legr s i fjorde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ålegræs i fjorde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ålegræs i fjorde

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Ålegræs i fjorde - PowerPoint PPT Presentation

osric
77 Views
Download Presentation

Ålegræs i fjorde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ålegræs i fjorde Diskussionsoplæg til ålegræstema i NOVA-rapport 2003 Tina M. Greve & Dorte Krause-Jensen Afd. for Marin økologi, DMU

  2. Den aktuellesituation • N-koncentrationen er svagt faldende i fjorde og kystnære områder i perioden 1989-2001 • Sigtdybden er steget for perioden 1977-2001, men kun meget svagt i perioden 1989-2001 • Dybdegrænsen er uændret langs åbne kyster men falder i inder- og yderfjorde i periode 1989-2001

  3. Laurentius et al. 2002 Århus Amt 2002 Forventninger: Rumlig variation Tidslig variation

  4. NOVA 2002 NOVA 2002 NOVA data Udvikling i sigtdybde Udvikling i dybdegrænse

  5. Formål - at undersøge den tidslige og rumlige variation i ålegræssets dybdegrænse og forsøge at identificere de faktorer som påvirker den • Hvor stor er den rumlige og tidslige variation i ålegræssets dybdegrænse? • Er variationen forskellig i de forskellige områdetyper? • Kan dybdegrænsen og variationen i dybdegrænsen forklares af de fysisk/kemiske parametre i overvågningsprogrammet?

  6. Indledende analyser Dataoversigt: Største dybdegrænser på åbne kyster, næststørste i yderfjorde og mindste dybdegrænser i inderfjorde

  7. Variationer i dybdegrænsen Varians komponent analyse: • Den tidslige variation (år til år indenfor sammen station) variere mest på de åbne kyster • Den rumlige variation (mellem stationerne indenfor område typen) er også størst på de åbne kyster end i fjordene • På de åbne kyster er variationen mellem stationerne større end variationen indenfor stationerne

  8. Hvad forklarer rumlige variation? PCA-analyse: Områdetyperne falder ud i fire grupper: 1. inderfjorde, 2. yderfjorde, 3. åbne kyster, 4. mix Grupperingen styres overvejende af: NH3+ (vin), sigtdybde (vin, som) områdets maxdybde • TN, NO2-NO3-, NH3+ • TP, PO4-- • min O2 • salinitet • temperatur • sigtdybde • primærproduktion • områdets maxdybde • 4 årstider MEN KUN 1 ÅR (’94)

  9. Hvad forklarer rumlige variation? Multipel regressionsanalyse: 71% af variationen i ålegræssets dybdegrænse kan for-klares med faktorerne: områdets maxdybde sigtdybde (vinter) NH3+ (vinter) men ...Hvad forklarer den tidslige variation? Variationer i fysik/kemi? Andre parametre?

  10. Gode idéer - sendes skriftligt senest 1. januar 2003 til Dorte på http://m-fdc.dmu.dk