prosjektoversikt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjektoversikt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjektoversikt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Prosjektoversikt - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Prosjektoversikt. Prosjektbeskrivelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjektoversikt' - ostinmannual


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
 • SLT er en modell for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak blant barn og unge. Utgangspunktet for SLT er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes. Det er mange, både enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige instanser som ser det som sin oppgave å delta i arbeidet. Det er med andre ord mange aktører på den arenaen som kan kalles kriminalitetsforebygging.
 • SLT arbeidet skal bidra til å etablere og samordne et tverrfaglig samarbeid som forebygger psykososiale problemer, rus og kriminalitet. SLT skal bidra til å synliggjøre barn og unge og deres situasjon. Samarbeidet skal bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø, og at målgruppen velger en positiv livsstil.
beskrivelse
Beskrivelse
 • Målgruppa i Søndre Land er barn og unge under 25 år.
 • Kommunen har tatt i bruk SLT- modellen for å sikre et mest mulig helhetlig forbyggingsarbeid for barn og unge.
 • Vi skal samle kunnskap om, og kartlegge barn og unges situasjon, og bruke dette som grunnlag for å arbeide kriminalitetsforebyggende. Målet med SLT er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at alle instanser støtter og utfyller hverandres arbeid.
 • SLT er en samarbeidsmodell!

NYTTIGE LINKER...............................

www.forebygging.no

www.rus-ost.no

www.krad.no

www.ung.no

slt i s ndre land er organisert i 3 grupper
SLT i Søndre Land er organisert i 3 grupper:
 • Styringsgruppe

Arbeidet er forankret på høyeste nivå i kommunen gjennom styringsgruppa. Gruppas oppgave er å ta stilling til de satsningsområder koordineringsgruppa ønsker, og etablere rammer for det forebyggende arbeidet. Styringsgruppa må godkjenne bruk av økonomiske midler av en viss størrelse.

Gruppa skal ha 2-4 møter hvert år.

 • Koordineringsgruppe

Dette er en tverrfaglig gruppe som koordinerer det praktiske arbeidet i forhold til satsningsområdene.

Gruppa kan trekke inn øvrige samarbeidspartnere i aktuelle saker.

Koordineringsgruppa skal opparbeide seg kunnskap og kompetanse når det gjelder oppvekstvilkår i kommunen, og synliggjøre barn og unges situasjon.

slide5
Koordineringsgruppa har beslutningsmyndighet innenfor satsningsområdene, men skal rapportere jevnlig til styringsgruppa og rådføre seg med denne i større saker. Denne gruppa er bredt sammensatt, og besitter mye kunnskap om hvordan barn og unge har det i Søndre Land.

Koordineringsgruppa møtes ca en gang hver måned

 • Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppene som jobber forebyggende er det mange av, og disse er forskjellig sammensatt. Som nevnt innledningsvis er det mange aktører på den arenaen som kan kalles kriminalitetsforebygging. Under tiltaksoversikten på Søndre Land sin hjemmeside (se SLT prosjektet) finner man en oversikt over mange av de som jobber forebyggende i kommunen.

Link: www.sondre-land.kommune.no

samarbeidet i 2007
Samarbeidet i 2007
 • Det har vært gjennomført ”open-space” samlinger for å bevisstgjøre folk om hva SLT er, og påvirke til samarbeid på tvers av tjenesteområder og etater. Disse samlingene har vært svært vellykket, og vi vil fortsette med disse også i 2008. Her samles kommunalt ansatte, politiet, lag og foreninger, samt representanter fra ungdomsrådet. Disse samlingene har vært grunnpilarene for det videre SLT- arbeidet i kommunen.
 • Koordineringsgruppa ble satt sammen i oktober 2007, og gjennomførte 3 møter før årets slutt. Dette har vært positive møter med innhold som krever oppfølging, og det er mange som gjør en god jobb for barn og unge i kommunen.
 • SLT ble på en måte født på nytt utpå høsten i 2007, og nå føler vi at arbeidet er godt i gang. Vi gleder oss til å fatt på de gode tiltakene og fortsette det gode kriminalitetsforebyggende arbeidet i 2008!
koordinatorrollen
SLT-koordinatoren er bindeleddet mellom kommunen og politiet, og pådriver for det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

En av oppgavene til koordinatoren er å samle kunnskap om barns og unges oppvekstvilkår, og hva som finnes av aktiviteter og tiltak for barn og unge i kommunen (se tiltaksoversikt på kommunens hjemmeside).

Barns og unges kriminelle aktivitet, og tegn på mistilpasning og problem skal kartlegges, og man skal se på mulige lokale årsaker til dette. Politiet og SLT-koordinatoren jobber tett sammen for å styrke kunnskapsnivået i forhold til kriminell aktivitet, og

samarbeider med andre tjenesteområder om å finne forslag til hvordan den kriminelle aktiviteten kan forebygges.

Koordineringsgruppa ser på hvorvidt vi skal starte opp med nye tiltak eller finne ut hvordan vi kan øke effekten av de tiltak som allerede er satt i gang.

Nåværende SLT-koordinator ble ansatt i mai 2007, i 50 % prosjektstilling, som er finansiert av Østnorsk Kompetansesenter. Koordinatoren har i tillegg 50 % stilling i et annet prosjekt. Østnorsk Kompetansesenter bistår SLT-koordinatoren med veiledning og oppfølging.

Koordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i det forebyggende arbeidet. Koordinatoren har et overordnet ansvar for å være pådriver i alle ledd av samarbeidet.

Koordinatorrollen
slide8

Søndre Land har:

 • Trygge barnehager
 • Holdningsskapende arbeid blant barn og unge
 • Grunnskole med trygge rammer
 • SFO-tilbud
 • BAF – team (tverrfaglig samarbeid i barnehager og skoler)
 • Helsestasjon for ungdom
 • Lag og foreninger
 • Idrettslag med aktiviteter for barn og unge
 • Ungdomsklubb
 • Internettkafé
 • Rusfrie arrangement for ungdommen
satsningsomr der for 2008
Satsningsområder for 2008
 • Bedre samarbeidet på tvers av tjenesteområdene i kommunen
 • Etablere kontakter i det frivillige arbeidet, og samarbeide med lag og foreninger om å sette i gang allidrett
 • Arrangere informasjonsmøter med aktuelle temaer
 • Opprette et eget forebyggingsteam som skal ha fokus på ungdom og unge voksne
 • Være pådriver for opprettelse av 100 % stilling til ungdomskontakt i kommunen
 • Påvirke prosessen med bygging av ungdommens hus
 • Sette i gang og være pådriver for forebyggingstiltak
 • Bidra til utvidelse av dagtilbudet i kommunen
hva skjer s langt i 2008
Hva skjer så langt i 2008
 • Det er søkt om midler til forebyggingsprosjekt
 • SLT- koordinator har deltatt ved flere foreldremøter på ungdomsskolen
 • Informasjonsmøte om NettVett er avholdt i samarbeid med FAU
 • SLIL, lokalsamfunnsprosjektet og SLT har samarbeidet om foredragskveld ved newpage (www.newpage.no)
 • Hyppig møtevirksomhet i SLT, med bl.a. ”open-space”
 • Guttegrupper har startet opp på SLUS
 • Det arbeides videre med å få startet opp et innsatsteam
 • Søndre Land har fått tilbud om fagdager i regi av Antidoping Norge
 • Örebro forebyggingsprogram skal inn som et tilbud til foreldre/foresatte i ungdomsskolen
informasjon om ulike tiltak
Informasjon om ulike tiltak

Innsatsteam

Innsatsteamet skal være et bindeledd mellom skolen, foreldrene og andre hjelpeinstanser (slik som for eksempel barnevern og ppt)

Teamet skal kontaktes av skolen dersom en elev har problemer med å gjennomføre skoledagen, og andre tilpasninger er forsøkt gjennomført uten hell. Teamet samarbeider med skolen om å kontakte foreldre/foresatte, og om foresatte ønsker vil teamet sette inn alternative tiltak som for eksempel samtaler, aktiviteter, henting til skolen.

Samtalene kan gjennomføres på skolen, i hjemmet eller under aktivitet, og skal bidra til å avdekke årsaken til at eleven ikke er på skolen eller deltar i undervisningen

Eleven skal få hjelp til å håndtere problemene som avdekkes, og det skal tilrettelegges for at eleven kommer tilbake på skolen.

slide12
Örebro forebyggingsprogram (ÖPP)
 • ÖPP er en forskningsbasert foreldremøtemetode som har som formål å forebygge tidlig alkoholdebut og alkoholpåvirkning, men som også viser seg å være effektiv når det gjelder å forebygge annen normbrytende atferd som skulk, naskeri og hærverk.
 • Programmet består av korte foreldremøter (15–20 minutter) en gang per termin i

tilknytning til ordinære foreldremøter i løpet av skoleår 8-10.

 • Det blir presentert forskningsbaserte argumenter som viser at barn som blir tilbudt alkohol av sine foreldre drikker mer alkohol i ungdomsårene. Videre har det stor betydning for ungdommenes alkoholvaner at foreldrene markerer for sine barn at det ikke er ok å drikke når man er tenåring.
 • Foreldrene oppfordres til å diskutere dette med hverandre og å gjøre avtaler innen foreldergruppen når det gjelder regler og normer rundt alkoholbruk. Også andre spørsmål som foreldre synes er viktige kan diskuteres; som for eksempel hvilke tider som skal gjelde for barna, eller hvordan man håndterer «hjemme alene» fester.
slide13
Forklaringen på hvorfor programmet er virksomt når det gjelder å forebygge ikke bare tidlig alkoholdebut og alkoholpåvirkning, men også mobbing, naskerier og

andre normbrudd antas å være at foreldrene, gjennom å ta del i programmet, trygges i å bli tydeligere i sin foreldrerolle. Det gir i sin tur effekter på barnets atferd.

 • Programmet er betydelig mindre omfattende enn andre foreldreprogram som for eksempel COPE, Foreldrekraft og STEG FOR STEG.
 • Det inneholder ingen momenter som fremmer positiv oppmerksomhet og heller ikke avsnitt der foreldrene får øve seg på ulike måter å forholde seg på.
 • Likheten består i betydningen av klar og tydelig kommunikasjon rundt normer for bruk av alkohol og annen risikoatferd.
slide14
Guttegruppe
 • Samtaler i grupper på mellom 5-7 personer, hvor tema varierer fra gang til gang
 • En samtale hver uke, som gjennomføres i skoletida. Ungdomsskolen ønsker slikt tiltak, og bidrar til å legge til rette for gjennomføring av gruppesamtaler
 • Bruker deler av programmet ”Trygg Oppvekst” i gruppene
 • ”Trygg Oppvekst” er utarbeidet av høgskolen i Østfold, i samarbeid med IOGTs juniorforbund. Dette er et rusforebyggende modningsprogram
 • Vi blander ”sterke og svake” personer på hver gruppe
 • Elevene skal lære seg å sette grenser, uttrykke følelser og oppleve mestring. Vi påvirker blant annet til gode holdninger og utsettelse av alkoholdebut
veien videre
Veien videre
 • Foreløpig er koordinatoren ansatt i prosjektstilling. Søndre Land kommune må ta stilling til om SLT er noe de ønsker skal fortsette da prosjektperioden tar slutt.
 • Det må arbeides mer med implementering av SLT i kommunen dersom Søndre Land velger å fortsette ordningen.
 • SLT må forankres på høyeste nivå og gjøres bedre kjent. Markedsføring av SLT vil gi positive signaler ut mot innbyggerne, og folk som ønsker å flytte til kommunen; en kommune som viser at den har fokus på oppvekstvilkår og forebygging av problemer hos barn og unge vil alltid være positiv.