งานวิจัยจากงานประจำ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
งานวิจัยจากงานประจำ PowerPoint Presentation
Download Presentation
งานวิจัยจากงานประจำ

play fullscreen
1 / 32
งานวิจัยจากงานประจำ
159 Views
Download Presentation
osias
Download Presentation

งานวิจัยจากงานประจำ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. งานวิจัยจากงานประจำ คำถามงานวิจัย และแบบงานวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 2. สัญชาตญาณ ถามผู้รู้ (Authority) เชื่อต่อๆกันมา ลองผิดลองถูก (Trial and error) ปัญหา? อ่านตำรา อ่านวารสาร ทำวิจัย (Sciencetific Methods) Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 3. ทบทวน วรรณกรรม สรุปองค์ความรู้ที่มีอยู่ Conceptual Framework ปัญหา นำไปแก้ปัญหา ตั้งคำถามงานวิจัย/ สมมติฐาน สร้างทฤษฎี ผลการศึกษา ออกแบบงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง Research Process Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 4. วิจัย Research คืออะไร ? Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 5. วิจัยคือ วิธีการแสวงหาความจริง เพื่อตอบคำถาม(ปัญหาที่ยังไม่มีผู้รู้คำตอบ)ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเชื่อถือได้ วิธีการแสวงหาความจริง หรือความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเชื่อถือได้ Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 6. วิจัย (Research) • มีการศึกษาค้นคว้า • ลึกซึ้ง เป็นระบบ มีการใช้เหตุผล มีการสรุป • 2. ได้ความรู้ใหม่ • Area based problems • Me too , Me better, Me first • 3. วิธีการศึกษาให้คำตอบที่ถูกต้องเชื่อถือได้ • มีขั้นตอนวิธีการที่ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง • มีการวิเคราะห์และสรุปผลที่ถูกต้อง • วิธีการที่ใช้นำไปทำซ้ำได้ผลเหมือนกัน Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 7. การกำหนดปัญหาสำหรับทำวิจัยการกำหนดปัญหาสำหรับทำวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 8. ปัญหา ระบุข้อปัญหาให้ชัดเจน ทบทวนวรรณกรรม ความสำคัญของปัญหา สามารถหาคำตอบได้ คำถามวิจัย ความเป็นไปได้ ในการทำ การกำหนดปัญหาสำหรับทำวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 9. ปัญหางานวิจัยได้มาจากที่ใด • ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน • - ปัญหาที่พบจากการทำงาน • - ข้อขัดแย้งของวิธีการ • 2. แนวคิดจากการอ่าน การฟังองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ • + อ่านวารสาร • - คำตอบในแต่ละงานวิจัยไม่สอดคล้องกัน • - ปัญหาที่เสนอแนะในรายงานวิจัย • - ข้อทฤษฎีที่ยังไม่ได้พิสูจน์ • + Journal clubs • + Scientific meeting • + ฟังคำบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ / พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ • + ระบุโดยสถาบันหรือหน่วยงานให้ทุน • 3. แนวคิดจากทฤษฎี Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 10. ปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการกำหนดหัวข้องานวิจัย • เคยมีคนทำการศึกษามาแล้ว • ไม่รู้ว่าทำการศึกษาไปทำไม • ข้อปัญหาไม่ชัดเจน • ปัญหาไม่สำคัญ • มีวัตถุประสงค์หลายอย่างเกินไป Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 11. แบบงานวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 12. คำถามงานวิจัย แบบงานวิจัย การดำเนินโรค ลักษณะการเกิดเหตุการณ์ Diagnostic test หาอัตราการเกิดโรค หาอัตราความครอบคลุม เชิงพรรณนา หาความสัมพันธ์ หาปัจจัยเสี่ยง เชิงวิเคราะห์ หาสาเหตุ วิธีการรักษาพยาบาล วิธีการแก้ปัญหา การทดลอง การเลือกแบบงานวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 13. Cross-sectional เชิงพรรณนา Longitudinal ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ การสังเกต Cross-sectional มีกลุ่มเปรียบเทียบ แบบ งานวิจัย Case-control เชิงวิเคราะห์ Cohort • ห้องทดลอง • สัตว์ทดลอง • คลินิก • Field trial การทดลอง Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 14. ปัจจุบัน สอบถาม / ค้นประวัติ การเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ย้อนหลัง (Retrospective) สังเกต / บันทึก การเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ไปข้างหน้า (Prospective) วิธีการเก็บข้อมูล

 15. การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) • ไม่มีข้อมูลที่ศึกษาอย่างเป็นระบบมาก่อน • ตอบคำถามว่ามีลักษณะ / เหตุการณ์ ที่สนใจจำนวนมากน้อยเท่าไร • เป็นข้อมูลจากประชากรกลุ่มเดียว (ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ) • ใช้วิธีการเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบย้อนหลังและไปข้างหน้า Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 16. การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical study) • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วน • ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์ • มีประชากรมากกว่า 1 กลุ่ม (มีกลุ่มเปรียบเทียบ) • ผลการศึกษาสรุปได้เฉพาะว่ามีความสัมพันธ์ (relation ship) ไม่สามารถสรุปว่าเป็นสาเหตุ (course) • มี 3 แบบวิจัยย่อย - cross-sectional analytical study - Case-control study - Cohort study • วิธีที่ใช้เก็บข้อมูลแตกต่างตามแบบวิจัยย่อย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 17. เก็บข้อมูล ย้อนหลัง ตัวแปรผลD+ ตัวแปรปัจจัย E+ E- E+ E- ตัวแปรผลD- ตัวแปรปัจจัย ตัวอย่าง ที่ศึกษา ตัวแปรผล D+ D- D+ D- ตัวแปรปัจจัยE+ หรือ ตัวแปรปัจจัยE- ตัวแปรผล Cross-sectional Analytical study ปัจจุบัน Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 18. ปัจจุบัน เก็บข้อมูล ย้อนหลัง Case ตัวแปรผลD+ ตัวแปรปัจจัย E+ E- Control ตัวแปรผลD- ตัวแปรปัจจัย E+ E- Case-control study Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 19. ปัจจุบัน เก็บข้อมูลตัวแปรผล ไปข้างหน้า เก็บข้อมูลตัวแปรปัจจัย ย้อนหลัง เก็บข้อมูลตัวแปรผล และตัวแปรปัจจัย ไปข้างหน้า D+ D- ตัวอย่างที่มีปัจจัยE+ ตัวแปรผล ตัวอย่างที่มีปัจจัยE- ตัวแปรผล D+ D- Cohort study Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 20. Control B ผล Treatment A ผล Experimental study ปัจจุบัน เก็บข้อมูลไปข้างหน้า D+ D- ตัวแปรผล กลุ่มทดลอง ได้รับ ตัวอย่าง ทั้งหมด สิ่งทดลอง กลุ่มควบคุม ไม่ได้รับ D+ D- ตัวแปรผล • Randomized Controlled Trials (RCT) • Quasi – experiment Intervention • Before-after study Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 21. ActionResearch เพื่อ บรรยาย ทำความเข้าใจ และอธิบาย การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง • สำหรับการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงาน ที่ทำโดยนักวิจัยร่วมกับผู้ปฎิบัติ • นักวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามรอบระยะเวลา และวิธีการพัฒนา Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 22. The Action Research Spiral Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 23. คำถามงานวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 24. คำถามงานวิจัย จะมีหนึ่งคำถาม หรือหลายคำถามก็ได้ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคำถามควรกำหนดให้มี คำถามหลัก (Primary research question) และ คำถามรอง (Secondary research questions) • คำถามหลัก เป็นคำถามที่นักวิจัยต้องการรู้มากที่สุด • คำถามรอง จะเป็นคำถามที่มีความสำคัญรองลงมา • หรือ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับกลุ่มย่อยในการศึกษา Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 25. คำถามงานวิจัยจะต้องบ่งถึงคำถามงานวิจัยจะต้องบ่งถึง วิธีเขียนคำถามงานวิจัย PopulationInterventionและ Outcome เช่น อัตราการคลอดก่อนกำหนดของแม่ที่ไม่ได้รับ ANC ในจังหวัดขอนแก่นมีเท่าไร? Population : หญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดขอนแก่น Intervention : ANC Outcome : อัตราการคลอดก่อนกำหนด Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 26. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับกิจกรรมกลุ่มจะมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับกิจกรรมกลุ่มหรือไม่?ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับกิจกรรมกลุ่มจะมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับกิจกรรมกลุ่มหรือไม่? Population : ผู้ป่วยเบาหวาน Intervention : กิจกรรมกลุ่ม Outcome : ระดับน้ำตาลในเลือด Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 27. คำถามหลัก การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของการใช้ยาแก้ปวดที่ไม่ถูกต้องของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น คำถามรอง 1. อัตราการใช้ยาแก้ปวดที่ไม่ถูกต้องมีเท่าใด? • เพศมีความสัมพันธ์กับการใช้ยาแก้ปวดหรือไม่ • การฟังคำโฆษณามีความสัมพันธ์กับการใช้ยาแก้ปวดหรือไม่ Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 28. วัตถุประสงค์ / คำถามงานวิจัย หรือสมมติฐานงานวิจัย Analytical และ Experimental Study มีทั้งคำถามและสมมติฐาน คำถาม : การได้ฟังคำโฆษณามีความสัมพันธ์กับการใช้ยาแก้ปวด หรือไม่? สมมติฐาน : คนที่ได้ฟังคำโฆษณามีการใช้ยาแก้ปวดที่ไม่ถูกต้อง มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ฟัง Descriptive Study มีเฉพาะคำถามงานวิจัย คำถาม : จังหวัดขอนแก่นมีความครอบคลุมของการ ได้รับวัคซีนของหญิงมีครรภ์เท่าไร? Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 29. คำถามวิจัยจากงานประจำ ในกรณีที่ไม่มีระบบรายงาน หรือระบบรายงานไม่ดี • การดำเนินงานได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ • ในกรณีที่การดำเนินงานไม่ได้ผลตามเป้าหมาย (หรือมีการเพิ่มเป้าหมาย) • อะไรเป็นเหตุทำให้ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย • วิธีการ(ใหม่)ที่นำมาใช้ จะสามารถทำให้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 30. คำถามวิจัยจากงานประจำ (ต่อ) ในกรณีโครงการใหม่ • ความสำเร็จของโครงการในระยะต่างๆเป็นอย่างไร • รูปแบบ วิธีการควรมีการปรับปรุง และพัฒนาในจุดใด • ในกรณีที่การดำเนินงานได้ผลตามเป้าหมาย • อะไรเป็นปัจจัยทำให้ได้ผลตามเป้าหมาย • เพื่ออธิบายหลักการ กลไก ของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผลตามเป้าหมาย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 31. คำถามงานวิจัยและแบบงานวิจัยคำถามงานวิจัยและแบบงานวิจัย Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU

 32. คำถาม ? Research Question & Design - Assoc. Prof. Aroon Chirawatkul - Faculty of Public Health, KKU