postavený na právach je stratégiou, ktorá:
 • Uznáva práva mladých ľudí na etickej úrovni
 • Stavia sa za ochranu týchto práv
 • Podporuje tieto práva
 • Vychováva a informuje o týchto právach
 • Posilňuje mladých ľudí vo vykonávaní a obhajobe svojich práv
 • Posilňuje mladých ľudí v aktívnom prístupe
pr stup postaven na pr vach
Prístup postavený na právach:
 • Je orientovaný proti násiliu a zneužívaniu
 • Obsahuje aj komunikáciu o sexuálnej abstinencii bezpečnejšom sexe a sociálnych normách, ktoré podporujú rovnosť v partnerstve
 • Obsahuje étos prístupu postaveného na právach
pr stup postaven na pr vach charakteristiky
Prístup postavený na právach - charakteristiky
 • Mladí ľudia sú „aktéri“, nie iba „príjemcovia“ posolstiev
 • Ponúkanie alternatív namiesto modelovania správania
 • Pozitívny vývoj namiesto stratégií orientovaných iba na problémy
 • Zvyšovanie povedomia o právach
 • Vstupuje do platnosti, keď sú porušované práva
uplat ovanie programu 1
Uplatňovanie programu(1)

Prístup postavený na právach je investíciou do potenciálu mladých ľudí, ale aj je aj ich ochranou.Subjektívna pohoda mladých ľudí (well-being) sa najefektívnejšie dosahuje posilňovaním ich schopností, zväčšovaním prístupu k príležitostiam a poskytovaním bezpečného a podporného prostredia.

uplat ovanie programu 2
Uplatňovanie programu (2)
 • Posúvať hranice aj do oblastí, v ktorých sa dotýkame sexuality ako pôžitku
 • Mať jasnú filozofiu
 • Uznávať sexuálne práva
 • Uznávať silu mladých ľudí
 • Rešpektovať sociálny kontext
 • Poskytovať aj také zručnosti, ktoré vedú poza rámec „riešenia problémov“
o je to holandsk pr stup
Čo je to holandský prístup?

Úcta Holandska voči právam jednotlivcov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je v pozadí nízkeho výskytu tehotnosti a potratovosti mladistvých, ako aj v pozadí otvorenej diskusie o ich sexualite.

pap rap pravidlo 1
PAP/RAP pravidlo (1)

P/RsúPráva/Rights:

 • Byť sebou
 • Poznať
 • Chrániť sa a byť chránený/á
 • Mať zdravotnú starostlivosť
pap rap pravidlo 2
PAP/RAP-pravidlo (2)

A je Akceptácia:

 • Že mladí ľudia sú sexuálne bytosti
 • Sexuálnej orientácie
 • Rodovej rovnosti
 • Rozprávania sa o sexualite
pap rap pravidlo 3
PAP/RAP-pravidlo (3)

P je Participácia:

mladých ľudí na všetkých úrovniach a v celom procese

pap rap
PAP/RAP
 • Práva v oblasti sexuality podporujú posilňovanie mladých ľudí (empowerment)
 • Akceptáciasexuality mladých ľudípodporuje zdravú spoločnosť
 • Participáciapodporuje zodpovednosť
abstinenc ia
Abstinencia
 • Zdržanie sa sexu a sexuálnej aktivity do manželstva
 • Je to jediné rozhodnutie

ALE:

Čo to znamená „sexuálna aktivita“?

Ako dlho abstinovať?

Je abstinencia realistická možnosť?

tradi n model abc
Tradičný model ABC
 • A=abstinencia
 • B=buď verný/á
 • C=condom
tradi n abc ver z us holandsk abc model
Abstinencia

Buď verný/á

Condómy

Akceptovanie sexuality mladých

Byť realistický

Choices/Možnosť voľby

Tradičný ABC verzus holandský ABC model
komplexn sexu lna v chova ver z us iba v chova k abstinencii do man elstva 1
Prirodzená, zdravá čas života

Efektívna metóda

Dáva hodnoty „do skúšky“

Rôznorodé témy

Presné, faktické informácie

Pozitívne posolstvá

Škodlivé dôsledky

Iba jedno prijateľné správanie

Jeden druh hodnôt

Obmedzené témy

Taktika strachu

Obmedzuje sexuálnu skúsenosť/prejavy

Komplexná sexuálna výchova verzus iba výchova k abstinencii (do manželstva) (1):
komplexn sexu lna v chova ver z us iba v chova k abstinencii do man elstva 2
Používanie prezervatívu

Moderné metódy

Zdravotnícke informácie

Preskúmavanie náboženských hodnôt

Rôzne možnosti pre tehotné mladistvé

Frekvencie používania a zlyhania kondómu

Nepresné medicínske informácie, prehnané štatistiky

Špecifické náboženské hodnoty

Jedno morálne správne riešenie pre tehotné mladistvé

Komplexná sexuálna výchova verzus iba výchova k abstinencii (do manželstva) (2):
m ty o sexu lnej v chove
Mýty o sexuálnej výchove
 • Programy venujúce sa iba abstinencii sú účinné

kým sexuálna výchova

 • Povzbudzuje mládež k skoršiemu začiatku sexuálnej aktivity
 • Informácie o antikoncepcii a kondómoch zvyšujú pravdepodobnosť otehotnenia mladých
 • Antikoncepcia tak často zlyháva, že by sme mali mladých viesť k abstinencii
z ver
Záver

Povzbudzovať sexuálnu kompetenciu a menej zavádzať sexuálne obmedzenia v spoločnosti, v ktorej každá žena, muž a dieťa môžu povedať áno alebo nie bez predsudkov a strachu.