Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya Propostes d’actuació Juny 2011 - PowerPoint PPT Presentation

oshin
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya Propostes d’actuació Juny 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya Propostes d’actuació Juny 2011

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya Propostes d’actuació Juny 2011
157 Views
Download Presentation

Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya Propostes d’actuació Juny 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya Propostes d’actuació Juny 2011

  2. Situació a Catalunya de les altes terciàries (2011) • Volum d’activitat: • 18.000 altes (2,4% del total) • Processos implicats: • Trasplantaments, neurociències, cardiologia terciària, cirurgia toràcica, cirurgia vascular, oncohematologia, cremats... • Impacte econòmic: • 11% de la despesa total : 400 m d’euros (ICS i no ICS)

  3. Característiques comunes del terciarisme Factors determinants i objectius • Concentració i massa crítica suficient = millor qualitat prestació i equitat en resultats. • Pedagogia de sistema sanitari: pocs centres i d’alta qualitat en resultats. Coherència amb altres accions: concentració guàrdies, de dispositius AC, etc. • Reordenació segons resultats : Evidència i avaluació. • Redisseny intern dels centres d’atenció a la complexitat: Expertesa professional, equips multidisciplinaris, organització de centres, serveis i professionals, concepció de xarxa amb la resta de centres. • Eficiència en l’ordenació de prestacions, com també ordenació prospectiva de noves tecnologies i reposicions. • Desenvolupament i ordenació de la Docència, Recerca i Innovació

  4. Impacte de la concentració • Impulsa un model assistencial i discurs de país: pocs centres i molt bons • Estratègia centrada en la qualitat, els resultats i l'excel·lència • Definir criteris per orientar les expectatives de desenvolupament estructural i assistencial futur dels centres, i els equilibris territorials. • Permet redefinir el treball en xarxa i el concepte d’hospital de referència: conceptes de circulació de pacients i també professionals. • Ajuda a millorar l’eficiència en base a: • Molts centres s’hauran de reestructurar internament: professionals i serveis. • Dona bases pel desenvolupament futur coherent dels hospitals i entitats • Racionalitza i evita repetir estructures especialitzades de suport: laboratori, DI, gabinets,... • Permet revisar el mapa de crítics i de transport sanitari de suport • La concentració de guàrdies reduirà costos • La concentració d’activitat no reduirà costos directes ,necessariament • La reorganització interna dels centres reduirà costos

  5. Aspectes clau en la reordenació dels SAE • Regulació normativa ( d’autoritat sanitària-provisió): Resolució creació Comissió Terciarisme, instruccions sobre procediments, fluxos i codis, etc • Temes prioritaris i calendari: metodologia oberta i consensuada amb les patronals, institucions i professionals. • Reorientar el Sistema de Pagament del Terciarisme. • Escenaris de gestió molt concentrada de l’AE: mobilitat de pacients i professionals • Reequilibrar la distribució de la cartera de l’AE: trencar monopolis i distribuir línies d'excel·lència • Millors resultats com a criteri de selecció, afavorint sistemes d’integració funcional i aliances. Defugir els criteris estructurals d’ordenació

  6. Tractaments terciaris unificar (integrada)

  7. Tractaments terciaris

  8. ANNEX 1Tractament neoplàsies amb intenció curativa * Associat H. Vall d’Hebron

  9. Transplantaments