politisk geografi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politisk geografi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politisk geografi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Politisk geografi - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Politisk geografi. SGO1001 v2005 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oivind.hetland (at) sgeo.uio.no. Mål for forelesning. Sentrale emner i politisk geografi: Globalisering og politikk Geopolitikk Staten, nasjonalisme og sosiale bevegelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politisk geografi' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politisk geografi

Politisk geografi

SGO1001 v2005

Øivind Hetland

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

oivind.hetland (at) sgeo.uio.no

m l for forelesning
Mål for forelesning
 • Sentrale emner i politisk geografi:
  • Globalisering og politikk
  • Geopolitikk
  • Staten, nasjonalisme og sosiale bevegelser
  • Demokratisering og desentralisering
 • Skala: koblinger mellom det lokale og det globale
hva er politisk geografi
Hva er politisk geografi?
 • Konvensjonell inndeling etter skala:
  • Internasjonalt/globalt (geopolitikk og globalisering)
  • Nasjonalt (nasjonalisme og demokratisering)
  • Lokalt (sosiale bevegelser og desentralisering)
 • Geopolitikk dominerende i tidlig politisk geografi
 • Nå: interaksjon mellom globale og lokale politiske prosesser (glokalisering)
politikk og geografi
Politikk og geografi
 • The politics of geography (geografi påvirker politikk)
  • Politisk regionalisme: territorielt forankrete etniske bevegelser (baskere, kurdere)
  • Sectionalism: lokalt forankrete interesser som påvirker politikk (som skattebetaling og kommunesammenslåing)
  • Rurale vs urbane interesser påvirker politikk (jordbruk, migrasjon, investeringer)
 • The geography of politics (politikk påvirker geografi)
  • Geografisk forankret politisk representasjon (kommunevalg, stortingsvalg): påvirker befolkningens muligheter
  • Gerrymandering: redefinering av valgdistrikt for å fremme et parti/en kandidat eller for å hindre at en befolkningsgruppe mister representasjon
politisk geografi i oslo
Politisk geografi i Oslo
 • Sosiale bevegelser
  • Marianne Millstein: sosiale bevegelser og lokale styringsformer i Sør-Afrika
 • Formell/uformell makt og nabolagspolitikk
  • Elin Selboe: nabolagspolitikk i Dakar + politisk islam i Senegal
 • Politikk og diskurs
  • Elin Sæther: fremveksten av kritisk presse i Kina
 • Demokratisering, desentralisering og lokalpolitikk
  • Øivind Hetland: desentralisering og lokalpolitikk – eksempel fra Mali
geopolitikk begreper
Geopolitikk - begreper
 • Stat: uavhengig politisk enhet med anerkjente grenser
 • Nasjon: gruppe mennesker som deler visse kulturelle elementer som religion, språk og historie (felles identitet)
 • Nasjonalstat: en idealform der en homogen gruppe har sin egen stat (sammenfall mellom stat og nasjon)
  • Samsvar: Danmark?
  • Stater med flere nasjoner: Kamerun
  • Nasjon uten stat: tuareger, kurdere
 • Suverenitet: utøvelsen av statsmakt over en befolkning og et territorium, anerkjent av andre stater og nedfelt i internasjonale lover
den geopolitiske statsmodellen
Den geopolitiske statsmodellen
 • Geopolitikk: staters makt til å kontrollere sitt territorium og å utforme utenrikspolitikk/internasjonale relasjoner – resultat av interaksjon makt – territorium
 • Kalde krigen eksempel på geopolitikk, både som studiefelt og politisk strategi (for stater): hjørnestein i 20. århundrets utenrikspolitikk og i faget politisk geografi
 • Relevans i dag: store geopolitiske endringer i Europa siden 1989:
  • Murens fall og det kapitalistiske systemets triumf
  • Grenseendringer i Øst-Europa
  • Demokratisering i Afrika (ikke lenger sterke allierte i USA eller SU)
geopolitikk og nasjonalisme
Geopolitikk og nasjonalisme
 • Nasjonalisme: ”Følelse av tilhørighet til en nasjon og en overensstemmende ideologi om territoriell sameksistens mellom nasjon og stat”. Mange former:
  • Arisk nasjonalisme i Europa (negativ)
  • Uavhengighetsbevegelser i baltiske land (positiv)
  • Minoritetsnasjonalisme (20- årh.): baskere, kurdere, tsjetsjenere
 • Russland: statsbygging og fremveksten av nasjonalisme
  • Russiske ekspansjon (15. årh): fra 5790 km2 til 3,25 millioner km2
  • Inkorporering av nasjoner i den russiske staten: Sibir, deler av Ukraina, Latvia, Litauen, Hviterussland og Kasakhstan
geopolitikk og nasjonalisme forts
Geopolitikk og nasjonalisme (forts)
 • Lenin: føderale enheter innenfor Unionen av sovjetiske sosialistrepublikker (USSR) avgrenset iht nasjonenes geografiske utstrekning
 • Stalin og ”unitary” stat:
  • Nasjonene mistet mye av uavhengighet fra 1930
  • Økt kontroll med Øst- og Sentral-Europa etter 2. vk
 • Gorbatsjov og konføderasjon (CIS)
  • Framvekst av nasjonalismebevegelser (baltiske stater)
  • Etablering av nye nasjonalstater i en konføderasjon
  • Nye politiske grenser i Øst-Europa
 • Geopolitiske epoker: kolonialisme – kald krig - terrorisme
1 kolonisering nord s r skillet
1. Kolonisering - Nord/Sør-skillet
 • Imperialisme - kjernestater har de siste 500 år dominert stater i periferien: direkte politisk eller indirekte militær /økonomisk kontroll gjennom kolonisering
 • Konsekvenser av kolonisering
  • Belgisk skapt rivalisering mellom hutuer og tutsier i Rwanda
  • Nord-Sør-skillet ved Brandt-linjen
 • Verdenssystemteori: kjerne, semiperiferi og periferi (avhengighetsteori)
 • Avkolonisering i Afrika og Asia i 20. århundre, men fortsatt dominans gjennom handel, bistand og investeringer: neokolonialisme
2 kald krig st vest skillet
2. Kald krig – Øst/Vest-skillet
 • Øst/Vest-skillet:
  • Verden splittet i kommunistiske og ikke-kommunistiske stater: kalde krigen
  • Røtter i russiske revolusjonen i 1917, men sterkere etter 2 vk
 • Dikterte amerikansk utenrikspolitikk
  • Dominoteorien: demme opp for Sovjetunionen
  • Basert på antakelsen om at hvis et land ble kommunistisk ville også naboland kunne bli det
 • Ledet til krig i Korea og Vietnam, opprettelsen av NATO, forsøk på å trekke periferien inn globale økonomiske system (Bretton Woods-institusjonene)
3 ny verdensorden og terrorisme
3. Ny verdensorden og terrorisme
 • Ny verdensorden: ”The End of History” (Francis Fukuyama):
  • ”Etter kapitalismens seier over kommunismen er USA verdens eneste supermakt”
  • USAs politiske og økonomiske dominans leder til liberaldemokrati og en global økonomi
 • Nye skillelinjer i verdenspolitikken
  • Ustabilitet i land som var gjenstand for stormaktspolitikk under den kalde krigen (Afghanistan)
  • Terrorisme skaper geopolitiske skillelinjer
  • Økende økonomisk og politisk globalisering
globalisering lokalisering av politikk
Globalisering/lokalisering av politikk
 • Globalisering:

”the expansion and intensification of linkages and flows of capital, people, goods, ideas, and cultures across national borders”

 • Glokalisering (globalisering + lokalisering):
  • Globalisering: makt overføres til internasjonale organisasjoner og MNS gjennom økonomisk og politisk globalisering
  • Lokalisering: makt overføres gjennom desentralisering; økt politisk mobilisering gjennom sosiale bevegelser og

 Staten uthules: makt både oppover og nedover

globalisering og politikk
Globalisering og politikk
 • Global goverance: internasjonale politiske styringsmekanismer som resultat av globalisering
  • Internasjonale organisasjoner som FN, NAFTA, WTO og Verdensbanken
  • Supranasjonale organisasjoner med felles økonomisk og/eller politisk mål (EU)
 • Fremvekst av globale politiske motbevegelser (WTO-protest i Seattle, Attac)
lokalisering og politikk
Lokalisering og politikk
 • Lokalisering av politikk
  • Nedenfra: lokale sosiale bevegelser
  • Ovenfra: desentralisering – overføring av makt til
   • Private aktører (privatisering),
   • Statlige aktører på lokalt nivå (dekonsentrasjon)
   • Lokale folkevalgte (devolusjon)
 • Globaliseringsprosesser fører ikke til homogenisering og utvisking av lokale forskjeller – lokalisering av politikk en integrerte del av globaliseringsprosesser
lokalisering av politikk
Lokalisering av politikk
 • Koblet til utviklingsdiskurser som vektlegger lokalt partnerskap mellom statlige aktører, markedet og samfunnet som sentralt i lokaldemokrati og utvikling
 • ”Et løst sammenknyttet sett av ideer om at sivilsamfunnets, markedsaktørers og lokale myndigheters handlinger inngår i en gjensidig forsterkende prosess for å bedre folks kår”
 • Sammenfallende syn mellom
  • Politiske høyre: deltakende mekanismer utover representativt demokrati gjennom NGOer og sivilsamfunnet
  • Politiske venstre: sosiale bevegelser er en form for motstand mot staten og markedet utenfor den formelle politiske sfæren
desentralisering demokratisering i mali
Desentralisering/demokratisering i Mali
 • Demokratisk transisjon i 1992 – tidligere ettpartistat avskaffet – innføring av flerpartisystem (den 3. bølgen av demokratisering)
  • Valg på nasjonalforsamling og president (92, 97, 02)
  • Desentralisering og lokaldemokrati fra 1999: 701 kommuner med ordfører og kommunestyre erstattet administrative enheter under byråkratisk/militær kontroll
slide18
Mali
 • Bakgrunn i globale politiske prosesser…
  • Murens fall og den kalde krigens slutt
  • Manglende støtte fra Frankrike
  • Kondisjonalitet fra VB og IMF (jfr global governance)
 • …og interne politiske prosesser
  • Prodemokratisk bevegelse
  • Opprør i Nord-Mali
 • Desentralisering er resultat av ”politikk ovenfra”: utarbeidet av sentrale myndigheter med støtte fra donorer
slide19
Mali
 • Større vekt på det institusjonelle rammeverket (altså hvordan de kommunale institusjonene skal se ut) enn de politiske aspektene (hvem får makt lokalt)
 • Lokale politiske strukturer og maktrelasjoner – eksempler:
  • Gossi: lokale ledere for to nomadefraksjoner i konflikt over skogressurser, men begge blir valgt inn i kommunestyret for samme politiske parti (kommunen blir arena for lokale konflikter)
  • Tori: landsbysjef ser desentralisering som mulighet til å gjenopprette familiens tidligere dominans: er både borgermester og leder av alle lokale organisasjoner (lokal despotisme)
slide20
Mali
  • Tenenkou: reformen har skapte nye konfliktlinjer på lokalt nivå – aktører gitt muligheter til å få posisjoner og tilgang til ressurser tidligere reservert for statsansatte (kommunegrenser definert slik at visse grupper kommer i majoritet)
 • Desentralisering av makt kan også innebære desentralisering av korrupsjon
 • Resultatet av desentralisering avhengig av lokale politiske strukturer og maktrelasjoner
grenser og territorialitet
Grenser og territorialitet
 • Grenser definerer territorialitet og romlig differensiering: gjenstand både for konflikter og forhandlinger     
 • Regler som styrer territorier er både formelle – (nedfelt i internasjonale lover og regler, tegnet inn på kart, markert i terrenget, fysisk kontroll), uformelle – (symboler) eller en mellomting
 • Kan være inkluderende (intern kontroll - skattlegging) eller ekskluderende (ekstern kontroll – innvandring)
 • Formelle grenser:
  • De jure (rettslig anerkjent) – resultat av historisk utvikling
  • Grunnleggende analyseenhet (aggregert data på ulike nivå)
 • Frontier region (området som ikke har blitt erobret og befolket – Australia (tidligere), Sahel (delvis), Antarktis (stor grad))
tidlig politisk geografi
Tidlig politisk geografi
 • Tidlig politisk geografi inspirert av sosialdarwinisme:
  • Samfunnsutviklingen følger samme modell som naturen (iboende lover innebygd i samfunnsstrukturen på linje med gravitasjonskraften).
  • Kalt miljømessig determinisme (menneskelig aktivitet underlagt naturlover)