Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Xmas_Wish_LDCL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Xmas_Wish_LDCL

Xmas_Wish_LDCL

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Xmas_Wish_LDCL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LĐ Chi Lăng thân chúc quý phụ huynh, các trưởng, các em và gia quyến những ngày Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.  Ước mong năm 2008 sẽ mang đến nhiều sức khỏe và thuận lợi cho mọi người thân yêu của gia đình Chi Lăng.  LĐ Chi Lăng xin hẹn gặp lại tất cả trong phiên họp đầu năm vào ngày 13 tháng 1 năm 2008 để mở đầu cho cuộc hành trình đầy kỳ thú đang chờ đón chúng ta. Thân mến - LĐ Chi Lăng. LD Chi Lang would like to wish all the members a Christmas filled with peace and happiness as well as a very healthy and successful new year. Our first meeting of the new year will be held on Jan. 13, 2008. LD Chi Lang wish to see all the members  of Chi Lang family at this meeting,  so we can continue our journey with full of anticipation and exhilaration.   Cheers-LD Chi Lang