tepeln elektr rny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tepelné elektrárny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tepelné elektrárny - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

Tepelné elektrárny. Vypracovali: Pavla Korešová Tomáš Pech Tomáš Soták Jan Šembera. IX.B březen 2005. Princip Tepelné elektrárny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tepelné elektrárny' - oswald


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tepeln elektr rny

Tepelné elektrárny

Vypracovali: Pavla Korešová

Tomáš Pech

Tomáš Soták

Jan Šembera

IX.B

březen 2005

princip tepeln elektr rny

Princip Tepelné elektrárny

Základem je kotel na spalování hnědého uhlí (může být i na jiné palivo, např. olej, plyn, ale nejčastěji na nekvalitní hnědé uhlí až lignit). Uhlí se neustále přisypává pomocí dopravníku(1). V kotli(10) se uhlí spaluje a ohřívá vodu, která je v potrubí vedeném okolo kotle. Ohřátím na vysokou teplotu voda přechází v páru, která se tlakem vhání na turbinu(17), kterou otáčí. Ta pomocí převodů roztáčí generátor(18). Z generátoru odchází přes trafostanice elektrický proud do sítě.

vysv tlivky k obr zku

8 – odvod zgranulované strusky – roztavená struska vytéká

z výtavného ohniště a granuluje v granulační nádrži na

jemné částice, hrubší jsou drceny.

Strusku nasává ejektor a potrubním dopravním systémem je struska dopravena na mokré úložiště, vzdálené až několik kilometrů.

9 – struska – vzniká v parním kotli s výtavním ohništěm tavením popela nebo popílku. Vypouští se do granulační nádrže (viz 8).

10 – kotel - je zařízení určené na výrobu páry. Skládá se ze spalovacího zařízení (ohniště) a parního generátoru, kde z napájecí vody vzniká pára o teplotě např. 545o C a tlaku 13,6 MPa.

Kotle se dělí podle typu ohniště (např. roštové, práškové výtavní, práškové granulační, fluidní), podle konstrukce parního generátoru a podle oběhu (přirozený, nucený oběh, průtlačné kotle)

Vysvětlivky k obrázku

1 – pásový dopravník – umožňuje plynulý transport paliva ze skládky do zásobníku.

Gumový pás dopravníku je poháněn elektromotory. Uhlí se jimi dopravuje na vzdálenosti i stovek metrů.

2 – zásobník uhlí v elektrárně

3 – mlecí zařízení – součástí mlecího okruhu je:

zásobník kusového uhlí

podavač zabezpečující dopravu uhlí do mlýna

mlýn, kde se mele kusové uhlí na prášek

třídič, který vrací hrubé kusy zpět do okruhu

a potrubní dopravní systém s  ventilátorem.

Kapacita mlecího okruhu bloku s výkonem 200MW je až

180 tun hnědého uhlí za hodinu.

4 – úložiště popílku – Popílek jsou jemné částečky popelu vzniklé spalováním práškového uhlí. Vzniká ve spalovacím prostoru a je unášen spalinami do dalších částí kotle. Ze spalin se odstraňuje cyklonami a elektrostatickými filtry.

5 – technologická voda splavovací - je voda používaná nadopravu materiálů v elektrárně, např. popílku na úložiště apod. Vysoká spotřeba vody se dá výrazně snížit recirkulací s průběžným čištěním..

6 – čerpadlo - v čerpadle se mění mechanická energie na potenciální energii kapaliny.

Rozlišujeme 3 základní typy čerpadel – hydrodynamická radiální nebo diagonální, dále hydrostatická a čerpadla pracující na jiném principu. Hydrodynamické čerpadlo mění

kinetickou energii rotoru na kinetickou energii vody.

7 – hořáky – jsou to zařízení, kterými se přivádí směs paliva (práškového uhlí příp. jiného) a vzduchu do spalovacího prostoru ohniště. Ihned po výstupu z hořáku se palivová směs mísí se sekundárním vzduchem a musí na co nejkratší dráze shořet. Hořák má podstatný vliv na správný průběh spalování. Hořáky se dělí:

podle použití – výkonné, zapalovací, speciální

podle paliva – práškové, olejové, plynové, kombinované

podle výkonu – 4-80 MW

slide27

18 – elektrický generátor– zařízení, ve kterém dochází k přeměně kinetické energie rotoru turbogenerátoru na elektrickou energii. Většinou bývá na společné hřídeli

s turbínou. Siločáry magnetického pole rotoru protínají vinutí statoru a indukují v něm elektrický proud.

19 – chladící voda – voda odvádějící z kondenzátoru teplo, které se uvolňuje při kondenzaci páry. Ochlazuje se v chladící věži a vrací se zpět do kondenzátoru. Teplota chladící vody na vstupu do kondenzátoru je 15 – 25o C a na výstupu 26 – 35o C.

20 – chladící věž – tepelný výměník, ve kterém se odevzdává teplo chladící vody do okolní atmosféry. Nejpoužívanější jsou věže s přirozeným tahem. Přiváděná voda je rozstřikována na malé kapičky, které jsou ochlazovány proudem stoupajícího vzduchu, ohřátého na 20o C.Tahový komín chladicí věže je ze železobetonového hyberboloidního pláště, vysoký 90 m, s průměrem základny 73 m a ústím 43 m.

21 – dýmový ventilátor – zařízení na stlačování plynu. V TE na fosilní palivo se tyto ventilátory používají na odvod ochlazených spalin do komína. Objemový průtok spalinového ventilátoru je 15 m3/s. Teplota spalin je 170o C.

22 – komín – slouží k odvádění spalin do ovzduší. Je to dutý válec, vytvářející na základě rozdílu hustoty okolního vzduchu a ohřátých spalin vztlak. Váýška komína je 60 – 300 m a teplota spalin na výstupu je 130 – 140o C.

11 – parní buben - je to válcová horizontální ocelová tlaková, tepelně izolovaná nádoba, často umístěná mimo spalovací prostor a mimo tah kotle. Dochází v něm k separaci nasycené páry. Buben zajišťuje přirozená oběh vody. V průtlačných kotlích buben odpadá.

12 – ohřívák vzduchu - tepelný výměník, ve kterém se nasávaný vzduch ohřívá teplem

odcházejících spalin.

13 - ventilátor – zařízení na stlačování plynu. V elektrárnách na pevná fosilní paliva, tj. uhlí, se ventilátory používají na vhánění spalovaného vzduchu do ohniště.

14 – elektrostatický odlučovač popílku – v tomto zařízení působením elektrostatického pole získávají částečky popílku záporný náboj a jsou sbírané na kladných elektrodách.

Umistˇuje se před komínem, odlučivost popílku je více jak 99%.

15 – napájecí čerpadlo – dopravuje vodu z kondenzátoru zpět do kotle.

16 – kondenzátor - je tepelný výměník, ve kterém na trubkách chlazených chladící vodou

kondenzuje pára, přiváděná do kondenzátoru z posledního stupně parní turbíny. Kondenzační teplo (tj. teplo uvolněné při změně (zchlazení) páry na vodu se odvádí chladicí vodou na chladící věž. Chladící voda se ohřívá cca o 11o C.

17 – turbína - energetické zařízení, ve kterém probíhá přeměna části vnitřní energie pracovní látky na mechanickou energii turbogenerátoru. V TE na fosilní paliva jsou nejčastější

parní turbíny, kde pracovní látkou je pára. Výkon turbín je od 2 do 500 MW a pracují s párou horkou 360 – 550o C pod tlakem 2-16 MPa.

vliv tepeln ch elektr ren na ivotn prost ed

Vliv tepelných elektráren na životní prostředí

Výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách (dále jen TE) je považována za významný zdroj znečištění životního prostředí. K výrobě energie je využíván neobnovitelný zdroj energie (uhlí).

Při těžbě a následném zušlechťování hnědého uhlí dochází k velkoplošnému poškození přírody – povrchové lomy, skládky hlušiny.

Při vlastní výrobě elektrické energie v TE dochází k produkci odpadů, k vypouštění škodlivých emisí (plynů) a imisí (pevných látek) do ovzduší.

Přes uvedené nedostatky zůstává výroba elektřiny v TE základem energetiky ve většině zemí. Různé typy TE mají různě velké negativní dopady na životní prostředí.

Negativním vlivům TE na životní prostředí je potřeba předcházet a minimalizovat je již v době projekčních prací. Pozitivních vlivů TE je velmi málo.

tepeln elektr rna vzhledem k ostatn m
Tepelná elektrárna vzhledem k ostatním:
  • Jaderná elektrárna je více ekologičtější než TE, ale je u ní riziko havárie
  • Sluneční, větrné, vodní, geotermální a přílivové elektrárny neškodí životnímu prostředí, jejich provoz je ale omezen přírodou ( na rozdíl od TE )