organik kimya teorik l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organik Kimya Teorik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organik Kimya Teorik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Organik Kimya Teorik - PowerPoint PPT Presentation


 • 1445 Views
 • Uploaded on

Organik Kimya Teorik. 1-Genel Bilgiler Karbon atomunun elektronik yapısı ve kimyasal bağ türleri, Fonksiyonlu grup kavramı, Organik moleküllerde adlandırma kuralları, İzomeri kavramı, Atomlar arası bağların polarizasyonu (İndüktif ve mezomer etkiler),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organik Kimya Teorik' - ostinmannual


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organik kimya teorik

Organik Kimya Teorik

1-Genel Bilgiler

Karbon atomunun elektronik yapısı ve kimyasal bağ türleri,

Fonksiyonlu grup kavramı,

Organik moleküllerde adlandırma kuralları,

İzomeri kavramı,

Atomlar arası bağların polarizasyonu (İndüktif ve mezomer etkiler),

Organik moleküllerde asidite ve bazisite kavramı,

Organik reaksiyonlar (sübstitüsyon, eliminasyon ve addisyon reaksiyonları genel bilgi)

slide2

2- Organik Bileşikler

 • 2.1. Alifatik Seri:
 • 2.1.1. Hidrokarbonlar (Alkanlar, Alkenler ve Alkinler),
 • 2.1.2. Halojenli türevler,
 • 2.1.3. Organometalik bileşikler ,
 • 2.1.4. Alkoller,
 • 2.1.5. Pollioller,
 • 2.1.6. Eteroksitler,
 • 2.1.7. Tioller ve diğer kükürtlü türevler,
 • 2.1.8. Aminler ve amin türevleri,
 • 2.1.9. Karbonil grubu içeren türevler,
 • 2.1.10. Karboksili asitler ve türevleri.
 • Bu grupta yer alan madde sınıfları a- Genel kimyasal formül, b- Adlandırma kuralları, c- Varsa izomeri örnekleri, d-Elde ediliş yöntemleri, e- Fiziksel ve kimyasal özellikleri, f- Kullanılış yerleri sırası ile incelenmektedir.
slide3
2.2.Aromatik bileşikler:

2.2.1.Genel bilgiler

2.2.1.1.Aromatiklik kavramı ve aromatik özellikler,

2.2.1.2. Aromatik bileşiklerde elektrofilik sübstitüsyon mekanizmaları,

2.2.1.3.Adlandırma kuralları,

2.2.2. Benzen ve diğer aromatik hidrokarbonlar,

2.2.3. Halojenli aromatik bileşikler,

2.2.4. Fenoller,

2.2.5. Aromatik amin türevleri,

2.2.6. Karboksilli asitler ve arilsülfonik asitler konu başlıkları halinde

yukarda verilen sıraya göre incelenmektedir.

2.3.Heterosiklik bileşikler:

2.3.1.Genel bilgiler,

 • 2.3.2. Tanım ve sınıflandırma,
 • 2.3.3. Adlandırma kuralları ile 5 ve 6 üyeli hetero halkalarının genel sentez prensipleri incelenebilmektedir.
5 yar y l farmas tik kimya teorik
5. Yarıyıl Farmasötik Kimya Teorik

1.Farmasötik Kimya’ya giriş

1.1..İlaçların organizmada geçirdiği aşamalar

1.1.1. Absorbsiyon

1.1.2. Dağılım

1.1.3.Atılım

2.İlaç Metabolizması

2.1.Faz 1 ve fonksiyonel reaksiyonlar

2.2.Faz 2 ve konjugasyon reaksiyonları

3.İlaçların keşfedilmesi ve geliştirilmesi

3.1.Raslantı sonucu ilaç bulunması

3.2.İlaç eleme yöntemi

3.3.Kimyasal Modifikasyon

3.4.Mekanizmaya dayalı ilaç tasarımı (Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı)

4. İlaç Etken Madde Tasarım Yöntemleri

4.1. Kimyasal Yapı ve Biyolojik-Etki Arasındaki İlişkiler

4.1.1. Yapı-Etki İlişkilerinde Rol Oynayan Fizikokimyasal Parametreler

4.1.2. Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Analizleri (QSAR)

4.1.2.1. Geleneksel Analiz Metodları

4.1.2.1.1.Hansch Analiz Metodu

4.1.2.2. Üç Boyutlu Yapı-Etki İlişkileri Analizleri ve Moleküler Modelleme Yöntemleri

slide5
5.Lokal anestezik ilaçlar

5.1.Ester yapısı içeren bileşikler

5.1.1.Benzoik asit esterleri

5.1.2.p-Alkoksi benzoic asit esterleri

5.1.3.p-aminobenzoik asit esterleri

5.1.4.m-Aminobenzoik asit esterleri

5.2.Amid türevi bileşikler

5.3.Anilid türevi bileşikler

5.4.Diğer bileşikler

6.Sedatif ve hipnotikler

6.1.Alkoller

6.2.Karbamat esterleri

6.3.Aldehitler

6.4.Üre ve türevleri (açık zincirli üreidler,kapalı siklik üreidler)

6.5.Siklik amid ve imidler

6.6.Hipnotik benzodiazepinler

7.Trankilizanlar (Minör trankilizanlar,Anksiyolitikler)

7.1.Propandiol türevi (Mebromat)

7.2.Antihistaminik etkili difenil metan türevi

7.3.Benzodiazepin türevleri

slide6
8.Nöroleptikler (Majör trankilizanlar)

8.1.Fenotiazin türevleri

8.2.Tiyoksanten türevleri

8.3.Butirofenon türevleri

8.4.Difenilbutil piperidin türevleri

8.5.Difenilmetan türevleri

8.6.Dibenz-1,4-oksazeptin türevi

8.7.Diğerleri

9. Merkezi Etkili Adale Gevşeticiler (Myorölaksan İlaçlar)

9.1. Propandiol Türevleri

9.2. Benzoksazol Türevleri

9.3. Benzodiazepinler

9.4. Baklofen

9.5. Diğer İlaçlar

10. Antiepileptik İlaçlar

10.1. Antiepileptik İlaçların Etki Mekanizması

10.2. Üreit Yapısı Taşıyan Bileşikler

10.2.1. Hidantoinler

10.2.2. Oksazolidindion Türevleri

10.2.3. Süksinimit Türevleri

10.2.4. Glutarimitler

10.2.5. Açil Üreler

10.3. Benzodiazepinler

10.4. Sekonder ve Tersiyer Alkoller

10.5. Dibenzazepin Türevleri

10.6. Valproik Asit ve Türevleri

10.7. GABA Analogları

10.8. Diğer İlaçlar ve Sekonder Antiepileptikler

slide7
11. Antidepresan İlaçlar

11.1. Etki Mekanizmaları ve Yapı-Etki İlişkileri

11.2. Monoamin Oksidaz Enzim İnhibitörleri

11.2.1. Hidrazin Türevleri

11.2.2. Nonhidrazin Türevleri

11.3. Geri-alım Blokerleri

11.3.1. Trisiklik Antidepresanlar

11.3.2. II. Kuşak Atipik Antidepresanlar

11.3.2.1. Selektif Norepinefrin Geri-alım Blokerleri

11.3.2.1.1. Tetrasiklik Türevler

11.3.2.2. Selektif Seretonin Geri-alım Blokerleri

11.3.2.2.1. Bisiklik Türevler

11.3.2.2.2. Monosiklik Türevler

11.4. Lityum Tuzları

12.Narkotik Analjezikler

12.1. Morfin ve türevleri

12.2. Morfinan türevleri

12.3. Benzomorfanlar

12.4. Meperidin türevi bileşikler

12.5. 1,1-Difenil amino alkanlar

slide8
13.Narkotik olmayan analjezikler

13.1. Nonsteroidal analjezik-antipiretik-antienflamatuvar ilaçlar

13.2. Salisilik asit ve türevleri

13.3.Anilin ve p-aminofenol türevleri

13.4.Pirazol türevleri

13.5.Pirazolidin türevleri

13.6.Antranilik asit ve 2-Aminonikotinik asit ve türevleri

13.7.Aril asetik asit türevleri

13.7.1.İndol asetik asit türevleri

13.7.2.Fenil asetik asit türevleri

13.7.3.Pirol-2-asetik asit türevleri

13.7.4.Aril propanoik asit türevleri

13.8.Diğerleri

13.9.Özel antienflamatuvar ilaçlar

13.9.1..Klorokin ve türevleri

13.9.2.Altın bileşikleri

14.Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar

14.1.Değişik yapıdaki ilaçlar

6 yar y l farmas tik kimya teorik
6. Yarıyıl Farmasötik Kimya Teorik

1.Sulfonamidler

1.1.Genel Giris

1.2.Etki Mekanizmaları

1.3.Yapı-Etki İliskileri

1.4.Kimyasal Özellikleri

1.5.Absorbsiyon derecelerine göre sınıflandırma

1.5.1.Absorbe olmayan veya çok az olan absorbe olanlar

1.5.2.İyi absorse olup çabuk itrah edilenler

1.5.3.Çabuk absorbe edilen ve orta derecede itrah edilenler

1.5.4.Çabuk absorbe olan ve yavas itrah edilenler

1.6.Genel sentez yöntemleri

1.6.1.Ftalil sulfatiyazol süksinilsulfatiyazol

1.6.2.Sülfametizol

1.6.2.1.*Sülfizoksazol

1.6.3.Ftalit sülfasetamid

1.6.4.Sülfanilamid

1.6.4.1.*Sülfametoksazol

1.6.4.2.*Sülfadiazin

1.6.4.3.*Sulfametoksipiridazin

1.6.5.Sulfadimetoksin

1.6.6.Sulfadoksin

1.6.7.Sulfametrol

1.6.8.Sulfadikramid

1.6.9.Sulfametoksipirazin

1.6.9.1.*Sulfa ilaçları + trimetoprim kombinasyonlar

1.6.9.2.*Salizilazosulfapridin

1.6.9.3.*Mafenid

1.7.Yan etkileri

1.8.Kullanılısları

* Türkiye’de preparatı olan bilesikler detaylı olarak anlatılmakta,diğer bilesikler formül olarak gösterilip kimyasalokunusları üzerinde durulmaktadır.

slide10
2.Aminoglikozid Antibiyotikler

2.1.Genel giriş

2.2.Kimyasal yapıları (Aglukon ve şeker kısımları)

2.3.Etki mekanizmaları

2.4.Fizikokimyasal özellikler

2.5.Rezistans mekanizmaları

2.6.Aglukonlarına göre sınıflandırılmaları

2.6.1.Streptidin taşıyanlar

2.6.1.1.Streptomisin

2.6.1.2.Dihidrostreptomisin

2.6.2. 4. konumdan sübstitüe 2-deoksistreptamin taşıyanlar

2.6.2.1.Apramisin

2.6.3. 4. ve 6. Konumdan sübstitüe 2-deoksistreptamin taşıyanlar

Doğal türevler Yarı sentetikler

Kanamisin Amikasin

Gentamisin Netilmisin

Tobramisin Dibekasin

Sisomisin Arbekasin

2.6.4. 4. ve 5. Konumdan sübstitüe 2-deoksistreptamin taşıyanlar

2.6.4.1.Neomisin

2.6.4.2.Paramomisin

2.6.4.3.Lividomisin

2.6.4.4. Ribostamisin

2.6.5.Streptamin taşıyanlar

2.6.5.1. Spektinomisin

2.6.6.Fortamin taşıyanlar

2.6.6.1. Fortimisin A

slide11
3.Amfenikoller

3.1.Kloramfenikol

3.1.1. Genel formül

3.1.2. Diastereoizomerleri

3.1.3. Genel Sentez Yöntemleri

3.1.4. Kimyasal özellikleri

3.1.5. Miktar tayini

3.1.6.Yapı-Etki ilişkileri

3.1.7. Türevleri

3.1.7.1. Kloramfenikol palmitat

3.1.7.2. Kloramfenikol süksinat

3.1.8.Kullanılışı

3.2.Tiyamfenikol

3.2.1.Genel formül

3.2.2.Sentez

3.2.3.Kullanılışı

slide12
4.Tetrasiklinler

4.1.Genel formül ve özellikleri

4.2.Elde edilişleri

4.3.Yapı-Etki ilişkileri

4.4.Kullanılışları

4.5.Doğal türevler

4.5.1.Tetrasiklin

4.5.2.Klortetrasiklin

4.5.3.Oksitetrasiklin

4.5.4.Demetilklortetrasiklin

4.6.Yarı sentetik türevler

4.6.1.Metasiklin

4.6.2.Doksisiklin

4.6.3.Rolitetrasiklin

4.6.4.Minosiklin

4.6.5.Glomosiklin

4.6.6.Limesiklin

slide13
5.Makrolid Antibiyotikler

5.1.Ortak özellikleri

5.2.Antibakteriyel Spektrumları

5.3.Doğal makrolitler

5.3.1.Eritromisin ve türevleri

5.3.2.Oleandomisin

5.3.3.Karbomisin

5.3.4.Spiramisin

5.3.5.Leukamisin

5.4.Yarı sentetik türevler

5.4.1.Azitromisin

5.4.2.Klaritromisin

5.4.3.Roksitromisin

5.4.4.Diritromisin

5.5.Linkozamidler

5.5.1.Linkomisin

5.5.2.Klindamisin

5.6.Makrolaktam Antibiyotikler

5.6.1.Ansamisinler

5.6.2.Rifamisin ve türevleri

6.Değişik Yapıdaki Antibiyotikler

6.1.Novobiosin

6.2.Steroid Antibiyotik: Fusidik Asit

slide14
7.Amino Asit Türevi Antibiyotikler

7.1.D-Sikloserin

7.2.Azaserin

7.3.DON

8.Polipeptit Antyibiyoikler

8.1.Tirotrisin

8.2.Gramisidin

8.3.Basitrasin

8.4.Viomisin ve Kapreomisin

8.5.Vankomisin, Taykoplanin ve Ristosetin

8.6.Polimiksinler

8.6.1.Polimiksin B Sülfat

8.6.2.Kolistin A Sülfat ve Metansülfonat

slide15
9.Beta Laktam Antibiyotikler

9.1.Penisilinler

9.1.1.Penisilin Kimyası ve Nomenklatür

9.1.2.Yapı-Etki İlişkileri ve Etki Mekanizmaları

9.1.3.Doğal Penisilinler

9.1.3.1.Penisilinaz ve Asit Ortama Duyarlı Penisilinler

9.1.3.2.Depo Etkili Penisilinler

9.2.Yarı Sentetik Penisilinler

9.2.1.Asit Ortama Dayanıklı Penisilinler

9.2.1.1.Penisilinaz Enzimine Dayanıklı Penisilinler

9.2.1.2.Aminopenisilinler

9.2.1.3.Karboksipenisilinler

9.2.1.4.Açilüreidopenisilinler

9.3.Karbapenemler

9.4.Monobaktamlar

9.5.Oksopenam ve Beta Laktamaz Enzim İnhibitörleri

9.5.1.Klavulanik Asit

9.5.1.2Sulbaktam

9.5.1.3.Tazobaktam

 • 9.6.Sefalosporinler
 • 9.6.1.Sefalosporinlerin Kimyası ve Nomenklatür
 • 9.6.2.Yapı-Etki İlişkileri, Etki Mekanizmaları ve Biyotrasformasyon
 • 9.6.3.Temel Sefalosporinler
 • 9.6.4.Geçiş Sefalosporinler
 • 9.6.5.Anaerob Sefalosporinler
 • 9.6.6.Geniş Spektrumlu Sefalosporinler
 • 9.6.7.Eski Oral Sefalosporinler
 • 9.6.8.Yeni Oral Sefalosporinler
 • 9.6.9.Oksosefem Grubu Sefalosporinler
slide16
10.Antimikobakteriyal İlaçlar

10.1.Tüberküloz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

10.1.1.Antibiyotikler

10.1.2. Sentetik Türevler

10.2.Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

10.2.1.Sülfon Türevleri

10.2.2.Diğer İlaçlar

11.Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Kullanılan Türevler

11.1.Nitrofurantoin

11.2.Fluorokinolonlar

12. Antifungal İlaçlar

12.1.Polien Antibiyotikler

12.2.Asitler ve Türevleri

12.3.Akridinler

12.4.Halojenli Türevler

12.5.Azol ve Triazol Türevleri

12.6.Kükürtlü İlaçlar

12.7.Allil Amin Türevleri

12.8.Diğer İlaçlar

slide17
13.Antiviral İlaçlar

13.1.İnfluenza Virüsüne Etkili İlaçlar

13.2.Herpes Virüslere Etkili İlaçlar

13.3.İmmun Yetersizlik Virüsüne (HIV) Etkili İlaçlar

13.3.1.Ters transkriptaz İnhibitörleri

13.3.2.Proteaz İnhibitörleri

13.4.İmmun Faktörler

14.Antineoplastik İlaçlar

14.1.Alkilleyici İlaçlar

14.1.1.Azotlu Hardallar

14.1.2.Etilenimin ve Metilmelaminler

14.1.3.Alkil Sülfonatlar

14.1.4.Nitrozo üreler

14.1.5.Karbazinler

14.1.6.Platin Kompleksleri

14.1.7.Diğer İlaçlar

14.2.Antimetabolitler

14.2.1.Pirimidin Antimetabolitleri

14.2.2.Pürin Antimetabolitleri

14.2.3.Folik Asit Antimetabolitleri

14.2.3.1.Bitkisel Alkaloidler (= Mitoz Zehirleri)

14.2.3.2.Sitostatik Antibiyotikler

14.2.3.3.Hormon ve Hormon Antagonistleri

14.2.3.4.Diğer Sitostatik İlaçlar

14.2.3.5.Radyoaktif İzotoplar

slide18
15.Antihistaminik Bileşikler

15.1.Allerji tanımı

15.1.1.Histamin H1 reseptör antagonistleri

15.1.2.Tarihçe

15.1.3.Etki mekanizmaları

15.1.4.Kullanılışları

15.1.5.Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma

15.1.5.1.Diarilalkilamin yapısındaki bileşikler

15.1.5.1.1.Genel formül

15.1.5.1.2.Yapı-Etki ilişkileri

15.1.5.1.3.Sentezleri

15.1.5.1.3.1.Etilendiamin türevleri

15.1.5.1.3.1.1.Fenbenzamin

15.1.5.1.3.1.2.Tripelenamin

15.1.5.1.3.1.3.Mepiramin

15.1.5.1.3.1.4.Metafenilen

15.1.5.1.3.1.5.Metafurulen

15.1.5.1.3.2.Aminoalkileterler

15.1.5.1.3.2.1.Difenhidramin

15.1.5.1.3.2.2.Medrilamin

15.1.5.1.3.2.3.Karbinoksamin

15.1.5.1.3.2.4.Klorfenoksamin

15.1.5.1.3.2.5.Doksilamin

15.1.5.1.3.2.6.Klemastin

slide19
15.1.5.1.3.3.Amino alkan ve alkenler

15.1.5.1.3.3.1.Amino alkanlar

15.1.5.1.3.3.1.1.Feniramin

15.1.5.1.3.3.1.2.Bromfeniramin

15.1.5.1.3.3.1.3.Dekstrobromfeniramin

15.1.5.1.3.3.1.4.Klorfeniramin

15.1.5.1.3.3.1.5.Dekstroklorfeniramin

15.1.5.1.3.3.2.Amino alkenler

15.1.5.1.3.3.2.1.Pirrobutamin

15.1.5.1.3.3.2.2.Triprolidin

15.1.5.1.3.3.2.3.Akrivastin

15.1.5.2.Bazik Siklik Aminler

15.1.5.2.1.Yapı-Etki ilişkileri

15.1.5.2.2.Sentezleri

15.1.5.2.2.1.Piperidin türevleri

15.1.5.2.2.1.1.Difenilpiralin

15.1.5.2.2.1.2.Ebastin

15.1.5.2.2.1.3.Azasiklanol

15.1.5.2.2.1.4.Terfenadin

15.1.5.2.2.1.5.Astemizol

15.1.5.2.2.1.6.Mebhidrolin

15.1.5.2.2.2.Piperazin türevleri

15.1.5.2.2.2.1.Siklizin

15.1.5.2.2.2.2.Meklizin

15.1.5.2.2.2.3.Buklizin

15.1.5.2.2.2.4.Sinnarizin

15.1.5.2.2.2.5.Hidroksizin

15.1.5.2.2.2.6.Setirizin

15.1.5.2.2.2.7.Emedastin

slide20
15.1.5.3.Trisiklin Alkilaminler

15.1.5.3.1.Yapı-Etki ilişkileri

15.1.5.3.2.Fenotiyazin türevleri

15.1.5.3.2.1.Prometazin

15.1.5.3.2.2.Trimeprazin

15.1.5.3.3.Diğer trisiklik türevler

15.1.5.3.3.1.Kalmiksen

15.1.5.3.3.2.Siproheptadin

15.1.5.3.3.3.Loratadin

15.1.5.4.Diğer Antihistaminik Bilesikler

15.1.5.4.1.Klemizol

15.1.5.4.2.Temelastin

15.1.2.Histamin Salınmasını İnhibe Eden Bileşikler

15.1.2.1.Kromolin Sodyum

15.1.2.2.Nedokromil sodyum

7 yar y l farmas tik kimya teorik
7.Yarıyıl Farmasötik Kimya Teorik

1.Adrenerjik ilaçlar

1.1.Sempatomimetikler

1.1.1.-Adrenerjik Agonistler

1.1.1.1.Şok Tedavisinde Kullanılanlar

EpinefrinDobutaminMefentermin* Norepinefrin*EfedrinMetaraminol* İsoproterenol*FenilefrinMetoksamin* DopaminNorfenefrin

1.1.1.2.Periferik Vazodilatörler

soxsuprin*

1.1.1.3.Nazal Dekonjestanlar

EpinefrinFenilpropanolaminKsilometazolin FenilefrinNafazolinİndanazolin EfedrinOksimetazolin*Propilhekzedrin PseudoefedrinTetrahidrozolinTuaminohepten*

1.1.1.4.Oftalmik Vazokonstriktör ve Midriyatikler

 • Fenilefrin
 • Tetrahidrozolin
 • Oksimetazolin*
 • Nafazolin
 • Glaukomda Kullanılanlar
 • Epinefrin
 • Dipivefrin
 • Apraklonidin
slide22
1.1.2.-Adrenerjik Agonistler

1.1.2.1.Bronşların 2-Reseptörlerini Etkileyenler

 • Albuterol(Salbutamol)Efedrinİsoetarin* TerbutalinEpinefrinMetaproterenol* Salmeterolİsoproterenol*Pirbuterol* Formoterol fumaratBitolterol*Etilnorepinefrin*

1.1.2.2.Uterus Gevşeticiler

 • Ritodrin

1.1.3.Santral Sinir Sistemi Stimulanları Ve Anoreksijenler

 • 1.1.3.1.Amfetaminler
 • Amfetamin .SO4 (Rasemik)*
 • Dekstroamfetamin .SO4*
 • Metamfetamin .HCl (Desoksiefedrin .HCl)*

1.1.3.2. Anoreksijenler (Anoreksiyantlar)

 • Fentermin .HCl*Mazindol* Benzfetamin .HC*lFenfluramin .HCl* Dietilpropion .HCl*Fenilpropanolamin .HCl* Sibutramin.HCl

1.2.Adrenerjik Reseptör Blokörleri

 • 1.2.1. - Adrenerjik Reseptör Blokörleri
 • 1.2.1.1.Ergo Alkaloitleri
 • Lizerjik Asit
 • İzolizerjik asit
slide23
1.2.2.2.Amin Alkaloitleri
 • Ergobasin/Ergometrin/Ergonovin*
 • Metilergobasin/Metilergonovin/Metilergometrin*

1.2.2.3.Amino Asit veya Polipeptidik Alkaloitler

 • ErgotaminDihidroergotamin metan sülfonat*Ergosin*Dihidroergokristin metan sülfonatErgokristin*Dihidroergokriptin metan sülfonatErgokriptin*Dihidroergokornin metan sülfonatErgokornin*Dihidroergotoksin mesilat*Methysergide maleat*
 • L.S.D.(Lizerjik asit dietilamid)*

1.2.2.4.Yohimbin Grubu

 • Yohimbine*
 • Corynanthine*
 • İmidazolinler
 • Tolazoline.HCl*

1.2.2.5.Aminokinazolin Grubu

 • Prazosin
 • Doksazosin
 • Terazosin
 • Alfuzosin*
slide24
1.3. - Adrenerjik Reseptör Blokörleri
 • İsoprenalin ( - Reseptör Stimülatörü)
 • Dikloroisoprenalin ( - Reseptör Blokörü)
 • Labetolol*PindololLevobunololMetoprolol*TimololMetipranololAtenololBetaxololSotalolAcebutololBisoprolol*Tertatolol*PropranololCarteololReserpine-Metildopa Deserpidine*Pargyline.HCl* Rescinnamine*Guanethidine* Syrosingopin* *Türkiye’de bulunmayan ilaçların sadece isimleri verilmistir.

2.Kolinerjik ilaçlar

2.1.Asetilkolin, sentezi, depolanması ve parçalanması

2.2.Kolinerjik reseptörler

2.2.1.Nikotinik reseptörler

2.2.2.Muskarinik reseptörler

2.3.Parasempatetik sistem ilaçlarının sınıflandırılması

 • Direkt etkili parasempatomimetikler
 • Asetilkolin
 • Karbakol
 • Metakolin
 • Betanekol
 • Pilokarpin
 • Arekolin
 • Muskarin
 • Furtretonyum
slide25
2.4.Kolinerjik agonist bileşiklerde yapı-etki çalışmaları

2.4.1.İndirekt etkili parasempatomimetikler

2.4.1.1.Karbamik asit türevleri (fizostigmin, neostigmin, piridostigmin, distigmin,

 • demekaryum bromür, ambenonyum bromür)

2.4.1.2.Fosforik asit türevleri

2.4.1.2.1.Fosforik asit esterleri (Paraokson, ekotiyofat, diklorvos, izofluorofat, OMPA,

 • sarin, tetraetilpirofosfat)

2.4.1.2.2.Tiyofosforik asit esterleri (Paratiyon, fentiyon, malatiyon, metildemeton) 2.4.2.Parasempatolitik bileşikler (Pralidoksim klorür, Obidoksim klorür)

2.5.Kolinerjik ilaçların sentezleri ve yapı-aktivite çalışmaları

2.6.kolinerjik Bloke Edici İlaçlar

2.6.1.Sınıflandırılmaları

2.6.1.1.Solanace alkaloidleri ve sentetik türevler

 • Atropin
 • Hyosiyamin
 • Homatropin
 • İpratropyum bromür
 • Trospiyum klorür
 • 2.6.1.2.Aminoalkol esterleri
 • Klidin,yum bromür
 • Siklopentolat
 • Disiklomin
 • Okatropin
 • Glikopirolat
 • Mepenzolat bromür
 • Metantelin bromür
 • . Oksifensiklimin
 • Propantelin bromür
slide26
2.6.1.3.Aminoalkol eterleri
 • Benztropin mezilat
 • Klorfenoksamin
 • Orfenadrin

2.6.1.4.Aminoalkoller

 • Biperiden
 • Prosiklidin
 • Tridihegzetil iyodür
 • Tridihegzifenidil

2.6.1.5 Aminoamitler

 • İzopropamit iyodür
 • Tropikamit

2.6.1.6. Değişik yapıdaki bileşikler

 • Difemanil metilsülfat
 • Etopropazin

2.6.1.7.Papaver alkaloidleri

 • Papverin
 • Etaverin
 • Dimoksilin

2.6.1.8. Gangliyonik bloke edici ilaçlar

 • Trimetafan
 • Mekamilamin

2.6.1.9 Nöromüsküler bloke edici ilaçlar

 • 1. Tubokürarin
 • 2.7. Kolinerjik blokörlerin sentezleri ve yapı-aktivite ilişkileri
slide27
3.Kardiyovasküler sisteme etkili bilesikler
 • 3.1.Giriş: Perifer sinir sistemi ve görevli nöromediyatörler hakkında genel bilgi
 • 3.2.Kalp-damar sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların sınıflandırılması ve bunlardanincelenen bölümler:
 • 3.2.1.Antianjinal Bileşikler
 • 3.2.1.1.Nitrovazodilatörler
 • 3.2.1.1.1.Nitrat ve nitrit esterleri(Nitrogliserin, izosorbitdinitrat, mononitrat)
 • 3.2.1.1.2.Molsindomin
 • 3.2.1.1.3.Sodyum nitroprussiyat
 • 3.2.1.2.Kalsiyum antagonistleri
 • 3.2.1.2.1.Fenil-alkilaminler(verapamil ve analogları)
 • 3.2.1.2.2.1,4-dihidropiridin türevleri(Nifedipinve benzerleri)
 • 3.2.1.2.3.Benzotiazepinler(Diltiazem)
 • 3.2.1.2.4.Difenilalkilaminler(prenilamin, fendilin, perheksilin,...)
 • 3.2.1.3.Diğer vazodilatörler(Non-spesifik koroner dilatörler:Dipridamol, dilazep, kellin, karbokromen)
slide28
3.2.2.Antiaritmik Bileşikler

3.2.2.1.Sınıf IA (Kinidin, prokainamid, dizopramid)

3.2.2.2.Sınıf IB (Lidokain, fenitoin, tokainid, meksiletin)

3.2.2.3.Sınıf IC (Enkainid, flekainid, Lorkainid, propafenon, indekainid, morisizin)

3.2.2.4.Sınıf II -Adrenerjik blokörler (propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol, timolol, asebutolol)

Bu grup bileşikler daha önceverildiği için detay verilmiyor.

3.2.2.5.Sınıf III K-Kanal blokörleri: (sotalol, amiodanon, bretylium, sematilitid)

3.2.2.6.Sınıf IV Kalsiyum Kanal Blokörleri(verapamil, diltiazem)

Bu bileşikler daha önce verildiği için detay verilmiyor.

slide29
3.2.3.Antihipertansif Bileşikler: Bu grupta yer alan;

3.2.3.1.Sempatolitikler

3.2.3.2.Vazodilatörler

3.2.3.3.Kalsiyum kanal blokörleri

3.2.3.4.Diüretikler

(daha önce verildiği düsünülerek, bu bölümde sadece RAA(ReninAnjiyotensin Aldosteron) sistemine etkili bileşikler incelenilmektedir.

3.2.3.4.1.RAA sistemi kısa bilgi:

3.2.3.4.1.1.ACE İnhibitörleri:

3.2.3.4.1.1.1.Sülfidril grubu içeren türevler (kaptopril ve analogları)

3.2.3.4.1.1.2.Karboksialkildipeptidler (Enalapril ve analogları)

4.2.3.4.1.1.3.Fosinopril ve benzerleri

3.2.3.4.1.1.4.Geliştirilmekte olan türevler

3.2.3.4.1.2.Anjiyotensin Reseptör Antagonistleri: (Losartan ve benzerleri)

(Bu kapsamda antihiperlipidemik ve antitrombotik türevler de fazla ders yapma koşulu ile verilebilmektedir.)

slide30
3.2.3.5.Hiper lipoproteinemi de kullanılan bileşikler

3.2.3.5.1.Hiperlipidemi : Genel bilgi

3.2.3.5.1.1.Trigliserid ve kolestrol seviyesi düsürücüler(ariloksi karboksilik asitler fibrik asitler, klofibrat ve benzerleri)

3.2.3.5.1.1.2.Hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılan türevler

3.2.3.5.1.1.2.1.Dekstrotiroksin türevleri (Dekstrotiroksin ve benzerleri)

3.2.3.5.1.1.2.2.Safra asidi bağlayan bileşikler(Kolestiramin ve benzerleri)

3.2.3.5.1.1.2.3.Sterol yapılı bileşikler (-sitosterol ve benzerleri)

3.2.3.5.1.1.2.4.3-Hidroksi-3-Metil-Glutaril-CoA Redüktaz(HMG-CoA Redüktaz) inhibitörleri (Levostatin ve benzerleri)

slide31
3.2.3.6.Antikoagülan, Trombolitik ve Antitrombositik bileşikler

3.2.3.6.1.Genel bilgi

3.2.3.6.2.Antikoagülanlar (Heparin, Kumarin, indandion türevleri)

3.2.3.6.3.Antitrombositik (antiagregant,antiplalet) bileşikler (Aspirin, Dipiridamol, Tiklopidin)

3.2.3.6.4.Trombolitik, fibrinolitik bileşikler (Streptokinaz, Urokinaz, Alteplaz, Anistreplaz)

3.2.3.6.5.Antifibrinolitikler (Aprotinin, -aminokaproik asit, Traneksamik asit türevleri)

 • Farmasötik Kimya ders kapsamı çerçevesinde her bir konu işlenirken ilaç etken maddelerinin:
 • * sınıf olarak genel formül yapıları
 • * ortak fizikokimyasal karekterleri, biyolojik ortamda hem etki hemde metabolizma
 • yönü ile davranış biçimleri
 • * sınıftan bir madde üzerinde sentez ve metabolizma reaksiyonları
 • * kullanıldıkları yerler, kullanım sırasında varsa özel kimyasal etkileşimleri, ele
 • alınarak incelenmektedir.
8 yar y l farmas tik kimya teorik
8. Yarıyıl Farmasötik Kimya Teorik

1.Solunum Sistemi İlaçları

1.1.Antitussifler

1.2.Opioid türevi antitussifler

1.2.1.Metadon tipi antitussifler

1.3.Sentetik antitussifler

1.3.1. Ester grubu taşıyan bazik antitussifler

1.3.2. Lokal anestezik etkili antitussifler

1.3.3. Yeni antitussif ilaçlar

1.3.3.1.Tiyazolidin türevleri

1.3.3.2.Benzimidazol türevleri

1.3.3.3.Fenilpiperazin propandiol türevleri

2.Ekspektoranlar

2.1.Sedatif Etkili Ekspektoranlar

2.2.Stimulan Etkili Ekspektoranlar

3. Mukolitikler

3.1.Sistein türevi Mukolitikler

slide33
4.Oral Antidiyabetikler

4.1. İnsülin yapısı, özellikleri ve etkileri

4.1.1.Sülfonilüre türevleri

4.1.2.Biguanidin türevleri

4.2.Oral Antidiyabetik ilaçlar

4.2.1.Değişik yapıdaki bileşikler

4.2.2.Yeni bileşikler

4.2.2.1.Tiyazolidindionlar

4.3.Enzim inhibitörleri

4.3.1.Aldoz redüktaz inhibitörleri

4.3.2.Glükozidaz inhibitörleri

5.Antihipoglisemikler

5.1. Glukagon

5.2. Sentetik bileşikler

slide34
6.Sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar

6.1.Sindirim sistemi genel bilgi

6.2.Tedavide kullanılan bileşiklerin sınıflandırılması

6.2.1.Sindirim problemleri ve peptik ülser tedavisinde kullanılan bileşikler

6.2.1.1.Hazım kolaylaştırıcılar (Amilaz, pankreatin, pankrelipaz gibi enzim preparatları)

6.2.1.2.Karminatifler (simetikon)

6.2.1.3.Anti asidik-anti ülser bileşikler

6.2.1.3.1.Nötralizanlar (Anyonik, Katyonik ve karışım(amfoter) antiasitler)

6.2.1.3.2.Asit sekresyon inhibitörleri

6.2.1.3.2.1.H2-reseptör antagonistleri(simetidin ve benzerleri)

6.2.1.3.2.2.Antikolinerjikler (prenzepin)

6.2.1.3.2.3.Antigastrin (proglumid)

6.2.1.3.2.4.H+/K+ ATPase inhibitörleri(omeprazol ve benzerleri)

6.2.1.3.3.Gastrointestinal hormonlar (sekretin, Sonmatostatin)

6.2.1.3.4.Mukoza protektifler (sükralfat, karbenoksolon sodyum)

6.2.1.3.5.Sitoprotektif prostaglandin türevleri (Misoprostol ve benzerleri)

6.2.1.3.6.Kolloidal bizmut

slide35
6.2.2.Barsak fonksiyon bozukluklarında kullanılan bileşikler

6.2.2.1.Motilite düzenleyici bileşikler(prokinetikler) : (Metoklopramid, Domperidon, bromoprid ve benzerleri)

6.2.2.2.Laksatifler (Kaydırıcılar, Nemlendiriciler ve Kitle oluşturan musilajlar)

6.2.2.3.Laksatif ve Purgatifler:

6.2.2.3.1.Tuz Laksatif-Purgatifler (Magnezyum bileşikleri)

6.2.2.3.2.Stimulan laksatif-purgatifler (Hint yağı, fenolftalein, bisakodil,Antrakinon türevleri)

6.2.2.4.Antidiyareikler

6.2.2.4.1.Opioid benzeri antidiyareikler Loperamid, difenoksin, difenoksilat)

6.2.2.4.2.Adsorban ve kitle oluşturan bileşikler (Kaolin, metilselüloz ve benzerleri)

6.2.2.4.3.Barsak Antiseptikleri (Furazolidon, Nifuoksazid, ve benzerleri kısa bilgi)

6.2.2.5.Emetik ve Anti Emetik Bileşikler

6.2.2.5.1.Emez hakkında genel bilgi

6.2.2.5.2.Emetikler(apomorfin, ipeka)

slide36
6.2.2.5.3.Antiemetikler

6.2.2.5.3.1.Parasempatolitik antiemetikler

6.2.2.5.3.2.Tropan alkaloidleri(skopolamin,hiyosiyamin) kısa bilgi

6.2.2.5.4.Antihistaminik etkili antiemetikler

6.2.2.5.4.1.Benzhidril türevleri (Difenhidramin, Meklozin, Sinnarizin, Betahistin) kısa bilgi

6.2.2.5.5.Nöroleptik etkili antiemetik bileşikler

6.2.2.5.5.1.Fenotiyazin türevleri (Trietilperazin, perfenazin, trifluopromazin ve benzerleri) kısa bilgi

6.2.2.5.6.Antiserotonerjik antiemetik bileşikler

6.2.2.5.6.1.Ondansetron ve benzerleri

6.2.2.5.7.Diğer Antiemetikler

6.2.2.5.7.1.Metiklopramid, Alizaprid, Domperidon,Trimetobenzamid

(Safra salgısına etkili bileşikler ve Diagnostik bileşikler, fazla ders yapılması koşulu ile verilebilmektedir.)

slide37
6.2.2.6.Safra salgısına etkili türevler (Koleretik ve Kolekinetik türevleri)

6.2.2.6.1.Safra asitleri genel bilgi

6.2.2.6.2.Karbinol türevleri (Fenilbütil karbinol ve benzerleri)

6.2.2.6.3.Sinnamik asit türevleri (Curcumin ve benzerleri)

6.2.2.6.4.Ketokarboksilik asidler ve diğerleri (Icteryl, osalmid ve benzerleri)

6.2.2.6.5.Safra taşı eriticiler (Kenodezoksikolik asit ve benzerleri)

6.2.2.7.Diagnostik İlaçlar: Kısa bilgi ve sınıflandırmada yer alan Organdiagnostikleri ele alınmaktadır.

6.2.2.7.1.2.1.4-piridon türevleri (diodon ve benzerleri)

6.2.2.7.1.2.2.Triiyodo benzen türevleri (Amidotrizoik asit, iotalamik asit, ioheksol, iopentol, ioversol, iopamidol, iodoksamik asit ve benzerleri)

slide38
7.Hormonlar

7.1. Genel Giriş

7.1.1. Endokrin Sistem ve Hormonların Genel Fonksiyonları

7.1.2. Hormonların Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması

7.1.3. Hormonların Genel Kimyasal Özellikleri

7.1.4. Hormonların Genel Elde Yöntemleri

7.1.5. Peptidik Hormonların Sentez Yöntemleri

7.1.6. Hipotalamik Hormonların Yapısal Özellikleri

7.1.7. Hipofizden Salınan Hormonların Yapısal Özellikleri

7.2. Steroid Hormonlar

7.2.1. Steroid Hormonların Sınıflandırılması

7.2.2. Steroid Halkası ve Kimyasal Özellikleri

7.2.3. Kortiko Steroid Hormonlar ve Genel Özellikleri

7.3. Ovarıal-Dişi Seks Hormonları

7.3.1. Dişi Seks Hormonlarının Sınıflandırılışı

7.3.2. Dişi Seks Hormonlarının Genel Kimyasal Özellikleri

7.3.3. Östrojen Hormonlar

7.3.4. Östradiol Esterleri

7.3.5. Değişik Nitelikli Östrojenler

7.3.6. Kanjuge Östrojenler

7.3.7. NonSteroidal Östrojenler

7.3.8. Gestajenik Etki ve Gestajenik Etkili Hormonlar

7.3.9. Progesteron Türevleri

7.3.10. Gestajenik 19-Nor Steroidler

7.3.11. 6 ve 17. Konumdan Sübstitüe Progesteron Türevleri

slide39
7.4. Androjen-Erkek Seks Hormonları

7.4.1. Erkek Seks Hormonlarının Genel Kimyasal Özellikleri

7.4.2. Testosteron'un Özellikleri ve Eldesi

7.4.3. Testosteron Esterleri

7.4.4. Oral Kullanımlı Testosteron Türevleri

7.4.5. Anobolizan Etki ve Anabolizanlar

7.4.6. 19-nor Testosteron Türevleri

7.4.7. Androstan Grubu Anabolizanlar

7.4.8. Testosteron Grubu Anabolizanlar

7.5. Troid Hormonlar ve Antitroid Etkili Bileşikler

7.5.1. Troid Hormonlar ve Kimyasal Özellikleri

7.5.2. Troid Hormonların Elde Ediliş Yöntemleri

7.5.3. Antitroid Etkili Bileşikler ve Sınıflandırılması

7.5.4. Anorganik Yapılı Bileşikler

7.5.5. Thiourasil Yapısındaki Bileşikler

7.5.6. Merkaptoimidazol Yapısındaki Bileşikler

7.5.7. Benzimidazol Yapısındaki Bileşikler

farmas t k k mya prat kler i
FARMASÖTİK KİMYA PRATİKLERİ I
 • 1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM
 • LABORATUVAR ALETLERİ VE TEKNİKLERİ
 • 2.1. LABORATUVAR ALETLERİ
 • 2.2. KARIŞTIRMA VE ÇALKALAMA
 • 2.3. ISITMA VE SOĞUTMA
 • 2.4. KURUTMA
 • 2.5. ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN SAFLAŞTIRILMASI
 • 2.6. İNORGANİK REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI
 • 2.7. CAM MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ
 • 3. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • 3.1. EKSTRAKSİYON
 • 3.2. DİSTİLASYON
 • 3.3. KRİSTALİZASYON
 • 3.4. KROMATOGRAFİ
 • 3.5. HPLC
 • 3.6.KAPİLER ELEKTROFOREZ
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ ETKEN MADDE TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
 • 4.1. KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ (QSAR)
 • 4.2. MOLEKÜLER MODELLEME TEKNİKLERİ
farmas t k k mya prat kler ii
FARMASÖTİK KİMYA PRATİKLERİ II
 • ORGANİK REAKSiYONLARA GİRİŞ
 • TEORİK BİLGİLER
  • SENTEZ REAKSİYONLARINDA VERİM HESAPLANMASI
  • SENTEZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN KİMYASAL REAKSİYONLARA AİT TEORİK BİLGİLER
   • NİTROLAMA VE AROMATİK NİTRO BİLEŞİKLERİ
   • ESTERİFİKASYON REAKSİYONLARI
   • HİDROLİZ REAKSİYONLARI
   • NÜKLEOFİLİK ADDİSYON REAKSİYONLARI
   • OKSİDASYON VE REDÜKSİYON REAKSİYONLARI
   • HALOFORM REAKSİYONU
   • BENZİLİK ASİT SENTEZİ
 • PRATİK UYGULAMA
  • p-NO2 ASETANİLİD SENTEZİ
  • ETİL p-AMİNOBENZOAT SENTEZİ
  • ASPİRİN HİDROLİZİ
  • FENOTİYAZİN SENTEZİ
  • BENZOİN SENTEZİ
  • FENİTOİN SENTEZİ
  • CANNIZARO DENEYİ
  • BENZİL SENTEZİ
  • İYODOFORM SENTEZİ
  • BENZİLİK ASİT SENTEZİ
farmas t k k mya prat kler iii
FARMASÖTİK KİMYA PRATİKLERİ III
 • ORGANİK MADDELERİN FONKSİYONLU GRUP ANALİZLERİ
 • ENSTRUMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
  • GENEL BİLGİLER
  • ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ
  • İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ
  • NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ (NMR)
  • KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (MASS)
  • ELEMENTEL ANALİZ
  • UYGULAMALAR
farmas t k k mya prat kler iv
FARMASÖTİK KİMYA PRATİKLERİ IV
 • ANALİZ YÖNTEMLERİ
  • ASİT-BAZ TİTRASYONLARI
  • OXİDO-REDÜKSİYON REAKSİYONLARI
  • NİTRİTOMETRİ
  • PERMANGANİMETRİ
  • UYGULAMALAR
   • KİNİN HİDROKLORÜR MİKTAR TAYİNİ
   • ASETİLSALİSİLİK ASİD MİKTAR TAYİNİ
   • ANTİPİRİN MİKTAR TAYİNİ
   • SÜLFOGUANİDİN MİKTAD TAYİNİ
   • KALSİYUM LAKTAT MİKTAR TAYİNİ
 • FARMAKOPE ANALİZLERİ
  • GENEL BİLGİLER
  • UYGULAMALAR
   • ASETİL SALİSİLİK ASİT TABLET
   • ASKORBİK ASİT
   • SULFADİMİDİN TABLET
   • SİTRİK ASİT