kulttuurintutkimus ja yleis etnografia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulttuurintutkimus ja yleisöetnografia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulttuurintutkimus ja yleisöetnografia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kulttuurintutkimus ja yleisöetnografia - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Kulttuurintutkimus ja yleisöetnografia. Merkityksen paradigman valtakausi. Merkityksen paradigma. 1970-luvulta lähtien uusi hallitseva paradigma, ’merkityksen paradigma’ ns. kielellinen käänne yhteiskuntatieteissä: kielen moniulotteisuus, tulkinnat kvalitatiiviset menetelmät.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kulttuurintutkimus ja yleisöetnografia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulttuurintutkimus ja yleis etnografia

Kulttuurintutkimus ja yleisöetnografia

Merkityksen paradigman valtakausi

merkityksen paradigma
Merkityksen paradigma
 • 1970-luvulta lähtien uusi hallitseva paradigma, ’merkityksen paradigma’
 • ns. kielellinen käänne yhteiskuntatieteissä:
 • kielen moniulotteisuus, tulkinnat
 • kvalitatiiviset menetelmät
kulttuurintutkimuksen suuntauksia
Kulttuurintutkimuksen suuntauksia:
 • Kriittinen kulttuurintutkimus
 • Tulkitseva kulttuurintutkimus
 • Ns. postmoderni kulttuurintutkimus

(painopisteenä populaarikulttuuri)

]

kriittinen kulttuurintutkimus1
Kriittinen kulttuurintutkimus1
 • perustajahahmoja:

1) Richard Hoggart (1957) The Uses of Literacy

2) Raymond Williams (1975)

Television, Technology and Cultural Form

 • antielistinen kulttuuri-käsite:
 • kulttuuri ei ole vain ns. korkeakulttuuria (taidetta) vaan yhtä hyvin myös arkista ns. tavallisten ihmisten toimintaa
 • kulttuuri-käsite lähestyy elämäntapa-käsitettä
 • suhde marxilaisuuteen: kulttuurisen tason itsenäisyys!
kriittinen kulttuurintutkimus2 birminghamin koulukunta
Kriittinen kulttuurintutkimus2:Birminghamin koulukunta
 • 1964 Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)
 • mediatutkimus osana yhteiskuntatutkimusta
 • mediatutkimuksen keskiössä tekstin ja lukijan suhde
 • kärkihahmona 1970-luvun ajan Stuart Hall:
 • (1974) Encoding and Decoding in the Television Discourse
 • (1976) Resistance through Rituals
 • (1992, suom.) Kulttuurin ja politiikan murroksia
 • (1999, suom.) Identiteetti
 • Taustavaikuttajia:
 • Louis Althusser (ideologia)
 • Antonio Gramsci (hegemonia)
kriittinen kulttuurintutkimus3 antonio gramsci
Kriittinen kulttuurintutkimus3:Antonio Gramsci
 • 1900-luvun alun italialainen marxilainen
 • kulttuurin itsenäisyys suhteessa talouteen:
 • kieli luokkataistelun välineenä
 • merkitysten taistelu
 • avainkäsite hegemonia (suostumus):
 • luokkavalta koetaan legitiimiksi
 • artikulaatio (niveltäminen) ja liittoumat!
kriittinen kulttuurintutkimus4 merkitys ja ideologia
Kriittinen kulttuurintutkimus4:Merkitys ja ideologia
 • Yhteiskunnallisten asioiden merkitykset eivät ole annettuja vaan tuotettuja
 • Merkitykset tuotetaan kielessä: kamppailu merkityksistä (esim. vapaus, edistys, taantumus/pysähtyneisyys)
 • Ideologiat viitekehyksinä, joiden puitteissa tolkullistamme maailmaa
 • Ideologiset diskurssit syntyvät kollektiivisesti, ilman tietoisia pyrkimyksiä
 • Ideologia luo subjektin
 • Ideologisessa kamppailussa vahvimmilla olevat ideologiat näyttäytyvät ihmisten arkielämässä itsestäänselvyyksinä (arkijärki, hegemonia)
kriittinen kulttuurintutkimus5 stuart hall
Kriittinen kulttuurintutkimus5:Stuart Hall
 • Hall, Stuart (1974)

Encoding and Decoding in the Television Discourse

 • sisäänkoodaus ja uloskoodaus:
 • toimitustyö muokkaa mediatekstistä version, johon on

’sisäänkoodattu’ etusijalle asettuva (hegemoniaa myötäilevä) luenta

 • lukijat voivat ’uloskoodata’ tekstin kolmella tavalla (luokkatausta!):
 • hegemoninen luenta etusijalle asettuvan merkityksen mukaisesti
 • neuvotteleva luenta, joka poikkeaa osittain ensisijaisesti tarjotusta
 • vastustava luenta, jolloin tekstille annetaan erilainen merkitys
kriittinen kulttuurintutkimus6 david morley
Kriittinen kulttuurintutkimus6:David Morley
 • Morley, David (1980) The ’Nationwide’ Audience
 • sisään/uloskoodaus empiirisessä tutkimuksessa
 • laadullinen menetelmä: ryhmäkeskustelut
 • oletti ’uloskoodaustapojen’ olevan välillisesti

kytköksissä demografisiin tekijöihin

(luokka, ikä, sukupuoli, rotu)

 • ratkaisevia kulttuuriset resurssit
 • tuloksissa painottui tulkintojen monimuotoisuus
 • oletettu etusijalle asettuva luenta ei ollutkaan niin hegemoninen
kriittinen kulttuurintutkimus7 sis n uloskoodauksen ongelmia
Kriittinen kulttuurintutkimus7: Sisään/uloskoodauksen ongelmia
 • teoriakehys ei ole kaukana ns. informaation siirtomallista
 • kysymys autenttisuudesta
 • kontekstin merkitys
kriittinen kulttuurintutkimus8 tekstien tutkimus
Kriittinen kulttuurintutkimus8:Tekstien tutkimus
 • kriittinen semioottinen tekstien tutkimus
 • Judith Williamson (1978)
 • Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising
 • Tuotteet ovat kulutustoteemeja
 • Tietyn tuotteen käyttäjät ’heimoutuvat’, mikä peittää yhteiskunnallisia eroja
2 tulkitseva kulttuurintutkimus1
2. Tulkitseva kulttuurintutkimus1
 • Yhdysvalloissa 1970-luvulla
 • paluuta ns. Chicagon koulukunnan (Dewey, Park) ajatuksiin

= viestintä yhteisyytenä

 • vaikutteita symbolisesta interaktionismista (tulkinnan painotus)
tulkitseva kulttuurintutkimus2 james carey
Tulkitseva kulttuurintutkimus2:James Carey
 • (1975) ’A Cultural Approach to Communication’ (suom. Tiedotustutkimus 2/1994)
 • viestinnän käsittäminen siirtona tai rituaalina eivät sulje toisiaan pois
 • ritualistinen näkökulma korostaa arjen ja ajan merkitystä

 etnografinen yleisötutkimus

 • uutisissa keskeistä toisto ja kertautuvuus (ei ’news’ vaan ’olds’)

= toistaessaan itseään ’uutisliturgia’ uusintaa maailmaa mielekkäänä ja

käsitettävissä olevana (yhteisyys!) (vrt. Berelson 1949)

 • ns. fenomenologinen uutistutkimus tutki toimittajien
 • toimintatapojen merkitystä uutisten muotoutumisen
 • kannalta:
 • menetelmänä osallistuva havainnointi toimituksissa
 • (vrt. kriittinen kulttuurintutkimus, joka pohti samaa
 • kysymystä tekstin kautta teoreettisesti)
tulkitseva kulttuurintutkimus3 fenomenologinen uutistutkimus
Tulkitseva kulttuurintutkimus3: Fenomenologinen uutistutkimus
 • tutki toimittajien toimintatapojen merkitystä uutisten

muotoutumisessa

 • menetelmänä osallistuva havainnointi toimituksissa

Gaye Tuchman (1978)

 • Making News: A Study in the Construction of Reality
 • ei yhteiskunta vaan toimitukselliset rutiinit määrittelevät

uutisten sisällön

David Altheide (1974)

 • Creating Reality: How TV News Distorts Reality
 • asioiden sovittaminen uutisten juonirakenteeseen vääristää aiheiden käsittelyä
3 postmoderni kulttuurintutkimus1
3. Postmoderni kulttuurintutkimus1
 • kriittinen ja tulkitseva kulttuurintutkimus risteytyvät
 • kulttuurintutkimus leviää Yhdysvaltoihin
 • 1980-luvun uusliberalistinen aalto
 • populaarikulttuurin tutkimus lisääntyy
 • sukupuoli ja rotu luokan rinnalle;
 • luokkakysymyksen painoarvo vähenee
 • merkityksen sijaintia (teksti vai luenta) pohditaan

 kiistaa ’oikean’ kulttuurintutkimuksen määrittelystä

(esim. Tiedotustutkimus 1/1997)

postmoderni kulttuurintutkimus2 lawrence grossberg
Postmoderni kulttuurintutkimus2:Lawrence Grossberg

(1995) Mielihyvän kytkennät

 • tutkimuskohteina rock-kulttuuri ja fanius
 • semanttinen merkitys ja affektiivinen merkityksellisyys:
 • rock-kulttuurissa semanttinen merkitys usein konservatiivinen,
 • affektiivinen merkityksellisyys ja valtakulttuuria vastustava mielihyvän politiikka
kulttuurisen yleis tutkimuksen vaiheet
Kulttuurisen yleisötutkimuksen vaiheet

Alasuutari, Pertti 1999 (toim.)

Rethinking the Media Audience:

 • Vastaanottotutkimus/reseptiotutkimus
 • Yleisöetnografia
 • Konstruktivistinen yleisötutkimus (?)

HUOM! Feministinen tutkimus osaksi valtavirtaa

vastaanotto reseptiotutkimus1
Vastaanotto/reseptiotutkimus1
 • perustana Hallin sisään- ja uloskoodausmalli
 • tekstin ja vastaanoton vertaaminen
 • menetelmänä syvähaastattelut
 • psykologisoivia pohdintoja
 • kaksi tutkimuslinjaa
 • uutisten ja ajankohtaisohjelmien tutkimus
 • fiktiivisen viihteen tutkimus
vastaanotto reseptiotutkimus2 dorothy hobson
Vastaanotto/reseptiotutkimus2: Dorothy Hobson
 • esim. (1982)

Crossroads: The Drama of a Soap Opera

 • feministinen naiskulttuurinäkökulma:
 • Minkälainen asema radiolla ja tv:llä on perheenäitien elämässä?
 • saippuaoopperoiden ym. katsominen vaatii

naiskulttuurista kompetenssia (esim. tunteiden tunnistamista tärkeiksi ja kykyä aktiivisesti työstää tunnekysymyksiä)

vastaanotto reseptiotutkimus3 janice radway
Vastaanotto/reseptiotutkimus3:Janice Radway

(1984) Reading the Romance

 • Millaisista romanttisista lukemistoista naiset pitävät? Miksi naiset lukevat niitä?
 • viihdekirjojen lukeminen auttaa naisia

kestämään arkea

 • legitimoimalla oman ajan käytön
 • kompensoimalla arkipäivän puutteita
vastaanotto reseptiotutkimus4 ien ang
Vastaanotto/reseptiotutkimus4: Ien Ang
 • (1985) Watching Dallas
 • perustuu kirjeisiin, joissa Dallasista pitävät kertovat suhteestaan sarjaan
 • pohtii saippuaoopperoiden katsomiseen liittyvää mielihyvää
 • esim. traaginen tunnestruktuuri
 • pohtii myös saippuaoopperoiden katsomiseen liittyvää torjuntaa ja häpeilyä
 • massakulttuuri-ideologia
yleis etnografia1
Yleisöetnografia1
 • huomio identiteettipolitiikkaan (rotu, sukupuoli!)
 • tutkimussuuntaus vahvistuu Yhdysvalloissa
 • perinteinen vasemmistokriittinen painotus hiipuu;
 • 1980-luvun uusliberalistinen suuntaus

 huomio medioiden käyttöön/kulutukseen, ei niinkään niiden ohjelmasisältöihin (vrt. U+G!)

 • tutkitaan mediaa osana ihmisten arkipäiväistä elämää, ei niinkään tulkintayhteisöjen suhteita tiettyihin ohjelmiin
 • sosiaalipsykologista orientaatiota
kriittinen yleis etnografia2 david morley
Kriittinen yleisöetnografia2: David Morley
 • David Morley (1986) Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure
 • haastatteluja, arkielämän seurantaa
 • perheen television katselun analyysiä perheen valtasuhteiden näkökulmasta:
 • kaukosäädin isän valtikkana

 valtasuhteiden sukupuolittuneisuus läpäisevänä näkökulmana

yleis etnografia2 john fiske
Yleisöetnografia2: John Fiske
 • (1987) Television Culture
 • (televisio-ohjelmien) merkityksen tuotanto
 • katsojalla (ns. semioottinen demokratia)

 populaari mielihyvä (karnevalistisena) vastarintana

 • ns. älä huoli, pidä hauskaa –koulukunta
 • ks. myös Grossberg
yleis etnografian ongelmia
Yleisöetnografian ongelmia
 • Onko mahdollista tavoittaa autenttinen yleisö autenttisessa tilanteessa?
 • Kriittinen näkökulma katoaa, kun
 • yleisöjen kokemukset otetaan annettuina (kulutusideologia)
 • keskitytään arkiseen mikrotason kokemukseen
 • jätetään tekstit ja samalla median symbolinen valta huomiotta
konstruktivistinen yleis tutkimus
Konstruktivistinen yleisötutkimus
 • median kulttuurinen paikka
 • sosiologinen kokonaisvaltainen ote
 • sekä makro- että mikrotason huomiointi
 • lisääntynyt refleksiivisyys:
 • tutkijan oma rooli
 • myös yleisöjen tuottamaa puhetta tarkastellaan teksteinä/esityksinä
yleis jen de konstruointi peter dahlgren
Yleisöjen de-konstruointi:Peter Dahlgren
 • (1987) ’Mitä se merkitsee? Tv-uutisten monitulkinta vastaanotossa’ (Tiedotustutkimus)
 • virallinen ja epävirallinen puhe:
 • ihmiset käyttävät eri tilanteissa erilaisia diskursseja
 • erilaiset diskurssit mahdollistavat erilaisten asioiden sanomisen
 • katsojien ’mielipiteet’ eivät ole tilanteesta toiseen pysyviä ja koherentteja
feministinen tutkimus
Feministinen tutkimus

feministisen ajattelun suuntaukset:

 • 1) tasa-arvoajattelu
 • liberaali & marxilainen
 • 2) yhdenvertaisuusajattelu
 • naiskulttuuri
 • 3) postmoderni feminismi
 • pyritään rikkomaan dikotomiat