การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์

play fullscreen
1 / 17
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์
199 Views
Download Presentation
osric
Download Presentation

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 2. คำถามทบทวน • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ อะไร • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 8 ประเด็น (สำหรับการอบรมครั้งนี้) มีอะไรบ้าง • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ อย่างไร โปรดยกตัวอย่าง

 3. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยหลักฐาน ข้อมูล ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่มาสนับสนุน

 4. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ • กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน กฎจะบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผนที่แน่นอน ณ สภาวะใด ๆ แต่ทฤษฎีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นๆ ...

 5. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 4. การศึกษาหาความรู้วิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี 5. ...การสังเกตจะให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานในการ ลงข้อสรุป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายอาศัยการลงข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้โดยการสังเกต เช่น การศึกษาเกี่ยวกับอะตอม เป็นต้น 6. การทำงานทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์

 6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 7. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรม...จากประสบการณ์ การฝึกฝน ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น ศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การตีความ...ดังนั้นในการทำงานวิทยาศาสตร์ จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง... 8. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมการทำงานของมนุษย์ซึ่งทำภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

 7. สิรินภา กิจเกื้อกูล

 8. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม • สารและสมบัติของสาร • แรงและการเคลื่อนที่ • พลังงาน • 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก • ดาราศาสตร์และอวกาศ • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ • และเทคโนโลยี สิรินภา กิจเกื้อกูล

 9. ตัวชี้วัด ว 1.1ป.1/1

 10. ตัวชี้วัด ว 8.1ป.1/2

 11. เราจะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรเราจะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร

 12. วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS กิจกรรม • บูรณาการกับการทดลองหรือปฏิบัติการ เช่น ใช้กรณีศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้ค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ในอดีต แล้วนำมาทำการทดลองซ้ำ (rediscovery) เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ วิธีทดลอง และกระบวนการค้นพบ

 13. วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS กิจกรรม 2. บูรณาการกับการบรรยายเนื้อหา ใบงาน การบ้าน แบบฝึกหัด เอกสาร เช่น ใช้การเล่าเรื่อง (narrative/story telling) ประวัติวิทยาศาสตร์ (history of science) หรือ บทบาทสมมติ

 14. วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS กิจกรรม 3. บูรณาการกับการแสดงพฤติกรรมการสอน ที่บ่งบอกถึงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน เช่น อภิปรายเกี่ยวกับNoSหลังการบรรยาย สาธิตการทดลอง ทำการทดลอง โครงงาน หรือบทบาทสมมติ และให้นักเรียนอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ NoS

 15. กิจกรรม 1 กิจกรรม • จับคู่เลือกตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง • วิเคราะห์เลือกประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ • เตรียมนำเสนอ และสะท้อนผล

 16. ตัวอย่าง 16

 17. กิจกรรม 2 กิจกรรม • นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมมา แลกกับคู่ของตนเอง • วิเคราะห์หาประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่อาจแทรกอยู่ในเนื้อหา หรือ กิจกรรมหากไม่พบ ให้ช่วยกันสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ลงไป • ปรับปรุงแผนของตน พร้อมเตรียมนำเสนอ